Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Yone 14:1-31

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu, mushindu umuepele wa kufika kudi Tatu (1-14)

    • ‘Ndi njila, bulelela, ne muoyo’ (6)

  • Yezu udi ulaya nyuma muimpe (15-31)

    • “Tatu mmunene kumpita meme” (28)

14  “Mioyo yenu kayipampakanyi to.+ Lejayi ditabuja kudi Nzambi;+ lejayi kabidi ditabuja kundi.  Mu nzubu wa Tatu wanyi mudi miaba ya bungi ya kusombela. Bu biobi kabiyi nanku, mvua mua kunuambila, bualu ndi nya bua kunulongoluela muaba.+  Kabidi, meme muye, munulongoluele muaba, nempingane kabidi ne nennuakidile kuanyi, bua muaba undi, nuenu penu nuikalapu.+  Nudi bamanye njila wa kundi nya.”  Tomase+ wakamuambila ne: “Mukalenge, katuena bamanye kuudi uya to. Mmunyi mutudi mua kumanya njila?”  Yezu kumuambila ne: “Meme ndi njila+ ne bulelela+ ne muoyo.+ Muntu kena mua kulua kudi Tatu kayi mupitshile kundi to.+  Bu nuenu bammanye, nuvua mua kumanya kabidi Tatu; kubangila ku mpindieu, nudi bamumanye ne nudi bamumone.”+  Filipo wakamuambila ne: “Mukalenge, utuleje Tatu, mbikumbane buetu tuetu.”  Yezu wakamuambila ne: “Nansha mundi nenu kukadi matuku bungi nunku, Filipo, kuena mufike ku dimmanya anyi? Muntu yonso udi mummone mmumone kabidi Tatu.+ Mmunyi muudi wamba ne: ‘Utuleje Tatu’? 10  Kuena witabuja ne: meme ndi mu buobumue ne Tatu ne Tatu udi mu buobumue nanyi anyi?+ Malu andi nnuambila, tshiena ndiambidilawu bilondeshile meme nkayanyi to,+ kadi Tatu udi muikale mu buobumue nanyi udi wenza midimu yende. 11  Nungitabuje ne: ndi mu buobumue ne Tatu, ne Tatu udi mu buobumue nanyi; biobi kabiyi nanku, itabujayi nansha bua malu andi ngenza.+ 12  Bulelela, bulelela, ndi nnuambila ne: muntu yonso udi uleja ditabuja kundi, yeye pende neenze malu andi ngenza; neenze malu manene kupita aa,+ bualu ndi nya kudi Tatu.+ 13  Kabidi, tshintu tshionso tshinudi nulomba mu dîna dianyi, nennuenzelatshi, bua Tatu atumbishibue bua bualu bua Muana.+ 14  Nuenu balombe tshintu tshionso mu dîna dianyi, nennuenzelatshi. 15  “Nuenu bannange, nenutumikile mikenji yanyi.+ 16  Nendombe Tatu, yeye neanupeshe muambuluishi* mukuabu bua ikale nenu kashidi,+ 17  nyuma wa bulelela,+ udi ba pa buloba kabayi mua kupeta, bualu kabena bamumona anyi bamumanye.+ Nuenu nudi bamumanye, bualu udi ushala nenu ne udi munda muenu. 18  Tshiakunushiya nkayenu* to. Ndi ndua kunudi.+ 19  Mu katupa kîpi emu ba pa buloba kabakummona kabidi to, kadi nuenu nenummone,+ bualu ndi ne muoyo ne nuenu nenuikale ne muoyo. 20  Dituku adi nenumanye ne: ndi mu buobumue ne Tatu wanyi ne nuenu nudi mu buobumue nanyi ne meme ndi mu buobumue nenu.+ 21  Muntu yonso udi ne mikenji yanyi, uyitumikila, yeye ke udi munnange. Kadi, muntu yonso udi munnange nebamunange kudi Tatu wanyi, meme nemmunange, ne nendileje patoke kudiye.” 22  Yudasa,+ ki ng’Isakaliote to, wakamuambila ne: “Mukalenge, ntshinyi tshidi tshienzeke bua wewe kujinga kudileja patoke kutudi, kuyi udileja kudi ba pa buloba?” 23  Ke Yezu kumuandamuna ne: “Muntu yeye munnange, neatumikile dîyi dianyi,+ ne Tatu wanyi neamunange, netulue kudiye, netusombe nende.+ 24  Muntu yonso udi kayi munnange kena utumikila mêyi anyi to. Dîyi dinudi nuteleja edi ki ndianyi to, kadi ndia Tatu uvua muntume.+ 25  “Ndi munuambile malu aa pantshidi nenu. 26  Kadi muambuluishi, nyuma muimpe,* watuma Tatu mu dîna dianyi, yeye au neanulongeshe malu onso ne neanuvuluije malu onso amvua munuambile.+ 27  Ndi nnushila ditalala; ndi nnupesha ditalala dianyi.+ Tshiena nnupeshadi bu mudi ba pa buloba badipeshangana to. Mioyo yenu kayipampakanyi peshi kayiteketshi bua buôwa. 28  Nuvua bumvue mumvua munuambile ne: ‘Ndi nya ne ndi mpingana kunudi.’ Bu nuenu bannange, nuvua mua kusanka bua mundi nya kudi Tatu, bualu Tatu mmunene kumpita meme.+ 29  Nunku, mpindieu ndi munuambile bualu ebu kumpala kua kuenzekabu, bua nuitabuje padibu buenzeka.+ 30  Tshiakuakula kabidi nenu malu a bungi to, bualu mukokeshi wa buloba ebu+ udi ulua, yeye kena ne bukokeshi ku mutu kuanyi.+ 31  Kadi bua ba pa buloba kumanya ne: ndi munange Tatu, ndi ngenza anu mudi Tatu mungambile bua kuenza.+ Jukayi, tumbuke muaba eu.

Note

Anyi “musambi.”
Anyi “bu bana ba nshiya.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.