Bavua bafunde Bible ku ntuadijilu mu tshiena Ebelu, tshiena Alama, ne tshiena Greke bia kale. Udiku lelu mujima anyi tshitupa mu miakulu mitue ku 2 600. Babadi ba Bible ba bungi kabena bumvua miakulu ya ntuadijilu ayi to, nunku Bible udibu mua kubala ngudi mukudimuna mu muakulu kampanda. Mmikenji kayi itu ikengela kulonda bua kukudimuna Bible? Ne mmunyi muvuabu bayilonde bua kukudimuna Bible wa Bible—Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia?

Bamue badi mua kuamba ne: nkudimuinu wa ku muaku ku muaku udibu bafunda miaku ya mu muakulu wa ntuadijilu kuulu, muinshi miaku mikudimuna, udi mua kuambuluisha babadi bua kujingulula tshivuabu bambe menemene mu miakulu ya ntuadijilu. Kadi kabitu anu nanku to. Mona amue malu adi ajadika bualu ebu:

 • Kakutu miakulu ibidi idi ne mikenji ya muakulu, ne miaku, ne ngashilu ya biambilu anu ya muomumue menemene to. S. R.  Driver, mulongeshi wa tshiena Ebelu, wakafunda ne: miakulu “ki mmishilangane anu ku mikenji ya muakulu ne ku ntuadijilu ya miaku to, kadi mmishilangane kabidi . . . ku mushindu udi ngenyi ilamakana bua kupatula tshiambilu.” Miakulu idi mishilangane idi ilomba muntu ngelelu ya meji mishilangane. Mulongeshi Driver udi utungunuka ne: “Nunku, mushindu udi tshiambilu atshi tshipatuka mu miakulu idi mishilangane kawena wa muomumue to.”

 • Kakuena muakulu wa lelu udi mufuanangane menemene, ku miaku ne ku mikenji ya muakulu, ne tshiena Ebelu, ne tshiena Alama, ne tshiena Greke tshia kale tshia mu Bible to, nunku Bible mukudimuna ku muaku ku muaku udi mua kupanga kumvuika bimpe anyi mene kufila ngumvuilu mubi imue misangu.

 •   Diumvuija dia muaku anyi tshiambilu didi mua kushintuluka bilondeshile tshidibu bakuila.

Mukudimunyi udi mua kukokesha kukudimuna muakulu wa ntuajidilu ku muaku ku muaku mu bimue bitupa, kadi ebu mbualu bua kuenza ne lungenyi lua bungi.

Mona bimue bilejilu bia mudi kukudimuna miakulu ku muaku ku muaku mua kufila ngumvuilu mubi:

 • Mifundu idi yakula bua “kulala” ne “kulala tulu” bua kuleja tulu tua kulala ne tulu tua kufua. (Matayi 28:13; Bienzedi 7:60) Padibu batela biambilu ebi bua kuakula bua lufu, bakudimunyi ba Bible badi mua kuangata tshiambilu bu mudi “kulala tulu mu lufu” tshidi tshiepula babadi ba lelu ku dibuejakaja malu.—1 Kolinto 7:39; 1 Tesalonike 4:13; 2 Petelo 3:4.

 • Mupostolo Paulo wakatela tshiambilu kampanda tshidi mu Efeso 4:14 tshidibu mua kukudimuna ku muaku ku muaku bu “mu dinaya dia mibele dia bantu.” Ngakuilu wa kale eu udi utuma lungenyi ku tshilele tshia dishimakaja bakuabu pavua bantu batua mibele. Mu miakulu ya bungi, kukudimuna lungenyi elu ku muaku ku muaku kakuena anu kumvuika to. Kukudimuna tshiambilu etshi ne: “dishimakajangana dia bantu” mmushindu mutoke wa kupatula tshidibu basue kuamba.

 • Mu 1 Petelo 1:13, mu tshiena Greke muvua tshiambilu tshidi tshiumvuija ku muaku ku muaku ne: “Nuele bimono bia meji enu mikaya.” Mu Tshiluba, tshiambilu etshi katshiena tshipatula lungenyi lua tshidibu basue kuamba to, nunku, mbatshikudimune mu Bible eu ne: “Nulongolole meji enu bua mudimu.”

