Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Mmalu kayi adi Bible utulongesha?

 NSHAPITA WA MUANDA MUKULU

Bukalenge bua Nzambi ntshinyi?

Bukalenge bua Nzambi ntshinyi?

1. Ndisambila kayi diende lumu dituakonkonona mpindieu?

BANTU miliyo ya bungi mbamanye disambila diende lumu ditubu babikila ne: disambila dia Tatu wetu, anyi Disambila dia Mukalenge. Yezu wakenza disambila edi bua kulongesha bayidi bende mua kusambila. Mmalu kayi avuaye mulombe mu disambila edi? Bua tshinyi disambila edi didi ne mushinga kutudi lelu?

2. Mmalu kayi asatu a mushinga avua Yezu mutulongeshe bua kulomba mu disambila?

2 Yezu wakamba ne: “Nudi ne bua kusambila mushindu eu: ‘Tatu wetu udi mu diulu, dîna diebe dijidibue [anyi divuijibue dia tshijila]. Bukalenge buebe bulue. Disua diebe dienzeke kabidi pa buloba muomumue ne mu diulu.’” (Bala Matayi 6:9-13.) Bua tshinyi Yezu uvua mutulongeshe bua kusambila bua malu asatu aa?—Tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 20.

3. Ntshinyi tshitudi ne bua kumanya bua Bukalenge bua Nzambi?

3 Tudi balonge ne: dîna dia Nzambi n’Yehowa. Tudi bakonkonone tshidi Nzambi mulongoluele bantu ne buloba. Kadi Yezu uvua usua kuamba tshinyi pavuaye muambe ne: “Bukalenge buebe bulue”? Netulonge bua kumanya tshidi Bukalenge bua Nzambi, tshienzabu, ne muavuijabu dîna dia Nzambi dia tshijila.

BUKALENGE BUA NZAMBI NTSHINYI?

4. Bukalenge bua Nzambi ntshinyi? Nnganyi udi Mukalenge wabu?

4 Yehowa mmujadike mbulamatadi wa mu diulu ne mmusungule Yezu bua ikale Mukalenge wa mbulamatadi au. Bible udi ubikila mbulamatadi eu ne: Bukalenge bua  Nzambi. Yezu udi “Mukalenge wa badi bakokesha bu bakalenge ne Mfumu wa badi bakokesha bu bamfumu.” (1 Timote 6:15) Yezu mmukumbane bua kuenza malu mimpe a bungi kupita mukokeshi kayi yonso wa pa buloba, ne udi ne bukole kupita bakokeshi bonso ba pa buloba basangisha pamue.

5. Bukalenge bua Nzambi budi bukokeshila penyi? Nebukokeshe penyi?

5 Matuku 40 panyima pa dibishibua dia Yezu ku lufu, wakapingana mu diulu. Ndekelu wa bionso, Yehowa wakamuteka Mukalenge wa Bukalenge ebu. (Bienzedi 2:33) Mbulamatadi wa Nzambi neikale mu diulu ukokesha buloba. (Buakabuluibua 11:15) Ke bualu kayi Bible udi ubikila Bukalenge bua Nzambi ne: ‘Bukalenge bua mu diulu.’—2 Timote 4:18.

6, 7. Ntshinyi tshidi tshienza bua Yezu ikale mukalenge muimpe kupita mukalenge kayi yonso wa pa buloba?

6 Bible udi wamba ne: Yezu mmunene kupita mukalenge kayi yonso wa pa buloba bualu udi “nkayende udi kayi mua kufua.” (1 Timote 6:16) Bakokeshi bonso ba pa buloba nebafue ndekelu wa bionso, kadi Yezu kakufua nansha. Malu mimpe onso atuenzela Yezu neashalaku kashidi.

7 Mulayi wa mu Bible udi uleja ne: Yezu neikale Mukalenge muakane udi uditeka pa muaba wa bakuabu, wamba ne: “Nyuma wa Yehowa neashale pambidi pende, nyuma wa meji ne wa dijingulula dia malu, nyuma wa mubelu ne wa bukole, nyuma wa dimanya ne wa ditshina dia Yehowa. Yeye neapetele disanka dia bungi mu ditshina dia Yehowa. Kakulumbuluisha anu bua malu adi amueneka ku mêsu kuende, anyi kubela anu bilondeshile malu adi matshi ende umvua to. Nealumbuluishe bapuekele [anyi bapele] biakane.” (Yeshaya 11:2-4) Kuenaku musue kuikala ne mukalenge wa nunku anyi?

