Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Mmalu kayi adi Bible utulongesha?

 NSHAPITA MUITANU

Tshia kupikulangana natshi ndipa ditambe bunene dia Nzambi

Tshia kupikulangana natshi ndipa ditambe bunene dia Nzambi

1, 2. a) Ndîba kayi didi dipa ne mushinga kuudi? b) Bua tshinyi tshia kupikulangana natshi ke dipa ditambe bunene dia Nzambi?

NDIPA kayi ditambe buimpe diukadi mupete? Bua dipa kuikaladi ne mushinga kuudi, kadiena ne bua kuikala anu dia mushinga mukole to. Padi dipa dikusankisha anyi dikale tshintu tshiudi natshi dijinga menemene, udi uleja dianyisha dia bungi bua dipa edi.

2 Ku mapa onso adi Nzambi mutupeshe, kudi dipa dimue ditudi nadi dijinga kupita tshintu kayi tshikuabu tshionso. Ndipa ditambe bunene didi Nzambi mupeshe bantu. Mu nshapita eu, netufike ku dimanya ne: Yehowa wakatuma Muanende Yezu Kristo bua tuikale ne muoyo wa kashidi. (Bala Matayi 20:28.) Padi Yehowa mutume Yezu pa buloba bu tshia kupikulangana natshi, mmuleje mudiye mutunange bushuwa.

TSHIA KUPIKULANGANA NATSHI NTSHINYI?

3. Bua tshinyi bantu batu bafua?

3 Tshia kupikulangana natshi mmushindu udi Yehowa usulula nawu bantu ku bupika bua mpekatu ne lufu. (Efeso 1:7) Bua kumvua bua tshinyi tshia kupikulangana natshi tshivua ne mushinga, tudi ne bua kumanya tshivua tshienzeke mu budimi bua Edene kukadi bidimu binunu bia bungi. Baledi betu ba kumpala, Adama ne Eva, bakenza mpekatu. Bakafua bua mpekatu au. Tuetu petu tudi tufua bualu tudi bapiane mpekatu kudi Adama ne Eva.—Tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 9.

4. Adama uvua nganyi? Ntshinyi tshivuaye natshi?

 4 Pavua Yehowa mufuke muntu wa kumpala Adama, wakamupesha tshintu kampanda tshia mushinga mukole. Wakapesha Adama muoyo mupuangane. Uvua ne lungenyi ne mubidi kabiyi kalema nansha kamue. Kavua mua kusama, kavua mua kukulakaja, ne kavua mua kufua to. Bu muvua Yehowa mufuke Adama, Yeye uvua tatuende. (Luka 3:38) Yehowa uvua uyukila nende ku musangu ne ku musangu. Nzambi wakaleja Adama patoke tshivuaye mutekemene kudiye ne kumupeshaye mudimu muimpe wa kuenza.—Genese 1:28-30; 2:16, 17.

5. Padi Bible wamba ne: bavua bafuke Adama “mu tshimfuanyi tshia Nzambi,” bidi biumvuija tshinyi?

5 Bavua bafuke Adama “mu tshimfuanyi tshia Nzambi.” (Genese 1:27) Yehowa wakamupesha ngikadilu ya buena yende bu mudi: dinanga, meji, buakane, ne bukole. Uvua mupeshe Adama budikadidi bua kudisunguila malu. Adama kavua bu robo to. Nzambi uvua mumufuke bua asungule bua kuenza tshidi tshimpe anyi tshidi tshibi. Bu Adama musungule bua kutumikila Nzambi, uvua mua kushala ne muoyo kashidi mu Mparadizu.

