Mu bikondo bikole ebi, padi ntatu ikuata bena mabaka ne bena mu mêku, kudiku mushindu wa bena mu dîku kuikala ne disanka anyi? Bualu ebu ki mbutekete to. Kadi kudi mushindu wa kupeta diambuluisha. Nansha mudi mukanda eu kawuyi wakula bua malu onso a bena mabaka, kadi udi ufila mibelu mimpe miangatshila mu mvese ya mu Bible. Wewe mukuate nayi mudimu bimpe, neyikuambuluishe bua kuikala ne disanka mu dîku diebe.