Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Yelemiya 44:1-30

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Badi bamanyisha dikenga dia bena Yuda mu Ejipitu (1-14)

  • Bantu badi babenga didimuija dia Nzambi (15-30)

    • Badi batendelela “Mukalenge Mukaji wa Diulu” (17-19)

44  Dîyi diakalua kudi Yelemiya bua bantu bonso bavua basombele mu buloba bua Ejipitu,+ bavua basombele mu Migedola,+ mu Tapanehese,+ mu Nofa,*+ ne mu buloba bua Patelosa,+ diamba ne:  Monayi tshidi Yehowa wa biluilu, Nzambi wa Isalele, wamba: ‘Nudi bamone makenga onso andi mutumine Yelushalema+ ne bimenga bionso bia Yuda, ne lelu eu mbishale bikulu, kamuyi muntu musombelamu.+  Mbua malu mabi avuabu benze bua kumfiikisha munda, baya kufila milambu+ ne batendelela nzambi mikuabu ivuabu bobu kabayi bamanye, nansha nuenu anyi bankambua benu.+  Mvua ntungunuka ne kunutumina bena mudimu banyi bonso baprofete, mbatuma njila ne njila,* ngamba ne: “Kanuenji koku bualu bubi bundi mukine ebu to.”+  Kadi kabakateleja anyi kuinyika ditshi diabu bua kumbuka ku malu abu mabi bua kubenga kulambula nzambi mikuabu milambu.+  Nunku tshiji tshianyi tshikole ne tshiji tshianyi biakitshikila ne biakatema mu bimenga bia Yuda ne mu misesu ya Yelushalema, ne biakalua bikulu ne buloba bua munda mutupu, anu mudibi lelu eu.’+  “Kadi mpindieu monayi tshidi Yehowa, Nzambi wa biluilu, Nzambi wa Isalele, wamba: ‘Bua tshinyi nudi nudikebela* dikenga dinene bua muntu mulume yonso ne muntu mukaji yonso, ne muana yonso ne muana yonso wa ku dibele ajimine mu Yuda, nushala kanuyi ne bashadile?  Bua tshinyi nudi numfiikisha munda ne midimu ya bianza bienu, nulambula nzambi mikuabu milambu mu buloba bua Ejipitu munudi baye bua kusombela? Nenufue ne nenulue tshintu tshia kuela mulawu ne tshipendu munkatshi mua bisamba bionso bia pa buloba.+  Nudi bapue bienzedi bibi bia bankambua benu muoyo, ne bienzedi bibi bia bakalenge ba Yuda,+ ne bienzedi bibi bia bakaji babu,+ kabidi ne bienzedi bibi bienu nuenu bine ne bienzedi bibi bia bakaji benu,+ bivua bienzeke mu buloba bua Yuda ne mu misesu ya Yelushalema anyi? 10  Too ne lelu eu ki mbadipuekeshe* to, ki mbaleje ditshina to,+ ki mbendele nansha mu mukenji wanyi anyi mu mêyi anyi mafunda amvua muteke kumpala kuenu ne kua bankambua benu nansha.’+ 11  “Nunku monayi tshidi Yehowa wa biluilu, Nzambi wa Isalele, wamba: ‘Monayi, ndi mudisuike bua kunutumina dikenga, bua kubutula Yuda mujima. 12  Pashishe nengangate bashadile ba Yuda bavua badisuike bua kuya mu buloba bua Ejipitu bua kusombelamu, ne nebafuile buonso buabu mu buloba bua Ejipitu.+ Nebakuluke ku muele wa mvita, ne nebafue ku tshiyole tshia nzala; kubangila ku udi mutambe bukese too ne ku udi mutambe bunene, nebafue ku muele wa mvita ne ku tshiyole tshia nzala. Ne nebalue mulawu, tshintu tshidi tshikuatshisha buôwa, diakabi ne tshipendu.+ 13  Nempeshe bantu badi basombele mu buloba bua Ejipitu dinyoka, anu bu mumvua mupeshe Yelushalema dinyoka ne muele wa mvita, ne tshiyole tshia nzala, ne tshipupu* kabidi.+ 14  Bashadile ba Yuda badi baye kusombela mu buloba bua Ejipitu kabakupanduka anyi kushala ne muoyo bua kupingana mu buloba bua Yuda to. Nebajinge ne muoyo mujima* bua kupingana ne kusombelamu, kadi kabakupingana to, pa kumbusha anu ndambu wa badi bapanduka.’” 15  Balume bonso bavua bamanye ne: bakaji babu bavua balambula nzambi mikuabu milambu ne bantu bakaji bonso bavua bimane muaba au benze tshisumbu tshinene, ne bantu bonso bavua basombele mu buloba bua Ejipitu,+ mu Patelosa,+ bakandamuna Yelemiya ne: 16  “Katuakuteleja dîyi diudi mutuambile mu dîna dia Yehowa to. 17  Kadi, bushuwa tuetu netuenze mêyi adi mukana muetu mupatule, bua kulambula Mukalenge Mukaji wa Diulu* milambu ne bua kumupongoluela milambu ya bia kunua,+ anu bu mutuvua tuetu, bankambua betu, bakalenge betu, ne bakokeshi betu benze mu bimenga bia Yuda ne mu misesu ya Yelushalema, patuvua bukute biakudia ne bikale bimpe, patuvua katuyi bamone dikenga nansha dimue. 