Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mamanyisha a ku ndekelu

Mamanyisha a ku ndekelu

1 YEHOWA

Dîna dia Nzambi n’Yehowa ne didi diumvuija ne: “Yeye udi uvuija.” Yehowa nNzambi wa bukole buonso, ne wakafuka bintu bionso. Udi ne bukole bua kuenza tshionso tshidiye upangadija bua kuenza.

Mu tshiena Ebelu, bavua bafunda dîna dia Nzambi ne maleta anayi. Mu Tshiluba, maleta au mmakudimuna ne: YHWH. Dîna dia Nzambi didi mu mifundu ya ntuadijilu ya Bible ya mu tshiena Ebelu misangu mitue ku 7000. Bantu ba pa buloba bujima badi batela dîna Yehowa mu mishindu mishilashilangane, badishindumuna mu mushindu udi mutambe kumanyika mu muakulu wabu.

Nshap. 1, tshik. 15

2 BIBLE ‘MMUFUNDISHA KUDI NZAMBI KU BUKOLE BUA NYUMA WENDE’

Nzambi ke Muena Bible, kadi wakenza mudimu ne bantu bua kumufunda. Bidi anu bu mutu tatu mukulakaje wambila muanende malu a kufundaye mu mukanda. Nzambi wakenza mudimu ne nyuma wende muimpe bua kufikisha bafundi ba Bible ku difunda ngenyi yende. Nyuma wa Nzambi wakabalombola mu mishindu mishilashilangane, imue misangu ubaleja bikena kumona anyi bilota bivuabu mua kufunda pashishe.

Nshap. 2, tshik. 5

3 MÊYI MANENE

Mêyi manene aa mmalongesha a mu Bible adi umvuija bulelela bua nshindamenu. Tshilejilu, dîyi dinene dia ne: “malunda mabi adi anyanga bibidilu bimpe” didi ditulongesha ne: bantu batudi tusomba nabu badi mua kutulengeja anyi kutunyanga. (1 Kolinto 15:33) Kabidi, dîyi dinene dia ne: “tshionso tshidi muntu ukuna, ke tshiapuolaye kabidi” didi ditulongesha ne: katuena mua kuepuka bipeta bia bienzedi bietu to.—Galatiya 6:7.

Nshap. 2, tshik. 12

  4 DÎYI DIA BUPROFETE

Dîyi edi mmukenji wa kudi Nzambi. Didi mua kuikala diumvuija dia tshidi Nzambi musue, dilongesha dia bikadilu bimpe, dîyi dituma, anyi dilumbuluisha. Didi kabidi mua kuikala mukenji kampanda wa bualu buenzeka matuku atshilualua. Mu Bible mudi mêyi a buprofete a bungi akadi makumbane.

Nshap. 2, tshik. 13

5 MÊYI A BUPROFETE ADI ATANGILA MASIYA

Yezu ke muntu uvua mukumbaje mêyi a buprofete a bungi adi mu Bible adi atangila Masiya. Tangila kazubu ka ne: “Mêyi a buprofete adi atangila Masiya.”

Nshap. 2, tshik. 17, dim.

6 TSHIDI YEHOWA MULONGOLOLE BUA BULOBA

Yehowa wakafuka buloba bua buikale mparadizu bua bantu badi bamunange basombelapu. Tshivuaye mulongolole ki ntshishintuluke to. Mu katupa kîpi emu, Nzambi neumbushe malu mabi ne neapeshe bantu bende muoyo wa tshiendelele.

Nshap. 3, tshik. 1

7 SATANA DIABOLO

Satana mmuanjelu wakatuadija ne buntomboji pakatombokelaye Nzambi. Badi bamubikila ne: Satana, dîna didi diumvuija ne: “Muluishi,” bualu udi uluisha Yehowa. Badi kabidi bamubikila ne: Diabolo, dîna didi diumvuija ne: “Mushiminyinyanganyi wa malu.” Bakamupesha dîna edi bualu udi ushiminyina Nzambi malu ne ushima bantu.

