Ikala usambila Yehowa bua mitshipu iuvua muenze kudiye

61:1, 8

  • Kusambila bua mitshipu yetu nekukoleshe dipangadika dietu dia kuyikumbaja

  • Didilambula dietu kudi Nzambi ke mutshipu mutambe bunene utudi ne bua kukumbaja

Hana

Unzuluila Yehowa muoyo webe mu disambila bua kuleja ne: udi mumueyemene

62:8

  • Disambila dimpe ngedi didi dienza ne muoyo wonso wa munda

  • Patudi tuambila Yehowa malu masunguluke mu masambila etu, tudi tujingulula bimpe menemene mudiye utuandamuna

Yezu

Yehowa mmuteleji wa masambila a bonso badi ne mitshima miakane

65:1, 2

  • Yehowa udi uteleja “bantu ba mishindu yonso” badi basue kumumanya ne kuenza disua diende ne muoyo mujima

  • Tudi mua kusambila Yehowa dîba kayi dionso

Kôneliyo

Funda amue malu audi musue kulomba mu masambila ebe: