Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Yehezekele 33:1-33

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Midimu ya nsentedi (1-20)

  • Lumu lua bualu bua dikuluka dia Yelushalema (21, 22)

  • Mukenji kudi bantu badi basombele mu bikulu bia Yelushalema (23-29)

  • Bantu kabena batumikila mukenji (30-33)

    • Yehezekele “bu musambu wa mananga” (32)

    • “Muprofete uvua munkatshi muabu” (33)

33  Dîyi dia Yehowa diakalua kundi, diamba ne:  “Muana wa muntu, akula ne bana ba tshisamba tshienu,+ ubambile ne:“‘Fuanyikijayibi ne: ndi ntumina buloba kampanda muele wa mvita,+ ne bantu bonso ba mu buloba abu badi bangata muntu kansanga bamuteka nsentedi wabu,  ne yeye udi umona muele wa mvita ulua mu buloba, udi wela mpungi ne udimuija bantu abu.+  Muntu yeye mumvue muadi wa mpungi, kadi kayi uteya ntema ku didimuija,+ ne muele wa mvita udi ulua, wangata muoyo wende,* mashi ende neikale pa mutu pende yeye.+  Yeye uvua mumvue muadi wa mpungi, kadi kavua muteye ntema ku didimuija to. Mashi ende neikale pambidi pende yeye muine. Kadi bu yeye muteye ntema ku didimuija edi, muoyo* wende uvua mua kupandishibua.  “‘Kadi nsentedi yeye mumone muele wa mvita ulua, kayi wela mpungi,+ bantu kabayi bapeta didimuija, ne muele wa mvita udi ulua, wangata muoyo* wa umue wa kudibu, muntu au neafue bua tshilema tshiende nkayende, kadi nendombe nsentedi au mashi a muntu au.’*+  “Kadi wewe, muana wa muntu, ndi mukuteke nsentedi bua nzubu wa Isalele; ne paudi umvua dîyi difumina mukana muanyi, udi ne bua kubandimuijila.+  Pandi ngambila muntu mubi ne: ‘Wewe muntu mubi, neufue bushuwa!’+ kadi wewe kuena wela dîyi bua kudimuija muntu mubi eu bua ashintulule njila wende, yeye neafue bu muntu mubi bua tshilema tshiende yeye,+ kadi nenkulombe wewe mashi ende.  Kadi wewe mudimuije muntu mubi bua umbuke mu njila wende, ne yeye udi ubenga bua kushintulula njila wende, yeye neafue bua tshilema tshiende,+ kadi bulelela wewe neupandishe muoyo* webe wewe.+ 10  “Wewe, muana wa muntu, ambila ba mu nzubu wa Isalele ne: ‘Nuenu nudi bambe ne: “Matomboka etu ne mpekatu yetu mbitunemene bujitu bua bungi pambidi, bitunyanyisha;+ nunku mmunyi mutuashala ne muoyo?”’+ 11  Bambila ne: ‘“Bushuwa, bu mundi ne muoyo,” ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba, “tshiena nsanka bua lufu lua muntu mubi,+ kadi ndi nsanka padi muntu mubi ushintulula njila wende,+ ne ushala ne muoyo.+ Umbukayi, umbukayi mu njila yenu mibi,+ bua tshinyi nudi ne bua kufua, wewe nzubu wa Isalele?”’+ 12  “Wewe, muana wa muntu, ambila bana ba tshisamba tshienu ne: ‘Buakane bua muntu muakane kabuakumupandisha padiye utomboka+ to; nansha bubi bua muntu mubi kabuakumulenduisha padiye umbuka ku malu ende mabi+ to; anyi muntu muakane nansha umue kakukumbana bua kushala ne muoyo bua buakane buende dituku didiye wenza mpekatu+ to. 13  Pandi ngambila muntu muakane ne: “Wewe neushale ne muoyo bushuwa,” ne yeye udi weyemena buakane buende, wenza bualu bubi,*+ kabakuvuluka bualu nansha bumue bua ku malu ende makane avuaye muenze to, kadi yeye neafue bua bualu bubi budiye muenze.+ 14  “‘Pandi ngambila muntu mubi ne: “Wewe neufue bushuwa,” ne yeye udi umbuka ku mpekatu wende ne wenza tshidi tshimpe ne tshiakane,+ 15  ne muntu mubi eu udi upingaja tshieya tshivuaye muangate,+ upingaja tshintu tshivuaye munyengangane,+ ne wendela mu mêyi mafunda a muoyo kayi wenza bualu bubi, yeye neashale ne muoyo bushuwa.+ Kakufua to. 16  Kabakumulamina* mpekatu nansha umue wa ku mpekatu ivuaye muenze+ to. Bua mudiye wenza tshidi tshimpe ne tshiakane, yeye neashale ne muoyo bushuwa.’