 • MATAYI 5:3

  Ku muaku ku muaku mu Tshiluba: “bapele mu nyuma”

  Lungenyi: “Badi bamanye ne: badi dijinga ne malu a mu nyuma”

  Mu Muyuki wa pa Mukuna wa Yezu utu muende lumu, wakatela tshiambilu tshitubu batamba kukudimuna ne: “Badi bahele mu mitshima yabo badi ne disanka.” (Matayi 5:3Mukanda wa Nzambi) Kadi tshiambilu tshia “bahele mu mitshima” katshiena tshiumvuija menemene tshivua mifundu ya ntuadijilu yamba to, bualu muaba eu Yezu kavua ulongesha tshidi mutshima anyi muoyo wa muntu to. Kadi uvua ulongesha bantu ne: disanka diabu kadivua difumina ku dikumbaja majinga abu a mubidi to, kadi nku dijingulula mudibu dijinga ne buludiki bua Nzambi. (Luka 6:20) Nunku kukudimuna ne:  “Badi bamanye ne: badi dijinga ne malu a mu nyuma,” anyi “badi bamanye ne: badi dijinga ne Nzambi,” kudi kufilaku diumvuija dijalame dia tshiambilu tshivuabu bafunde ku ntuadijilu.—Matayi 5:3.

 • Miaba ya bungi mu Bible, muaku wa mu tshiena Ebelu udibu bakudimune ne: “mukawu” udi upetangana ne diumvuija dia pa tshibidilu dia muaku wa mu Tshiluba dia kumvua tshiji bua tshidi tshimueneka bu dipanga lulamatu dia muinetu wa pa muoyo anyi kualakana bantu bakuabu bua bintu bidibu nabi. (Nsumuinu 6:34; Yeshaya 11:13) Kadi muaku umue umue wa mu tshiena Ebelu eu udi ne ngumvuilu muimpe kabidi. Tshilejilu, badi mua kuwutela bua kuakula bua “tshisumi” anyi lukunukunu ludi nalu Yehowa bua kukuba batendeledi bende anyi bua mudiye “ulomba bua bamulamate anu yeye.” (Ekesode 34:14; 2 Bakalenge 19:31; Yehezekele 5:13; Zekâya 8:2) Badi mua kuwutela kabidi bua kuleja “tshisumi” tshidi batendeledi ba lulamatu natshi kudi Nzambi ne ntendelelu wende, anyi bua mudibu babenga ‘nansha bua muntu kutendelela nzambi mukuabu pa kumumbusha yeye.’—Misambu 69:9; 119:139; Nomba 25:11.

 • Muaku wa mu tshiena Ebelu yadh batu batamba kuwukudimuna ne: “tshianza,” kadi bilondeshile tshidibu bakuila, muaku eu badi mua kuwukudimuna kabidi ne: “bukokeshi,” “muoyo wa . . . kupeshangana bintu,” “bukole,” ne mishindu mikuabu ya bungi

  Muaku wa mu tshiena Ebelu utu umvuija tshianza tshia muntu pa tshibidilu udi umvuija malu mashilashilangane. Bilondeshile tshidibu bakuila, badi mua kukudimuna muaku eu ne: “bukokeshi,” “muoyo wa . . . kupeshangana bintu,” anyi “bukole.” (2 Samuele 8:3; 1 Bakalenge 10:13; Dutelonome 32:27) Nunku, muaku eu mmukudimuna mishindu mipite pa 40 mu Bible wa Bible—Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia wa mu Tshiluba eu.

Malu aa adi aleja ne: dikudimuna dia Bible kadiena anu kumbusha kua muaku kampanda wa mu muakulu wa ntuadijilu bua kupingajapu muaku wa muomumue mu muakulu mukuabu misangu yonso idi muaku au umueneka to. Mukudimunyi udi ne bua kuikala ne busunguluji bua kusungula miaku ya mu muakulu wa badiye ukudimuina idi yumvuija ngenyi ya mu muakulu wa ntuadijilu bimpe menemene. Kabidi, bidi bikengela kuakaja biambilu mu mushindu udi upetangana ne mikenji ya muakulu wa badibu bakudimuina, bua malu adibu bafunda ikale mapepele bua kubala.