6. Pavua Adama mubenge kutumikila Nzambi, ntshinyi tshivuaye mujimije? Mmunyi mudi bualu ebu butulenga petu?

6 Pavua Adama mubenge kutumikila Nzambi, ne bamukosele tshibawu tshia lufu, wakajimija bintu bia mushinga mukole: wakajimija bulunda buvuaye mudie ne Yehowa, muoyo mupuangane uvuaye nawu, ne Mparadizu uvua muaba wende wa kusombela. (Genese 3:17-19) Adama ne Eva bakasungula bua kubenga kutumikila Nzambi, nunku buabu bobu kakuvua kabidi ditekemena to. Bua tshivua Adama muenze atshi, ‘mpekatu wakabuela mu ba pa buloba, ne lufu luakabuela bua mpekatu, ne mushindu eu lufu luakatampakana kudi bantu bonso bua muvuabu bonso benze mpekatu.’ (Lomo 5:12) Pavua Adama muenze mpekatu, ‘wakadisumbisha’ yeye, kutusumbisha ne tuetu ku bupika bua  mpekatu ne lufu. (Lomo 7:14) Kudiku ditekemena buetu tuetu anyi? Eyowa, didiku.

7, 8. Tshia kupikula natshi muntu ntshinyi?

7 Tshia kupikula natshi muntu ntshinyi? Tshitu tshiumvuija malu abidi. Bua kumpala, tshia kupikula natshi muntu mmushinga udibu bafuta bua kulekesha muntu anyi kukuula tshintu kampanda. Buibidi, tshidi tshiumvuija mushinga udi mukumbanangane ne wa tshintu kampanda anyi tshintu tshia muomumue tshidibu bafuta pa muaba wa tshikuabu.

8 Muntu nansha umue kavua mua kufuta tshintu tshinene menemene tshivua Adama munyange pavuaye muenze mpekatu ne mutukebele lufu to. Kadi Yehowa wakalongolola mushindu wa kutupikula ku mpekatu ne ku lufu. Tumone mudi tshia kupikulangana natshi tshikuata mudimu ne mutudi mua kupetelaku masanka.

MUVUA YEHOWA MUFILE TSHIA KUPIKULANGANA NATSHI

9. Mmunyi muvuabu mua kufuta tshia kupikulangana natshi?

9 Muntu nansha umue kavua mua kufuta tshia kupikula natshi muoyo mupuangane uvua Adama mujimije to. Bua tshinyi? Bualu tuetu bonso tudi bapange bupuangane. (Misambu 49:7, 8) Tshia kupikulangana natshi tshivuabu ne bua kufuta tshivua muoyo wa muntu mukuabu mupuangane. Ke bua tshinyi badi batshibikila ne: “tshia kupikulangana natshi tshidi tshikumbanangane.” (1 Timote 2:6) Tshia kupikulangana natshi tshivua ne bua kuikala ne mushinga wa muomumue ne wa muoyo uvua Adama mujimije.

10. Mmunyi muvua Yehowa mufile tshia kupikulangana natshi?

10 Mmunyi muvua Yehowa mufile tshia kupikulangana natshi? Yehowa wakatuma Muanende wa mushinga mukole pa buloba. Muanende eu, Yezu, uvua tshifukibua tshiende tshia kumpalampala. (1 Yone 4:9, 10) Yezu uvua muitabe bua kushiya Tatuende ne kumbuka mu diulu muvuaye musombele. (Filipoyi 2:7) Yehowa wakumbusha Yezu mu diulu  kumutumaye pa buloba, ne Yezu wakaledibua muntu mupuangane, kayi mpekatu.—Luka 1:35.

Yehowa wakafila Muanende wa mushinga mukole bu tshia kutupikula natshi

11. Mmunyi muvua muntu umue mua kuikala tshia kupikula natshi bantu bonso?

11 Muntu wa kumpala Adama wakajimijila bantu bonso muoyo mupuangane pavuaye mubenge kutumikila Yehowa. Muntu mukuabu uvuaku mua kumbushila bana bonso ba Adama lufu anyi? Eyowa. (Bala Lomo 5:19.) Yezu, uvua kayi muenze mpekatu, wakafila muoyo wende mupuangane bu tshia kupikulangana natshi. (1 Kolinto 15:45) Ku diambuluisha dia muoyo wende mupuangane au, bavua mua kumbushila bana bonso ba Adama lufu.—1 Kolinto 15:21, 22.