18  Katshia tualekela kulambula Mukalenge Mukaji wa Diulu* milambu ne kumupongoluela milambu ya bia kunua, tudi bapangile bionso ne tudi bafue ku muele wa mvita ne ku tshiyole tshia nzala.” 19  Bakaji bakamba kabidi ne: “Kabidi patuvua tulambula Mukalenge Mukaji wa Diulu* milambu ne tumupongoluela milambu ya bia kunua, patuvua tuenza mikata ya kulambula mienza mu tshimfuanyi tshiende ne tumupongoluela milambu ya bia kunua katuvua tuenza ne dianyisha dia babayetu anyi?” 20  Pashishe Yelemiya wakambila bantu bonso, balume ne bakaji babu ne bantu bonso bavua bakula nende ne: 21  “Milambu inuvua nuenu, bankambua benu, bakalenge benu, bakokeshi benu ne bantu ba mu buloba balambule mu bimenga bia Yuda ne mu misesu ya Yelushalema,+ Yehowa wakayivuluka ne yakamuluila ku muoyo! 22  Ndekelu wa bionso Yehowa kavua kabidi mua kuanyisha bienzedi bienu bibi ne malu mabi anuvua benze to, ne buloba buenu buakalua muaba mubutula, tshintu tshidi tshikuatshisha buôwa ne mulawu, kakuyi muntu musombelamu, anu mudibu lelu eu.+ 23  Bualu nudi balambule milambu eyi ne bualu nudi benzele Yehowa mpekatu, babenge kutumikila dîyi dia Yehowa ne kulonda mukenji wende, mêyi ende mafunda, ne mavuluija ende ke padi dikenga edi dinukuate, anu mudibi lelu eu.”+ 24  Yelemiya wakatungunuka ne kuambila bantu bonso ne bakaji bonso ne: “Umvuayi dîyi dia Yehowa, nuenu bena Yuda bonso badi mu buloba bua Ejipitu. 25  Monayi tshidi Yehowa wa biluilu, Nzambi wa Isalele, wamba: ‘Binudi nuenu ne bakaji benu bapatule mukana muenu, nudi babikumbaje ne bianza bienu, bualu nuvua bambe ne: “Bushuwa tuetu netukumbaje mitshipu yetu ya kulambula Mukalenge Mukaji wa Diulu* milambu ne ya kumupongoluela milambu ya bia kunua.”+ Bushuwa nuenu bakaji nenukumbaje mitshipu yenu ne nenuenze malu anudi baditshipe.’ 26  “Nunku telejayi dîyi dia Yehowa, nuenu bonso ba mu Yuda badi basombele mu buloba bua Ejipitu: Yehowa udi wamba ne: ‘“Monayi ndi nditshipa mu dîna dianyi dinene ne: kabakubikila kabidi dîna dianyi mu mutshipu mu buloba buonso bua Ejipitu kudi muntu nansha umue wa mu Yuda+ udi wamba ne: ‘Bushuwa, bu mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa ne muoyo!’+ 27  Mpindieu ndi mbatangila bua kubatumina dikenga, kadi ki mbua kubatumina bualu buimpe to;+ balume bonso ba mu Yuda badi mu buloba bua Ejipitu nebafue ku muele wa mvita ne ku tshiyole tshia nzala, too ne pikalabu kabatshiyiku kabidi.+ 28  Anu bantu bakese ke bapanduka ku muele wa mvita ne ke bapingana bafumina mu buloba bua Ejipitu batangile mu buloba bua Yuda.+ Pashishe bashadile bonso ba Yuda bavua balue mu buloba bua Ejipitu bua kusombelamu nebamanye dîyi didi dikumbane, ni ndianyi, ni ndiabu!”’” 29  Yehowa udi wamba ne: “‘Etshi ke tshimanyinu tshindi nnupesha ne: nennupeshile dinyoka muaba eu, bua nufike ku dimanya ne: mêyi anyi adi alaya bua dikenga kunukuata neakumbane bushuwa. 30  Monayi tshidi Yehowa wamba: “Monayi ndi mfila Palô Hofela, mukalenge wa Ejipitu, mu tshianza tshia bena lukuna bende ne tshia aba badi bakeba kuangata muoyo wende,* anu bu mumvua mufile Sedekiya mukalenge wa Yuda mu tshianza tshia Nebukadenesâ* mukalenge wa Babilona uvua muena lukuna wende ne uvua ukeba kuangata muoyo wende.”’”*+

Note

Anyi “Mempi.”
Ku mua.: “njuka patshiatshia, ntuma.”
Anyi “nukebela anyima yenu.”
Anyi “mbumvue kanyinganyinga.”
Anyi “disama.”
Anyi “nebabandishe anyima yabu muulu.”
Muanzu wa nzambi mukaji uvuabu batendelela kudi bena Isalele batontolodi; pamuapa nzambi mukaji wa bufuke.
Muanzu wa nzambi mukaji uvuabu batendelela kudi bena Isalele batontolodi; pamuapa nzambi mukaji wa bufuke.
Muanzu wa nzambi mukaji uvuabu batendelela kudi bena Isalele batontolodi; pamuapa nzambi mukaji wa bufuke.
Muanzu wa nzambi mukaji uvuabu batendelela kudi bena Isalele batontolodi; pamuapa nzambi mukaji wa bufuke.
Anyi “bakeba anyima wende.”
Ku mua.: “Nebukadelesâ,” mfundilu mukuabu wa dîna edi.
Anyi “uvua ukeba anyima wende.”