Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible utu ulongesha tshinyi menemene?

NSHAPITA WA DIKUMI NE MUISATU

Tuangatayi muoyo anu mutu Nzambi uwangata

Tuangatayi muoyo anu mutu Nzambi uwangata

Mmunyi mutu Nzambi umona muoyo?

Mmunyi mutu Nzambi umona ditula dia mafu?

Mmunyi mutudi mua kunemeka muoyo?

MUPROFETE Yelemiya wakamba ne: “Yehowa udi Nzambi wa bushuwa; yeye udi Nzambi wa muoyo.” (Yelemiya 10:10) Yehowa Nzambi udi kabidi Mufuki wa bintu bionso bidi ne muoyo. Bifukibua bia mu diulu biakamuambila ne: “Wewe wakafuka bintu bionso, ne bualu bua disua diebe biakadiku, ne biakafukibua.” (Buakabuluibua 4:11) Mukalenge Davidi wakatumbisha Nzambi wamba ne: “Wewe udi mpokolo wa muoyo.” (Musambu 36:10, MMM [36:9]) Nunku, muoyo ndipa dia Nzambi.

2 Yehowa udi kabidi ulama mioyo yetu. (Bienzedi 17:28) Mmutupeshe biakudia, mâyi, kapepe ne buloba. (Bienzedi 14:15-17) Yehowa mmutupeshe bionso ebi bua tuikale bimpe. Kadi bua muoyo kutusankishawu menemene, tudi ne bua kulonga mikenji ya Nzambi ne kuyitumikila.—Yeshaya 48:17, 18.

TUNEMEKAYI MUOYO

3 Nzambi mmusue bua tuikale tunemeka muoyo wetu ne wa bakuabu. Tshilejilu, Kayine muana wa Adama ne Eva wakakuatshila muakunyende Abele tshiji tshikole. Yehowa wakambila Kayine ne: tshiji tshiende tshivua mua kumufikisha ku dienza bubi bunene, kadi Kayine kakateleja to. ‘Wakabunda muanabu mvita, kumushipaye.’ (Genese 4:3-8, MMM) Yehowa wakanyoka Kayine bualu uvua mushipe muakunyende.—Genese 4:9-11.

4 Bidimu bivule pashishe, Yehowa wakapesha bena Isalele mikenji ivua mua kubambuluisha bua kumutendelelabu bimpe. Batu babikila mikenji eyi ne: Mikenji ya Mose bualu wakayifila ku butuangaji bua Mose. Umue wa ku mikenji eyi uvua wamba ne: “Kushipianganyi.” (Dutelonome 5:17) Mukenji eu uvua uleja bena Isalele ne: Nzambi udi wangata muoyo wa bantu ne mushinga ne bobu pabu badi ne bua kuangata muoyo wa bakuabu ne mushinga.

5 Netuambe tshinyi bua muoyo wa muana utshidi munda mua mamuende? Bilondeshile Mikenji ya Mose, kushipa muana eu kuvua kubi. Eyowa, nansha muoyo wa muana wa nunku udi ne mushinga kudi Yehowa. (Ekesode 21:22, 23; Musambu 127:3) Nunku mbiumvuike ne: kutula difu nkubi.

6 Kunemeka muoyo kudi kumvuija kabidi kuangata bakuetu ne mushinga, bualu Bible udi wamba ne: ‘Muntu yonso udi ne muanabu lukuna udi mushipianganyi; ne nudi bamanye ne: Kakuena mushipianganyi udi ne muoyo wa tshiendelele muikale munda muende.’ (1 Yone 3:15) Nunku, tuetu basue kupeta muoyo wa tshiendelele, tudi ne bua kumusha lukinu luonso mu mioyo yetu, bualu lukinu lutu lutamba kulela tshikisu. (1 Yone 3:11, 12) Ke bua tshinyi mbimpe tulonge mua kunangangana.

UDI UNEMEKA MUOYO

Muana utshidi munda
  • paudi kuyi ushipa muana utshidi munda

Muntu usunsula dibuki dia makanya
  • paudi ulekela bibidilu bibi

Balunda babidi ba bisamba bishilangane
  • paudi umusha lukinu mu mutshima webe

7 Netuambe tshinyi bua kunemeka muoyo wetu nkayetu? Bantu kabatu basue kufua to, pabi bakuabu batu bateka muoyo wabu mu njiwu anu bua kudisankisha. Tshilejilu, bantu ba bungi batu banua makanya, diamba anyi tumuma anu bua kudisankisha patupu. Bintu ebi bitu binyanga mubidi ne misangu ya bungi bishipangana. Muntu udi ne tshilele tshia kunua bintu ebi kêna wangata muoyo wende bu tshintu tshia tshijila to. Bintu ebi ki mbimpe ku mêsu kua Nzambi to. (Lomo 6:19; 12:1; 2 Kolinto 7:1) Bua kuenzela Nzambi mudimu bimpe, tudi ne bua kubilekela. Nansha mutubi bikole menemene bua kubilekela, Yehowa neakuambuluishe. Udi wanyisha kabidi mutudi tuditatshisha bua kumona muoyo wetu bu tshintu tshia mushinga tshidiye mutupeshe.

