Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa Yakobo 1:1-27

MALU ADI MU MUKANDA EU

 • Dielangana muoyo (1)

 • Dinanukila didi difila disanka (2-15)

  • Mushinga wa ditabuja mutetshibue (3)

  • Kutungunuka ne kulomba ne ditabuja (5-8)

  • Dijinga difikisha ku mpekatu ne ku lufu (14, 15)

 • Dipa dionso dimpe difuma muulu (16-18)

 • Kumvua dîyi ne kudienza (19-25)

  • Muntu utangila mu lumuenu (23, 24)

 • Ntendelelu mukezuke ne kayi munyanguke (26, 27)

1  Yakobo,+ mupika wa Nzambi ne wa Mukalenge Yezu Kristo, kudi bisa 12 bidi bitangalake: Muoyo wenu au!  Bana betu, panudi nutuilangana ne mateta mashilashilangane, nuangate bualu ebu bu disanka dilelela,+  bamanye panudi nuenza nunku ne: mushinga wa ditabuja dienu udi mutetshibue eu udi upatula dinanukila.+  Kadi dinanukila dikumbaje mudimu wadi, bua nuenu nuikale bakumbane kanuyi kalema mu malu onso, kanuyi nupangila mu bualu nansha bumue.+  Nunku bikala umue wa kunudi mupangile meji, atungunuke ne kualomba kudi Nzambi,+ bualu yeye udi upesha bantu bonso ne tshianza tshilekelela, kayi ubatobolola,*+ ne nebamupeshawu.+  Kadi atungunuke ne kulomba ne ditabuja,+ kayi welakana nansha kakese,+ bualu muntu udi welakana udi anu bu mavuala a mbuu adibu basaka kudi lupepele atua eku ne eku.  Bulelela, muntu au katekemenyi ne: neapete tshintu kudi Yehowa* to;  mmuntu muena mioyo ibidi+ udi kayi mushindame mu njila yende yonso.  Kadi muanetu udi mupuekele asanke* bua dibandishibua diende,+ 10  ne udi mubanji asanke bua dipuekeshibua diende,+ bualu neajimine anu bu tshilongo tshia mu mpata. 11  Bualu anu bu mudi dîba dibanda ne luya lukole ne diumisha tshikunyibua, ne tshilongo tshiatshi tshidi tshimata ne bulenga buatshi bua pambelu bujimina, ke muikala kabidi muntu mubanji mua kujimina munkatshi mua dienza malu ende.+ 12  Muntu udi utungunuka ne kunanukila mu diteta ngua diakalenga,+ bualu padiye ulua muntu muanyishibue, neapete tshifulu tshia butumbi tshia muoyo+ tshivua Yehowa* mulaye bantu badi batungunuka ne kumunanga Yeye.+ 13  Padi muntu mu diteta kambi ne: “Badi banteta kudi Nzambi.” Bualu Nzambi kena mua kutetshibua ne malu mabi ne yeye muine kena uteta muntu nansha umue nanku to. 14  Kadi muntu yonso udi utetshibua padi dijinga diende dimukoka ne dimulobesha.*+ 15  Pashishe dijinga edi, pakadibu badikoleshe,* didi dilela mpekatu; ne mpekatu pende padibu bamuenza, udi ulela lufu.+ 16  Bana betu bananga, kanupambuki to. 17  Dipa dionso dimpe ne dipa dionso dipuangane didi difuma muulu,+ difumina kudi Tatu wa butoke bua mu diulu+ udi kayi ushintuluka anyi ukudimuka bu mindidimbi idi ishintulukangana.*+ 18  Disua diende divua dia ne: tuledibue ku dîyi dia bulelela,+ bua tulue mushindu kampanda wa mamuma a kumpala a bifukibua biende.+ 19  Bana betu bananga, numanye ne: Muntu yonso udi ne bua kuikala ne lukasa ku diteleja, ne lujoko ku diakula,+ ne lujoko ku dikuata tshiji,+ 20  bualu tshiji tshia muntu katshiena tshikebesha buakane bua Nzambi to.+ 21  Ke bualu kayi, umbushayi bukoya buonso ne bualu bubi buonso,*+ ne itabayi ne bupole buonso dibueja dia dîyi munda muenu didi mua kunupandisha.* 22  Kadi nulue benji ba dîyi,+ kanuyi anu bateleji patupu, nudishima nkayenu ne meji a dishima. 23  Bualu bikala muntu anu muteleji wa dîyi kayi mudienji,+ muntu eu udi anu bu muntu udi utangila mpala wende* mu lumuenu. 24  Bualu udi uditangila, umbuka ne diakamue udi upua mushindu udiye muoyo. 25  Kadi muntu udi utangila mu mukenji mupuangane+ wa budikadidi ne meji onso ne udi utungunukamu, ki mmulue muteleji udi upua muoyo, kadi udi ulua muenji wa mudimu; ne neikale ne disanka mu malu adiye wenza.+ 26  Bikala muntu wela meji ne: mmutendeledi wa Nzambi,* kadi kayi ulama ludimi luende bikole,*+ udi udinga muoyo wende, ne ntendelelu wende udi patupu. 27  Ntendelelu* udi mukezuke ne kayi munyanguke ku mêsu kua Nzambi wetu ne Tatu udi nunku: kutangila bana ba nshiya+ ne bakaji bakamba+ mu makenga abu,+ ne kudilama katuyi katoba ka malu a panu.+

Note

Anyi “utulangana bilema.”
Ku mua.: “aditumbishe.”
Anyi “dimukuata bu ne tshilobeshi.”
Ku mua.: “pakadidi dimite.”
Anyi “kudi kakuyi dikudimuka dia dishintuluka dia mundidimbi.”
Anyi pamuapa: “ne divulangana dia malu mabi.”
Anyi “kupandisha anyima yenu.”
Anyi “tshimuenekelu tshiende tshia kuonso eku.”
Anyi “udi ulonda malu a Nzambi.”
Anyi “kayi wela ludimi luende mionji.”
Anyi “tshitendelelu.”