Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Yone 9:1-41

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu udi wondopa muntu mulela mpofu (1-12)

  • Bafalese badi balumbuluisha muntu uvua muondopibue (13-34)

  • Bufofu bua Bafalese (35-41)

9  Pavuaye upita, wakamona muntu mukuabu uvua mpofu katshia waledibua.  Bayidi bende bakamukonka ne: “Labi,+ nnganyi uvua muenze mpekatu, mmuntu eu anyi mbaledi bende, bua kuledibuaye mpofu?”  Yezu wakandamuna ne: “Muntu eu anyi baledi bende kabavua benze mpekatu to, kadi bivua bua midimu ya Nzambi imueneshibue patoke mu bualu buende.+  Tudi ne bua kuenza midimu ya Yeye uvua muntume patutshidi mu munya;+ butuku budi bulua buikala muntu kayi mua kuenza mudimu.  Pantshidi pa buloba, ndi butoke bua ba pa buloba.”+  Yeye mumane kuamba malu aa, wakatuila mate panshi, kusopa bitotshi ne mate ende, kulabaye bitotshi abi pa mêsu a muntu au,+  kumuambilaye ne: “Ndaku wowe mâyi mu dijiba dia Siloama” (muaku udibu bakudimuna ne: “Mutumibue”). Nunku wakaya, kuowaye mâyi, ne kupinganaye umona.+  Pashishe bena mutumba ne bantu bavua bamumona kumpala ne: uvua mulombi wa ka pa luse bakatuadija kuamba ne: “Muntu eu si nguvua usomba ulomba ka pa luse au, ki mmuomu?”  Bamue bavua bamba ne: “Nyeye.” Bakuabu bavua bamba ne: “Tòo, kadi mmufuanangane nende.” Muntu au uvua anu wamba ne: “Meme ke yeye au.” 10  Nunku bakamuebeja ne: “Kadi, mmunyi mudi mêsu ebe matabale?” 11  Wakandamuna ne: “Muntu udibu babikila ne: Yezu, uvua musope bitotshi, kubilabaye pa mêsu anyi, kungambilaye ne: ‘Ndaku ku Siloama, wowe mâyi.’+ Nunku ngakaya, kuowa mâyi ne kutuadija kumona.” 12  Bua bualu ebu bakamukonka ne: “Muntu au udi penyi?” Wakamba ne: “Tshiena mumanye to.” 13  Bakaya ne muntu uvua kumpala mpofu au kudi Bafalese. 14  Padi, dituku divua Yezu musope bitotshi ne mutabeje mêsu ende+ adi divua dia Nsabatu.+ 15  Nunku musangu eu Bafalese bakatuadija pabu kuebeja muntu eu muvuaye mutuadije kumona. Yeye wakabambila ne: “Uvua mulabe bitotshi pa mêsu anyi, meme kuowa mâyi, ne ndi mmona.” 16  Nunku bamue ba ku Bafalese bakatuadija kuamba ne: “Muntu eu ki mmufume kudi Nzambi to, bualu kena unemeka Nsabatu.”+ Bakuabu bakamba ne: “Mmunyi mudi muntu udi muenji wa mpekatu mua kuenza bimanyinu bia mushindu eu?”+ Nunku kuvua ditapuluka munkatshi muabu.+ 17  Bakakonka kabidi muntu uvua mpofu au ne: “Wewe udi wamba tshinyi bua muntu eu, bualu mêsu ebe ke avuaye mutabeja?” Muntu eu wakamba ne: “Yeye mmuprofete.” 18  Kadi bena Yuda kabavua bitabuje ne: yeye uvua mpofu ne uvua mutuadije kumona, too ne pakabikilabu baledi ba muntu ukavua mpindieu umona au. 19  Kubakonkabu ne: “Eu mmuanenu unudi nuamba muvuaye muledibue mpofu anyi? Kadi mmunyi mukadiye umona mpindieu?” 