 Pine apu, mbimpe kuepuka dinekesha ne diakajulula dia biambilu. Mukudimunyi udi umvuija Bible mu mêyi makuabu bu mudiye musue bilondeshile mudiye yeye umvua lungenyi lujima ludimu, udi mua kukonyangaja tshidi mifundu idimu yumvuija. Mmushindu kayi? Mukudimunyi udi mua kutupakana, kubueja luende lungenyi lua mudiye yeye umvua mifundu ya ntuadijilu, anyi udi nansha mua kutumpika malu a mushinga a mu mifundu ayi. Nunku, nansha mudi Bible idi miumvuija nanku mua kuikala mipepele bua kubala, misangu mikuabu nkudimuinu wayi mudilekelele au udi mua kupangisha mubadi mua kumvua mukenji mulelela wa mu mifundu ya ntuadijilu.

Malu adi mukudimunyi muitabuje adi mua kunyanga mudimu wende bipepele. Tshilejilu, Matayi 7:13 udi wamba ne: “Njila udi mualabale udi ufikisha ku kabutu.” Bamue bakudimunyi, pamuapa basakibue kudi malu adibu bitabuje, mbafunde muaku “inferno” (iferno) pamutu pa tshidi muaku wa mu tshiena Greke umvuija menemene: “kabutu.”

Mukudimunyi wa Bible udi kabidi ne bua kuvuluka ne: bavua bafunde Bible mu muakulu uvua bantu bonso tshianana bakula ku dituku ku dituku, bu mudi babidime, balami ba mikoko, ne balobi. (Nehemiya 8:8, 12; Bienzedi 4:13) Nunku nkudimuinu muimpe wa Bible udi upepejila bantu ba muoyo mutoke mukenji udimu bua bawumvue bimpe, nansha bobu bikale bantu ba mushindu kayi. Udi ne ngakuilu mutoke wa pa tshibidilu udi bantu bumvua lukasa, pamutu pa miaku itu bantu bonso tshianana kabayi batamba kuakula.

Bakudimunyi ba Bible ba bungi mbumbushe dîna dia Nzambi, Yehowa, mu nkudimuinu ya matuku aa ku bukole, kakuyi bualu, nansha mudi dîna edi dikale mu mifundu ya kale ya Bible mifunda ku tshianza. (Tangila Tshisakidila tshia A4.) Nkudimuinu ya bungi mmipingaje pa muaba wa dîna edi muanzu bu mudi “Mukalenge,” ne imue mene mmisokoke bulelela bua ne: Nzambi utu ne dîna. Tshilejilu, mu imue nkudimuinu, disambila dia Yezu dia mu Yone 17:26 didi ne: “Ndi mukumanyishe kudibu,” ne mu Yone 17:6 ne: “Mvua mukumanyishe kudi bantu . . .” Kadi nkudimuinu muimpe wa disambila dia Yezu udi ne: “Ndi mubamanyishe dîna diebe,” ne “Ndi muleje bantu . . . bauvua mumpeshe dîna diebe.”

Anu mudibi bileja mu mêyi a mbangilu a Bible wa ntuadijilu wa Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia wa mu Anglais: “Katuena bumvuije Mifundu mu mêyi makuabu to. Tudi baditatshishe bua kukudimuna Bible eu ku muaku ku muaku pavuaku mushindu muaba udi ngakuilu wa lelu wa Anglais ukumbana ne muaba udi dikudimuna ku muaku ku muaku kadiyi dipatula ngakuilu mukodiakane udi ubuitshidija tshidibu basue kuamba.” Nunku, bena mu Komite  wa dikudimuna Bible wa Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia mbaditatshishe bua kulama nkatshinkatshi mu mushindu wa kusungula miaku ne biambilu bidi bileja tshivuabu bafunde mu Bible ku ntuadijilu ne kuepuka biambilu bidi bikole mua kubala anyi bibuitshidija tshidibu basue kuamba. Mpindieu, bantu badi mua kubalaku Bible bipepele, ne mubadi udi mua kumonaku ne dishindika dionso ne: mukenji mufundisha ku nyuma udimu mbawukudimune ne lulamatu luonso.—1 Tesalonike 2:13.