Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Nuidikije ditabuja diabu

 NSHAPITA WA DIKUMI NE MUIBIDI

Nzambi wende wakamupesha bukole

Nzambi wende wakamupesha bukole

1, 2. Tshivua tshienzeke dituku dinene dia Eliya ntshinyi?

ELIYA wakanyema mu mvula, eku kuulu kuenda kufiika bikole. Uvua ne bua kuenza luendu lule bua kufika mu Yizelele, pabi ukavua mukulakaje. Kadi wakatungunuka amu ne kunyema kayi utshioka, bualu tshianza tshia Yehowa” tshiakadi kudiye. Katshia kavua muanji kuikala ne bukole bua nunku to. Ke bualu kayi, wakapita mpunda ivua yenda ikoka ditempu dia mukalenge Ahaba ku lubilu.—Bala 1 Bakelenge 18:46.

2 Kadi Eliya utshivua amu ne luendu lule lua kuenza. Anji fuanyikijabi mudiye unyema mu mvula mukole, wenda upodia bua mamata a mâyi adi amukuma ku mêsu, wenda wela meji a malu manene avua menzeke dituku adi. Kakuyi mpata, tshivua ditshimuna dinene bua Yehowa Nzambi wa Eliya ne bua ntendelelu mulelela. Eliya kavua mua kumona kabidi Mukuna wa Kâmele bualu ukavua munyeme ntanta mule, kabidi kuulu kukavua kufiike bikole: ku mukuna aku ke kuvua Yehowa muenze bishima bua kumusha ntendelelu wa Bâla. Biakamueneka patoke ne: baprofete ba Bâla bavua bena dishima babi, bavua bakumbanyine kubashipa. Pashishe Eliya wakalomba Yehowa bua kuimanyika mushipu uvua mukengeshe bantu munkatshi mua bidimu bisatu ne tshitupa. Mvula yakaloka!—1 Bak. 18:18-45.

3, 4. a) Bua tshinyi pavua Eliya uya ku Yizelele uvua mua kuikala mutekemene ne: malu avua mua kushintuluka? b) Netuandamune nkonko kayi?

3 Pavua Eliya wenza luendu lua kilometre 30 bua kufika ku Yizelele, uvua mua kuikala wela meji ne: bu muvuabu bashipe baprofete ba Bâla bonso, malu avua mua kushintuluka bikole. Kadi Ahaba uvua mua kukudimuna mutshima anyi? Kakuyi mpata, yeye mumane kumona malu onso aa, uvua ne bua kulekela kutendelela Bâla, kukandika kabidi mukajende Izebele, ne kulekela kukengesha batendeledi ba Yehowa.

‘Eliya wakanyema kumpala kua Ahaba too ne ku tshiibi tshia ku Yizelele’

4 Patu malu amueneka bu ne: adi enzeka mututu basue, tutu tuela meji ne: malu nealengele. Tudi mua kuela meji ne: malu etu neatungunuke ne kulongoloka, anyi mene ne: ntatu mikole ituvua nayi kayakutukuata kabidi to. Kabiena mua kutukemesha bu Eliya muele pende meji nunku to, bualu “uvua muntu bu tuetu.” (Yak. 5:17) Kadi pabi, ntatu ya Eliya kayivua mijike to. Mu mêba makese pashishe,  wakalua kumvua buôwa bua bungi, kubungama bikole, kujingaye too ne bua kufua. Bua tshinyi? Tshivua Yehowa muenze bua kukolesha ditabuja ne dikima dia Eliya ntshinyi? Tumonayi bualu abu.

Bualu kabuyi butekemena buakenzeka

5. Panyima pa malu avua menzeke ku Mukuna wa Kâmele, Ahaba wakalongaku mua kunemeka Yehowa anyi? Udi wandamuna nanku bua tshinyi?

5 Pakafika Ahaba kuende mu Yizelele, wakalejaku ne: uvua mushintuluke anyi? Bible udi wamba ne: ‘Ahaba wakambila Izebele malu onso akenza Eliya ne muakashipaye baprofete bonso ku miele ya mvita.’ (1 Bak. 19:1) Tudi tumona ne: padi Ahaba ulonda malu avua menzeke dituku adi, kena nansha mutele Yehowa Nzambi wa Eliya to. Ahaba wakamona bishima ‘biakenza Eliya’ ne lungenyi lua buntu menemene. Mbimueneke patoke ne: kavua mulonge mua kunemeka Yehowa Nzambi to. Ntshinyi tshiakenza mukajende uvua musue kudisombuela eu?