Nshap. 3, tshik. 4

  8 BANJELU

Yehowa wakafuka banjelu kale kumpala kua kufukaye buloba. Wakabafuka bua kusombelabu mu diulu. Kudi banjelu bapite pa miliyo nkama ya bungi. (Danyele 7:10) Badi ne mêna ne bumuntu bushilangane, ne banjelu ba lulamatu badi babenga ne budipuekeshi bua bantu kubatendelela. Badi mu milongo mishilangane ne mbabapeshe midimu mishilashilangane. Mu midimu eyi mudi wa kuenza mudimu kumpala kua nkuasa wa bukalenge wa Yehowa, wa kumanyisha mikenji yende, wa kukuba ne kulombola batendeledi bende ba pa buloba, wa kukumbaja malumbuluisha ende, ne wa kutua mudimu wa kuyisha mpanda. (Misambu 34:7; Buakabuluibua 14:6; 22:8, 9) Mu matuku atshilualua, nebaluangane pamue ne Yezu mu mvita ya Armagedone.—Buakabuluibua 16:14, 16; 19:14, 15.

Nshap. 3, tshik. 5; Nshap. 10, tshik. 1

9 MPEKATU

Mpekatu mbualu buonso butudi tumvua, tuela meji, anyi tuenza budi Yehowa kayi wanyisha anyi budi kabuyi mu diumvuangana ne disua diende. Nzambi mmutupeshe mikenji ne mêyi manene bidi bituambuluisha bua kubenga kuenza mpekatu ku bukole, bualu mpekatu udi unyanga malanda etu nende. Ku tshibangidilu, Yehowa wakafuka bintu bionso bipuangane, kadi pavua Adama ne Eva babenge kutumikila Yehowa ku bukole, bakenza mpekatu ne kabavua kabidi bapuangane to. Bakakulakaja ne bakafua, ne bu mutudi bapiane mpekatu wa Adama, tuetu petu tudi tukulakaja ne tufua.

Nshap. 3, tshik. 7; Nshap. 5, tshik. 3

10 ARMAGEDONE

Mmvita ya Nzambi bua kubutula bulongolodi bua Satana ne malu mabi onso.

Nshap. 3, tshik. 13; Nshap. 8, tshik. 18

 11 BUKALENGE BUA NZAMBI

Bukalenge bua Nzambi mmbulamatadi udi Yehowa mujadike mu diulu. Yezu Kristo udi ukokesha bu Mukalenge wabu. Mu matuku atshilualua, Yehowa neenze mudimu ne Bukalenge ebu bua kumbusha malu mabi onso. Bukalenge bua Nzambi nebukokeshe buloba.

Nshap. 3, tshik. 14

12 YEZU KRISTO

Nzambi wakafuka Yezu kumpala kua bintu bikuabu bionso. Yehowa wakatuma Yezu pa buloba bua kufuila bantu bonso. Bobu bamane kushipa Yezu, Yehowa wakamubisha. Yezu udi mpindieu ukokesha mu diulu bu Mukalenge wa Bukalenge bua Nzambi.

Nshap. 4, tshik. 2

13 DÎYI DIA BUPROFETE DIA MBINGU 70

Bible ukavua muleje dîba divua Masiya ne bua kumueneka. Bivua ne bua kuenzeka ku ndekelu kua tshipolo tshia mbingu 69 ivua mituadije mu tshidimu tshia 455 kumpala kua Yezu ne mijike mu tshidimu tshia 29 panyima pa Yezu.

Mmunyi mutudi bamanye ne: mbingu eyi ivua mijike mu tshidimu tshia 29 panyima pa Yezu? Mbingu 69 yakatuadija mu tshidimu tshia 455 kumpala kua Yezu pavua Nehemiya mufike mu Yelushalema ne mutuadije kuibakulula tshimenga. (Danyele 9:25; Nehemiya 2:1, 5-8) Padibu bakula bua “lumingu,” tudi tumona matuku muanda mutekete. Mbingu ya mu dîyi dia buprofete edi ki mmbingu ya matuku muanda mutekete to, kadi mmbingu ya bidimu muanda mutekete mu diumvuangana ne dîyi dia buprofete dia ne: “dituku dimue bua tshidimu tshimue.” (Nomba 14:34; Yehezekele 4:6) Bidi biumvuija ne: lumingu luonso ludi luangata bidimu muanda mutekete, ne mbingu 69 ayi idi yenza bidimu 483 (69 x 7). Tuetu babale bidimu 483 kubangila ku tshidimu tshia 455 kumpala kua Yezu, bidi bitufikisha ku tshidimu tshia 29 panyima pa Yezu (tshidimu tshia tshijengu katshituku to). Etshi ke tshidimu tshine tshivuabu babatize Yezu, kuluaye Masiya!—Luka 3:1, 2, 21, 22.

