1. Bukalenge bua Nzambi ntshinyi?

Tshidi tshienza bua Yezu ikale Mukalenge muimpe ntshinyi?MÂKO 1:40-42.

Bukalenge bua Nzambi mmbulamatadi wa mu diulu. Nebupingane pa muaba wa mbulamatadi ya bana ba bantu, nebuenze bua disua dia Nzambi dienzeke mu diulu ne pa buloba. Kumanya ne: Nzambi neakuate mudimu ne Bukalenge buende bua kukumbaja bualu ebu, ndumu luimpe. Mu katupa kîpi emu, Bukalenge bua Nzambi nebupeshe bantu mbulamatadi utubu nende dijinga. Nebusombeshe bantu bonso ba pa buloba mu buobumue.Bala Danyele 2:44; Matayi 6:9, 10; 24:14.

Bukalenge buonso butu amu ne mfumu ku mutu kuabu. Yehowa wakasungula Muanende Yezu Kristo bua kuikalaye Mfumu wa Bukalenge buende.Bala Buakabuluibua 11:15.

2. Bua tshinyi tudi tuamba ne: Yezu ke Mfumu muimpe?

Muana wa Nzambi ke Mfumu muimpe bualu udi ne malu mimpe ne mmusue malu makane bikole. (Yone 1:14) Udi ne bukole bua kuambuluisha bantu bualu neakokeshe buloba, kadi neikale musombele mu diulu. Pakamubishabu ku lufu, wakabanda mu diulu, kusombaye ku dia balume dia Yehowa bua kuindila. (Ebelu 10:12, 13) Ndekelu wa bionso, Nzambi wakamuteka mu nkuasa, bua atuadije kukokesha.Bala Danyele 7:13, 14.

3. Yezu neadie bukalenge ne banganyi?

Yezu neakokeshe mu diulu pamue ne bantu badi Bible ubikila ne: ‘bansantu.’ (Danyele 7:27) Bapostolo ba Yezu (bavua bashale bamulamate) ke bansantu ba kumpala bavuabu basungule. Too ne lelu, Yehowa mmutungunuke ne kusungula bantu balume ne bantu bakaji badi bamulamate bua kuikalabu pabu munkatshi mua bansantu aba. Anu bu  Yezu, padibu bafua, badi bababisha ne mubidi wa nyuma.Bala Yone 14:1-3; 1 Kolinto 15:42-44.

Bantu badi baya mu diulu nebikale bungi kayi? Yezu wakababikila ne: “kasumbu kakese ka mikoko.” (Luka 12:32) Nebikale bantu 144000. Nebakokeshe ne Yezu pa buloba.Bala Buakabuluibua 14:1.

4. Pakatekabu Yezu mu nkuasa, tshiakenzeka mu diulu ntshinyi?

Bukalenge bua Nzambi buakaledibua mu 1914. * Bualu bua kumpala buvua Yezu muenze pakasombaye mu nkuasa, budi ne: wakela Satana ne bademon bende panshi pa buloba. Satana uvua ne tshiji tshikole, ke bualu kayi wakatuadija kunyangakaja malu pa buloba. (Buakabuluibua 12:7-10, 12) Kubangila anu pinapu, makenga a bantu mmavule bikole. Mvita, biyole bia nzala, masama ne bikumina mmalu a mu “tshimanyinu” tshidi tshileja ne: Bukalenge bua Nzambi bukadi pa kudiangatshila malu a pa buloba mu bianza.Bala Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Mmalu kayi adi Bukalenge bua Nzambi buenza lelu?

Ku diambuluisha dia mudimu wa kuyisha, Bukalenge bua Nzambi budi buenda busangisha musumba munene wa bantu ba mu bisamba bionso pamue mu ditalala. Bantu bena bupuekele bapite bungi badi benda balua bakokedi ba Bukalenge bua Nzambi budi Yezu ulombola. Bukalenge bua Nzambi nebubapandishe paluabu kubutula bantu babi bonso. Nunku bonso badi basue kupeta malu malenga alua nawu Bukalenge bua Nzambi, badi ne bua kuikala batumikila Yezu.Bala Buakabuluibua 7:9, 14, 16, 17.

Yezu neakokeshe munkatshi mua bidimu 1000. Munkatshi mua bidimu bionso ebi, Bukalenge bua Nzambi nebukumbaje tshivua Nzambi mulongoluele bantu pakabafukaye. Buloba bujima nebulue mparadizu. Ndekelu wa bionso, Yezu neapingajile Tatuende Bukalenge. (1 Kolinto 15:24-26) Kudiku muntu uudi mua kuambila malu a Bukalenge bua Nzambi aa anyi?Bala Musambu wa 37:10, 11, 29.

 

^ tshik. 12 Bua kumanya mudi milayi ya mu Bible yakula bua tshidimu dia 1914, bala tshiena-bualu tshidi mu dibeji dia 215 too ne dia 218 mu mukanda wa Bible utu ulongesha tshinyi menemene?