Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Yehezekele 20:1-49

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Muyuki wa buntomboji bua Isalele (1-32)

  • Badi balaya dipingajibua kabidi dia Isalele (33-44)

  • Mêyi a buprofete a bualu buafikila sud (45-49)

20  Mu tshidimu tshia muanda mutekete, mu ngondo muitanu mu dituku dia dikumi dia ngondo, bamue ba ku bakulu ba mu Isalele bakalua, kusombabu kumpala kuanyi bua kukonka Yehowa malu.  Pashishe dîyi dia Yehowa diakalua kundi, diamba ne:  “Muana wa muntu, yukila ne bakulu ba mu Isalele, ubambile ne: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Nudi nulua bua kungebeja malu anyi? ‘Bushuwa, bu mundi ne muoyo, tshiakunuandamuna bualu bunudi nunkonka to,’+ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba.”’  “Udi mudiakaje bua kubalumbuluisha anyi?* Muana wa muntu, udi mudiakaje bua kubalumbuluisha anyi? Bambila malu mabi avua bankambua babu benze.+  Bambila ne: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Mu dituku dingakasungula Isalele,+ ngakaditshipa* kabidi kudi bana ba* nzubu wa Yakoba, ne ngakadimanyisha kudibu mu buloba bua Ejipitu.+ Eyowa, ngakaditshipa kudibu, kuamba ne: ‘Meme ndi Yehowa Nzambi wenu.’  Mu dituku adi ngakaditshipa ne: nembapatule mu buloba bua Ejipitu bua kubatuma mu buloba bumvua mukonkonone* bua bualu buabu, buloba budi ne mabele ne buitshi bia bungi.+ Buvua buloba butambe buimpe bua ku* maloba onso.  Pashishe ngakabambila ne: ‘Yonso wa kunudi udi ne bua kuimansha bintu bibi bidi ku mêsu kuenu; kanudinyangi ne mpingu ya muendi* ya Ejipitu.+ Meme ndi Yehowa Nzambi wenu.’+  “‘“Kadi bakantombokela, kabavua basue kunteleja to. Kabakimansha bintu bibi bivua kumpala kuabu, ne kabavua mua kulekela mpingu ya muendi ya Ejipitu+ to. Nunku ngakalaya bua kubitshikijila tshiji tshianyi tshikole ne bua kubajikijila tshiji tshianyi tshionso mu buloba bua Ejipitu.  Kadi ngakenza malu bua bualu bua dîna dianyi, bua kadipepejibu kumpala kua bena mu bisamba muvuabu basombele.+ Bualu meme ngakadimanyisha kudibu* kumpala kua bisamba ebi pamvua mubapatule* mu buloba bua Ejipitu.+ 10  Nunku ngakabapatula mu buloba bua Ejipitu, kubalombola mu tshipela.+ 11  “‘“Pashishe ngakabapesha mêyi anyi mafunda ne ngakabamanyisha mapangadika+ anyi bua muntu udi ualonda amone mua kupeta muoyo bua bualu buawu.+ 12  Ngakabapesha kabidi nsabatu yanyi+ bu tshimanyinu pankatshi panyi nabu,+ bua bobu bamanye ne: meme Yehowa ke udi ubajidila. 13  “‘“Kadi nzubu wa Isalele wakantombokela mu tshipela.+ Kabakendela mu mêyi anyi mafunda, ne bakabenga mapangadika anyi, adi muntu yeye mualonde, upeta muoyo bua bualu buawu. Bakanyanga nsabatu yanyi ne muoyo mujima. Nunku ngakalaya bua kubitshikijila tshiji tshianyi tshikole mu tshipela bua kubabutula.+ 14  Ngakenza malu bua bualu bua dîna dianyi, bua kadipepejibu kumpala kua bisamba bivua bimone pamvua mubapatule.*+ 15  Ngakaditshipa kabidi kudibu mu tshipela ne: tshivua mua kuya kabidi nabu mu buloba bumvua mubapeshe,+ buloba budi ne mabele ne buitshi bia bungi,+ budi butambe buimpe bua ku* maloba onso, 16  bualu bakabenga mapangadika anyi, kabakendela mu mêyi anyi mafunda ne bakanyanga nsabatu yanyi, bualu muoyo wabu uvua ulonda mpingu yabu ya muendi.+ 17  “‘“Kadi meme ngakabumvuila* luse, ne tshiakababutula; tshiakabashipa mu tshipela to. 18  Ngakambila bana babu mu tshipela+ ne: ‘Kanuendedi mu mêyi ne mikandu bia bankambua benu,+ anyi kanulami mêyi abu a dilumbuluisha, peshi kanudinyangi ne mpingu yenu ya muendi to. 19  Meme ndi Yehowa Nzambi wenu. Endelayi mu mêyi anyi mafunda, lamayi mapangadika anyi, ne atumikilayi.+ 20  Jidilayi nsabatu yanyi,+ ne neyikale bu tshimanyinu pankatshi panyi nenu bua nuenu numanye ne: meme ndi Yehowa Nzambi wenu.’+ 21  “‘“Kadi bana abu bakatuadija kuntombokela.+ Kabakendela mu mêyi anyi mafunda, kabakalama ne kabakatumikila mapangadika anyi, adi muntu yeye mualonde, upeta muoyo bua bualu buawu. Bakanyanga nsabatu yanyi. Nunku ngakalaya bua kubitshikijila tshiji tshianyi tshikole ne bua kubajikijila tshiji tshianyi tshionso mu tshipela.+ 22  Kadi ngakadikanda+ ne ngakenza malu bua bualu bua dîna dianyi,+ bua kadimonyi mua kupetudibua kumpala kua bisamba bivua bimone pamvua mubapatule.* 23  Kabidi, ngakaditshipa kudibu mu tshipela ne: nembatangalaje munkatshi mua bisamba ne nembamuangalaje munkatshi mua maloba,+ 24  bualu kabavua batumikile mapangadika anyi, ne bakabenga mêyi anyi mafunda,+ bakanyanga nsabatu yanyi, ne bakalonda* mpingu ya muendi ya bankambua babu.+ 25  Ngakabalekela kabidi bua balonde mêyi ne mikandu bivua kabiyi bimpe ne mapangadika avua kaayi mua kubapetesha muoyo.+ 26  Ngakabalekela banyanguka bua milambu yabu, pavuabu bapitshishe muanabute yonso mu kapia,+ bua kubashiya bianza bitupu bua bafike ku dimanya ne: meme ndi Yehowa.”’ 