Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Nomba 22:1-41

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Balaka udi ubikidisha Balâma (1-21)

  • Mpunda wa Balâma udi wakula (22-41)

22  Pashishe bena Isalele bakasa luendu, kutulabu mu mpata ya bipela ya Moaba, dishiya dia Yadene, bitangilangane ne Yeliko.+  Nunku Balaka+ muana wa Sipô wakamona bionso bivua Isalele muenzele bena Amole,  ne Moaba kupetaye buôwa bua bungi bua bantu abu bualu bavua ba bungi be! Bushuwa, Moaba wakumvua buôwa bua bungi bua bena Isalele.+  Nunku Moaba kuambilaye bakulu ba mu Midiyana ne:+ “Mpindieu tshisumbu etshi netshidie miaba yetu yonso anu bu mutu ngombe ujikija mashinde a mu mpata.” Tshikondo atshi Balaka muana wa Sipô uvua mukalenge wa Moaba.  Wakatuma bantu ne mukenji kudi Balâma muana wa Beô ku Petô,+ udi pabuipi ne Musulu,* kuabu kumulela. Yeye kumubikidisha, wamba ne: “Tangila! Bantu bakuabu mbafumine mu Ejipitu. Tangila! Mbabuikile pa mutu pa* buloba buonso,*+ ne mbasombele anu kumpala kuanyi.  Mpindieu ndi nkulomba bua ulue, ungelele bantu aba mulawu+ bualu mbampite bukole. Pamuapa ndi mua kubatshimuna, meme kubipata mu buloba ebu, bualu ndi mumanye bimpe ne: muntu uudi ubenesha udi ubeneshibua, ne muntu uudi wela mulawu udi wedibua mulawu.”  Nunku bakulu ba mu Moaba ne bakulu ba mu Midiyana bakenza luendu ne difutu dia lubuku mu bianza biabu, kuyabu kudi Balâma,+ kumuambilabu mukenji wa kudi Balaka.  Ke yeye kubambila ne: “Lalayi muaba eu, nennuambile dîyi dionso dikala Yehowa mua kungambila.” Nunku bakokeshi ba mu Moaba bakashala ne Balâma.  Pashishe Nzambi wakalua kudi Balâma, kuambaye ne:+ “Bantu badi nebe aba mbanganyi?” 10  Balâma kuambilaye Nzambi mulelela ne: “Balaka muana wa Sipô, mukalenge wa Moaba, mmuntumine mukenji, wamba ne: 11  ‘Tangila! Bantu badi bafumina mu Ejipitu aba mbabuikile pa mutu pa* buloba buonso.* Mpindieu luaku, ubangelele mulawu.+ Pamuapa ndi mua kuluangana nabu, meme kubipata.’” 12  Kadi Nzambi wakambila Balâma ne: “Kuena ne bua kuya nabu to. Kuena ne bua kuela bantu abu mulawu nansha, bualu mbabeneshibue.”+ 13  Balâma wakajuka mu dinda, kuambilaye bakokeshi ba Balaka ne: “Ndayi mu buloba buenu, bualu Yehowa mmubenge bua meme kuya nenu.” 14  Nunku bakokeshi ba mu Moaba bakasa luendu, kupinganabu kudi Balaka, kumuambilabu ne: “Balâma mmubenge bua kulua netu.” 15  Kadi Balaka wakatuma kabidi bakokeshi ba bungi kupita ba kumpala ne bikale ne butumbi kupita ba kumpala. 16  Bakafika kudi Balâma, kumuambilabu ne: “Balaka muana wa Sipô mmuambe nunku: ‘Ndi nkulomba bua kulekedi tshintu nansha tshimue tshikupangisha bua wewe kulua kundi, 17  bualu nenkupeshe difutu dinene ne nengenze tshionso tshiwangambila bua kuenza. Nunku ndi nkulomba bua ulue kungelela bantu aba mulawu.’” 18  Kadi Balâma kuandamunaye bena mudimu ba Balaka ne: “Nansha Balaka mumpeshe nzubu wende muwule tente ne arjan ne or, tshiena mua kuenza bualu nansha bumue budi bubengangana ne dîyi dia Yehowa Nzambi wanyi, nansha bobu bukese anyi bunene.+ 19  Kadi ndi nnulomba bua nushale muaba eu butuku ebu kabidi, bua ngumvue tshikuabu tshiangambila Yehowa.”+ 20  Pashishe Nzambi wakalua kudi Balâma butuku, kumuambilaye ne: “Bikala bantu aba balue bua kukubikila, uye nabu. Kadi udi mua kuamba anu mêyi angakuambila bua kuamba.”+ 21  Nunku Balâma wakajuka mu dinda, kusuikaye tshiseba pa mpunda* wende, kuyaye ne bakokeshi ba mu Moaba.