Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Yone 12:1-50

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mariya udi upongolola mafuta pa makasa a Yezu (1-11)

  • Dibuela dia Yezu dia butumbi (12-19)

  • Yezu udi udianjila kumanyisha lufu luende (20-37)

  • Dipanga ditabuja dia bena Yuda didi dikumbaja mêyi a buprofete (38-43)

  • Yezu uvua mulue bua kupandisha ba pa buloba (44-50)

12  Matuku asambombo kumpala kua Pasaka, Yezu wakafika ku Betania kuvua Lazalo+ uvua Yezu mujule ku lufu.  Nunku bakamulongoluela biakudia bia dilolo muaba au, Mâta uvua ubakuatshila mudimu,+ kadi Lazalo uvua umue wa ku bavua badia* nende.  Pashishe Mariya wakangata litela* wa mafuta a mupuya muimpe, nare mulelela, wa mushinga mukole, kuapongololaye ku makasa a Yezu ne kukupulaye makasa ende ne nsuki yende. Nzubu wakuwula tente ne dipembu dia mafuta a mupuya muimpe au.+  Kadi Yudasa Isakaliote,+ umue wa ku bayidi bende ukavua pa kumutungila tshitungu, wakamba ne:  “Bua tshinyi kabavua mua kupana mafuta a mupuya muimpe aa ku ndenaliyo* 300 ne kuyipesha bapele?”  Kadi wakamba nanku ki mbualu uvua uditatshisha bua bapele, kadi bualu uvua muivi, uvua ne kashete ka makuta ne uvua ne tshibidilu tshia kuiba makuta avuabu belamu.  Nunku, Yezu wakamba ne: “Mulekelayi, bua enze tshienzedi etshi bua dituku dia dijiikibua dianyi.+  Bualu nudi ne bapele aba misangu yonso,+ kadi meme kanuakuikala nanyi misangu yonso to.”+  Dîba adi, musumba munene wa bena Yuda wakamanya ne: uvua muaba au, bakalua, ki nganu bua Yezu to, kadi bua kumona kabidi Lazalo uvuaye mujule ku lufu.+ 10  Kadi bamfumu ba bakuidi bakela tshifufu bua kushipa kabidi Lazalo, 11  bua muvua bena Yuda ba bungi baya muaba au ne bitabuja Yezu bua bualu buende.+ 12  Dituku diakalonda, musumba munene wa bantu bavua balue mu tshibilu bakumvua ne: Yezu uvua ulua ku Yelushalema. 13  Nunku bakangata malala a mabue, kupatukabu bua kusambakena nende, kutuadijabu kuela mbila ne: “Tudi tukulomba, pandisha! Eu udi ulua mu dîna dia Yehowa,*+ Mukalenge wa Isalele, mmubeneshibue!”+ 14  Pakapeta Yezu muana wa mpunda, wakasomba pa nyima pende,+ anu mudibu bafunde ne: 15  “Kutshinyi, wewe muana wa bakaji wa Siona. Mona! Mukalenge webe udi ulua musombe pa muana wa mpunda.”+ 16  Bayidi kabavua banji kujingulula malu aa to, kadi pakatumbishibua Yezu,+ bakavuluka ne: malu aa avua mafunda bua bualu buende, kabidi ne: bavua bamuenzele malu aa.+ 17  Mpindieu, musumba wa bantu bavua nende pavuaye mubikile Lazalo pambelu pa lukita*+ ne mumujule ku lufu bavua batungunuka ne kujadika bualu ebu.+ 18  Bua bualu ebu kabidi, musumba wa bantu wakaya kusambakena nende, bualu bavua bumvue ne: uvua muenze tshimanyinu etshi. 19  Nunku Bafalese bakambilangana ne: “Nudi bamone ne: kanuena ne kunudi nuya to. Tangilayi! Ba pa buloba bonso mbamulonde.”+ 20  Mpindieu, kuvua bamue bena Greke munkatshi mua bantu bavua balue mu tshibilu bua kutendelela. 21  Nunku bantu abu bakasemena kudi Filipo,+ uvua wa ku Betesaida wa Galela, kutuadijabu kumulomba, bamba ne: “Mukalenge, tudi basue kumona Yezu.” 22  Filipo wakalua, kuambilaye Andele. Andele ne Filipo kuyabu, kuambilabu Yezu. 23  Kadi Yezu wakabandamuna ne: “Dîba ndikumbane bua Muana wa muntu kutumbishibua.+ 24  Bulelela, bulelela, ndi nnuambila ne: bikala lutete lua blé kaluyi lumate panshi ne lufue, ludi lushala anu lutete lumue; kadi luolu lufue,+ dîba adi ludi lukuama mamuma a bungi. 