6. Izebele uvua mutumine Eliya mukenji kayi? Uvua umvuija tshinyi?

6 Izebele wakafiika munda bikole, kukunjija mpala ne luonji. Ke yeye kutumina Eliya mukenji ne: ‘Nzambi yonso itambe kungenzela malu mabi onso bingapanga kuvuija muoyo webe bu muoyo wa umue wabu makelela pa dîba edi.’ (1 Bak. 19:2) Mêyi aa adi aleja ne: uvua mudisuike bua kumushipa. Mu bulelela, Izebele wakaditshipa ne: yeye kayi mushipe Eliya mu mêba 24 bua kusombuela baprofete ba Bâla, lufu lumukuate yeye. Elabi meji muvuabu babishe Eliya ku tulu mu kazubu ka mu Yizelele, anu bua kumuambila mukenji mubi uvua Izebele mutume. Eliya wakumvua munyi?

Wakateketa mu mikolo, kupeta buôwa

7. Eliya wakadiumvua bishi bua tshivua Izebele usua kumuenzela? Wakenza tshinyi?

7 Bikala Eliya uvua wela meji ne: mvita yende ne baprofete ba Bâla ivua mijike, wakalua kumona ne: uvua mudishime. Izebele kakashintuluka to. Ukavua mushipeshe baprofete balelela ba bungi; kumuenekabi ne: bua musangu eu, Eliya ke washipabu. Eliya wakadiumvua bishi bua tshivua Izebele usua kumuenzela? Bible udi wamba ne: ‘Eliya wakumvua buôwa.’ Uvuaku mutuadije kudifuanyikijila mu lungenyi mushindu uvua Izebele ufuna bua kumushipa anyi? Bikalaye uvua utungunuka ne kuela meji a nunku, kakuyi mpata, dikima diende divua dijike. Nansha biobi nanku anyi kabiyi nanku, Eliya ‘wakanyema bua kusungila muoyo wende.’—1 Bak. 18:4; 19:3, MMM.

Tuetu basue kulama dikima, katuena ne bua kutamba kuela meji bikole bua njiwu idi ikeba kutukuata to

8. a) Bualu buvua bufikile Petelo mbufuanangane ne bua Eliya ku tshinyi? b) Tshilejilu tshia Eliya ne tshia Petelo bidi bitulongesha tshinyi?

8 Eliya ke umue wa ku batendeledi ba Yehowa bavua bumvue buôwa. Kunyima kua bidimu bia bungi, mupostolo Petelo wakumvua pende buôwa. Tshilejilu, pakamuambila Yezu bua kuenda pa mâyi, Petelo wakatuadija ‘kutangila tshipepele.’ Ke dikima kumujikadi, yeye kutuadija kudina mu mâyi. (Bala Matayi 14:30.)  Tshilejilu tshia Eliya ne Petelo tshidi tshitupesha dilongesha dinene edi: Tuetu basue kulama dikima, katuena ne bua kutamba kuela meji bikole bua njiwu idi ikeba kutukuata to. Mbimpe tutambe kutuma meji etu kudi eu udi utupesha ditekemena ne bukole.

“Biantondi!”

9. Umvuija muvua luendu lua Eliya ne muvuaye udiumvua.

9 Bu muvua Eliya ne buôwa, wakanyema too ne lua kuinshi kua musoko wa Bê-sheba, uvua pabuipi ne mikalu ya kuinshi kua tshimenga tshia Yuda, mu mutantshi wa kilometre 150. Ke kuakayaye kushiya muena mudimu wende, e kuya mu tshipela nkayende. Bible udi wamba ne: “Wakaya luendu lua dituku dimue,” nanku uvua mutuadije luendu mu dinda padi dîba dituadija kupatuka, pamuapa kayi muangate nansha ka kuela mukana to. Bu muvuaye ne dibungama ne buôwa, wakadienzeja bikole bua kuenda mu tshipela atshi tshibi tshitambe, kabidi munkatshi mua munya mukole. Pavua munya wenda uteketa, eku butuku buenda buila, Eliya kavua kabidi ne bukole bua kuenda to. Bu muvuaye mutshioke bikole, wakasomba panshi muinshi mua mutshi wa genêt. Mutshi eu uvua nkayawu mu tshipela amu; ne uvua wambuluisha bantu bua kuikishilamu.—1 Bak. 19:4.

