Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Matayi 27:1-66

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu udi ufidibua kudi Pilato (1, 2)

  • Yudasa udi udiowa (3-10)

  • Yezu kumpala kua Pilato (11-26)

  • Badi bamuseka kudi bantu (27-31)

  • Badi bamupopela ku mutshi ku Gologota (32-44)

  • Lufu lua Yezu (45-56)

  • Dijiikibua dia Yezu (57-61)

  • Badi balama bimpe ku lukita (62-66)

27  Pakatshiabu mu dinda, bamfumu ba bakuidi bonso ne bakulu ba bantu bakela tshifufu bua kushipa Yezu.+  Bobu bamane kumusuika, bakaya nende, kumufilabu mu bianza bia nguvena Pilato.+  Nunku, pakamona Yudasa, mumutungidi, ne: bavua bakosele Yezu tshibawu, wakumvua bibi menemene ne kupingajaye bitupa bia arjan 30 kudi bamfumu ba bakuidi ne bakulu,+  wamba ne: “Mvua muenze mpekatu pamvua mutungile mashi avua kaayi ne bualu tshitungu.” Bakamba ne: “Abu mbualu buetu anyi? Mbukutangile anu wewe!”*  Nunku wakimansha bitupa bia arjan abi mu ntempelo, kuyaye. Pashishe wakaya, kudiowaye.+  Kadi bamfumu ba bakuidi bakangata bitupa bia arjan abi, kuambabu ne: “Ki mbikumbane bua kubiela mu tshibutshilu tshia tshijila to, bualu bidi mushinga wa mashi.”  Bobu bamane kumvuangana, bakasumba mpata wa mufumbi ne makuta au bua kuikalaye muaba wa kujiikila benyi.  Ke bualu kayi, badi babikila mpata au ne: Mpata wa mashi+ too ne lelu.  Nunku bakakumbaja tshivuabu bambe ku butuangaji bua muprofete Yelemiya ne: “Bakangata bitupa bia arjan 30, mushinga uvuabu batue bua muntu, eu uvuabu batuile mushinga kudi bamue bana ba Isalele, 10  ne bakabifila bua kusumba mpata wa mufumbi, bilondeshile tshivua Yehowa* mungambile.”+ 11  Mpindieu, Yezu wakimana kumpala kua nguvena, nguvena wakamukonka ne: “Wewe udi Mukalenge wa bena Yuda anyi?” Yezu wakandamuna ne: “Wewe nkayebe ke udi wamba nanku.”+ 12  Kadi pavuabu bamubanda kudi bamfumu ba bakuidi ne bakulu, kavua muandamune to.+ 13  Nanku Pilato wakamuebeja ne: “Kuena mumvue bungi bua malu adibu bakubanda nawu anyi?” 14  Kadi yeye kakamuandamuna, tòo, kakamba dîyi nansha dimue to, kufikishabi nguvena ku dikema bikole. 15  Mu tshibilu tshionso, nguvena uvua ne tshibidilu tshia kulekeleela musumba wa bantu muena buloko kampanda, eu yonso uvuabu basue.+ 16  Tshikondo atshi bavua bakuate muena buloko mukuabu mumanyike bikole uvuabu babikila ne: Balabase. 17  Nunku pavuabu badisangishe, Pilato wakabakonka ne: “Unudi basue nnulekeleele nganyi, Balabase anyi Yezu udibu babikila ne: Kristo?” 18  Bualu Pilato uvua mumanye ne: bavua bamufile bua mukawu. 19  Kabidi, pavuaye musombe mu nkuasa wa dilumbuluishila, mukajende wakamutumina mukenji, wamba ne: “Kubuelakanyi mu bualu bua muntu muakane au to, bualu ndi mukenge bikole lelu mu tshilota bua bualu buende.” 20  Kadi bamfumu ba bakuidi ne bakulu bakitabijija misumba ya bantu bua balombe Balabase,+ kadi bashipe Yezu.+ 21  Nguvena wakabandamuna ne: “Nnganyi wa ku babidi aba unudi basue nnulekeleele?” Bakamba ne: “Balabase.” 22  Pilato wakabakonka ne: “Nunku, ngenze tshinyi ne Yezu udibu babikila ne: Kristo?” Bakamba bonso ne: “Yeye anu ku mutshi!”*+ 23  Wakamba ne: “Bua tshinyi? Mbualu bubi kayi budiye muenze?” Nansha nanku bakatungunuka ne kuela mbila bikole ne: “Yeye anu ku mutshi!”+ 24  Bu muvua Pilato mumone ne: kakuvua bualu bua nsongo, kadi tshimvundu tshivua tshienda tshikola, wakangata mâyi, kuowaye bianza kumpala kua musumba wa bantu, wamba ne: “Meme tshiena ne bualu bua mashi a muntu eu to. Mbunutangile anu nuenu.” 25  Bua bualu abu, bantu bonso bakandamuna ne: “Mashi ende ikale pambidi petu ne pa bana betu.”