Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 NSHAPITA WA DIKUMI NE UMUE

Bua tshinyi kudi makenga bungi nunku?

Bua tshinyi kudi makenga bungi nunku?

1, 2. Ntshinyi tshitu bantu ba bungi badiebeja?

MÂYI adi apasalala ne anyanga musoko mujima. Muntu kampanda udi ne tshingoma udi wasa bantu masashi mu tshitanda, ba bungi badi batapika, bakuabu bafua. Disama dia kansere didi dishipa mamu kampanda, ushiya bana batanu.

2 Padi bipupu anyi malu makole a nunku enzeka, bantu ba bungi batu badiebeja ne: “Bua tshinyi?” Bantu ba bungi batu badiebeja bua tshinyi buloba mbuwule tente ne lukinu ne makenga. Ukadiku mudiebeje pebe nunku anyi?

3, 4. a) Nnkonko kayi ivua Habakuka muele? b) Mmunyi muvua Yehowa mumuandamune?

3 Tudi tubala mu Bible ne: bantu bavua ne ditabuja dikole kudi Nzambi bavua pabu badiele nkonko ya nunku. Tshilejilu, muprofete Habakuka wakebeja Yehowa ne: “Bua tshinyi udi ummueneshisha malu mabi? Ne bua tshinyi udi ulekela dikengeshangana? Bua tshinyi kabutu ne malu a tshikisu bidi kumpala kuanyi? Ne bua tshinyi matandu ne diluishangana bidi bivula?”—Habakuka 1:3.

4 Mu Habakuka 2:2, 3 mudi diandamuna divua Nzambi mupeshe Habakuka ne muvuaye mumulaye bua kulongolola malu. Yehowa mmunange bantu bikole. Bible udi wamba ne: “Yeye udi unutabalela.” (1 Petelo 5:7) Bulelela, Nzambi mmukine makenga bikole kutupita ne tuetu bine. (Yeshaya 55:8, 9) Nunku, tuakule bua lukonko elu: Bua tshinyi kudi makenga bungi nunku pa buloba?

 BUA TSHINYI KUDI MAKENGA BUNGI NUNKU?

5. Ntshinyi tshidi balongeshi ba bungi ba mu bitanda bamba bua makenga? Bible udi ulongesha tshinyi?

5 Bampasata, ne bansaserdose ne balongeshi ba mu bitanda batu bamba ne: padi bantu bakenga ndisua dia Nzambi. Bamue badi mua kuamba ne: bualu buonso budi bufikila muntu, bu mudi malu makole, bukavua bumana kulongolola kudi Nzambi ne katuena mua kumanya tshidiye wenzela nanku to. Bakuabu badi mene bamba ne: bantu bonso, too ne bana batekete, badi bafua bua baye kusomba ne Nzambi mu diulu. Kadi ki mbulelela to. Yehowa katu ukebesha malu mabi to. Bible udi wamba ne: “Kabiena mua kuenzeka bua Nzambi mulelela kuenza malu mabi to, bua Wa Bukole Buonso kuenza bibi nansha!”—Yobo 34:10.

6. Bua tshinyi bantu ba bungi badi bela Nzambi tshilumbu pambidi bua makenga adi pa buloba?

6 Bantu ba bungi batu bela Nzambi tshilumbu pambidi bua makenga adi pa buloba bualu badi bela meji ne: Nzambi ke udi ukokesha buloba ebu. Kadi anu mutuvua balonge mu Nshapita 3, Satana Diabolo ke udi bulelela ukokesha buloba.

7, 8. Bua tshinyi kudi makenga bungi nunku pa buloba?

7 Bible udi utuambila ne: “Ba pa buloba bonso badi ku bukokeshi bua mubi.” (1 Yone 5:19) Satana, mukokeshi wa buloba ebu, udi ne tshikisu ne lukinu. Udi “upambuisha ba pa buloba bonso.” (Buakabuluibua 12:9) Bantu ba bungi badi bamuidikija. Ebu mbualu bumue patupu budi buenza bua buloba buikale buwule tente ne mashimi, lukinu ne tshikisu.

8 Kudi malu makuabu adi enza bua kuikale makenga a bungi pa buloba. Pavua Adama ne Eva batombokele Nzambi, bakasambulujila bana babu mpekatu. Bua mpekatu au, bantu badi bakebela bakuabu makenga. Batu basue kudiangata ne mushinga wa bungi kupita bakuabu. Badi  baya ku mvita, baluangana ne bakengesha bakuabu. (Muambi 4:1; 8:9) Imue misangu bantu batu bakenga bua “tshikondo ne malu adi kaayi matekemena.” (Muambi 9:11) Padibu pa muaba mubi ne pa dîba dibi, njiwu ne malu mabi makuabu bidi mua kubatulukila.