12. Bua tshinyi Yezu uvua ne bua kukenga bikole?

12 Bible udi umvuija muvua Yezu mukenge bikole kumpala kua kufuaye. Bakamuela mfimbu ne tshikisu, kumupopelabu misonso ku mutshi wa makenga, ne uvua ne bua kukenga mutantshi mule kumpala kua kufuaye. (Yone 19:1, 16-18, 30) Bua tshinyi Yezu uvua ne bua kukenga bikole? Bualu Satana uvua muambe ne: muntu nansha umue kavua mua kushala ne lulamatu kudi Nzambi bobu bamukengeshe bikole to. Yezu wakaleja ne: muntu mupuangane udi mua kushala ne lulamatu kudi Nzambi nansha yeye ukenga bikole menemene. Elabi meji muvua Yehowa mua kuikala musanke bua Yezu!—Nsumuinu 27:11; tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 15.

13. Mmunyi muvuabu bafute tshia kupikulangana natshi?

13 Mmunyi muakafutabu tshia kupikulangana natshi? Yezu wakapesha Tatuende mushinga wa muoyo wende. Mu tshidimu tshia 33, mu dia 14 ngondo wa Nisana bilondeshile kalandriye ka bena Yuda, Yehowa wakanyisha bua bena lukuna ba Yezu bamushipe. (Ebelu 10:10) Matuku asatu pashishe, Yehowa wakapeshilula Yezu muoyo, ki mbu muntu wetu wa mashi ne mâyi eu to, kadi bu muntu wa mu nyuma. Pashishe, pakapingana Yezu mu diulu kudi Tatuende, wakaleja mushinga wa muoyo wende wa muntu mupuangane kudi Yehowa bu tshia kupikulangana natshi. (Ebelu 9:24)  Mpindieu ukadibu bafute tshia kupikulangana natshi, tudi ne mushindu wa kupikudibua ku mpekatu ne ku lufu.—Bala Lomo 3:23, 24.

MUDI TSHIA KUPIKULANGANA NATSHI MUA KUKUPETESHA MASANKA

14, 15. Ntshinyi tshitudi ne bua kuenza bua kutubuikidilabu mpekatu yetu?

14 Dipa ditambe bunene dia Nzambi edi dikadi ditupetesha masanka. Tumone mudidi ditupetesha masanka lelu ne muatupeteshadi masanka mu matuku atshilualua.

15 Badi batubuikidila mpekatu yetu. Mbikole bua kuenza malu mimpe dîba dionso. Tutu tuenza bilema, ne imue misangu tutu tuamba anyi tuenza bualu kampanda bubi. (Kolosayi 1:13, 14) Mmunyi mudibu mua kutubuikidila mpekatu? Tudi ne bua kunyingalala ne muoyo mujima bua bualu bubi butudi benze ne kulomba Yehowa ne budipuekeshi bua atubuikidile. Nunku tudi mua kuikala bashindike ne: mbatubuikidile mpekatu yetu.—1 Yone 1:8, 9.

16. Ntshinyi tshitudi ne bua kuenza bua kupeta kondo ka muoyo kimpe?

16 Tudi mua kupeta kondo ka muoyo kimpe. Kondo ketu ka muoyo koku katuambila ne: tudi benze bualu bubi, tudi tudiumvua ne tshilumbu munda muetu, pamuapa tujimija ditekemena ne katuyi tudimona kabidi ne mushinga. Kadi kabiena bikengela kuteketa mu maboko to. Tuetu balombe Yehowa bua atubuikidile, tuikale bashindike ne: neatuteleje ne neatubuikidile. (Ebelu 9:13, 14) Yehowa mmusue bua tumukuatshile lutatu kayi luonso anyi butekete kayi buonso butudi nabu. (Ebelu 4:14-16) Kuenza nunku kudi kutuambuluisha bua kuikala mu ditalala ne Nzambi.

17. Mmabenesha kayi adi lufu lua Yezu lutuambuluisha bua kupeta?

17 Tudi ne ditekemena dia muoyo wa kashidi. “Difutu dia mpekatu ndufu, kadi dipa didi Nzambi ufila mmuoyo wa tshiendelele ku butuangaji bua Kristo Yezu Mukalenge wetu.” (Lomo 6:23) Bu muvua Yezu mutufuile, tudi mua  kupeta muoyo wa kashidi ne kuikala ne makanda a mubidi mimpe menemene. (Buakabuluibua 21:3, 4) Kadi ntshinyi tshitudi ne bua kuenza bua kupeta mabenesha aa?

