Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Misambu 18:1-50

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Ditumbisha Nzambi bua lupandu

    • “Yehowa mmukuna wanyi wa dibue” (2)

    • Yehowa udi ne lulamatu kudi badi ne lulamatu (25)

    • Njila wa Nzambi mmupuangane (30)

    • “Didipuekesha diebe didi dimvuija muntu munene” (35)

Kudi muludiki. Musambu wa Davidi muena mudimu wa Yehowa wakambila Yehowa mêyi a musambu eu dituku divua Yehowa mumusungile ku tshianza tshia bena lukuna bende bonso ne ku tshianza tshia Shaula. Wakamba ne:+ 18  Ndi mukunange, wewe Yehowa, bukole buanyi.+   Yehowa mmukuna wanyi wa dibue ne muaba wanyi mukolesha wa kusokomena ne Musungidi wanyi.+ Nzambi wanyi ndibue dianyi+ kundi nyemena,Ngabu wanyi ne lusengu* lua lupandu luanyi,* tshinyemenu tshianyi tshikole.*+   Ndi mbila Yehowa udi muakanyine butumbi,Ne nempandishibue kudi bena lukuna banyi.+   Mionji ya lufu ivua minjingile;+Dipasalala dia mâyi a bungi dia mu tshintuluntulu dia bantu tshianana divua dinkuatshishe buôwa bukole.+   Mionji ya Lukita* ivua minyunguluke;Mateyi a lufu avua mangimanyine kumpala.+   Mu dikenga dianyi ngakabila Yehowa,Kudi Nzambi wanyi ngakatungunuka ne kudila ndomba diambuluisha. Wakatelejila dîyi dianyi mu ntempelo wende,+Muadi wanyi wa kumulomba diambuluisha wakafika mu matshi ende.+   Ke buloba kutuadija kunyukuka ne kukanka;+Bishimikidi bia mikuna biakazakalaNe biakatenkakana, bualu bavua bamufiikishe munda.+   Muishi wakabanda ufuma mu mimpempe yende,Kapia kadi kashidisha kakapatuka mukana muende;+Makala adi akenka ne kapia akatema afumina kudiye.   Wakinamija diulu pavuaye upueka,+Ne mifitu mikole ivua muinshi mua makasa ende.+ 10  Uvua mubande pa mukeluba, kuluaye wenda ubuuka.+ Wakapueka panshi lubilu mubande pa mapuapua a tshifukibua tshia mu nyuma.*+ 11  Pashishe wakadibuikila mîdima,+Nseke yende yonso bu muaba wa kueyema,Mâyi mafiikuluke ne matutu a mifitu.+ 12  Mu bukenke bua kumpala kuendeMuakapatuka mvula wa mabue ne makala a kapia bivua bipande matutu. 13  Pashishe Yehowa wakatuadija kukungula mu diulu;+Mutambe Bunene wakenza bua dîyi diende diumvuike+Ne mabue a mvula ne makala a kapia. 14  Wakela mikete yende, kubatangalajaye;+Wakakupa mipenyi yende, kubabuejaye mu kayumbayumba.+ 15  Panshi pa misulu* pakamueneka;+Bishimikidi bia buloba biakedibua patoke bua kutanda kuebe, wewe Yehowa,Bua dipatuka dia mupuya mu mimpempe yebe.+ 16  Yeye muulu wakobokela panshi;Wakankuata, kumpatulaye mu mâyi male.+ 17  Wakansungila kudi muena lukuna wanyi wa bukole,+Kudi badi bankine, bavua bampite bukole.+ 18  Bakanduisha mu dituku dia dikenga dianyi,+Kadi Yehowa uvua mukuatshishi wanyi. 19  Wakampatula kuya nanyi muaba udi kawuyi njiwu;*Wakansungila bualu uvua usanka bua bualu buanyi.+ 20  Yehowa udi umfuta bilondeshile buakane buanyi;+Udi umfuta bilondeshile bianza bianyi bidi kabiyi ne bualu.*+ 21  Bualu ndi mulame njila ya Yehowa,Tshiena mulekele Nzambi wanyi mu bubi to. 22  Mêyi ende onso a dilumbuluisha adi kumpala kuanyi;Tshiakulengulula mêyi ende mafunda. 23  Nenshale tshiyi ne kalema kumpala kuende,+Nendilame bua tshienji tshilema.+ 24  Yehowa amfute bilondeshile buakane buanyi,+Bilondeshile bianza bianyi bidi kabiyi ne bualu kumpala kuende.