 Dîyi dia buprofete dimue dimue adi dikavua diakule bua lumingu lukuabu lua bidimu bikuabu muanda mutekete. Mu tshipolo etshi, bavua ne bua kushipa Masiya mu tshidimu tshia 33 panyima pa Yezu, ne kutuadijila mu tshidimu tshia 36 panyima pa Yezu, bavua ne bua kuyisha bisamba bionso lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi, kadi ki nganu bena Yuda nkayabu to.—Danyele 9:24-27.

Nshap. 4, tshik. 7

 14 DILONGESHA DIA DISHIMA DIA BUSATU BUNSANTU

Bible udi ulongesha ne: Yehowa Nzambi ke Mufuki ne wakafuka Yezu kumpala kua bintu bikuabu bionso. (Kolosayi 1:15, 16) Yezu ki nNzambi Wa Bukole Buonso to. Katu muanji kuamba ne: udi mumue ne Nzambi to. Kadi, wakamba ne: “Tatu mmunene kumpita meme.” (Yone 14:28; 1 Kolinto 15:28) Kadi bimue bitendelelu bitu bilongesha dilongesha dia Busatu bunsantu, mmumue ne: bantu basatu mu Nzambi umue: Tatu, Muana, ne nyuma muimpe. Tshiambilu “Busatu bunsantu” katshitu mu Bible to. Dilongesha edi ndia dishima.

Nyuma muimpe mbukole buenzeji bua Nzambi, mmumue ne: mbukole buende budi kabuyi bumueneka budi buenzeja malu budiye wenza nabu mudimu bua kukumbaja disua diende. Ki mmuntu to. Tshilejilu, bena Kristo ba kumpala “bakuwujibua tente ne nyuma muimpe,” ne Yehowa wakamba ne: “Nengitshikijile bantu ba mishindu yonso ndambu wa nyuma wanyi.”—Bienzedi 2:1-4, 17.

Nshap. 4, tshik. 12; Nshap. 15, tshik. 17

15 NKURUSE

Bena Kristo balelela kabatu batendelela Nzambi ne nkuruse to. Bua tshinyi?

 1. Bantu badi batendelela ne nkuruse mu bitendelelu bia dishima kukadi bidimu bia bungi. Mu bikondo bia kale, bavua batendelela nende bifukibua ne benza nende mikiya ya bampangano ya bitupa bia lulelu. Mu bidimu 300 biakalonda lufu lua Yezu, bena Kristo kabavua batendelela Nzambi ne nkuruse to. Bidimu bia bungi pashishe, mukalenge wa bena Lomo Constantin wakavuija nkuruse tshimanyinu tshia buena Kristo. Bakenza mudimu ne tshimanyinu etshi bua buena Kristo bumuangalake bikole mu bantu. Kadi nkuruse kavua ne diumvuangana nansha dikese ne Yezu to. Mukanda kampanda udi wamba ne: “Nkuruse udi mu bibidilu bia bantu ba kumpala kua bena Kristo ne bia badi kabayi bena Kristo.”—New Catholic Encyclopedia.

 2.   Yezu kakafuila pa nkuruse to. Muaku wa tshiena Greke udibu bakudimune ne: “nkuruse” udi nangananga umvuija “mutshi mululame,” “dibaya,” anyi “mutshi.” Bible mukuabu udi umvuija ne: “Kakuena muaku nansha umue mu tshiena Greke tshia mu [Dipungila Dipiadipia] udi mene mua kupatula lungenyi lua mabaya abidi to.” (The Companion Bible) Yezu wakafuila pa mutshi mululame.

 3. Yehowa ki mmusue bua tumutendelele ne bimfuanyi anyi ne bimanyinu to.—Ekesode 20:4, 5; 1 Kolinto 10:14.

Nshap. 5, tshik. 12

16 TSHIVULUKILU

Yezu wakatumina bayidi bende dîyi bua kuikalabu benza Tshivulukilu tshia lufu luende. Batu batshienza tshidimu tshionso mu dia 14 Nisana, dituku dimue dimue dia ngondo divua bena Isalele basekelela Pasaka. Badi bendesha diampa ne mvinyo bidi bileja mubidi ne mashi bia Yezu mu bantu bonso badi mu Tshivulukilu. Aba bakokesha ne Yezu mu diulu badi badia diampa ne banua mvinyo. Bantu badi ne ditekemena dia kusomba kashidi pa buloba badi babuela mu Tshivulukilu ne kanemu, kadi kabena badia diampa anyi banua mvinyo to.