27  “Nunku ambila nzubu wa Isalele, wewe muana wa muntu, bambila ne: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Mu mushindu eu kabidi, bankambua benu bakampenda pavuabu bangenzele malu ne dipanga lulamatu. 28  Ngakaya nabu mu buloba bumvua muditshipe bua kubapesha+. Pakamonabu mikuna yonso mitumbuke ne mitshi yonso ivua ne mabeji a bungi,+ bakatuadija kufila milambu yabu ne milambu yabu idi ifiikishangana munda. Bakafila mapembu mimpe* a milambu yabu ne bakapongolola milambu yabu ya bia kunua muaba au. 29  Nunku ngakabakonka ne: ‘Muaba mutumbuke eu unudi nuya udi umvuija tshinyi? (Batshidi bawubikila ne: Muaba mutumbuke* too ne lelu.)’”’+ 30  “Mpindieu ambila nzubu wa Isalele ne: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Nudi nudinyanga mu mushindu wa muomumue ne bankambua benu panudi nulonda mpingu yenu ya muendi ne nuenda nayi masandi a mu nyuma anyi?+ 31  Nutshidi anu nudinyanga too ne lelu panudi nulambula mpingu yenu yonso ya muendi milambu, nupitshisha bana benu mu kapia anyi?+ Panudi nuenza nanku, meme panyi ndi ne bua kuandamuna ku bualu bunudi nunkonka anyi, wewe nzubu wa Isalele?”’+ “‘Bushuwa, bu mundi ne muoyo,’ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba, ‘tshiakuandamuna ku bualu bunudi nunkonka+ to. 32  Tshinudi natshi mu meji* panudi nuamba ne: “Tulue bu bisamba bikuabu, bu mêku a matunga makuabu adi atendelela* mutshi ne dibue,”+ katshiakuenzeka nansha.’” 33  “‘Bushuwa, bu mundi ne muoyo,’ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba, ‘nenkokeshe bu mukalenge ku mutu kuenu ne tshianza tshia bukole, ne diboko diolola, ne ditshikija dia tshiji tshikole.+ 34  Nennupatule mu bukua bantu ne nennusangishe pamue, nnumbusha mu matunga mundi munutangalaje ne tshianza tshia bukole, ne diboko diolola, ne ditshikija dia tshiji tshikole.+ 35  Nenye nenu mu tshipela tshia bukua bantu ne nempite nenu ku tshilumbuluidi mpala ne mpala+ kuoku aku. 36  “‘Anu bu mumvua mupite ku tshilumbuluidi ne bankambua benu mu tshipela tshia buloba bua Ejipitu, ke mungapita nenu ku tshilumbuluidi,’ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba. 37  ‘Nengenze bua nupitshile muinshi mua dikombo dia mulami wa mikoko+ ne nennuteke muinshi mua bukokeshi bua* tshipungidi. 38  Kadi nengumbushe bantomboji ne bantu badi bashipa mikenji yanyi munkatshi muenu.+ Nembapatule mu ditunga didibu basombele bu benyi, kadi kabakubuela mu buloba bua Isalele to;+ ne nenufike ku dimanya ne: meme ndi Yehowa.’ 39  “Kadi nuenu, nzubu wa Isalele, monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: ‘Yonso wa kunudi aye, akuatshile mpingu yende ya muendi mudimu.+ Kadi pashishe nuenu kanuyi banteleje, kanuakukumbana kabidi bua kunyanga dîna dianyi dia tshijila ne milambu yenu ne mpingu yenu ya muendi to.’+ 40  “‘Bualu mu mukuna wanyi wa tshijila, pa mukuna mutumbuke wa Isalele,’+ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba, ‘ke muaba wikala nzubu mujima wa Isalele, buonso buabu, mua kungenzela mudimu mu buloba ebu.+ Nengikale ne disanka bua bualu buabu muomu amu, ne nendombe mapa enu ne mamuma a kumpala a milambu yenu, bintu bienu bionso bia tshijila.+ 41  Bua bualu bua dipembu dimpe,* nengikale ne disanka bua bualu buenu pandi nnupatula munkatshi mua bukua bantu ne nnusangisha pamue nufumina mu matunga mundi munutangalaje;+ ne nendileje wa tshijila munkatshi muenu ku mêsu kua bisamba.’+ 42  “‘Nenufike ku dimanya ne: meme ndi Yehowa+ pandi nya nenu mu buloba bua Isalele,+ mu buloba bumvua muditshipe bua kupesha bankambua benu. 43  Muomu amu, nenuvuluke bikadilu bienu ne bienzedi bienu bionso binuvua badinyange nabi,+ ne nenudikine nuenu bine* bua malu mabi onso anuvua benze.+ 44  Pashishe nenufike ku dimanya ne: meme ndi Yehowa pandi nnuenzela malu bua bualu bua dîna dianyi,+ kabiyi bilondeshile tshikadilu tshienu tshibi anyi bilondeshile bienzedi bienu binyanguke, wewe nzubu wa Isalele,’ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba.” 45  Dîyi dia Yehowa diakalua kabidi kundi, diamba ne: 46  “Muana wa muntu, tangija mpala webe ku luseke lua ku sud ne manyisha ku sud, ambila ditu dia mpata wa ku sud mêyi a buprofete. 47  Ambila ditu dia ku sud ne: ‘Teleja dîyi dia Yehowa. Mona tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Mona ndi nkutua kapia bua kukuosha,+ ne nekoshe mutshi wonso mubishi, ne mutshi wonso mume udi munda muebe. Kabakujima kapia+ kadi kalakuka, ne koku nekoshe mpala ne mpala yonso, kumbukila ku sud too ne ku nord. 48  Mibidi yonso* neyimone ne: meme Yehowa ke udi mutue ditu adi kapia bua kabakajimi+ to.”’” 49  Nunku ngakamba ne: “Kaah, Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa! Badi bakula bua bualu buanyi ne: ‘Kena wela mianu* patupu anyi?’”