8 Tuetu tunemeka muoyo, netuikale tuwukuba misangu yonso. Katuakuikala ne kalengu ne katuakuteka muoyo mu njiwu anu bua kudisankisha patupu to. Netubenge kuendesha mashinyi, moto anyi dikalu bibi; netubenge kabidi manaya a tshikisu anyi adi ne njiwu. (Musambu 11:5) Nzambi wakelela bena Isalele mukenji ne: ‘Panuasa nzubu mupiamupia udi ne tshisasa, nenuenze kabidi kabumba kakese ku mutu kua nzubu, nunku muntu kaponyi panshi, ne mashi ende kaikadi ku nzubu yenu.’ (Dutelonome 22:8) Nunku, bilondeshile mukenji eu, mbimpe kulama bintu bu mudi bibandilu bia mu nzubu bimpe bua muntu kakuluki ne katapiki to. Wewe muikale ne mashinyi, moto anyi dikalu, wikale mushindike ne: bidi mbimpe. Nunku nzubu webe, mashinyi ebe anyi dikalu diebe kabikadi ne njiwu buebe wewe anyi bua bakuabu to.

9 Kadi netuambe tshinyi bua muoyo wa nyama? Udi pawu wa tshijila ku mêsu kua Mufuki. Nzambi utu wanyisha bua tushipe nyama bua kupeta biakudia ne bilamba anyi bua kukuba bantu ku njiwu. (Genese 3:21; 9:3; Ekesode 21:28) Kadi kukengesha nyama anyi kuyishipa anu bua kunaya nkubi ne kudi kuleja mutudi katuyi tunemeka muoyo to.—Nsumuinu 12:10.

TUNEMEKAYI MASHI

10 Yehowa wakambila Kayine pakashipaye muakunyende Abele ne: ‘Muadi wa mashi a muakunyebe adi ela dîyi kundi difume pa buloba.’ (Genese 4:10) Nzambi uvua wakula bua muoyo wa Abele pakakulaye bua mashi a Abele. Bu muvua Kayine mukosoloje muoyo wa Abele, bavua ne bua kumunyoka. Biakenza anu bu ne: mashi a Abele, anyi muoyo wende uvua udidila Yehowa bua bawusombuele. Nzambi wakaleja kabidi diumvuangana didi pankatshi pa muoyo ne mashi mu matuku a Noa kunyima kua Mvula wa kabutu. Kumpala kua mvula au, bantu bavua badia anu bimuma, bisekiseki ne midioko. Kadi kunyima kua mvula au, Yehowa wakambila Noa ne bana bende ne: “Bu mumvua munupe bisekiseki bua nuenu kudia, ke mundi munupe kabidi nyama yonsu ikale biakudia bienu.” Kadi Nzambi wakabakandika tshintu kampanda. Wakamba ne: “Kadi kanuena mua kudia munyinyi wa nyama muikale ne mashi. Bualu muoyi wa tshintu udi mu mashi atshi.” (Genese 1:29; 9:3, 4, MMV) Nunku, Yehowa udi usuikakaja bikole muoyo ne mashi.

11 Tudi tunemeka mashi patudi tubenga kuadia. Mu mikenji ivua Yehowa mupeshe bena Isalele, wakamba ne: ‘Muntu yonso udi ulemba nyama anyi nyunyi bua kudia neapongolole mashi ende panshi, neaajibikile ne buloba. Ngakambila bena Isalele ne: kanudi mashi a mu munyinyi.’ (Lewitiki 17:13, 14) Nenku, mukenji wa kubenga kudia mashi a nyama uvua Nzambi mupeshe Noa bidimu bu 800 kumpala, utshivua amu ne mushinga. Yehowa wakaleja patoke ne: basadidi bende bavua mua kudia munyinyi kadi kubenga kudia mashi. Bavua ne bua kupongolola mashi panshi, mbuena kuamba ne: kupingajila Nzambi muoyo wa nyama.

