Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Yelemiya 23:1-40

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Balami bimpe ne babi (1-4)

  • Bukubi muinshi mua “lutonga lua buakane” (5-8)

  • Badi bapisha baprofete ba dishima (9-32)

  • “Bujitu” bua Yehowa (33-40)

23  “Diakabi dikale kudi balami badi babutula mikoko ya mu mpata wanyi ne bayitangalaja!” ke mudi Yehowa wamba.+  Nunku, mona tshidi Yehowa Nzambi wa Isalele wamba bua kuenzela balami badi balama bantu banyi: “Nudi batangalaje mikoko yanyi; nudi nutungunuka ne kuyimuangalaja, ne kanuena batume ntema yenu kudiyi to.”+ “Nanku nentume ntema yanyi kunudi bua bienzedi bienu bibi,” ke mudi Yehowa wamba.  “Pashishe nensangishe mikoko yanyi idi ishala, nyumbusha mu matunga onso andi muyitangalaje,+ ne nenyipingaje mu mpata wayi,+ ne neyilelangane ne neyivulangane.+  Nenyijudile ku mutu kuayi balami bayilama bushuwa.+ Kayakutshina anyi kumvua buôwa bukole kabidi to, ne kakuena nansha umue wajimina,” ke mudi Yehowa wamba.  “Monayi! Matuku adi alua,” ke mudi Yehowa wamba, “angajudila Davidi lutonga lua buakane.*+ Mukalenge neakokeshe,+ nealeje busunguluji ne neimanyine kulumbuluisha kuakane ne buakane mu buloba ebu.+  Mu matuku ende Yuda neapandishibue,+ ne Isalele neasombe mu bukubi.+ Dîna dikalabu bamubikila didi nunku: Yehowa udi buakane buetu.”+  “Kadi matuku adi alua,” ke mudi Yehowa wamba, “ikalabu kabayi mua kuamba kabidi ne: ‘Bushuwa bu mudi Yehowa ne muoyo, yeye wakapatula bantu ba Isalele mu buloba bua Ejipitu!’+  kadi nebambe ne: ‘Bushuwa bu mudi Yehowa ne muoyo, yeye wakapatula ne wakumbusha ndelanganyi ya nzubu wa Isalele mu buloba bua ku nord ne mu matunga onso amvua muyitangalaje,’ ne neyisombele mu buloba buayi.”+  Bua bualu bua baprofete: Muoyo wanyi mmupandike munda muanyi. Mifuba yanyi yonso idi izakala. Ndi bu muntu udi mukuatshike maluvuNe bu muntu udibu bapite bukole kudi mvinyo,Bua bualu bua Yehowa ne bua bualu bua mêyi ende a tshijila. 10  Bualu buloba mbuwule tente ne bena masandi;+Bua bualu bua mulawu, buloba mbubuele mu madilu+Ne mpata ya mu tshipela ya kudishila nyama mmiume.+ Luendu luabu ndubi, ne badi benza mudimu bibi ne bukole buabu. 11  “Baprofete ne bakuidi mbanyanguke* buonso buabu.+ Nansha mu nzubu muanyi muine ndi musanganamu malu mabi abu,”+ ke mudi Yehowa wamba. 12  “Nunku njila wabu nealue ne busenu ne mîdima;+Nebabasakile ne nebadishinde. Bualu nembatumine dikengaMu tshidimu tshia dilumbuluisha,” ke mudi Yehowa wamba. 13  “Ndi mumone tshintu tshia muengu mu baprofete ba mu Samalea.+ Mêyi abu a buprofete mmenzeja kudi Bâla,Ne badi bapambula bantu banyi bena Isalele. 14  Ndi mumone malu mabi matambe mu baprofete ba mu Yelushalema. Badi benda masandi+ ne benda mu mashimi;+Badi bakankamija* benji ba malu mabi,Ne kabena bumbuka ku malu mabi abu. Buonso buabu badi kundi bu Sodoma,+Ne bantu bende badi basombelamu badi bu Amola.”+ 15  Nunku, mona tshidi Yehowa wa biluilu wamba bua baprofete: “Monayi, ndi mbadisha mutshi wa bululuNe ndi mbapesha mâyi malunga bua kunua.+ Bualu butontolodi mbutangalake mu ditunga dijima bufumine kudi baprofete ba mu Yelushalema.” 16  Mona tshidi Yehowa wa biluilu wamba: “Kanuteleji mêyi a baprofete badi banuambila mêyi a buprofete.+ Badi banushima.* Tshikena kumona tshidibu bamba tshidi tshifumina mu muoyo wabu bobu,+Katshiena tshifumina mukana mua Yehowa+ to. 17  Badi bambila bantu badi kabayi bannemeka, babambila njila ne njila ne:‘Yehowa mmuambe ne: “Nenuikale ne ditalala.”’+ Badi bambila muntu yonso udi ulonda muoyo wende wa tshitshiu ne:‘Dikenga nansha dimue kadiakukukuata.’+ 18  Bualu nnganyi udi muimane munkatshi mua tshisumbu tshia balunda ba Yehowa ba pa muoyoBua kumona ne kumvua dîyi diende? Nnganyi udi mutume ntema ku dîyi diende bua kuditeleja? 19  Monayi! Tshipepele tshikole tshia Yehowa netshikume diakamue mu tshiji tshikole;Bu mvunde mukole udi unyunguluka, netshitute tshinyungulukila pa mutu wa bantu babi.