Note

Anyi “bua kukosa tshilumbu tshiabu anyi?”
Ku mua.: “ngakela tshianza tshianyi muulu.”
Ku mua.: “dimiinu dia.”
Anyi “mutentekele.”
Anyi “tshilenga tshia.”
Tshiambilu tshia mu tshiena Ebelu etshi tshidi mua kuikala tshipetangana ne muaku “tumvi tua nyama” ne mbenze natshi mudimu bua kuleja kapeja.
Mmumue ne: Isalele.
Mmumue ne: Isalele.
Mmumue ne: Isalele.
Anyi “tshilenga tshia.”
Ku mua.: “dîsu dianyi diakabumvuila.”
Mmumue ne: Isalele.
Ku mua.: “mêsu abu avua panyima pa.”
Anyi “adi atukijija; adi atuyisha.” Ku mua.: “adi afila dikisha.”
Mu tshiena Ebelu: “Bamah,” dîna dia muaba wa tshijila wa batendeledi ba mpingu.
Ku mua.: “nyuma.”
Anyi “enzela mudimu; asadila.”
Ku mua.: “mu tshisuikidi tshia.”
Anyi “didi ditukijija; didi dituyisha.” Ku mua.: “didi difila dikisha.”
Ku mua.: “nenukine mpala yenu.”
Anyi “Bantu bonso.”
Anyi “nsumuinu.”