Nshap. 5, tshik. 21

17 ANYIMA

Mu Bible wa Tshiluba wa Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia, mbenze mudimu ne muaku “anyima” bua kuakula bua 1) muntu, 2) nyama, anyi 3) muoyo wa muntu nansha wa nyama. Mona bimue bilejilu:

 • Muntu. ‘Mu matuku a Noa, bantu bakese, mmumue ne: anyima muanda mukulu, bakasungidibua pa mâyi.’ (1 Petelo 3:20) Mu mvese eu muaku “anyima” udi uleja bantu, mmumue ne: Noa ne mukajende, ne bana babu basatu, ne bakaji ba bana babu.

 • Nyama. “Nzambi wakamba ne: ‘Bifukibua [“anyima,” dimanyisha] bidi ne muoyo bivulangane bikole mu mâyi, ne bifukibua bidi bibuuka bibuuke pa mutu pa buloba muulu  mu tshibuashibuashi.’ Pashishe Nzambi wakamba ne: ‘Buloba bupatule bifukibua [“anyima,” dimanyisha] bidi ne muoyo bilondeshile mishindu yabi, bimuna ne nyama idi idikoka panshi ne nyama ya tshisuku ya pa buloba bilondeshile mishindu yabi.’ Nunku biakenzeka nanku.”—Genese 1:20, 24.

 • Muoyo wa muntu anyi wa nyama. Yehowa wakambila Mose ne: “Bantu bonso bavua bakeba kukushipa [“bavua bakeba anyima webe,” dimanyisha] bakadi bafue.” (Ekesode 4:19) Pavua Yezu pa buloba, wakamba ne: “Meme ndi mulami muimpe wa mikoko; mulami muimpe udi ufila muoyo [“anyima,” dimanyisha] wende bua mikoko.”—Yone 10:11.

  Bualu bukuabu, padi muntu wenza bualu ne ‘anyima wende yonso,’ bidi biumvuija ne: udi ubuenza ne muoyo mujima ne ubuenza ne muende muonso. (Matayi 22:37; Dutelonome 6:5) Badi kabidi mua kutela muaku “anyima” bua kuleja dijinga didi nadi tshifukibua tshidi ne muoyo. Badi mua kubikila muntu mufue anyi tshitalu ne: anyima mufue.—Nomba 6:6; Nsumuinu 23:2; Yeshaya 56:11; Hagai 2:13.

Nshap. 6, tshik. 5; Nshap. 15, tshik. 17

18 NYUMA

Muaku wa tshiena Ebelu ne wa tshiena Greke idibu bakudimune ne: “nyuma” mu Bible wa Tshiluba wa Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia idi mua kumvuija bintu bishilashilangane. Kadi itu misangu ya bungi ileja tshintu tshidi bantu kabayi mua kumona bu mudi lupepele anyi mueyelu wa bantu anyi wa nyama. Miaku eyi idi mua kuleja kabidi bantu ba mu nyuma ne nyuma muimpe udi muikale bukole buenzeji bua Nzambi. Bible katu ulongesha ne: kudi tshitupa kampanda tshia muntu tshidi tshitungunuka ne kuikala ne muoyo panyima pa lufu luende to.—Ekesode 35:21; Misambu 104:29; Matayi 12:43; Luka 11:13.

Nshap. 6, tshik. 5; Nshap. 15, tshik. 17

19 NGENA

Ngena ndîna dia tshibandabanda kampanda tshia pabuipi ne Yelushalema muvuabu boshela bintu bia bukoya bua kubibutula.  Kakuena tshidi tshijadika ne: mu tshikondo tshia Yezu bavua bakengesha nyama anyi bantu peshi babosha ne muoyo mu tshibandabanda etshi to. Nanku Ngena kena uleja muaba utu kawuyi umueneka udibu bakengeshila bantu badi bafue ne babosha bua kashidi to. Pavua Yezu muakule bua bantu badibu bele mu Ngena, uvua wakula bua kabutu ka butubutu.—Matayi 5:22; 10:28.