8. Mmunyi mutudi bamanye ne: Yezu kakukokesha nkayende?

 8 Nzambi mmusungule bamue bantu bua kukokesha ne Yezu mu mbulamatadi wa mu diulu. Tshilejilu, mupostolo Paulo wakambila Timote ne: “Tuetu batungunuke ne kunanukila, netukokeshe kabidi popamue nende bu bakalenge.” (2 Timote 2:12) Mbantu bungi kayi bakokesha ne Yezu bu bakalenge?

9. Mbantu bungi munyi bakokesha ne Yezu? Ndîba kayi divua Nzambi mutuadije kubasungula?

9 Anu mutuvua balonge mu Nshapita wa 7, mu tshikena kumona tshivuabu baleje mupostolo Yone, wakamona Yezu muikale Mukalenge mu diulu ne bakalenge bakuabu binunu 144. Bantu binunu 144 aba mbanganyi? Yone udi umvuija ne: “badi ne dîna [dia Yezu] ne dîna dia Tatu wende mafunda pa mpala yabu.” Udi usakidila ne: “Bobu aba mbantu badi batungunuka ne kulonda Muana wa mukoko [mmumue ne: Yezu] kuonso kudiye uya. Bavua basumbibue munkatshi mua bukua bantu.” (Bala Buakabuluibua 14:1, 4.) Bantu binunu 144 aba mbena Kristo ba lulamatu badi Nzambi musungule “bua kukokesha bu bakalenge pa buloba” pamue ne Yezu. Padibu bafua, badi bababisha ku lufu bua bikale ne muoyo mu diulu. (Buakabuluibua 5:10) Katshia ku tshikondo tshia bapostolo, Yehowa udi usungula bena Kristo ba lulamatu aba bua kuenzabu kasumbu aku ka bakalenge binunu 144.

10. Bua tshinyi Yehowa mmuleje mudiye munange bantu padiye mubatekele Yezu ne bantu binunu 144 bua kubakokesha?

10 Yehowa udi ututabalela bikole, mmulongolole too ne bua Yezu akokeshe bantu. Yezu neikale mukokeshi muimpe bualu udi utumvuila. Mmumanye tshidi kuikala muntu ne kukenga kumvuija. Paulo wakamba ne: Yezu udi uditeka pa muaba wetu, udi mua “kutumvuila mu matekete etu,” ne uvua “mutetshibue mu malu onso bu tuetu.” (Ebelu 4:15; 5:8) Bantu binunu 144 aba mbamanye pabu tshidi kuikala muntu kumvuija. Mbatate ne dipanga  bupuangane ne masama. Nunku tuikale bajadike ne: Yezu ne bantu binunu 144 nebatumvuile bua mutudi tudiumvua, ne nebumvue kabidi ntatu itudi nayi.

BUKALENGE BUA NZAMBI NEBUENZE TSHINYI?

11. Bua tshinyi Yezu wakalongesha bayidi bende bua basambile bua disua dia Nzambi dienzeke mu diulu?

11 Yezu wakalongesha bayidi bende bua basambile bua disua dia Nzambi dienzeke mu diulu. Bua tshinyi? Tuvua balonge mu Nshapita 3 ne: Satana Diabolo wakatombokela Yehowa. Pakatomboka Satana, Yehowa wakamuanyishila yeye ne banjelu bavua kabayi ne lulamatu, anyi bademon, bua kushalabu mu diulu bua tshikondo kampanda. Nunku, ki mbonso bavua mu diulu bavua benza disua dia Nzambi to. Mu Nshapita wa 10, netulonge malu a bungi adi atangila Satana ne bademon bende.

12. Mmalu kayi abidi a mushinga adibu baleje mu Buakabuluibua 12:10?

12 Bible udi umvuija ne: katupa kîpi panyima pa bamane kuteka Yezu Mukalenge wa Bukalenge bua Nzambi, uvua ne bua kuela Satana mvita. (Bala Buakabuluibua 12:7-10.) Mvese wa 10 udi uleja malu abidi a mushinga avua ne bua kuenzeka. Bukalenge bua Nzambi budi butuadija kukokesha ne Yezu Kristo muikale Mukalenge, ne badi bipata Satana mu diulu bamuimansha pa buloba. Anu mutuamona, malu aa akadi menzeke.

