Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Lumu luimpe lufunda kudi Yone 3:1-36

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu ne Nikodemo (1-21)

    • Diledibua tshiakabidi (3-8)

    • Nzambi uvua munange ba pa buloba (16)

  • Bumanyishi bua ndekelu bua Yone bua bualu bua Yezu (22-30)

  • Muntu udi mufumine muulu (31-36)

3  Kuvua muntu mukuabu wa mu Bafalese dîna diende Nikodemo,+ uvua mulombodi wa bena Yuda.  Muntu eu wakalua kudiye butuku,+ kumuambilaye ne: “Labi,+ tudi bamanye ne: udi mulongeshi udi mufume kudi Nzambi, bualu muntu kena mua kuenza bimanyinu+ biudi wenza ebi padi Nzambi kayi nende to.”+  Yezu wakamuandamuna ne: “Bulelela, bulelela, ndi nkuambila ne: Muntu yeye kayi muledibue tshiakabidi,*+ kena mua kumona Bukalenge bua Nzambi to.”+  Nikodemo wakamuambila ne: “Mmunyi mudi muntu mua kuledibua pakadiye muntu mukole? Kena mua kubuela munda mua mamuende musangu muibidi bua kuledibua to, ki mmuomu?”  Yezu wakandamuna ne: “Bulelela, bulelela, ndi nkuambila ne: muntu yeye kayi muledibue kudi mâyi+ ne kudi nyuma,+ kena mua kubuela mu Bukalenge bua Nzambi to.  Tshidibu balela kudi mubidi mmubidi, tshidibu balela kudi nyuma nnyuma.  Kukemi bualu ndi nkuambila ne: Nuenu nudi ne bua kuledibua tshiakabidi.  Lupepele ludi lupepa kudilu lusue, udi umvua tshiona tshialu, kadi kuena mumanye kudilu lufuma ne kudilu luya to. Ke mudibi bua muntu yonso udi muledibue kudi nyuma.”+  Nikodemo wakamuebeja ne: “Mmunyi mudi malu aa mua kuenzeka?” 10  Yezu wakandamuna ne: “Wewe udi mulongeshi wa Isalele, kadi kuyi mumanye malu aa? 11  Bulelela, bulelela, ndi nkuambila ne: Tudi tuamba tshitudi bamanye, ne tumanyisha tshitudi bamone, kadi nuenu kanuena nuitaba bumanyishi butudi tufila. 12  Bingikala munuambile malu a pa buloba, kanuyi anu nuitabuja, mmunyi munuitabuja meme munuambile malu a mu diulu? 13  Bualu bukuabu, kakuena muntu ukadi mubande mu diulu,+ kadi anu yeye udi mufume mu diulu,+ Muana wa muntu. 14  Anu bu muvua Mose mubandishe nyoka kuulu mu tshipela,+ ke mudibu ne bua kubandisha Muana wa muntu kuulu,+ 15  bua muntu yonso udi umuitabuja amone mua kupeta muoyo wa tshiendelele.+ 16  “Bualu Nzambi uvua munange ba pa buloba bikole menemene, kufikaye ne ku difila Muanende mulela umuepele,+ bua muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye kabutudibu, kadi apete muoyo wa tshiendelele.+ 17  Bualu Nzambi kavua mutume Muanende pa buloba bua yeye kulumbuluisha ba pa buloba to, kadi mbua ba pa buloba bapandishibue ku butuangaji buende.+ 18  Muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye kabakumulumbuluisha to.+ Muntu yonso udi kayi uleja ditabuja ukadi mumane kulumbuluishibua, bualu yeye ki mmuleje ditabuja mu dîna dia Muana mulela umuepele wa Nzambi to.+ 19  Mpindieu dilumbuluisha ndimanyine pa bualu ebu ne: butoke mbulue pa buloba,+ kadi bantu mbanange mîdima pamutu pa butoke, bualu midimu yabu ivua mibi. 20  Bualu muntu yonso udi wenza malu mabi mmukine butoke ne kena ulua ku butoke, bua midimu yende kayedibu patoke* to. 21  Kadi muntu yonso udi wenza malu malelela udi ulua ku butoke,+ bua midimu yende imueneshibue patoke mudiyi mienza mu diumvuangana ne Nzambi.” 22  Panyima pa bualu ebu, Yezu ne bayidi bende bakaya mu buloba bua Yudaya, kuenzaye nabu ndambu wa matuku kuntu aku, ubatizangana.+ 23  Kadi Yone pende uvua ubatizangana mu Ainona pabuipi ne Salima, bualu muaba au uvua mâyi a bungi,+ bantu bavua anu balua ne babatijibua;+ 24  bualu kabavua banji kuela Yone mu buloko to.+ 25  Mpindieu bayidi ba Yone bakakokangana ne muena Yuda mukuabu bua bualu bua dilengejibua. 26  Nunku bakalua kudi Yone, kumuambilabu ne: “Labi, muntu unuvua nende dishiya dia Yadene, uuvua mumanyishe bualu buende au,+ tangila, muntu au udi ubatizangana, ne bantu bonso badi baya kudiye.” 27  Yone wakandamuna ne: “Muntu kena mua kupeta tshintu nansha tshimue padibu kabayi bamupeshatshi mu diulu to. 28  Nuenu bine nudi nunjadikila mumvua muambe ne: ‘Tshiena Kristo to,+ kadi bavua bantume kumpala kua yeye au.’+ 29  Muntu yonso udi ne mukaji wa kusela yeye ke musedianganyi.+ Kadi mulunda wa musedianganyi, padiye wimana nende ne umuteleja, udi ne disanka dipite bungi bua dîyi dia musedianganyi. Nunku disanka dianyi ndikumbane. 30  Yeye au udi ne bua kutungunuka ne kuvula, kadi meme ndi ne bua kutungunuka ne kukepa.” 31  Muntu udi ufumina muulu udi ku mutu+ kua bakuabu bonso. Muntu udi mufumine pa buloba ngua pa buloba ne udi wakula malu a pa buloba. Muntu udi ufumina mu diulu udi ku mutu kua bakuabu bonso.+ 32  Udi umanyisha malu avuaye mumone ne mumvue,+ kadi muntu nansha umue kena witaba malu adiye umanyisha.+ 33  Muntu yonso udi muitabe malu adiye umanyisha mmuatue tshitampi* ne: Nzambi udi mulelela.+ 34  Bualu yeye uvua Nzambi mutume udi wamba mêyi a Nzambi,+ bualu Yeye kena ufila nyuma ulobelela to.* 35  Tatu mmunange Muana+ ne mmufile bintu bionso mu bianza biende.+ 36  Muntu udi uleja ditabuja kudi Muana udi ne muoyo wa tshiendelele;+ muntu udi ubenga kutumikila Muana kakumona muoyo,+ kadi tshiji tshikole tshia Nzambi tshidi tshishala kudiye.+

Note

Anyi pamuapa: “muledibue muulu.”
Anyi “kayitandishibu.”
Anyi “mmujadike.”
Anyi “upima to.”