+ 20  Tshiji tshia Yehowa katshiakupinganaToo ne pikalaye muenze ngenyi ya mu muoyo wende ne muyikumbaje. Ku ndekelu kua matuku nenujingulule bualu ebu bimpe. 21  Tshivua mutume baprofete, kadi bakaya lubilu. Tshivua mubambile bualu, kadi bakamba mêyi a buprofete.+ 22  Kadi bu bobu bimane munkatshi mua tshisumbu tshia balunda banyi ba pa muoyo,Bavua mua kuenza bua bantu banyi bumvue mêyi anyiNe bavua mua kufikisha bantu banyi ku diumbuka ku njila wabu mubi ne ku bienzedi biabu bibi.”+ 23  “Ndi anu Nzambi wa pabuipi apa,” ke mudi Yehowa webeja, “tshiena kabidi Nzambi wa kule anyi?” 24  “Muntu udiku mua kusokoma muaba musokome undi tshiyi mua kumumona anyi?”+ ke mudi Yehowa webeja. “Tshiena nguwuja diulu ne buloba anyi?”+ ke mudi Yehowa webeja. 25  “Ndi mumvue baprofete badi bamba mêyi a buprofete a dishima mu dîna dianyi, bamba ne: ‘Mvua mulote! Mvua mulote!’+ 26  Too ne dîba kayi diatungunuka bualu ebu mu muoyo wa baprofete bua kuamba mêyi a buprofete a dishima? Bobu mbaprofete ba dishima dia mu muoyo wabu.+ 27  Badi ne lungenyi lua kufikisha bantu banyi ku dipua dîna dianyi muoyo kupitshila ku bilota bidibu bawilangana, anu bu muvua batatuabu bapue dîna dianyi muoyo bua bualu bua Bâla.+ 28  Muprofete udi ne tshilota awule tshilota, kadi muntu udi ne dîyi dianyi udi ne bua kuamba dîyi dianyi mu bulelela.” “Kakolakola kadi kapetangana ne lutete ku tshinyi?” ke mudi Yehowa webeja. 29  “Dîyi dianyi kadiena anu bu kapia,”+ ke mudi Yehowa webeja, “ne bu nyindu wa bujitu udi utayisha mukuna wa dibue anyi?”+ 30  “Nunku nennyoke baprofete badi bibangana mêyi anyi,”+ ke mudi Yehowa wamba. 31  “Nennyoke baprofete badi benza mudimu ne ludimi luabu bua kuamba ne: ‘Yeye udi wamba!’”+ 32  “Nennyoke baprofete ba bilota bia dishima badi babiawilangana ne bapambuisha bantu banyi bua mashimi abu ne kuditambisha kuabu,”+ ke mudi Yehowa wamba. “Kadi tshivua mubatume anyi mubatumine dîyi to. Nunku kabakupetesha bantu aba diakalenga nansha dikese to,”+ ke mudi Yehowa wamba. 33  “Pakuebeja bantu aba anyi muprofete kampanda peshi muakuidi kansanga ne: ‘Bujitu bua* Yehowa ntshinyi?’ udi ne bua kubandamuna ne: ‘“Nuenu bantu ke bujitu abu! Nennuimanshe,”+ ke mudi Yehowa wamba.’ 34  Bua muprofete anyi muakuidi peshi bantu badi bamba ne: ‘Ebu mbujitu bua* Yehowa!’ nentume ntema yanyi kudi muntu au ne kudi ba mu nzubu muende. 35  Mona tshidi yonso wa kunudi wambila muinende ne wambila muanabu: ‘Ntshinyi tshidi Yehowa muandamune? Ntshinyi tshidi Yehowa muambe?’ 36  Kadi kanutedi kabidi bujitu bua* Yehowa nansha, bualu bujitu abu budi* dîyi dia muntu ne muntu, ne nudi bashintulule mêyi a Nzambi udi ne muoyo, Yehowa wa biluilu, Nzambi wetu. 37  “Mona tshiwambila muprofete: ‘Ndiandamuna kayi didi Yehowa mukupeshe? Ntshinyi tshidi Yehowa muambe? 38  Nuenu batungunuke ne kuamba ne: “Mbujitu bua* Yehowa!” monayi tshidi Yehowa wamba: “Bua bualu bua kuamba kuenu kua ne: ‘Dîyi edi mbujitu bua* Yehowa,’ meme mumane kunuambila ne: ‘Kanuena ne bua kuamba ne: “Mbujitu bua* Yehowa!”’ 39  monayi! Nennubandishe muulu ne nennuimanshe kule nanyi, nuenu ne tshimenga tshimvua munupeshe nuenu ne bankambua benu. 40  Nennutumine bundu bua tshiendelele ne dipuekeshibua milongo dia tshiendelele, bikalabu kabayi mua kupua muoyo to.”’”+

Note

Anyi “mupianyi muakane.”
Anyi “mbalue batontolodi.”
Ku mua.: “bakolesha bianza bia.”
Anyi “Badi banuwuja ne matekemena a patupu.”
Anyi “Mukenji udi munême bujitu wa.” Muaku wa tshiena Ebelu udi umvuija malu abidi: “dîyi dia kudi Nzambi didi ne bujitu” anyi “tshintu tshidi tshinême bujitu.”
Anyi “Eu mmukenji udi munême bujitu wa.”
Anyi “mukenji udi munême bujitu wa.”
Anyi “mukenji udi munême bujitu au udi.”
Anyi “Mukenji udi munême bujitu wa.”
Anyi “mmukenji udi munême bujitu wa.”
Anyi “Mukenji udi munême bujitu wa.”