9. Bua tshinyi tudi bajadike ne: kudi bualu menemene budi Yehowa mulekeele makenga atungunuka?

9 Yehowa katu ukebesha makenga to. Yeye ki ngua kuela tshilumbu tshia mvita, malu mabi ne dikengeshangana pambidi to. Nzambi katu ukebesha bipupu bu mudi: dikanka dia buloba, mpepele mikole ne dipasalala dia mâyi to. Kadi udi mua kudiebeja ne: ‘Bikala Yehowa muntu wa bukole buonso mu diulu ne pa buloba, bua tshinyi kena upangisha malu makole aa bua kaenzeki?’ Tudi bamanye ne: Nzambi udi ututabalela bikole, nunku kudi bualu menemene budiye mulekeele makenga atungunuka.—1 Yone 4:8.

TSHIDI NZAMBI MULEKEELE MAKENGA ATUNGUNUKA

10. Mmunyi muvua Satana muluishe Yehowa?

10 Mu budimi bua Edene, Diabolo wakapambuisha Adama ne Eva. Satana wakabanda Nzambi ne: mMukokeshi mubi. Wakamba muvua Nzambi musokoke Adama ne Eva tshintu kampanda tshimpe. Satana uvua musue bua Adama ne Eva bitabe ne: yeye ke udi mua kuikala mukokeshi muimpe kupita Yehowa, ne kabavua dijinga ne Nzambi to.—Genese 3:2-5; tangila Dimanyisha dia ku ndekelu 27.

11. Ndukonko kayi lutudi ne bua kuandamuna?

11 Adama ne Eva bakabenga kutumikila Yehowa ne kumutombokelabu. Bakela meji ne: bavua ne bukenji bua kudisunguila tshivua tshimpe ne tshivua tshibi. Mmunyi muvua Yehowa mua kuleja ne: bantomboji abu bavua benze bibi ne yeye ke udi mumanye tshidi tshimpe buetu tuetu?

12, 13. a) Bua tshinyi Yehowa kavua mubutule bantomboji abu diakamue? b) Bua tshinyi Yehowa uvua mulekele bua Satana akokeshe buloba ne bua bantu badilombole nkayabu?

 12 Yehowa kavua mubutule Adama ne Eva diakamue to. Kadi, wakabalekela bua balele bana. Pashishe Yehowa wakapetesha bana ba Adama ne Eva mushindu wa kudisunguila uvuabu basue bua ikale mukokeshi wabu. Yehowa uvua mulongolole bua buloba buwule ne bantu bapuangane, ne ke tshivua ne bua kuenzeka nansha Diabolo mua kuenza tshinyi.—Genese 1:28; Yeshaya 55:10, 11.

13 Satana wakelesha Yehowa mpata kumpala kua banjelu miliyo ne miliyo. (Yobo 38:7; Danyele 7:10) Nunku Yehowa wakapesha Satana tshikondo bua aleje bikala malu avuaye umubanda nawu malelela. Wakapesha kabidi bantu tshikondo bua badienzele mbulamatadi ku bulombodi bua Satana bua baleje bikalabu mua kukokesha bua kuikala ne nsombelu muimpe kakuyi diambuluisha dia Nzambi.

14. Ntshinyi tshidi tshimueneke mu kupita kua bidimu?

14 Bantu mbatete bua kudikokesha nkayabu kukadi mpindieu bidimu binunu ne binunu, kadi mbapangile. Mbimueneke patoke mudi Satana muena dishima. Bantu badi dijinga ne diambuluisha dia Nzambi. Muprofete Yelemiya uvua muambilamu pakambaye ne: “Yehowa wanyi, ndi mumanye bimpe ne: njila wa muntu kena mu bianza biende to. Muntu udi wenda eu kena ne bukokeshi bua kuludika nansha dikasa diende to.”—Yelemiya 10:23.

BUA TSHINYI YEHOWA MMUINDILE MUTANTSHI BULE NUNKU?

15, 16. a) Bua tshinyi Yehowa mmulekele makenga atungunuka mutantshi bule nunku? b) Bua tshinyi Yehowa ki mmulongolole malu mabi adi Satana mukebeshe?