10, 11. a) Tshivua Eliya ulomba Yehowa mu disambila ntshinyi? b) Bilondeshile mvese idi mu tshikoso tshia 11, umvuija muvua batendeledi bakuabu ba Yehowa badiumvue pavuabu ne tunyinganyinga.

10 Eliya wakasambila ne kanyinganyinga konso. Kulombaye ne: afue nansha kufua. Wakamba ne: ‘Meme tshiena mupite batatu banyi buakane.’ Uvua mumanye dîba adi ne: bankambua bende bakavua lupuishi, bashale mifuba nkayayi mu nkita, kabavua kabidi ne bua nsongo buvuabu mua kuenzela bantu. (Muam. 9:10) Eliya wakadimona muntu tshianana. Kabiena bitukemesha bua muakadiabakenaye ne: “Biantondi!” Ndi wa tshinyi kabidi pa buloba apa?

11 Bidiku mua kututonda patudi tumvua ne: muntu wa Nzambi uvua mutekeshibue mu lungenyi nunku anyi? Tòo. Bible udi wakula bua batendeledi balelela ba Nzambi bavua pabu bumvue kanyinganyinga, bajinge mene ne lufu; munkatshi muabu mudi: Lebeka, Yakoba, Mose ne Yobo.—Gen. 25:22; 37:35; Nom. 11:13-15; Yobo 14:13.

12. Leja muudi mua kulonda tshilejilu tshia Eliya paudi upeta nsombelu wa kanyinganyinga.

12 Lelu eu tudi mu “bikondo bidi bikole mua kupita nabi,” ke bualu kayi katuena mua kukema bua mudi bantu ba bungi, too ne batendeledi ba Nzambi, badiumvua ne tunyinganyinga imue misangu to. (2 Tim. 3:1) Wewe mupete nsombelu wa kanyinganyinga wa  nunku, ulonde tshilejilu tshia Eliya: wambile Yehowa tunyinganyinga tuebe. Bulelela, Yehowa udi “Nzambi wa busambi buonso.” (Bala 2 Kolinto 1:3, 4.) Yehowa uvuaku mupeshe Eliya bukole anyi?

Yehowa wakambuluisha muprofete wende

13, 14. a) Ku diambuluisha dia Muanjelu, Yehowa wakaleja ne: uvua uditatshisha bua muprofete wende mushindu kayi? b) Bua tshinyi bidi bienza disanka bua mudi Yehowa mumanye malu a yonso wa kutudi ne mikalu yetu?

13 Buebe wewe, Yehowa uvua mumvue munyi pavuaye umona muprofete wende uvuaye munange bikole musombe panshi, muinshi mua mutshi mu tshipela, ulomba bua kufua? Kudi tshibanga to, diandamuna didiku. Pakalala Eliya tulu tukole, Yehowa wakamutumina Muanjelu. Muanjelu wakamulenga ne bulenga buonso, kumujula umuambila ne: “Juka udie.” Eliya wakajuka, Muanjelu wakamupesha diampa dipiadipia ne luya luadi ne mâyi a kunua. Uvuaku muele muanjelu tuasakidila anyi? Bible udi wamba amu ne: muprofete wakadia, wakanua, pashishe kupingana ku tulu. Mbualu uvua mupungile bikole kayi mua kuakula anyi? Nansha biobi nanku anyi kabiyi nanku, muanjelu wakamujula kabidi, pamuapa patshiatshia. Udi wambila kabidi Eliya ne: “Juka udie,” pashishe kuambaye mêyi a mushinga mukole a ne: “bualu uyaya luendu lule lutambe.”—1 Bak. 19:5-7, MMM.

14 Nzambi uvua muambuluishe muanjelu bua kumanya kuvua Eliya uya. Uvua mumanye kabidi ne: Eliya kavua mua kukokesha bua kuenza luendu alu ne bukole buende nkayende to. Bidi bienza disanka dia bungi bua kuikala ne Nzambi udi mumanye majinga etu ne mikalu yetu kutupita ne tuetu bine, ki mmuomu anyi? (Bala Musambu wa 103:13, 14.) Mmunyi muvua biakudia abi biambuluishe Eliya?