+ 25  Kudi muntu udi ne lulamatu, wewe udi wenza malu ne lulamatu;+Kudi muntu udi kayi ne kalema, wewe udi wenza malu kakuyi kalema;+ 26  Kudi muntu udi mukezuke, wewe udi udileja mukezuke,+Kadi kudi muntu udi ne malu makonyangale, wewe udi udileja mudimuke.+ 27  Bualu wewe udi upandisha badi bapuekele,*+Kadi udi upuekesha badi badibandisha.*+ 28  Bualu wewe ke udi utemesha muendu wanyi, Yehowa wanyi;Nzambi wanyi udi utokesha mîdima yanyi.+ 29  Ku diambuluisha diebe ndi mua kudiela mudi tshisumbu tshia benzavi;+Ku bukole bua Nzambi ndi mua kubanda pa tshimanu.+ 30  Njila wa Nzambi mulelela mmupuangane;+Dîyi dia Yehowa ndilengejibue.+ Yeye udi ngabu kudi bonso badi banyemena kudiye.+ 31  Bualu nnganyi udi Nzambi pa kumbusha Yehowa?+ Nnganyi udi dibue pa kumbusha Nzambi wetu?+ 32  Nzambi mulelela ke eu udi umvuadika bukole,+Ne yeye neavuije njila wanyi mupuangane.+ 33  Yeye udi uvuija makasa anyi bu bikono bia ngulungu;Udi ungimanyika pa miaba mitumbuke.+ 34  Yeye udi ulongesha bianza bianyi bua kuluangana mvita;Maboko anyi adi mua kunana buta bua mikete bua tshiamu tshia mitaku. 35  Wewe udi umpesha ngabu webe wa lupandu,+Tshianza tshiebe tshia balume tshidi tshinkuatshisha,*Ne didipuekesha diebe didi dimvuija muntu munene.+ 36  Wewe udi walabajila bidia bia makasa anyi njila;Makasa* anyi kaakuselemuka to.+ 37  Nendondakaje bena lukuna banyi ne nembakuate;Tshiakupingana too ne padibu bajimijibua. 38  Nembazaze bua kabamonyi mua kujuka;+Nebadishinde muinshi mua makasa anyi. 39  Neumpaye ne bukole bua mvita;Neukuluishe baluishi banyi muinshi muanyi.+ 40  Neupingajije bena lukuna banyi tshianyima bumbuka kundi,*Nenshikije* badi bankine.+ 41  Badi badila balomba diambuluisha, kadi kakuena muntu wa kubapandisha;Badi badidila too ne Yehowa, kadi kena ubandamuna. 42  Nembatue mbabotesha anu bu lupuishi mu lupepele;Nembimanshe anu bu bitotshi mu misesu. 43  Neunsungile ku ditulangana bilema dia bantu.+ Neunteke ku mutu kua bisamba.+ Tshisamba tshindi tshiyi mumanye netshinkuatshile mudimu.+ 44  Pumvuabu anu lumu tshianana nebantumikile;Bantu ba ku babende nebalue kudibomba bua kunkokela.+ 45  Bantu ba ku babende nebajimije dikima;*Nebafumine mu miaba yabu mikolesha ya kusokomena benda bazakala. 46  Yehowa udi ne muoyo! Dibue dianyi ditumbishibue!+ Nzambi wa lupandu luanyi atumbishibue.+ 47  Nzambi mulelela udi usombuela bantu bua bualu buanyi;+Udi uteka bukua bisamba ku bukokeshi buanyi. 48  Yeye udi unsungila kudi bena lukuna banyi badi ne tshiji;Wewe udi umbandisha muulu pa mutu pa badi bambunda;+Udi umpandisha kudi muena tshikisu. 49  Ke bualu kayi nenkutumbishe munkatshi mua bisamba, Yehowa wanyi,+Nengimbe misambu ya kutumbisha nayi* dîna diebe.+ 50  Yeye udi wenzela mukalenge wende bienzedi binene bia lupandu;*+Udi uleja dinanga dia lulamatu kudi muela manyi wende,+Kudi Davidi ne bana bende* bua kashidi.+

Note

Tang. Diumv.
Anyi “mupandishi wanyi wa bukole.”
Anyi “muaba mutumbuke wa bukubi.”
Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Anyi “lupepele.”
Anyi “Mikidi ya mâyi.”
Anyi “muaba mualabale.”
Ku mua.: “bitoke.”
Anyi “bakengi.”
Ku mua.: “ne mêsu a didibandisha.”
Anyi “tshintua mpanda.”
Anyi “Tupombo.”
Anyi “Neumpeshe nyima wa baluishi banyi.”
Ku mua.: “Nempuwishe.”
Anyi “nebajimine.”
Anyi “mijiki bua.”
Anyi “malu manene a ditshimuna.”
Ku mua.: “dimiinu diende.”