+ 22  Kadi tshiji tshia Nzambi tshiakatema bualu yeye uvua uya, ne muanjelu wa Yehowa wakimana mu njila bua kumupumbisha. Kadi Balâma uvua mubande pa mpunda wende, ne uvua ne bena mudimu bende babidi. 23  Kadi pavua mpunda mumone muanjelu wa Yehowa muimane mu njila mutule muele muwukuate ku tshianza, wakajinga bua kumbuka mu njila kuyila mu tshisuku. Kadi Balâma wakabanga kututa mpunda bua kumupingaja mu njila. 24  Pashishe muanjelu wa Yehowa wakimana mu kajila kakese pankatshi pa madimi abidi a tumuma tua mvinyo, kikale ne bimanu bia mabue ku nseke yonso ibidi. 25  Pavua mpunda mumone muanjelu wa Yehowa, wakabanga kudifinyina ku tshimanu, yeye kushindikila dikasa dia Balâma ku tshimanu, Balâma kubangaye kumututa kabidi. 26  Mpindieu muanjelu wa Yehowa wakapita kabidi, kuimanaye muaba mubumbakane uvua kawuyi ne mushindu wa kuyila ni nku dia balume ni nku dia bakaji. 27  Pavua mpunda mumone muanjelu wa Yehowa, wakalala panshi Balâma muikale pa nyima pende, nunku Balâma wakumvua tshiji tshikole, yeye kubanga kututa mpunda wende ne dikombo diende. 28  Ndekelu wa bionso, Yehowa wakenza bua mpunda akule,*+ yeye kuambila Balâma ne: “Tshindi mukuenze ntshinyi bua wewe kuntuta misangu isatu eyi?”+ 29  Balâma kuandamuna mpunda ne: “Bualu udi mumpotele. Bu meme muikale anu ne muele mu tshianza tshianyi, mvua mua kuikala mukushipe!” 30  Nunku mpunda kuambila Balâma ne: “Tshiena mpunda webe uutu ubanda matuku ebe onso too ne lelu anyi? Nkadiku mukuenzele nunku musangu mukuabu anyi?” Yeye kuandamuna ne: “Tòo!” 31  Pashishe Yehowa wakabulula mêsu a Balâma,+ yeye kumona muanjelu wa Yehowa muimane mu njila mukuate muele mu tshianza tshiende. Diakamue yeye kuinama, kutua mpala wende panshi. 32  Nunku muanjelu wa Yehowa wakamuambila ne: “Bua tshinyi uvua mutute mpunda webe misangu isatu eyi? Tangila! Meme mvua mulue bua kukupumbisha, bualu njila webe kena umvuangana ne disua dianyi.+ 33  Mpunda uvua mummone, kujingaye bua kungepuka misangu isatu eyi.+ Fuanyikija ne: kavua mungepuke to! Dîba edi mvua mua kuikala mukushipe ne mushiye mpunda ne muoyo.” 34  Balâma kuambila muanjelu wa Yehowa ne: “Ndi muenze mpekatu, bualu tshivua mumanye ne: wewe ke uvua muimane mu njila bua kusambakena nanyi to. Mpindieu biobi bikale bibi ku mêsu kuebe, nempingane.” 35  Kadi muanjelu wa Yehowa wakambila Balâma ne: “Ndaku ne bantu aba, kadi udi mua kuamba anu mêyi angakuambila.” Nunku Balâma wakatungunuka ne kuya ne bakokeshi ba Balaka. 36  Pavua Balaka mumvue ne: Balâma mmulue, wakaya diakamue bua kusambakena nende mu tshimenga tshia Moaba, tshidi ku muelelu kua Ânona ku mikalu ya buloba abu. 37  Balaka wakambila Balâma ne: “Tshivua mukubikidishe anyi? Bua tshinyi kuvua mulue kundi? Uvua wela meji ne: tshiena ne mushindu wa kukupesha difutu dinene anyi?”+ 38  Balâma kuandamuna Balaka ne: “Mpindieu si ndi mulue kuudi. Kadi nebanganyishile bua kuamba bualu kampanda anyi? Ndi mua kuamba anu mêyi adi Nzambi wela mukana muanyi.”+ 39  Nunku Balâma wakaya ne Balaka, kufikabu ku Kîyata-husota. 40  Balaka wakalambula ngombe ne mikoko, kutuminaye Balâma ne bakokeshi bavua nende ndambu wa munyinyi. 41  Mu dinda, Balaka wakangata Balâma, kubandaye nende ku Bamota-bâla* bua yeye kumuenenaku bantu bonso.+

Note

Bidi bimueneka ne: mmusulu wa Pelata.
Ku mua.: “dîsu dia.”
Anyi “ditunga dijima.”
Ku mua.: “dîsu dia.”
Anyi “ditunga dijima.”
Ku mua.: “mpunda mukaji.”
Ku mua.: “wakakangula mukana mua mpunda mukaji.”
Diumvuija: “Miaba mitumbuke ya Bâla.”