Nshap. 7, tshik. 20

20 DISAMBILA DIA MUKALENGE

Edi ndisambila divua Yezu mufile pavuaye ulongesha bayidi bende mua kusambila. Batu badibikila kabidi ne: disambila dia Tatu wetu anyi disambila dia tshilejilu. Tshilejilu, Yezu wakatulongesha bua kusambila mushindu eu:

 • “Dîna diebe dijidibue”

  Tudi tusambila bua Yehowa umbushe mashimi onso adibu banyange nawu dîna diende anyi lumu luende. Nebienzeke nanku bua muntu yonso udi mu diulu ne pa buloba atumbishe dîna dia Nzambi ne adinemeke.

 • “Bukalenge buebe bulue”

  Tudi tusambila bua mbulamatadi wa Nzambi abutule bulongolodi bubi bua Satana, akokeshe buloba, ne avuije buloba mparadizu.

 • “Disua diebe dienzeke . . . pa buloba”

  Tudi tusambila bua Nzambi akumbaje tshivuaye mulongolole bua buloba, bua ne: bantu badi bamutumikila, badi bapuangane basombe mu Mparadizu bua kashidi, anu bu muvua Yehowa musue pavuaye mufuke bantu.

Nshap. 8, tshik. 2

21 TSHIA KUPIKULANGANA NATSHI

Yehowa wakafila tshia kupikula natshi bantu bua kubapandisha ku mpekatu ne ku lufu. Tshia kupikulangana natshi tshivua mushinga uvua ukengedibua bua kupetulula muoyo mupuangane uvua muntu wa kumpala, Adama, mujimije ne bua kulongolola malanda a bantu ne Yehowa avua manyanguke. Nzambi wakatuma Yezu pa buloba bua afuile benji ba mpekatu  bonso. Bantu bonso badi ne mushindu wa kuikala ne muoyo kashidi ne kulua bapuangane anu bua lufu lua Yezu.

Nshap. 8, tshik. 21; Nshap. 9, tshik. 13

22 BUA TSHINYI TSHIDIMU TSHIA 1914 TSHIDI NE MUSHINGA WA BUNGI?

Dîyi dia buprofete didi mu Danyele nshapita 4 didi ditulongesha ne: Nzambi uvua ne bua kujadika Bukalenge buende mu 1914.

Dîyi dia buprofete: Yehowa wakalotesha mukalenge Nebukadenesâ tshilota tshia buprofete tshia mutshi munene uvuabu bupule. Mu tshilota atshi, bakasuika tshikuku tshia mutshi au mukaba wa tshiamu tshifiike ne wa tshiamu tshia mitaku bua katshisashi mu lupolo lua “bikondo muanda mutekete.” Pashishe mutshi uvua mua kusasa kabidi.—Danyele 4:1, 10-16.

Tshidi dîyi dia buprofete adi diumvuija buetu tuetu: Mutshi udi uleja bukokeshi bua Nzambi. Munkatshi mua bidimu bia bungi, Yehowa wakateka bakalenge mu Yelushalema bua kukokesha tshisamba tshia Isalele. (1 Kulondolola 29:23) Kadi bakalenge abu bakapanga lulamatu, ne bukokeshi buabu buakimana. Bakabutula Yelushalema mu tshidimu tshia 607 kumpala kua Yezu. Atshi ke tshivua ntuadijilu wa “bikondo muanda mutekete.” (2 Bakalenge 25:1, 8-10; Yehezekele 21:25-27) Pavua Yezu muambe ne: “Bisamba nebidiatakaje Yelushalema too ne padi bikondo bisungula bia bisamba bikumbana,” uvua wakula bua “bikondo muanda mutekete” abi. (Luka 21:24) Nunku “bikondo muanda mutekete” kabiakajika pavua Yezu pa buloba to. Yehowa wakalaya bua kuteka Mukalenge ku ndekelu kua “bikondo muanda mutekete” abi. Bukokeshi bua Mukalenge mupiamupia eu, Yezu, nebutuadile bantu ba Nzambi masanka a bungi pa buloba bujima bua kashidi.—Luka 1:30-33.

