Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Bukalenge bua Nzambi budi bukokesha

Bantu miliyo ya bungi mbapete nsombelu wa disanka ne wa bukubi mu bukokeshi bua mbulamatadi mupuangane wa Nzambi. Udiku musue kukokeshibua kudi mbulamatadi eu anyi?

Mukanda wa kudi Kasumbu kaludiki

Mmunyi muvua dimanyisha dia Russell dia mu dia 2/10/1914 divua disankishe bantu adi dikumbane?

NSHAPITA 1

“Bukalenge buebe bulue”

Yezu wakalongesha bua Bukalenge bua Nzambi kupita malu makuabu onso. Mmunyi mualuabu ne ndîba kayi?

NSHAPITA 2

Bukalenge budi buledibua mu diulu

Nnganyi uvua muambuluishe bua kulongolola bantu ba Kristo ba pa buloba bua Bukalenge? Mmalu kayi adi maleja ne: Bukalenge mbulamatadi mulelela?

NSHAPITA 3

Yehowa udi usokolola tshidiye mulongolole bua kuenza

Bukalenge bua Masiya buvuaku mu tshivua Nzambi mulongolole ku ntuadijilu anyi? Mmushindu kayi uvua Yezu musokolole Bukalenge?

NSHAPITA 4

Yehowa udi utumbisha dîna diende

Ntshinyi tshidi Bukalenge buenze bua bidi bitangila dîna dia Nzambi? Ntshinyi tshiutu wewe wenza bua kutumbisha dîna dia Yehowa?

NSHAPITA 5

Mukalenge udi ufila butoke pa Bukalenge

Peta lumvu luimpe bua bidi bitangila Bukalenge bua Nzambi, bantu badi bakokesha, aba badibu bakokesha ne malu adi akengela bua kuikala ne lulamatu.

NSHAPITA 6

Bamanyishi—Bamanyishi badi badifila ku budisuile

Bua tshinyi Yezu uvua mutuishibue ne: uvua ne bua kuikala ne bantu bavua mua kudifila ku budisuile mu matuku a ku nshikidilu? Ntshinyi tshiudi mua kuenza bua kuleja ne: udi ukeba tshia kumpala Bukalenge?

CHAPTER 7

Mishindu ya kuyisha—Kuyisha mu mishindu yonso bua kupeta bantu

Bala mishindu idi bantu ba Nzambi benze mudimu ne bintu bishilashilangane bua kuyisha bantu ba bungi kumpala kua nshikidilu kuluaye.

NSHAPITA WA 8

Bintu bia kuyisha nabi—Kupatula mikanda bua mudimu wa pa buloba bujima

Mmunyi mudi mudimu wetu wa dikudimuna uleja ne: Mukalenge udi utuambuluisha? Mmalu kayi adi atangila mikanda yetu adi aleja ne: Bukalenge mbualu bulelela?

NSHAPITA WA 9

Bipeta bia mudimu wa diyisha—‘Madimi adi matoke bua kunowa’

Yezu wakalongesha bayidi bende malu abidi a mushinga bua bidi bitangila mudimu munene wa dinowa dia mu nyuma. Mmunyi mudi malu abidi aa atutangila petu lelu?

NSHAPITA WA 10

Mukalenge udi ulengeja bantu bende mu nyuma

Nowele ne nkuluse bidi bifuanangana ku tshinyi?

NSHAPITA WA 11

Dilengejibua mu bikadilu—Kuikala ba tshijila anu bu Nzambi

Tuzubu tua balami ne bibuelelu bia ntempelo wa mu tshikena kumona tshia Yehezekele mbikumbanyine bantu ba Nzambi mu mushindu wa pa buawu katshia ku 1914.

NSHAPITA WA 12

Balongolola bua kuenzela “Nzambi wa ditalala” mudimu

Bible udi uleja dishilangana didi pankatshi pa malu mabuelakane ne ditalala, kadi ki nne bulongame to. Bua tshinyi? Mmunyi mudi diandamuna mua kuambuluisha bena Kristo lelu?

NSHAPITA WA 13

Bamanyishi ba Bukalenge badi baya ne bilumbu biabu ku tubadi

Bamue banzuji ba lelu batu ne lungenyi lua buena lua Gamaliele mulongeshi wa Mikenji mu tumue tubadi tukulu.

NSHAPITA WA 14

Balamate anu mbulamatadi wa Nzambi nkayende

“Musulu” wa buluishi udibu bele mu Bantemu ba Yehowa bualu badi babenga kubuelakana mu malu a tshididi mbawumine kudi tshintu tshivuabu kabayi belele meji.

NSHAPITA WA 15

Diluangana bua kupeta budikadidi bua kutendelela

Bantu ba Nzambi mbaluangane bua kupeta bukenji uba kutumikila mikenji—mikenji ya Bukalenge bua Nzambi.

NSHAPITA WA 16

Kudisangisha pamue bua kutendelela

Mmunyi mutudi mua kupeta masanka a bungi ku bisangilu bitudi tuenza bua kutendelela Yehowa?

NSHAPITA WA 17

Dilongesha bamanyishi ba Bukalenge

Mmunyi mudi tulasa tua malu a Nzambi tulongolole bamanyishi ba Bukalenge bua kutungunuja mudimu wabu?

NSHAPITA WA 18

Kutu makuta a kutungunuja nawu midimu ya Bukalenge afumina

Makuta atu afumina penyi? Mmushindu kayi utubu baatula?

NSHAPITA WA 19

Mudimu wa dibaka udi utumbisha Yehowa

Miaba ya kuenzela bisangilu kudi kutumbishisha Nzambi, kadi udi wangata tshintu tshikuabu ne mushinga wa bungi menemene.

NSHAPITA WA 20

Midimu ya diambuluishangana

Ntshinyi tshidi tshileja ne: midimu ya diambuluishangana idi payi tshitupa tshia mudimu wa tshijila utudi tuenzela Yehowa?

NSHAPITA 21

Bukalenge bua Nzambi budi bumbusha baluishi babu

Udi mua kudilongolola mpindieu bua mvita ya Armagedone.

NSHAPITA 22

Bukalenge budi bukumbaja disua dia Nzambi pa buloba

Mmunyi muudi mua kufika ku dijadika ne: milayi ya Yehowa neikumbane?