25  Muntu yonso udi munange muoyo* wende bikole udi uwubutula, kadi muntu yonso udi mukine muoyo* wende+ pa buloba ebu neawulame bua muoyo wa tshiendelele.+ 26  Muntu yeye musue kungenzela mudimu, andonde ne muaba undi, ke wikala kabidi muena mudimu wanyi.+ Muntu yeye musue kungenzela mudimu, Tatu neamuambike bunême. 27  Ndi* ne dipampakana mpindieu,+ ngambe tshinyi? Tatu, umpandishe ku dîba edi.+ Nansha nanku, bua bualu ebu ke bundi mufikile ku dîba edi. 28  Tatu, utumbishe dîna diebe.” Nunku dîyi+ diakafuma mu diulu ne: “Ndi muditumbishe, nenditumbishe kabidi.”+ 29  Musumba wa bantu bavua bimane muaba au bakadiumvua, kutuadijabu kuamba ne: dikubakuba divua ditute. Bakuabu bakamba ne: “Muanjelu mmuakule nende.” 30  Yezu wakandamuna ne: “Dîyi edi ndiumvuike, ki mbuanyi meme, kadi mbuenu nuenu. 31  Mpindieu badi balumbuluisha ba pa buloba ebu; mpindieu mukokeshi wa buloba ebu+ neipatshibue.+ 32  Kadi meme, biambandishabu kuulu pa buloba,+ nenkoke bantu ba mishindu yonso kundi.” 33  Uvua bushuwa wamba bualu ebu bua kuleja mushindu wa lufu lukavuaye pa kufua.+ 34  Nunku musumba wa bantu wakamuandamuna ne: “Tuvua bumvue mu Mikenji ne: Kristo udi ushala kashidi.+ Mmunyi muudi wamba ne: Muana wa muntu udi ne bua kubandishibua kuulu?+ Muana wa muntu eu nnganyi?” 35  Ke Yezu kubambila ne: “Butoke nebuikale kabidi munkatshi muenu bua tshitupa tshîpi. Endayi panutshidi ne butoke, bua mîdima kayinupitshi bukole; muntu yonso udi wenda mu mîdima ki mmumanye kudiye uya to.+ 36  Panutshidi ne butoke, lejayi ditabuja mu butoke, bua nulue bana ba butoke.”+ Yezu wakamba malu aa, kuyaye, kubasokomaye. 37  Nansha muvuaye muenze bimanyinu bia bungi kumpala kuabu, kabavua bamuitabuja to, 38  bua dîyi dia muprofete Yeshaya dikumbane, yeye wakamba ne: “Yehowa,* nnganyi udi muitabuje bualu budibu bumvuile kutudi?*+ Ne bua diboko dia Yehowa,* nnganyi uvuabu badisokoluele?”+ 39  Yeshaya wakaleja kabidi bua tshinyi kabavua mua kuitabuja wamba ne: 40  “Mmufofomije mêsu abu, mmupapishe mioyo yabu, bua kabamonyi ne mêsu abu, kabajinguludi ne mioyo yabu, kabakudimuki ne meme kubondopa.”+ 41  Yeshaya wakamba malu aa bualu uvua mumone butumbi buende ne muakule bua bualu buende.+ 42  Bia muomumue, bantu ba bungi too ne bakokeshi bavua bamuitabuje bushuwa,+ kadi kabavua bamuitaba patoke bua Bafalese, bua kabalu kubipata mu nsunagoga;+ 43  bualu bavua banange butumbi bua kudi bantu kupita mene butumbi bua kudi Nzambi.+ 44  Kadi Yezu wakela dîyi, kuambaye ne: “Muntu yonso udi ungitabuja kena ungitabuja anu meme to, kadi udi witabuja kabidi uvua muntume;+ 45  ne muntu yonso udi ummona meme udi umona kabidi Yeye uvua muntume.+ 46  Ndi mulue bu butoke pa buloba,+ bua muntu yonso udi ungitabuja kashadi mu mîdima.+ 47  Kadi muntu yeye mumvue mêyi anyi ne kayi ualama, tshiena mmulumbuluisha to; bualu tshivua mulue bua kulumbuluisha ba pa buloba to, kadi bua kupandisha ba pa buloba.+ 48  Muntu yonso udi umbenga ne kayi witaba mêyi anyi, udi ne eu wamulumbuluisha. Dîyi dindi muambe ke diamulumbuluisha dituku dia ku nshikidilu. 49  Bualu tshiena mudiakuile mu meme nkayanyi to, kadi Tatu uvua muntume yeye muine ke udi mumpeshe mukenji wa tshia kuamba ne tshia kuakula.+ 50  Ndi mumanye ne: mukenji wende udi umvuija muoyo wa tshiendelele.+ Nunku malu onso andi ngamba, ndi ngamba anu mudi Tatu mungambile.”+

Note

Anyi “bavua badiadije nende ku mêsa.”
Mmumue ne: tshipiminu tshia bena Greke tshivua ne grame mitue ku 327. Tang. Tshis. B14.
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima wanyi udi.”
Anyi “luapolu luetu?”