12 Bena Kristo badi ne mukenji wa muomumue. Bapostolo ne bantu bakuabu bavua balombola bayidi ba kumpala ba Yezu bakadisangisha bua kumona mikenji ivua bisumbu bionso bia bena Kristo ne bua kulonda. Bakamba ne: ‘Nyuma muimpe wakamona, ne tuetu kabidi ne: Ki mbimpe bua kunutekela bunga bujitu, anu malu atudi nawu bualu: nulekele bintu bidi bishipela mpingu, nulekele kabidi mashi ne nyama mifiekela mu nshingu pa kuyishipa [mashi ashala mu munyinyi], ne masandi.’ (Bienzedi 15:28, 29; 21:25) Nunku tudi ne bua ‘kulekela mashi.’ Ku mêsu kua Nzambi kuenza nunku kudi ne mushinga anu bu kubenga kutendelela mpingu ne kuenda masandi.

Bela muntu mulume maluvu mu mubidi

Bikala munganga mukukandike maluvu makole, badi mua kukuelawu mu mijilu anyi?

13 Mukenji wa kulekela mashi udi utangila kabidi kuedibua mashi anyi? Eyowa. Tuangate tshilejilu: Elabi meji ne: munganga udi ukukandika maluvu makole. Bidi biumvuija ne: kuena mua kunua maluvu, kadi badi mua kukuelawu mu mijilu anyi? Tòo! Nunku bia muomumue, kulekela mashi kudi kumvuija ne: kabena mua kutuelawu mu mubidi mu mushindu kayi wonso, nansha kudi muntu kayi yonso to.

14 Tshia kuenza ntshinyi bikala muena Kristo mutapike bikole anyi bakeba kumupanda disama dinene? Ela meji ne: baminganga badi bamba ne: bobu kabayi bamuele mashi neafue. Bushuwa, muena Kristo kakujinga kufua to. Bua kulama muoyo wa mushinga udi Nzambi mumupeshe, udi mua kuitaba ngondapilu mikuabu idi kayiyi ilomba mashi to. Nanku neakebe ngondapilu eyi bikalayi idi kuoku ne neitabe mishindu mikuabu ya diondapa idi kuoku.

15 Kadi muena Kristo udi mua kushipa mukenji wa Nzambi anu bua kushala ne muoyo bua matuku makese mu tshikondo etshi anyi? Yezu wakamba ne: ‘Wasua kusungila muoyo wende neaujimije, wajimija muoyo wende bua bualu buanyi neaupete.’ (Matayo 16:25) Katuena basue kufua to. Kadi tuetu tukeba kupandisha muoyo wetu mu dishipa mukenji wa Nzambi, tudi mua kujimija muoyo wa tshiendelele. Nunku, mbimpe kuitaba mudi mukenji wa Nzambi eu muakane, ne kuikala bashindike ne: nansha tuetu bafue, Mutupeshi wa muoyo neatuvuluke ne neatupeshe muoyo pabishaye bantu ku lufu.—Yone 5:28, 29; Ebelu 11:6.

16 Lelu’eu, basadidi ba lulamatu ba Nzambi mbadisuike ne muoyo umue bua kulonda mukenji wende udi utangila mashi. Kabena mua kudia mashi mu mishindu yawu yonso anyi kuitaba bua kuondopibua ne mashi to.* Mbashindike ne: Mufuki wa mashi mmumanye tshidi tshimpe buabu bobu. Kadi wewe, udiku pebe witaba nanku anyi?

MUDIMU UMUEPELE MULENGA WA MASHI

Mmunyi muudi mua kuleja ne: udi wangata muoyo ne mashi ne mushinga?

Mubedi uyikila ne doktere

17 Mikenji ya Mose ivua mileje patoke mudimu mulenga umuepele wa mashi. Yehowa wakambila bena Isalele ne: ‘Mashi adi bu muoyo wa tshintu; ngakanupa mashi pa tshioshelu bualu bua kunubuikidila nawu bubi buenu; mashi adi anubuikidila bubi.’ (Lewitiki 17:11) Pavua bena Isalele benza bubi, bavua mua kubabuikidila pavuabu balambula nyama ne bela ndambu wa mashi pa tshioshelu ku tabernakle ne ku ntempelo pakamuibakabu. Pavuabu balambula nyama eyi ke pavuabu benza mudimu umuepele muimpe ne mashi.