13. Ntshinyi tshivua tshienzeke mu diulu pavuabu bipatamu Satana?

13 Bible udi uleja disanka divua nadi banjelu ba lulamatu pakipatabu Satana ne bademon bende mu diulu. Tudi tubala ne: “Sankayi nuenu diulu ne nuenu badi basombamu!” (Buakabuluibua 12:12) Mpindieu mu diulu muonso mudi ditalala ne buobumue bualu bonso badimu badi benza disua dia Nzambi.

Katshia bipata Satana ne bademon bende mu diulu, kudi makenga a bungi pa buloba. Makenga aa akadi pa kujika

14. Ntshinyi tshidi tshienzeka pa buloba bua mudibu bipate Satana mu diulu?

 14 Kadi malu adi mushindu mukuabu pa buloba. Malu makole adi atulukila bantu “bualu Diabolo mmupueke,” ne udi ne “tshiji tshikole, mumanye ne: udi ne tshikondo tshîpi.” (Buakabuluibua 12:12) Satana udi ne tshiji tshikole. Mbamuipate mu diulu, ne mmumanye ne: nebamubutule mu katupa kîpi emu. Udi wenza ne muende muonso bua kukebesha bimvundu, tunyinganyinga, ne makenga pa buloba bujima.

15. Dijinga dia Nzambi bua buloba didi tshinyi?

15 Kadi tshivua Nzambi ujinga bua buloba ki ntshishintuluke to. Utshidi anu ujinga bua bantu bapuangane basombe mu mparadizu pa buloba. (Misambu 37:29) Kadi mmunyi muakumbaja Bukalenge bua Nzambi bualu ebu?

16, 17. Ntshinyi tshidi Danyele 2:44 utuambila bua Bukalenge bua Nzambi?

16 Mulayi udi mu Danyele 2:44 udi wamba ne: “Mu matuku a bakalenge aba Nzambi wa mu diulu neajadike bukalenge bukuabu buikala kabuyi mua kubutudibua nansha kakese. Bukalenge ebu kabuakuya kudi tshisamba tshikuabu to. Nebuzaze makalenge aa onso ne nebuatuishe ku ndekelu, ne buobu nkayabu nebushalaku kashidi.” Mulayi eu udi utulongesha tshinyi bua Bukalenge bua Nzambi?

17 Tshia kumpala, udi utuambila ne: Bukalenge bua Nzambi buvua mua kutuadija kukokesha “mu matuku a bakalenge aba.” Mbuena kuamba ne: mbulamatadi mikuabu ivua ne bua kuikala itshidiku pa buloba pavua Bukalenge butuadija kukokesha. Tshibidi, udi utuambila ne: Bukalenge bua Nzambi buvua ne bua kushalaku kashidi ne kabavua mua kubupingana kudi mbulamatadi mukuabu nansha. Tshisatu, kuvua ne bua kuikala mvita pankatshi pa Bukalenge bua Nzambi ne makalenge a pa buloba ebu. Bukalenge bua Nzambi buvua ne bua kutshimuna ne kuluabu mbulamatadi umuepele udi ukokesha buloba. Nunku  bantu nebikale ne mbulamatadi mutambe buimpe utubu kabayi banji kuikala nende.

18. Ndîna kayi didibu babikila mvita ya ndekelu yenzeka pankatshi pa Bukalenge bua Nzambi ne mbulamatadi ya pa buloba ebu?

18 Mmunyi muangata Bukalenge bua Nzambi bukokeshi bua buloba? Kumpala kua mvita ya ndekelu idibu babikila ne: mvita ya Armagedone kuenzekayi, bademon nebadinge “bakalenge ba pa buloba bujima budi bantu basombele, bua kubasangisha pamue ku mvita ya dituku dinene dia Nzambi Wa Bukole Buonso.” Eyowa, mbulamatadi ya bantu neyiluangane ne Bukalenge bua Nzambi.—Buakabuluibua 16:14, 16; tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 10.

19, 20. Bua tshinyi tudi tujinga bua Bukalenge bua Nzambi bukokeshe buloba?

19 Bua tshinyi tudi dijinga ne Bukalenge bua Nzambi? Mbua malu matue ku asatu. Bua kumpala, tudi bena mpekatu, ke bualu kayi tudi tusama ne tufua. Kadi Bible udi wamba ne: mu Bukalenge bua Nzambi, netuikale ne muoyo wa kashidi. Yone 3:16 udi wamba ne: “Nzambi uvua munange ba pa buloba bikole menemene, kufikaye ne ku difila Muanende mulela umuepele, bua muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye kabutudibu, kadi apete muoyo wa tshiendelele.”