Bule bua “bikondo muanda mutekete”: “Bikondo muanda mutekete” biakanenga bidimu 2520. Tuetu babale bidimu 2520 kubangila ku tshidimu tshia 607 kumpala kua Yezu, tudi tufika mu tshidimu tshia 1914 (tshidimu tshia tshijengu katshituku to). Dîba adi ke divua Yehowa muteke Yezu Masiya Mukalenge wa Bukalenge bua Nzambi mu diulu.

 Mmunyi mutudi bapete bungi ebu bua 2520? Bible udi wamba ne: bikondo bisatu ne tshitupa bidi ne matuku 1260. (Buakabuluibua 12:6, 14) Nunku “bikondo muanda mutekete” bidi ne matuku 1260 misangu ibidi, mmumue ne: matuku 2520. Matuku 2520 adi enza bidimu 2520 bilondeshile dîyi dia buprofete dia ne: “dituku dimue bua tshidimu tshimue.”—Nomba 14:34; Yehezekele 4:6.

Nshap. 8, tshik. 23

23 MIKAELE MFUMU WA BANJELU

Bible udi wakula anu bua mfumu wa banjelu umue, dîna diende Mikaele.—Danyele 12:1; Yuda 9.

Mikaele ke Mulombodi wa tshiluilu tshia Nzambi tshia banjelu ba lulamatu. Buakabuluibua 12:7 udi wamba ne: “Mikaele ne banjelu bende bakaluangana ne dragon . . . ne banjelu bende.” Mukanda wa Buakabuluibua udi wamba ne: Yezu ke Mulombodi wa tshiluilu tshia Nzambi, nanku Mikaele ndîna dikuabu dia Yezu.—Buakabuluibua 19:14-16.

Nshap. 9, tshik. 4

24 MATUKU A KU NSHIKIDILU

Tshiambilu etshi tshidi tshileja tshikondo tshivua mianda minene mua kuenzeka pa buloba kumpala mene kua Bukalenge bua Nzambi kubutula bulongolodi bua Satana. Mu mêyi a buprofete adi mu Bible, badi batela biambilu bia muomumue bu mudi “nshikidilu wa ndongoluelu wa malu” ne “dikalaku dia Muana wa muntu” bua kuakula bua tshikondo tshimue tshimue etshi. (Matayi 24:3, 27, 37) “Matuku a ku nshikidilu” akatuadija pakabanga Bukalenge bua Nzambi kukokesha mu diulu mu 1914 ne neajike pabutulabu bulongolodi bua Satana ku Armagedone.—2 Timote 3:1; 2 Petelo 3:3.

Nshap. 9, tshik. 5

 25 DIBISHIBUA DIA BANTU KU LUFU

Padi Nzambi upeshilula muntu uvua mufue muoyo, badi babikila bualu ebu ne: dibishibua dia muntu ku lufu. Mu Bible badi bakula bua bantu tshitema bakabishibua ku lufu. Eliya, Elisha, Yezu, Petelo ne Paulo bakabisha bantu ku lufu. Bishima ebi biakenzeka anu ku bukole bua Nzambi. Yehowa udi ulaya bua kubisha ‘bakane ne badi kabayi bakane’ ku lufu bua bikale ne muoyo pa buloba. (Bienzedi 24:15) Bible udi kabidi wakula bua dibishibua dia bantu ku lufu bua kuya mu diulu. Bualu ebu budi buenzeka padi bantu badi Nzambi musungule, anyi bela manyi, babishibua ku lufu bua kusombelabu mu diulu pamue ne Yezu.—Yone 5:28, 29; 11:25; Filipoyi 3:11; Buakabuluibua 20:5, 6.

