Bamanyishi netu ba Bukalenge basuibue:

FUANYIKIJABI ne: udi muena mu dîku dia Betele wa ku Brooklyn ne nudi badisangishe mu Ditanu dia 2 ngondo wa 10 wa 1914 mu dinda. Udi musombe pa muaba webe wa tshibidilu ku mesa a kudîla, muindile difika dia muanetu Charles Russell. Diakamue, tshiibi tshia nzubu wa tshidîlu tshidi tshiunzuluka ne muanetu Russell ubuela. Russell udi upuwa katupa bu pa tshibidilu, ne udi wela bena mu dîku dia Betele muoyo ne musangelu wamba ne: “Muoyo wenu bonso.” Kadi, pamutu pa kusombaye diakamue pa muaba wende ku mutu wa mesa, udi ukuma tshikashi ne ufila dimanyisha dia disanka edi: “Bikondo bia bantu ba bisamba bia bende biajiki; bakalenge babu mbamane kupeta dituku diabu.” Kuena mua kudikanda bua kuleja disanka diudi nadi, bualu uvua muindile tshikondo etshi munkatshi mua bidimu bia bungi ne muoyo kuulu kuulu. Wewe ne bena mu dîku dia Betele bakuabu nudi nukuma bikashi mutantshi mule bua kuleja mudi dimanyisha edi dinusankishe.

 Bidimu bia bungi bikadi bipite katshia muanetu Russell wamba mêyi avua masankishe bantu aa. Too ne lelu, mmalu kayi akadi Bukalenge buenze? Mmapite bungi! Ku diambuluisha dia Bukalenge, Yehowa mmulengeje bantu bende ne mmubalongeshe ku kakese ku kakese kumbukila ku bantu binunu bikese mu 1914 too ne ku bantu batue ku miliyo 8 lelu. Mmalu kayi mimpe aukadi wewe mupete ku diambuluisha dia dilongesha edi?

Lelu, bana betu batu misangu ya bungi bamba ne: “Tshidiendelandela tshia Yehowa tshia mu diulu tshidi mu lubilu,” bushuwa ke mudibi. Kadi, bulelela budi ne: katshia mu 1914, tshidiendelandela tshia mu diulu tshidi tshikale tshimfuanyi tshia tshitupa tshia bulongolodi bua Yehowa tshidi katshiyi tshimueneka tshidi tshienda tshiya kumpala ne lubilu lukole, anu mutuabimona tuetu babale bimpe mukanda eu. Bu muvua bamanyishi ba Bukalenge ne dijinga dia kumanyisha lumu luimpe pa buloba bujima, mbenze mudimu ne mishindu mishilashilangane mipiamipia bu mudi: bikandakanda, tuarte tua bumanyishi, bisanji bia fono, tudiomba, nansha Enternete kabidi.

Bu mudi Yehowa ubenesha mudimu eu, tudi mpindieu tupatula mikanda yetu ya malu a mu Bible mu miakulu mipite pa 670 ne tudi tuyabanyina bantu bonso katuyi tubafutshisha makuta. Bana betu ba mu matunga mabanji ne adi kaayi mabanji badi badifila ku budisuile bua kuambuluisha mu dibaka dia Nzubu ya Bukalenge, Nzubu ya mpuilu ne nzubu ya Betele. Padi bikumina bienzeka, bana betu ba balume ne ba bakaji badi baya ne lukasa bua kuambuluisha bantu badi miaba idibi bienzekele, bajadika mudibu bushuwa ‘baleja bulela mu tshikondo tshia dikenga.’—Nsu. 17:17.

Imue misangu, bamfumu ba bitendelelu ne baluishi bakuabu batu ‘bapangadija malu mabi adi alonda mikenji yabu,’ kadi bidi bikolesha ditabuja dietu patudi tumona njila ne njila mudi meji abu mabi alua ‘kuenda bimpe bua kutantshisha lumu luimpe.’—Mus. 94:20; Filip. 1:12.

Tudi ne disanka dia kudisangisha nenu, nuenu “bena mudimu” netu. Manyayi ne: tudi banunange bikole buonso buenu. Tudi tusambila bua malu adi mu mukanda eu anuambuluishe bua kuanyisha bumpianyi buenu bua mu nyuma bikole kupita ne kumpala.—Mat. 24:45.

Tudi tunujingila diakalenga,

Bana benu,

Kasumbu kaludiki ka Bantemu ba Yehowa