Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Dîku diebe didi mua kupeta disanka

 TSHITUPA 1

Eyemena Nzambi bua wikala ne disanka mu dibaka diebe

Eyemena Nzambi bua wikala ne disanka mu dibaka diebe

“Uvua mubafuke ku tshibangidilu wakabafuka mulume ne mukaji.”—Matayi 19:4

Yehowa* Nzambi ke uvua mubanjije dibaka dia kumpala. Bible udi utuambila ne: wakafuka mukaji wa kumpala ne ‘kuyaye nende kudi mulume.’ Bua bungi bua disanka divua nadi Adama, wakamba ne: “Eu udi mufuba wa mifuba yanyi ne musunyi wa misunyi yanyi.” (Genese 2:22, 23) Yehowa utshidi anu musue kumona bena dibaka ne disanka.

Paudi ubuela mu dibaka udi mua kuela meji ne: malu onso neikale anu mimpe. Kadi nansha bena dibaka badi banangangane bikole badi mua kuikala ne bilumbu mu amue malu. (1 Kolinto 7:28) Neupete mêyi a mu Bible mu mukanda eu, wewe uatumikila, dibaka diebe anyi dîku diebe didi mua kupeta disanka.—Musambu 19:8-11.

 ITABA MUDIMU UDI YEHOWA MUKUPESHE

TSHIDI BIBLE WAMBA: Mulume udi ku mutu kua dîku.—Efeso 5:23.

Biwikale udi mulume, Yehowa mmutekemene bua wewe kuenzela mukajebe malu ne dinanga. (1 Petelo 3:7) Mmufuke mukaji bua ikale mukumbanangane nebe, ne mmusue bua umuenzele malu ne kanemu ne dinanga. (Genese 2:18) Udi ne bua kunanga mukajebe bikole, uteka majinga ende kumpala kua ebe.—Efeso 5:25-29.

Biwikale udi mukaji, Yehowa mmutekemene bua unemeke bayebe bikole ne umuambuluishe bua yeye kukumbaja mudimu wende bimpe. (1 Kolinto 11:3; Efeso 5:33) Umutue mpanda mu mapangadika adiye wangata ne ambuluishanganayi nende ne muoyo umue. (Kolosayi 3:18) Wewe wenza nunku, newikale mukaji muimpe ku mêsu kua bayebe ne kua Yehowa.—1 Petelo 3:1-6.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Ebeja muena dibaka nebe tshiudi mua kuenza bua kuikala mulume anyi mukaji muimpe. Muteleje bimpe, ne enza tshionso tshiudi mua kuenza bua kushintuluka

  • Ikalayi ne lutulu. Bidi mua kunuangata ndambu wa matuku bua nuenu kufika kudienza malu adi mua kunusankisha nuenu bonso

UTABALELE BIKOLE MAJINGA A MUENA DIBAKA NEBE

TSHIDI BIBLE WAMBA: Udi ne bua kuditatshisha bua majinga a muena dibaka nebe. (Filipoyi 2:3, 4) Angata muena dibaka nebe ne mushinga wa bungi, uvuluke ne: Yehowa udi ulomba basadidi bende bua bikale bena “bupole kudi bantu bonso.” (2 Timote 2:24) Bible udi wamba ne: ‘Kuakula kuyi muanji kuela meji kudi kutapa bu muele wa mvita. Kadi ludimi lua bena meji ludi luondapu.’ Nunku, ela meji bimpe ku miaku iudi ukeba kupatula. (Nsumuinu 12:18) Nyuma wa Yehowa neanuambuluishe bua kuakula ne bulenga ne dinanga.—Galatiya 5:22, 23; Kolosayi 4:6.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Lomba Yehowa diambuluisha mu disambila bua wikale ne lutulu ne bua kuikala ne lungenyi lunzulula panudi nuyukila bualu bua mushinga ne muena dibaka nebe

  • Ela meji bikole bua tshiwikale mua kuamba ne muudi mua kutshiamba

ANGATAYI MAPANGADIKA MU BUOBUMUE

TSHIDI BIBLE WAMBA: Panudi nuselangana, nudi nulua “mubidi umue.” (Matayi 19:5) Kadi nudi anu bantu babidi ne nudi mua kupangilangana mu amue malu. Nudi ne bua kudienzeja bua kuikala mu buobumue mu meji ne mu majinga enu. (Filipoyi 2:2) Buobumue budi ne mushinga wa bungi panudi nuangata mapangadika. Bible udi wamba ne: “Padiku dishintakaja dia ngenyi, malu malongolola neende bimpe.” (Nsumuinu 20:18, NWT) Nulekele mêyi a mu Bible anulombole mu mapangadika a mushinga anudi nuangata pamue.—Nsumuinu 8:32, 33.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Leja muena dibaka nebe majinga ebe, ki nkumuleja anu tshiukadi muenze anyi tshiukadi mupangadije bua kuenza to

  • Kumpala kua kuangata dipangadika dia kuenza bualu kampanda, mbimpe kuyukila ne muena dibaka nebe

Bilondeshile Bible, Yehowa ke dîna dia Nzambi.

Manya malu makuabu

TSHIBUMBA TSHIA NSENTEDI

Balume enzayi bua mêku enu ikale bimpe

Mêku adi mua kuikala bimpe mu malu a makuta, kadi kaayi bimpe mu malu a mushinga