18 Bena Kristo kabena balonda Mikenji ya Mose to; ke bualu kayi kabena balambula nyama ne bela mashi pa tshioshelu to. (Ebelu 10:1) Kadi diela mashi pa tshioshelu mu matuku a bena Isalele divua didianjila kuleja mulambu wa mushinga mukole wa Yezu Kristo Muana wa Nzambi. Anu mutuvua balonge muNshapita 5, Yezu wakafila muoyo wende wa bumuntu bua bualu buetu pakitabaye bua kulambula mashi ende. Pashishe wakabanda mu diulu musangu umue bua kashidi ne wakalambula mushinga wa mashi ende kudi Nzambi. (Ebelu 9:11, 12) Mulambu eu ke udi utupetesha dibuikidila dia mibi yetu ne utunzuluila njila wa kupeta muoyo wa tshiendelele. (Matayo 20:28; Yone 3:16) Dienza mudimu ne mashi edi didi ne mushinga wa bungi be! (1 Petelo 1:18, 19) Netupete lupandu anu tuetu bikale ne ditabuja mu mashi a Yezu.

19 Tudi ne bua kuela Yehowa Nzambi tuasakidila wa bungi bua mudiye mutupeshe muoyo. Bualu ebu kabuenaku butusaka bua kuambila bakuabu mudibu mua kupeta muoyo wa tshiendelele pa kuikala ne ditabuja mu mulambu wa Yezu anyi? Tuetu tuangata ne mushinga muoyo wa bakuetu anu bu Yehowa, netubayishe ne lukunukunu ne disanka. (Yehezekele 3:17-21) Tuetu tuyisha ne tshisumi, netuambe anu bu mupostolo Paulo ne: ‘Ndi mbingishibua ku mashi a bantu bonso. Tshiakatshina bua kunuambila malu onso adi Nzambi musue.’ (Bienzedi 20:26, 27) Kuambila bantu malu a Nzambi ne tshidiye mulongolole bua kuenza mmushindu muimpe wa kuleja mutudi tuangata muoyo ne mashi ne mushinga wa bungi.

TSHITU BIBLE ULONGESHA

  • Muoyo ntshintu tshidi Nzambi mutupeshe.—Musambu 36:9; Buakabuluibua 4:11.
  • Kutula difu nkubi bualu muoyo wa muana utshidi munda udi ne mushinga kudi Nzambi.—Ekesode 21:22, 23; Musambu 127:3.
  • Tudi tunemeka muoyo patudi katuyi tuwuteka mu njiwu ne patudi katuyi tudia mashi.—Dutelonome 5:17; Bienzedi 15:28, 29.

*  Bua malu makuabu adi atangila ngondapilu idi kayiyi yenzeka ne mashi, bala kakanda ka Comment le sang peut-il vous sauver la vie ? mu dibeji dia 13-17, kapatula kudi Bantemu ba Yehowa.


Nkonko ya dilonga

1. Nnganyi udi mufuke bintu bionso bidi ne muoyo?

2. Nzambi mmuenze tshinyi bua kulama mioyo yetu?

3. Mmunyi muakamona Yehowa lufu lua Abele?

4. Mu Mikenji ya Mose, mmunyi muvua Nzambi muleje mushinga wa muoyo?

5. Mmunyi mutudi ne bua kumona ditula dia mafu?

6. Bua tshinyi katuena ne bua kukina bakuetu?

7. Mbintu kayi bitu kabiyi bileja kanemu bua muoyo?

8. Bua tshinyi tudi ne bua kukuba muoyo wetu misangu yonso?

9. Tuetu tunemeka muoyo, netumone nyama bishi?

10. Mmunyi mudi Yehowa muleje ne: kudi diumvuangana pankatshi pa muoyo ne mashi?

11. Ndienza mudimu kayi ne mashi divua Nzambi mukandike katshia mu matuku a Noa?

12. Mmukenji kayi wa mashi uvua nyuma muimpe mufile mu bidimu lukama bia kumpala utshidi ne mushinga too ne lelu?

13. Leja bua tshinyi mukenji wa kulekela mashi udi umvuija kabidi kubenga kuedibua mashi.

14, 15. Baminganga bobu bambe ne: bidi bikengela kuela muena Kristo mashi, neenze tshinyi, ne mbua tshinyi?

16. Basadidi ba Nzambi mbadisuike bua kuenza tshinyi pa bidi bitangila mashi?

17. Mu Isalele wa kale, mmudimu kayi umuepele wa mashi uvua Yehowa Nzambi witaba?

18. Mmasanka kayi atudi tupeta ku diambuluisha dia mashi a Yezu?

19. Tudi ne bua kuenza tshinyi bua ‘kubingishibua ku mashi a bantu bonso’?