Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Dîku diebe didi mua kupeta disanka

 TSHITUPA 1

Eyemena Nzambi bua wikala ne disanka mu dibaka diebe

Eyemena Nzambi bua wikala ne disanka mu dibaka diebe

“Uvua mubafuke ku tshibangidilu wakabafuka mulume ne mukaji.”—Matayi 19:4

Yehowa* Nzambi ke uvua mubanjije dibaka dia kumpala. Bible udi utuambila ne: wakafuka mukaji wa kumpala ne ‘kuyaye nende kudi mulume.’ Bua bungi bua disanka divua nadi Adama, wakamba ne: “Eu udi mufuba wa mifuba yanyi ne musunyi wa misunyi yanyi.” (Genese 2:22, 23) Yehowa utshidi anu musue kumona bena dibaka ne disanka.

Paudi ubuela mu dibaka udi mua kuela meji ne: malu onso neikale anu mimpe. Kadi nansha bena dibaka badi banangangane bikole badi mua kuikala ne bilumbu mu amue malu. (1 Kolinto 7:28) Neupete mêyi a mu Bible mu mukanda eu, wewe uatumikila, dibaka diebe anyi dîku diebe didi mua kupeta disanka.—Musambu 19:8-11.

 ITABA MUDIMU UDI YEHOWA MUKUPESHE

TSHIDI BIBLE WAMBA: Mulume udi ku mutu kua dîku.—Efeso 5:23.

Biwikale udi mulume, Yehowa mmutekemene bua wewe kuenzela mukajebe malu ne dinanga. (1 Petelo 3:7) Mmufuke mukaji bua ikale mukumbanangane nebe, ne mmusue bua umuenzele malu ne kanemu ne dinanga. (Genese 2:18) Udi ne bua kunanga mukajebe bikole, uteka majinga ende kumpala kua ebe.—Efeso 5:25-29.

Biwikale udi mukaji, Yehowa mmutekemene bua unemeke bayebe bikole ne umuambuluishe bua yeye kukumbaja mudimu wende bimpe. (1 Kolinto 11:3; Efeso 5:33) Umutue mpanda mu mapangadika adiye wangata ne ambuluishanganayi nende ne muoyo umue. (Kolosayi 3:18) Wewe wenza nunku, newikale mukaji muimpe ku mêsu kua bayebe ne kua Yehowa.—1 Petelo 3:1-6.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Ebeja muena dibaka nebe tshiudi mua kuenza bua kuikala mulume anyi mukaji muimpe. Muteleje bimpe, ne enza tshionso tshiudi mua kuenza bua kushintuluka

  • Ikalayi ne lutulu. Bidi mua kunuangata ndambu wa matuku bua nuenu kufika kudienza malu adi mua kunusankisha nuenu bonso

UTABALELE BIKOLE MAJINGA A MUENA DIBAKA NEBE

TSHIDI BIBLE WAMBA: Udi ne bua kuditatshisha bua majinga a muena dibaka nebe. (Filipoyi 2:3, 4) Angata muena dibaka nebe ne mushinga wa bungi, uvuluke ne: Yehowa udi ulomba basadidi bende bua bikale bena “bupole kudi bantu bonso.” (2 Timote 2:24) Bible udi wamba ne: ‘Kuakula kuyi muanji kuela meji kudi kutapa bu muele wa mvita. Kadi ludimi lua bena meji ludi luondapu.’ Nunku, ela meji bimpe ku miaku iudi ukeba kupatula. (Nsumuinu 12:18) Nyuma wa Yehowa neanuambuluishe bua kuakula ne bulenga ne dinanga.—Galatiya 5:22, 23; Kolosayi 4:6.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Lomba Yehowa diambuluisha mu disambila bua wikale ne lutulu ne bua kuikala ne lungenyi lunzulula panudi nuyukila bualu bua mushinga ne muena dibaka nebe

  • Ela meji bikole bua tshiwikale mua kuamba ne muudi mua kutshiamba

ANGATAYI MAPANGADIKA MU BUOBUMUE

TSHIDI BIBLE WAMBA: Panudi nuselangana, nudi nulua “mubidi umue.” (Matayi 19:5) Kadi nudi anu bantu babidi ne nudi mua kupangilangana mu amue malu. Nudi ne bua kudienzeja bua kuikala mu buobumue mu meji ne mu majinga enu. (Filipoyi 2:2) Buobumue budi ne mushinga wa bungi panudi nuangata mapangadika. Bible udi wamba ne: “Padiku dishintakaja dia ngenyi, malu malongolola neende bimpe.” (Nsumuinu 20:18, NWT) Nulekele mêyi a mu Bible anulombole mu mapangadika a mushinga anudi nuangata pamue.—Nsumuinu 8:32, 33.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Leja muena dibaka nebe majinga ebe, ki nkumuleja anu tshiukadi muenze anyi tshiukadi mupangadije bua kuenza to

  • Kumpala kua kuangata dipangadika dia kuenza bualu kampanda, mbimpe kuyukila ne muena dibaka nebe

Bilondeshile Bible, Yehowa ke dîna dia Nzambi.