Nshap. 9, tshik. 13

26 MALU A BADEMON (MALU A MÎDIMA)

Malu a bademon anyi malu a mîdima ntshilele tshibi tshia kuyukila ne nyuma mibi buludiludi anyi kupitshila kudi muntu mukuabu, bu mudi nganga, muena lubuku, anyi muena mupongo. Bantu badi benza malu a mîdima batu baenza bualu badi bitabuja dilongesha dia dishima dia ne: nyuma ya bantu itu ishala ne muoyo panyima pa lufu luabu, ilua bakishi badi ne bukole. Bademon pabu badi basaka bantu bua kubenga kutumikila Nzambi. Mbuku ya mitoto, ditempa mbuku, majimbu, dipaka dia manga, buloji, ditabakana bua buôwa bua malu kampanda, mipongo, makole a mîdima, bionso ebi bidi kabidi mu malu a bademon. Bintu bia bungi bu mudi: mikanda, bikandakanda, mbuku ya malu atshilualua, filme, misambu, manaya, nansha bimfuanyi bitu bileja mudi malu a majimbu, a bademon, anyi makole a mîdima amueneka bu adi asankisha anyi kaayi enzelangana bibi. Bilele bia bungi bia pa madilu bu mudi: milambu ya bafue, bibilu bia madilu, disekelela mifikilu ya matuku a lufu, mikiya ya diupula lufuila, ne bilele bia ntshisha, bidi pabi bituangaja bantu ne bademon. Misangu ya bungi bantu batu banua bintu bitu bikuatangana bu mudi diamba padibu basua kuenza mudimu ne bukole bua kudi bademon.—Galatiya 5:20; Buakabuluibua 21:8.

Nshap. 10, tshik. 10; Nshap. 16, tshik. 4

 27 BUMFUMU BUA YEHOWA

Yehowa udi Nzambi Wa Bukole Buonso, ne wakafuka bintu bionso bia mu diulu ne bia pa buloba. (Buakabuluibua 15:3) Ke bualu kayi yeye ke Muena bintu bionso ne udi ne bumfumu, anyi bukokeshi buonso, bua kulombola bifukibua biende. (Misambu 24:1; Yeshaya 40:21-23; Buakabuluibua 4:11) Mmuelele tshintu tshionso tshidiye mufuke mikenji. Yehowa udi kabidi ne bukokeshi bua kuteka bantu bakuabu bua kuikalabu bakokeshi. Tudi tutua bumfumu bua Nzambi mpanda patudi tumunanga ne tumutumikila.—1 Kulondolola 29:11.

Nshap. 11, tshik. 10

28 KUTULA DIFU

Kutula difu nkushipa muana utshidi munda mua mamuende ku bukole. Ki mbualu budi buenzeka ku mpukampuka anyi budi mubidi nkayawu udienzela to. Kumbukila anu ku dimitshibua, muana kena tshitupa tshikuabu tshia mubidi wa mamu patupu to. Muana mmuntu mukuabu pende.

Nshap. 13, tshik. 5

29 KUEDIBUA MASHI

Mu malu a baminganga, nkuela mu mubidi wa muntu mashi mu kabujima kawu anyi tshimue tshia ku bitupa binene binayi bia mashi a munga muntu peshi avuabu balame muaba kampanda. Bitupa binene binayi bia mashi ke plasma, globile mikunze, globile mitoke, ne plakete.

Nshap. 13, tshik. 13

 30 KUNYOKA

Mu Bible, muaku “kunyoka” kawena anu uleja kupesha muntu dinyoka to. Padibu batunyoka, badi batuyisha, batulongesha ne batupingaja mu njila. Yehowa katu unyokangana mu mushindu mubi anyi ne tshikisu to. (Nsumuinu 4:1, 2) Yehowa udi upesha baledi tshilejilu tshimpe. Dinyoka didiye ufila ndimpe menemene, ne didi bushuwa difikisha muntu ku dinanga dilongesha. (Nsumuinu 12:1) Yehowa mmunange bantu bende, ne udi ubalongesha. Udi ubapesha mibelu idi yakaja meji abu mabi ne ibambuluisha bua kumanya mua kuela meji ne kuenza malu mu mushindu udi umusankisha. Bua baledi, kunyoka bana babu nkubambuluisha bua kujingululabu bua tshinyi badi ne bua kuikala batumikila. Kudi kabidi kumvuija kubalongesha bua kunanga Yehowa ne Bible, Dîyi diende, ne kujingulula mêyi manene adimu.

Nshap. 14, tshik. 13

31 BADEMON

Bademon nnyuma mibi itu kayiyi imueneka idi ne bukole bupite bua bantu. Bademon mbanjelu babi. Bakanyanguka pavuabu badivuije bena lukuna ba Nzambi pakamutombokelabu. (Genese 6:2; Yuda 6) Bakadisanga ne Satana mu ditombokela diende dia Yehowa.—Dutelonome 32:17; Luka 8:30; Bienzedi 16:16; Yakobo 2:19.

Nshap. 16, tshik. 4