20 Bualu buibidi budi buenza bua tuikale dijinga ne Bukalenge bua Nzambi budi ne: tudi banyunguluka kudi bantu babi. Ba bungi badi bashima, bibila ne benza malu mabi. Katuena ne tshitudi mua kuenza bua kubumbusha to, kadi Nzambi neabumbushe. Bantu badi batungunuka ne kuenza malu mabi nebabutudibue mu mvita ya Armagedone. (Bala Misambu 37:10.) Bualu buisatu budi buenza bua tuikale dijinga ne Bukalenge bua Nzambi budi ne: mbulamatadi ya bantu kayena ne bukole to, idi ne tshikisu, anyi idi ikokesha bibi. Kayena iditatshisha bua kuambuluisha bantu bua batumikile Nzambi to. Bible udi  wamba ne: ‘Muntu udi ukokesha muntu mukuabu bua kumukengesha.’—Muambi 8:9.

21. Ntshinyi tshienza Bukalenge bua disua dia Nzambi kuenzekadi pa buloba?

21 Pajika mvita ya Armagedone, Bukalenge bua Nzambi nebuenze bua disua dia Nzambi dienzeke pa buloba. Tshilejilu, nebumbushe Satana ne bademon bende. (Buakabuluibua 20:1-3) Ndekelu wa bionso, muntu nansha umue kakusama anyi kufua to. Ku diambuluisha dia tshia kupikulangana natshi, bena lulamatu bonso nebikale ne muoyo wa kashidi mu Mparadizu. (Buakabuluibua 22:1-3) Bukalenge nebujidile dîna dia Nzambi. Bidi biumvuija tshinyi? Bidi biumvuija ne: padi mbulamatadi wa Nzambi ukokesha buloba, bantu bonso nebanemeke dîna dia Yehowa.—Tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 21.

NDÎBA KAYI DIAKALUA YEZU MUKALENGE?

22. Mmunyi mutudi bamanye ne: Yezu kavua mulue Mukalenge pavuaye pa buloba anyi diakamue pavuaye mubishibue ku lufu?

22 Yezu wakalongesha bayidi bende bua basambile ne: “Bukalenge buebe bulue.” Nanku bidi bimueneka ne: mbulamatadi wa Nzambi uvua ne bua kulua mu matuku atshivua alua. Yehowa uvua ne bua kuanji kujadika mbulamatadi wende ne kuteka Yezu Mukalenge wa mbulamatadi eu. Bavua bateke Yezu Mukalenge diakamue pakapinganaye  mu diulu anyi? Tòo, uvua ne bua kuindila. Bidimu ndambu panyima pa dibishibua dia Yezu ku lufu, Petelo ne Paulo bakaleja patoke muvua mulayi wa mu Misambu 110:1 ukumbanyina Yezu. Yehowa udi wamba mu mulayi eu ne: “Somba ku tshianza tshianyi tshia balume too ne pangateka bena lukuna bebe bu kabasa ka kutekela makasa ebe.” (Bienzedi 2:32-35; Ebelu 10:12, 13) Yezu uvua ne bua kuindila mutantshi bule kayi kumpala kua Yehowa kumutekaye Mukalenge?

Bukalenge bua Nzambi nebuenze bua disua dia Nzambi dienzeke pa buloba

23. a) Ndîba kayi divua Yezu mutuadije kukokesha bu Mukalenge wa mbulamatadi wa Nzambi? b) Ntshinyi tshituamona mu nshapita udi ulonda?

23 Bidimu bia bungi kumpala kua 1914, kasumbu ka bena Kristo ba meji mimpe kakajingulula ne: tshidimu atshi tshivua ne bua kuikala tshidimu tshia mushinga mu milayi ya mu Bible. Malu adi enzeka pa buloba katshia ku 1914 mmajadike ne: bavua bambilamu. Yezu wakatuadija kukokesha bu Mukalenge tshidimu atshi. (Misambu 110:2) Panyima pa bualu ebu, bakimansha Satana pa buloba, ne mpindieu “udi ne tshikondo tshîpi.” (Buakabuluibua 12:12) Mu nshapita udi ulonda, netumone bijadiki bia bungi bidi bileja ne: tudi mu tshikondo atshi. Netumanye kabidi ne: mu katupa kîpi emu Bukalenge bua Nzambi nebuenze bua disua dia Nzambi dienzeke pa buloba.—Tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 22.