+ 17  “Kadi bantu ba mu tshisamba tshienu mbambe ne: ‘Njila wa Yehowa kena muakane,’ pabi mu bulelela njila wabu ke udi kayi muakane. 18  “Padi muntu muakane ulekela buakane buende ne wenza malu mabi, udi ne bua kufua bua bualu ebu.+ 19  Kadi padi muntu mubi umbuka ku malu mabi ende, wenza tshidi tshimpe ne tshiakane, yeye neashale ne muoyo bua mudiye wenza nunku.+ 20  “Kadi nuenu nudi bambe ne: ‘Njila wa Yehowa kena muakane.’+ Nendumbuluishe yonso wa kunudi bilondeshile njila yende, wewe nzubu wa Isalele.” 21  Mu bule bua matuku, mu tshidimu tshia 12 tshia dikuatshibua dietu ku babende, mu ngondo wa dikumi, mu dituku ditanu dia ngondo, muntu mukuabu uvua mupanduke ku Yelushalema wakalua kundi,+ kuambaye ne: “Mbashipe tshimenga!”+ 22  Dilolo dia kumpala kua muntu uvua mupanduke au kuluaye, tshianza tshia Yehowa tshiakalua pambidi panyi, kumpala kua muntu au kuluaye kundi mu dinda, yeye wakakangula mukana muanyi. Nunku mukana muanyi muakakanguka, ne tshivua kabidi kamama nansha.+ 23  Pashishe dîyi dia Yehowa diakalua kundi, diamba ne: 24  “Muana wa muntu, bantu badi basombele mu bikulu ebi+ badi bamba bua buloba bua Isalele ne: ‘Abalahama uvua anu muntu umue tshianana, kadi yeye wakangata buloba ebu.+ Kadi tuetu tudi ba bungi; bushuwa, mbatupeshe buloba ebu bua buikale buetu.’ 25  “Nunku bambila ne: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Nuenu nudi nudia biakudia ne mashi,+ nudi nubandisha mêsu enu ku mpingu ya muendi,* ne nudi nutungunuka ne kuela mashi panshi.+ Nunku ntshinyi tshinudi ne bua kuangatshila buloba ebu bua buikale buenu? 26  Nudi beyemene muele wenu wa mvita,+ nudi baditue mu bienzedi bibi, yonso wa kunudi mmunyange mukaji wa mukuende.+ Nunku ntshinyi tshinudi ne bua kuangatshila buloba ebu bua buikale buenu?”’+ 27  “Mona tshiudi ne bua kubambila: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Bushuwa, bu mundi ne muoyo, bantu badi basombele mu bikulu nebakuluke ku muele wa mvita; badi mu mpata mualabale, nembafile bu tshiakudia kudi nyama ya tshisuku; ne badi mu miaba yabu ya kusokomena ne mu nyongolo nebafue ku tshipupu tshia disama.+ 28  Nemvuije buloba ebu buatuke budi munda mutupu menemene,+ ne lutambishi luabu lua diambu nelutuishibue ku ndekelu, ne mikuna ya Isalele neyishale patupu,+ kakuyi muntu upitshilapu. 29  Nunku bobu nebafike ku dimanya ne: meme ndi Yehowa pandi mvuija buloba ebu buatuke budi munda mutupu menemene+ bua malu mabi onso adibu benze.”’+ 30  “Kadi wewe, muana wa muntu, bantu ba mu tshisamba tshienu badi bayukila umue ne mukuabu bua bualu buebe kumpenga kua bimanu ne mu bibuelelu bia nzubu.+ Badi bambilangana umue ne mukuabu, muntu wambila muanabu ne: ‘Luayi, tumvue dîyi didi difuma kudi Yehowa.’ 31  Nebalue tshisumbu bua kusomba kumpala kuebe bu bantu banyi; nebumvue mêyi ebe, kadi kabakuenza mêyi au to.+ Bualu badi bakulabidila* ne mukana muabu, kadi muoyo wabu udi ujinga bikole bintu bipetela ku mashimi. 32  Mona! wewe udi kudibu bu musambu wa mananga, muimba ne dîyi dimpe ne muimba bimpe bitambe ne tshiombelu tshia nshinga. Bobu nebumvue mêyi ebe, kadi muntu nansha umue kakuenza mêyi au to. 33  Padi muanda eu wenzeka, wowu newenzeke bushuwa, bobu nebafike ku dimanya ne: muprofete uvua munkatshi muabu.”+

Note

Ku mua.: “udi umumbusha.”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Anyi “Nendumbuluishe mutentekedi bua mashi a muntu au.”
Anyi “anyima.”
Anyi “wenza bualu budi kabuyi buakane.”
Ku mua.: “Kabakuvuluka.”
Tshiambilu tshia mu tshiena Ebelu etshi tshidi mua kuikala tshipetangana ne muaku “tumvi tua nyama” ne mbenze natshi mudimu bua kuleja kapeja.
Anyi “bakula ne dijinga dikole dia masandi.”