NEWITABAKU TSHIA KUPIKULANGANA NATSHI ANYI?

18. Mmunyi mutudi bamanye ne: Yehowa mmutunange?

18 Ela meji muutu umvua padi muntu kampanda ukupesha dipa dilenga. Tshia kupikulangana natshi ndipa dia mushinga mukole kupita mapa makuabu onso, ne tudi ne bua kuikala ne dianyisha dia bungi kudi Yehowa bua dipa edi. Yone 3:16 udi utuambila ne: “Nzambi uvua munange ba pa buloba bikole menemene, kufikaye ne ku difila Muanende mulela umuepele.” Eyowa, Yehowa mmutunange bikole, wakafika too ne ku ditupesha Muanende wa mushinga mukole, Yezu. Tudi bamanye ne: Yezu pende mmutunange, bualu wakitaba bua kutufuila. (Yone 15:13) Dipa dia tshia kupikulangana natshi didi ne bua kukujadikila ne: Yehowa ne Yezu mbakunange bulelela.—Galatiya 2:20.

Patudi tulonga malu a Yehowa, netulue balunda bende ne dinanga dietu kudiye nedikole bikole

19, 20. a) Mmunyi muudi mua kulua mulunda wa Yehowa? b) Mmunyi muudi mua kuleja ne: udi witaba mulambu wa Yezu udi upikula?

19 Bu muudi mulonge mpindieu bua dinanga dinene dia Nzambi, mmunyi muudi mua kulua mulunda wende? Ki mbipepele bua kunanga muntu uudi kuyi mumanye to. Yone 17:3 udi wamba ne: tudi mua kufika ku dimanya Yehowa. Paudi umumanya, dinanga diebe kudiye nedikole bikole, neujinge bua kumusankisha, ne neulue mulunda wende. Nunku tungunuka ne kulonga Bible bua kumanya malu a Yehowa.—1 Yone 5:3.

20 Itaba mulambu wa Yezu udi upikula. Bible udi wamba ne: “muntu udi uleja ditabuja kudi Muana udi ne muoyo wa tshiendelele.” (Yone 3:36) Kuleja ditabuja kudi kumvuija tshinyi? Kudi kumvuija kuenza malu avua Yezu mutulongeshe bua kuenza. (Yone 13:15) Katuena mua kuamba patupu ne: tudi tuitabuja Yezu to. Bua kuitaba tshia kupikulangana natshi, tudi ne bua kuenza bualu kampanda  budi bupetangana ne ditabuja dietu. Tudi tubala mu Yakobo 2:26 ne: ‘Ditabuja didi kadiyi ne bienzedi ndifue.’

21, 22. a) Bua tshinyi tudi ne bua kubuela mu Tshivulukilu tshia lufu lua Kristo tshidimu tshionso? b) Ntshinyi tshituamona mu Nshapita 6 ne wa 7?

21 Buela mu Tshivulukilu tshia lufu lua Kristo. Dilolo dia kumpala kua Yezu kufua, wakatulongesha ne: tudi ne bua kuikala tuvuluka lufu luende. Tudi tuenza nunku tshidimu tshionso, ne tudi tubikila bualu ebu ne: Tshivulukilu anyi “Didia dia dilolo dia Mukalenge.” (1 Kolinto 11:20; Matayi 26:26-28) Yezu mmusue bua tuvuluke ne: wakafila muoyo wende mupuangane bu tshia kutupikula natshi. Wakamba ne: “Tungunukayi ne kuenza nunku bua kumvuluka.” (Bala Luka 22:19.) Paudi ubuela mu Tshivulukilu, udi uleja ne: udi uvuluka tshia kupikulangana natshi ne dinanga dinene didi Yehowa ne Yezu batunange.—Tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 16.

22 Tshia kupikulangana natshi ke dipa ditambe bunene ditudi bapete. (2 Kolinto 9:14, 15) Dipa dia mushinga mukole edi nediambuluishe bantu miliyo ne miliyo bakadi bafue. Mu Nshapita 6 ne wa 7, netumone mudi bualu ebu mua kuenzeka.