20  Baledi bende bakandamuna ne: “Tudi bamanye ne: eu mmuanetu, kabidi ne: uvua muledibue mpofu. 21  Kadi mukadiye mpindieu umona, katuena bamanye to; nansha muntu uvua mumutabeje mêsu, katuena bamumanye to. Mukonkayi. Ukadi muntu mukole. Udi ne bua kudiakuila.” 22  Baledi bende bakamba malu aa bualu bavua batshina bena Yuda,+ bualu bena Yuda bakavua bumvuangane ne: muntu yeye mumuitabe ne: udi Kristo, muntu au udi ne bua kuipatshibua mu nsunagoga.+ 23  Ke bualu kayi baledi bende bakamba ne: “Ukadi muntu mukole. Muebejayi.” 24  Nunku bakabikila muntu uvua mpofu au bua musangu muibidi, kumuambilabu ne: “Tumbisha Nzambi; tudi bamanye ne: muntu eu mmuenji wa mpekatu.” 25  Wakandamuna ne: “Yeye ni mmuenji wa mpekatu, tshiena mumanye. Bualu bumue bundi mumanye budi ne: mvua mpofu, kadi mpindieu ndi mmona.” 26  Nunku bakamuebeja ne: “Ntshinyi tshivuaye mukuenzele? Mmushindu kayi uvuaye mutabeje mêsu ebe?” 27  Wakabandamuna ne: “Nkavua munuambile bualu ebu, kadi kanuvua bateleje to. Bua tshinyi nudi basue kubumvua kabidi? Kanuena basue penu kulua bayidi bende to, ki mmuomu?” 28  Bua bualu ebu bakamuambila ne dipetu ne: “Wewe udi muyidi wa muntu au, kadi tuetu tudi bayidi ba Mose. 29  Tudi bamanye ne: Nzambi wakakula ne Mose, kadi bua muntu eu, katuena bamanye kudiye mufume to.” 30  Muntu eu wakabandamuna ne: “Bualu ebu budi bukemesha bikole, bua munudi kanuyi bamanye kudiye mufume, kadi pende uvua muntabeje mêsu. 31  Tudi bamanye ne: Nzambi kena uteleja benji ba mpekatu to,+ kadi muntu yeye utshina Nzambi ne wenza disua diende, yeye udi uteleja muntu eu.+ 32  Katshia ku kale katutu banji kumvua ne: muntu kampanda uvua mutabeje mêsu a muntu mulela mpofu to. 33  Bu muntu eu kayi mufume kudi Nzambi, kavua mua kuenza bualu nansha bumue to.”+ 34  Bakamuandamuna ne: “Wewe yonso mujima uvua mulela mu mpekatu, kadi ukadi utulongesha?” Nunku bakamuela pambelu!+ 35  Yezu wakumvua ne: bavua bamuele pambelu, ne pakamumonaye, wakamuebeja ne: “Udi witabuja Muana wa muntu anyi?” 36  Muntu au wakandamuna ne: “Nnganyi au, mukalenge, bua mmuitabuje?” 37  Yezu wakamuambila ne: “Udi mumumone, mu bulelela, nyeye udi wakula nebe eu.” 38  Wakamba ne: “Ndi mmuitabuja, Mukalenge.” Nanku wakamunemekela.* 39  Pashishe Yezu wakamba ne: “Ndi mulue pa buloba ebu bua dilumbuluisha edi: bua bantu badi kabayi bamona bamone,+ ne bantu badi bamona balue bampofu.”+ 40  Bamue ba ku Bafalese bavua nende bakumvua malu aa, kumuebejabu ne: “Tuetu petu katuena bampofu to, ki mmuomu?” 41  Yezu wakabambila ne: “Bu nuenu bikale bampofu, kanuvua mua kuikala ne mpekatu to. Kadi mpindieu nudi nuamba ne: ‘Tudi tumona.’ Mpekatu wenu udi ushala.”+

Note

Anyi “wakamuinamina.”