Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Lumu luimpe lufunda kudi Yone 16:1-33

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bayidi ba Yezu badi mua kutuilangana ne lufu (1-4a)

  • Mudimu wa nyuma muimpe (4b-16)

  • Kanyinganyinga ka bayidi nekalue disanka (17-24)

  • Ditshimuna dia Yezu ba pa buloba (25-33)

16  “Ndi munuambile malu aa bua kanulenduki to.  Bantu nebanuipate mu nsunagoga.+ Mu bulelela, dîba didi dilua dikala muntu yonso udi unushipa+ wela meji ne: mmuenzele Nzambi mudimu wa tshijila.  Kadi nebenze malu aa bualu ki mbafike ku dimanya Tatu anyi meme to.+  Nansha nanku, ndi munuambile malu aa bua padi dîba dia kuenzekawu dikumbana, nuvuluke ne: mvua munuambilawu.+ “Tshivua munuambile malu aa kumpala bualu mvua nenu.  Kadi mpindieu ndi nya kudi Yeye uvua muntume;+ kadi kakuena muntu nansha umue wa kunudi udi ungebeja ne: ‘Udi uya penyi?’  Kadi kanyinganyinga nkuwule mu mioyo yenu bualu ndi munuambile malu aa.+  Nansha nanku, ndi nnuambila bulelela ne: ndi nya bua diakalenga dienu. Bualu meme tshiyi muye, muambuluishi+ kakulua kunudi to; kadi meme muye, nennutuminaye.  Padi yeye au ufika, neapeshe ba pa buloba bijadiki bidi bibatuisha bua mpekatu, bua buakane ne bua dilumbuluisha:  tshia kumpala, bua mpekatu,+ bualu kabena baleja ditabuja kundi to;+ 10  pashishe bua buakane, bualu ndi nya kudi Tatu ne kanuakummona kabidi to; 11  ndekelu wa bionso, bua dilumbuluisha, bualu bakadi balumbuluishe mukokeshi wa buloba ebu.+ 12  “Ntshidi ne malu a bungi a kunuambila, kadi kanuena nukumbana bua kuambula mpindieu to. 13  Kadi padi yeye au* ulua, nyuma wa bulelela, neanulombole mu bulelela buonso,+ bualu kakudiakuila mu yeye nkayende to, kadi yeye neakule malu adiye umvua ne neanumanyishe malu adi alua.+ 14  Yeye au neantumbishe,+ bualu yeye neapete tshia ku tshidi tshianyi ne neanumanyishatshi.+ 15  Bintu bionso bidi Tatu nabi mbianyi.+ Ke bualu kayi mvua muambe ne: yeye udi upeta tshia ku tshidi tshianyi ne udi unumanyishatshi. 16  Mu katupa kîpi emu kanuakummona kabidi to,+ ne kabidi, mu katupa kîpi emu nenummone.” 17  Bua bualu abu bamue ba ku bayidi bende bakambilangana ne: “Udi usua kuamba tshinyi padiye utuambila ne: ‘Mu katupa kîpi emu kanuakummona kabidi to, ne kabidi, mu katupa kîpi emu nenummone,’ kabidi ne: ‘bualu ndi nya kudi Tatu’?” 18  Nunku bavua bamba ne: “Udi usua kuamba tshinyi padiye wamba ne: ‘Katupa kîpi’? Katuena bamanye tshidiye wamba to.” 19  Yezu uvua mumanye ne: bavua basue kumuela nkonko, ke yeye kubambila ne: “Nudi nuebejangana bua bualu ebu, bualu mvua muambe ne: ‘Mu katupa kîpi emu kanuakummona kabidi to, ne kabidi, mu katupa kîpi emu nenummone’ anyi? 20  Bulelela, bulelela, ndi nnuambila ne: nenudile ne nenuele kabobo ka muadi, kadi ba pa buloba nebasanke; nenuikale ne kanyinganyinga, kadi kanyinganyinga kenu nekalue disanka.+ 21  Padi mamu ulela, udi ne kanyinganyinga bualu dîba diende ndikumbane, kadi pakadiye mulele muana, kena uvuluka kabidi dikenga bua disanka dia mudi muntu muledibue pa buloba. 22  Nunku nuenu penu, mpindieu nudi ne kanyinganyinga; kadi meme nennumone kabidi, ne mioyo yenu neyisanke,+ ne kakuena muntu wanunyenga disanka dienu to. 23  Dituku adi, kanuakunkonka bualu nansha bumue to. Bulelela, bulelela, ndi nnuambila ne: nuenu balombe Tatu tshintu,+ neanupeshatshi mu dîna dianyi.+ 24  Too ne mpindieu kanuena banji kulomba tshintu nansha tshimue mu dîna dianyi to. Lombayi ne nenupete, bua disanka dienu dikumbane. 25  “Ndi munuambile malu aa mu mifuanu. Dîba didi dilua dingikala tshiyi nnuambila kabidi malu mu mifuanu nansha, kadi nennuambile bualu bua Tatu patoke. 26  Dituku adi, nenulombe Tatu mu dîna dianyi; pandi ngamba nunku, tshiena musue kuamba ne: meme nennulombele to. 27  Bualu Tatu muine mmununange bikole, bualu nudi bannange bikole+ ne bitabuje ne: mvua mulue bu muleji mpala wa Nzambi.+ 28  Mvua mulue bu muleji mpala wa Tatu ne ndi mulue pa buloba. Mpindieu ndi ngumbuka pa buloba ne ndi nya kudi Tatu.”+ 29  Bayidi bende bakamba ne: “Tangila! Mpindieu udi utuambila malu patoke ne kuena ufila mifuanu to. 30  Mpindieu tudi bamanye ne: udi mumanye malu onso, kuena dijinga ne: muntu akukonke bualu. Bua bualu ebu, tudi tuitabuja ne: uvua mufume kudi Nzambi.” 31  Yezu wakabandamuna ne: “Nudi nuitabuja mpindieu anyi? 32  Monayi! Dîba didi dilua, mu bulelela, ndikumbane, dianutangalajabu yonso wa kunudi kuende ku nzubu, nenunshiye nkayanyi.+ Kadi tshiena nkayanyi to, bualu Tatu udi nanyi.+ 33  Ndi munuambile malu aa bua nuikale ne ditalala ku butuangaji buanyi.+ Pa buloba nenuikale ne dikenga, kadi koleshayi muoyo! Ndi mutshimune ba pa buloba.”+

Note

“Yeye au” ne “yeye” bidi mu mvese wa 13 ne wa 14 bidi bileja “muambuluishi” udi mu mvese wa 7. Yezu wakakula bua “muambuluishi” (udi ku balume mu tshiena Greke) bua kuakula bua nyuma muimpe, bukole budi kabuyi muntu, udi kayi ni nku balume ni nku bakaji mu tshiena Greke, bu udi wakula bua muntu.