15 Bua tshinyi Yehowa mmulekele makenga atungunuka mutantshi bule nunku? Bua tshinyi Yehowa kena wimanyika malu mabi bua kaenzeki? Bivua bilomba tshikondo  bule kampanda bua kujadika ne: Satana mmupangile mua kukokesha bimpe. Bantu mbatete mbulamatadi ya mishindu yonso, kadi mbapangile. Nansha mudibu baye kumpala mu malu a sianse ne a dipatula biamu, kansungansunga, bupele, tshikisu ne mvita mbivule kupita ne kumpala. Katuena mua kudikokesha nkayetu bimpe padiku kakuyi diambuluisha dia Nzambi to.

16 Kadi, Yehowa ki mmuakaje malu mabi adi Satana mukebeshe to. Bu yeye muenze nanku, bivua mua kuleja ne: Nzambi udi utua bukokeshi bua Satana mpanda, kadi kakuenza nanku nansha kakese. Bualu bukuabu, bantu bavua mua kuamba ne: mbakumbane bua kudikokesha nkayabu bimpe. Kadi atshi ndishima, ne Yehowa kavua kabidi mua kutua dishima dia nanku mpanda to. Katu ushima to.—Ebelu 6:18.

17, 18. Ntshinyi tshienza Yehowa bua malu mabi onso adi Satana mukebeshe?

17 Yehowa udiku mua kuakaja malu mabi onso adi buntomboji bua Satana ne bantu bukebeshe anyi? Eyowa. Nzambi udi mua kuenza malu onso. Yehowa mmumanye dîba dikala malu onso avua Satana mumubande nawu mua kupeta diandamuna diawu dionso. Pashishe, neavuije buloba mparadizu, anu muvuaye mulongolole bua buikale. Bantu bonso badi “mu nkita ya tshivulukilu” nebabishibue ku lufu. (Yone 5:28, 29) Bantu kabakusama anyi kufua kabidi nansha. Yezu nealongolole malu mabi onso adi Satana mukebeshe. Yehowa neatume Yezu “bua kubutula midimu ya Diabolo.” (1 Yone 3:8) Tudi ne dianyisha bualu mu tshikondo etshi Yehowa udi netu lutulu bua tufike ku dimumanya ne bua tufike ku dimusungula yeye bua ikale Mukokeshi wetu. (Bala 2 Petelo 3:9, 10.) Nansha tuetu tukenga, udi utuambuluisha bua kutantamena makenga.—Yone 4:23; bala 1 Kolinto 10:13.

18 Yehowa kena utuenzeja bua tumusungule bu Mukokeshi wetu to. Wakapesha bantu tshipedi tshia kudisunguila  malu. Tukonkonone mushinga udi nawu dipa dia mushinga edi kutudi.

MMUNYI MUWENZA MUDIMU NE TSHIPEDI TSHIEBE TSHIA KUDISUNGUILA MALU?

19. Ntshipedi kayi tshitambe buimpe tshidi Yehowa mutupeshe? Bua tshinyi tudi ne bua kuikala ne dianyisha bua tshipedi etshi?

19 Tshipedi tshia mushinga mukole tshia kudisunguila malu tshidi Yehowa mutupeshe tshidi tshitutapulula bikole ne nyama. Nyama itu nangananga yenza malu ne tshingenyingenyi, kadi tuetu tudi mua kusungula nsombelu utudi mua kuikala nende ne kusungula bituikala basue kusankisha Yehowa. (Nsumuinu 30:24) Bualu bukuabu, katuena bu biamu bidi bienza malu bilonda anu mudibu babienze to. Tudi ne budikadidi bua kudisunguila tshitudi basue kuikala, bantu batudi basue bua balue balunda betu, ne tshitudi basue kuenza mu nsombelu wetu. Yehowa mmusue bua muoyo utusankishe.

20, 21. Mbualu kayi butambe buimpe buudi mua kusungula ku mpindieu?

20 Yehowa mmusue bua tumunange. (Matayi 22:37, 38) Udi anu bu tatu udi usanka padiye umvua muanende wamba ne muoyo mujima, kayi muenzeja ku bukole, ne: “Ndi mukunange.” Yehowa mmutupeshe budikadidi bua kusungula bua kumuenzela mudimu anyi kubenga kumuenzelawu. Satana ne Adama ne Eva bakasungula bua kubenga Yehowa. Mmunyi muwenza mudimu ne tshipedi tshia kudisunguila malu?

21 Enza mudimu ne budikadidi buebe bua kudisunguila malu bua kuenzela Yehowa mudimu. Kudi bantu miliyo ya bungi badi basungule bua kusankisha Nzambi ne babenge Satana. (Nsumuinu 27:11) Ntshinyi tshiudi mua kuenza ku mpindieu bua wikale mu bulongolodi bupiabupia bua Nzambi pajikijaye makenga onso? Nshapita udi ulonda neandamune lukonko elu.