Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Dîku diebe didi mua kupeta disanka

 TSHITUPA 9

Ikalayi nutendelela Yehowa mu dîku dienu

Ikalayi nutendelela Yehowa mu dîku dienu

“Tendelelayi Yeye uvua muenze diulu ne buloba.”—Buakabuluibua 14:7

Anu bu muudi mulonge mu mukanda eu, Bible udi ne mibelu ya bungi yakuambuluisha wewe ne bena mu dîku diebe. Yehowa mmusue bua wikale ne disanka. Mmulaye ne: wewe muteke ntendelelu wende pa muaba wa kumpala, ‘nanku neakusakidile bintu bikuabu bionso ebi.’ (Matayi 6:33) Mmusue bua wikale mulunda wende. Dienzeja bua kubabidila mpunga yonso udi umueneka bua kukolesha bulunda buebe ne Nzambi. Bualu ndiakalenga dinene ditambe didi muntu mua kupeta.—Matayi 22:37, 38.

 1 KOLESHA BULUNDA BUEBE NE YEHOWA

TSHIDI BIBLE WAMBA: “‘Nengikale tatu wenu, ne nuenu nenuikale bana banyi ba balume ne ba bakaji,’ ke mudi Yehowa wamba.” (2 Kolinto 6:18) Nzambi mmusue bua wikale mulunda wende wa pa muoyo. Disambila ngumue wa ku mishindu idi mua kukuambuluisha bua kulua mulunda wa Nzambi. Yehowa udi ukulomba bua wikale ‘umusambila misangu yonso.’ (1 Tesalonike 5:17) Mmusue bua umuambile majinga ebe ne malu adi akutonda. (Filipoyi 4:6) Wewe usambila pamue ne bena mu dîku diebe, nebamone muudi wangata Nzambi bu muntu mulelela.

Pakumbusha kuyukila ne Nzambi, udi kabidi ne bua kumuteleja. Udi mua kuenza nunku paudi ulonga Dîyi diende ne mikanda yetu idi yumvuija Bible. (Musambu 1:1, 2) Elangana meji a malu audi ulonga. (Musambu 77:11, 12) Kuteleja Nzambi kudi kulomba kabidi kuikala kubuela mu bisangilu bia bena Kristo misangu yonso.—Musambu 122:1-4.

Kuambila bakuabu malu a Yehowa mmushindu mukuabu muimpe wa kukolesha malanda ebe nende. Paudi wenza nunku misangu ne misangu, neudiumvue wewe muikale pabuipi nende bikole.—Matayi 28:19, 20.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Udikebele dîba dituku dionso bua kuikala kubala Bible ne kusambila

  • Nuikale nudifila bikole ku malu a mu nyuma mu dîku kupita munudi nudifila ku dijikija dia lutetuku

2 NUIKALE NUENZA NTENDELELU WA MU DÎKU

TSHIDI BIBLE WAMBA: “Semenayi pabuipi ne Nzambi ne yeye neasemene pabuipi nenu.” (Yakobo 4:8) Udi ne bua kuenza programe wa ntendelelu wa mu dîku ne kuikala ne tshibidilu tshia kumulonda. (Genese 18:19) Kadi nudi kabidi ne bua kuenza malu makuabu. Malu a Nzambi adi ne bua kuikala munkatshi mua malu anudi nuenza dituku dionso. Enza bua malanda a bena mu dîku diebe ne Nzambi ikale makole paudi wakula bua bualu buende ‘paudi mushikame mu nzubu webe, ne paudi wenda mu njila, ne paudi ulala, ne paudi ubika.’ (Dutelonome 6:6, 7) Difundila tshipatshila tshia kuikala bu Yoshua wakamba ne: ‘Kadi meme ne ba mu nzubu muanyi netukuatshile Yehowa mudimu.’—Yoshua 24:15.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Ikala ne programe muimpe wa dilongesha udi upetangana ne majinga a muena mu dîku yonso