15, 16. a) Biakudia bivua Yehowa mupeshe Eliya bivua bimuambuluishe bua kuenza tshinyi? b) Bua tshinyi mbimpe tuanyishe mushindu udi Yehowa wambuluisha batendeledi bende lelu eu?

15 Bible udi wamba ne: ‘Eliya kujuka, kudia, kunua mâyi. Mumane kupeta dikanda ne biakudia ebi, kuendaye matuku makumi anayi ne a butuku makumi anayi, too ne ku Holeba, mukuna wa [Nzambi mulelela].’ (1 Bak. 19:8, MMM) Anu bu Mose bidimu 600 kumpala kuende, ne Yezu bidimu 1000 kunyima kuende, Eliya wakajila biakudia munkatshi mua matuku 40, butuku ne munya. (Ekes. 34:28; Luka 4:1, 2) Bintu bivuaye mudie abi kabivua bijikije ntatu yende to, kadi biakamuambuluisha mu tshishima. Anji elabi meji, mukulakaje eu wenda wenda bitekete bitekete bu muntu mutshioke, ku dituku ku dituku, ku lumingu ne ku lumingu mu tshipela mudi kamuyi njila, too munkatshi mua ngondo mujima ne tshitupa.

16 Yehowa utu wambuluisha batendeledi bende lelu, ki nne biakudia bietu ebi mu tshishima to, kadi ne biakudia bia mushinga mukole bia mushindu mukuabu. Udi ubambila malu adi abambuluisha bua kuikalabu nende mu malanda mimpe. (Mat. 4:4) Kulonga malu  a Nzambi adi mu Dîyi diende ne mu mikanda idi yumvuija Bible nekutuambuluishe anu bu biakudia bua kutungunuka ne kuenzela Nzambi mudimu. Bulelela, kulonga malu a Nzambi kakuakujikija ntatu yetu yonso to, kadi kudi kutuambuluisha bua kutantamena ntatu nansha bayamba bishi. Kudi kabidi kutufikisha ku “muoyo wa tshiendelele.”—Yone 17:3.

17. Eliya uvua muye kuepi? Bua tshinyi uvua muaba wa pa buawu?

17 Eliya wakenda kilometre mitue ku 320, too ne muakafikaye ku Mukuna wa Holeba. Uvua muaba munene bualu ke muaba uvua Yehowa mumuenekele Mose munkatshi mua tshipuka tshia kapia ku diambuluisha dia muanjelu, ne ke muaba uvua Yehowa mulue kudia tshipungidi tshia Mikenji ne bena Isalele. Eliya wakapeta muaba wa kusokomena, mu lubuebue.

Muvua Yehowa mupeshe muprofete wende bukole

18, 19. a) Muanjelu wa Yehowa wakela Eliya lukonko kayi? Eliya wakamuandamuna munyi? b) Mmalu kayi asatu avua mafikishe Eliya bua kuikala ne dibungama?

18 Ku Mukuna wa Holeba (pamuapa ku diambuluisha dia muanjelu), Yehowa wakela Eliya lukonko ne: “Eliya, udi wenza tshinyi apa?” Bidi bimueneka ne: Yehowa uvua mumuele lukonko alu ne bulenga, bualu luakamuambuluisha bua kuamba avua amutonda. Kuambaye ne: ‘Ndi ne mukawu mukole bualu buebe wewe [Yehowa Nzambi] Wa Bukole Buonso, bualu bena Isalele mbupule ndondo webe, banyange bilambuilu biebe, bashipe kabidi ne baprofete bebe ku muele wa mvita; ndi mushale meme nkayanyi, badi bakeba mua kunshipa.’ (1 Bak. 19:9, 10, MMM) Eliya udi utela malu matue ku asatu avua mamufikishe ku dibungama bikole.

19 Bua kumpala, Eliya wakamona ne: uvua muenze tshidimudimu. Nansha muvuaye muenzele Yehowa mudimu ne “mukawu mukole” munkatshi mua bidimu bia bungi, muteke dîna dinsantu dia Nzambi ne ntendelelu wende pa muaba wa kumpala, wakamona ne: malu avua anu enda anyanguka bikole. Bantu batshivua anu bapange ditabuja, bikale bantomboji, ntendelelu wa dishima wenda utampakana bu meshi. Buibidi, Eliya uvua mudimone nkaya. Wakamba ne: “Ndi mushale meme nkayanyi,” bienze anu bu ne: yeye nkayende ke uvua mushale wenzela Yehowa mudimu mu Isalele. Buisatu, Eliya wakumvua buôwa. Bakavua bashipe baprofete nende ba bungi, ke kuelaye meji ne: kuvua kushale bua kumushipabu pende. Kabivua bipepele bua Eliya kuleja malu aa to, kadi kakalekela lutambishi ne bundu bimupangisha bua kuambila Nzambi muvuaye udiumvua to. Bu muvuaye munzuluile Nzambi muoyo wende mu disambila, mmushile batendeledi ba Nzambi tshilejilu tshimpe.—Mus. 62:8.

20, 21. a) Umvuija tshivua Eliya mumone ku tshibuelelu tshia lubuebue pa Mukuna wa Holeba. b) Mushindu uvua Yehowa muleje bukole buende uvua mulongeshe Eliya tshinyi?

20 Yehowa wakenza tshinyi bua buôwa ne tunyinganyinga tua Eliya? Muanjelu wakambila Eliya bua kuimana ku tshibuelelu tshia  lubuebue. Eliya kupatuka kuimana, kayi mumanye ne: tshivua tshikeba kuenzeka ntshinyi to. Diakamue, tshipepele tshikole kuenzekatshi. Bidi bimueneka ne: tshivua ne mutoyi mukole, bualu bua bukole buatshi, mikuna yakela mitanta, mbuebue kupandika. Tetabi kumona mu lungenyi Eliya wenda ukeba kusokoka mêsu ende mu tshilamba tshia bujitu padi lupepele luenda lututa. Bivua bikengela atue makasa ende panshi bikole, bualu buloba bukavua butuadije kukanka bua tshikumina tshivua tshienzeke. Katupa kîpi pashishe, kapia kakole kupatukaku muaba au, ke yeye kuanji kupingana mu lubuebue bua kusokoma.—1 Bak. 19:11, 12.

Yehowa wakenza mudimu ne bukole buende bua dikema bua kukolesha ne kukankamija Eliya

21 Bible udi wamba ne: Yehowa kavua munda mua bintu bionso bia bukole bivua bienzeka abi to. Eliya uvua mumanye ne: Yehowa kavua mua kubuela mu bintu bivuaye mufuke anu bu Bâla, uvua batendeledi bende badishima ne bela meji ne: uvua “wendesha matutu,” anyi ne: uvua nzambi uvua ulokesha mvula. Yehowa ke udi mufuke bintu bionso bidi ne bukole, kadi udi munene kupita bionso bidiye mufuke. Too ne diulu ditudi tumona edi kadiena dimukumbana to. (1 Bak. 8:27) Malu onso aa avua mambuluishe Eliya mushindu kayi? Vuluka muvuaye mumvue buôwa. Bu muvua Nzambi uvua ku luseke luende muikale Yehowa, Nzambi uvua ne bukole buonso, Eliya kavua ne tshivuaye mua kutshinyina Ahaba ne Izebele to.—Bala Musambu wa 118:6.

22. a) Mmunyi muvua ‘Dîyi dikese ditekete’ dijadikile Eliya ne: kavua muntu tshianana to? b) ‘Dîyi dikese ditekete’ adi divua mua kuikala dia nganyi? (Bala mêyi adi kuinshi kua dibeji.)

22 Kapia kamane kujima, kakuvua mutoyi, Eliya kumvuaye ‘dîyi dikese ditekete.’ Dîyi edi divua dimulomba bua kuambaye kabidi tshivua tshimutonda, ke tshiakenzaye, kuambaye kabidi malu onso avuaye nawu. * Pamuapa wakadiumvua musulakane kabidi. Kakuyi mpata, ‘dîyi dikese ditekete’ divua Eliya mumvue kabidi musangu eu, diakamupesha bukole bua bungi. Yehowa wakajadikila Eliya ne: kavua muntu tshianana to, uvua ne mushinga wa bungi. Mushindu kayi? Nzambi wakamuleja muvuaye mulongolole bua kumbusha ntendelelu wa Bâla uvua mu Isalele. Bidi bimueneka patoke ne: Eliya kavua muenze tshidimudimu to, bualu disua dia Nzambi bua ntendelelu wa Bâla divua anu  dienda dikumbana. Eliya uvua pende ne mudimu wa kuenza mu tshivua Yehowa mulongolole atshi, bualu wakamutuma, kumuambila ne malu kampanda a kulonda bua mudimu au.—1 Bak. 19:12-17.

23. Pavua Eliya mudimone mushale nkayende, Yehowa wakamuambila malu kayi abidi?

23 Netuambe tshinyi bua muvua Eliya udimona mushale nkayende? Bua bualu abu Yehowa wakenza malu abidi. Bua kumpala, Yehowa wakambila Eliya bua kuela Elisha manyi bu muprofete uvua mua kumupingana. Nsongalume eu wakalua muenzejanganyi wa mudimu ne Eliya, wakamuambuluisha munkatshi mua bidimu bia bungi. Divua dikankamija dimpe be! Bualu buibidi, Yehowa wakamuambila lumu luimpe elu: ‘Nenshale bianyi ne bantu binunu muanda mutekete mu Isalele, badi kabayi banji kutua binu biabu panshi kudi Bâla, badi kabayi banji kutuangana nende mishiku.’ (1 Bak. 19:18) Nanku Eliya kavua nkayende to. Uvua ne bua kuikala ne disanka dia bungi pavuaye mumvue ne: bantu bungi nanku mbalamate Nzambi, babenge bua kutendelela Bâla. Bantu abu bavua bajinga ne: Eliya atungunuke ne mudimu wende wa Yehowa, ashiye tshilejilu tshimpe mu tshikondo tshibi atshi. Eliya uvua ne bua kuikala musanguluke bikole pavuaye mumvue mêyi a muanjelu au, mbuena kuamba ne: ‘dîyi dikese ditekete’ dia Nzambi wende.

Lelu Bible udi mua kuikala bu ‘dîyi dikese ditekete’ adi patudi tumulekela utulombola

24, 25. a) Mmushindu kayi utudi mua kuteleja ‘dîyi dikese ditekete’ dia Yehowa lelu eu? b) Tshidi tshitusaka bua kuamba ne: Eliya uvua muitabe mubelu uvua Yehowa mumukankamije nawu ntshinyi?

24 Anu bu Eliya, tudi mua kukema bikole bua bukole budi mu bintu bidi Yehowa mufuke: ke mudibi ne bua kuikala. Bintu bidi Yehowa mufuke bitu bileja bukole buende. (Lomo 1:20) Yehowa utshidi anu wenza mudimu ne bukole buende budi kabuyi mikalu bua kuambuluisha batendeledi bende. (2 Kul. 16:9) Kadi Nzambi udi wakula netu nangananga ku diambuluisha dia Dîyi diende: Bible. (Bala Yeshaya 30:21.) Mu ngumvuilu kampanda, lelu Bible udi mua kuikala bu ‘dîyi dikese ditekete’ adi patudi tumulekela utulombola. Ku diambuluisha dia Bible, Yehowa udi utubela, utukankamija ne utujadikila mudiye mutunange.

25 Eliya uvuaku muitabe muvua Yehowa mumukankamije ku Mukuna wa Holeba anyi? Eyowa. Matuku makese pashishe wakangata mudimu wende mu bianza, kupinganaye kabidi bu muprofete bua kudimuija bantu ne dikima dionso bua balekele kutendelela nzambi ya dishima. Tuetu petu balame mêyi adi mafundisha ku nyuma muimpe mu muoyo wetu, “busambi bua mu Mifundu minsantu” nebutuambuluishe bua kuidikija ditabuja dia Eliya.—Lomo 15:4.

^ tshik. 22 ‘Dîyi dikese ditekete’ adi divua mua kuikala dia muanjelu umue umue uvuabu batume bua kuamba “mêyi a Yehowa” adi mu 1 Bakelenge 19:9. Mu mvese wa 15, badi babikila muanjelu au ne: “Yehowa.” Tudi mua kuvuluka kabidi ne: Yehowa uvua muambe bua muanjelu uvuaye mutume bua kulombola bena Isalele mu tshipela ne: ‘Dîna dianyi didi munda muende.’ (Ekes. 23:21) Katuena bajadike to, kadi tudi bamanye ne: kumpala kua Yezu kuluaye pa buloba uvua “Dîyi,” mbuena kuamba ne: uvua wambila batendeledi ba Nzambi ba mu diulu ne ba pa buloba mêyi a Yehowa.—Yone 1:1.