+ 26  Pashishe, wakabalekeleela Balabase, kadi wakelesha Yezu mfimbu,+ kumufilaye bua bamushipele ku mutshi.+ 27  Pashishe, basalayi ba nguvena bakaya ne Yezu mu nzubu munene wa nguvena, kusangishabu tshisumbu tshionso tshia basalayi tshimunguile.+ 28  Bakamuvula bilamba, kumuvuadikabu tshilamba tshikunze,+ 29  bakaluka tshifulu tshia butumbi tshia mêba, bobu kumuasatshi ku mutu, kutekabu dilenge mu tshianza tshiende tshia balume. Bakatua binu kumpala kuende, bamuseka, bamba ne: “Muoyo au, Mukalenge wa bena Yuda!” 30  Bakamutuila mate,+ kuangatabu dilenge, kutuadijabu kumututa mu mutu. 31  Ndekelu wa bionso, bobu bamane kumuseka, bakamuvula tshilamba atshi, kumuvuadikabu bilamba biende bia pa mutu, kuyabu nende bua kumupopela ku mutshi.+ 32  Pavuabu bapatuka, bakasambakena ne muntu mukuabu wa ku Kulene, dîna diende Simona. Bakenzeja muntu au bua kuambulaye mutshi wa makenga*+ wa Yezu. 33  Pakafikabu muaba uvuabu babikila ne: Gologota, mbuena kuamba ne: Muaba wa kabalubalu ka mutu,+ 34  bakamupesha mvinyo musambakaja ne bintu bia bululu* bua kunua;+ kadi pakamulabulaye, wakabenga bua kumunua. 35  Pakamupopelabu ku mutshi, bakabanyangana bilamba biende bia pa mutu ku nshobo,+ 36  ne bakasomba muaba au bamulame. 37  Bakateka kabidi ku mutu kua mutu wende bualu buvuabu bamubanda nabu, bafunde ne: “Eu udi Yezu Mukalenge wa bena Yuda.”+ 38  Pashishe, bavua bakudike bivi babidi ku mitshi pamue nende, umue ku dia balume diende, mukuabu ku dia bakaji diende.+ 39  Bantu bavua bapita bakamuamba mêyi mabi,+ bakupa mitu,+ 40  bamba ne: “Wewe uvua musue kupula ntempelo ne kumuibaka mu matuku asatu,+ dipandisha! Biwikala muana wa Nzambi, tuluka ku mutshi wa makenga!”*+ 41  Bia muomumue kabidi, bamfumu ba bakuidi, bafundi ne bakulu bakatuadija kumuseka, bamba ne:+ 42  “Uvua mupandishe bakuabu; yeye muine kena mua kudipandisha! Yeye ke Mukalenge wa Isalele;+ atuluke mpindieu ku mutshi wa makenga* ne tuetu netumuitabuje. 43  Yeye mmueyemene Nzambi; bikalaye mumusue amusungile mpindieu,+ bualu uvua wamba ne: ‘Ndi Muana wa Nzambi.’”+ 44  Bia muomumue, nansha bivi bavua ku mitshi pamue nende bavua bamuamba.+ 45  Kubangila pa dîba disambombo,* mîdima yakabuikila ditunga dijima too ne pa dîba dia tshitema.*+ 46  Bu pa dîba dia tshitema, Yezu wakela lubila ne dîyi dikole, wamba ne: “Eli, Eli, lama sabakatani?” mbuena kuamba ne: “Nzambi wanyi, Nzambi wanyi, udi mundekele bua tshinyi?”+ 47  Pavua bamue ba ku bantu bavua bimane muaba au bumvue dîyi edi, bakatuadija kuamba ne: “Muntu eu udi ubikila Eliya.”+ 48  Diakamue, umue wa kudibu wakaya lubilu, kuangataye musukula-mpampa, kuwutua mu mvinyo wa buanji, kuwasaye ku dilenge, yeye kumupeshawu bua kunua.+ 49  Kadi bakuabu bakamba ne: “Mulekelayi! Tumone Eliya ni udi ulua kumupandisha.” 50  Kabidi, Yezu wakela lubila ne dîyi dikole ne kukulaye muoyo.*+ 51  Monayi! tshilamba tshia kukosolola natshi tshia ku muaba munsantu+ tshiakapandika bipese bibidi,+ kuulu too ne kuinshi,+ buloba buakakanka, ne mabue manene akapandika. 52  Nkita* yakakanguka, bitalu bia bungi bia bansantu bavua balale tulu biakapatuka;* 53  (ne bantu bavua bapatukila mu nkita panyima pa dijudibua diende bakabuela mu tshimenga tshia tshijila), ne biakamueneka kudi bantu ba bungi. 54  Kadi pavua mfumu wa basalayi ne bavua nende balama Yezu bamone dikanka dia buloba ne malu avua enzeka, bakumvua buôwa bua bungi menemene, bakamba ne: “Bulelela, muntu eu uvua Muana wa Nzambi.”+ 55  Bakaji ba bungi bavua muaba au batangidila pa bule, bobu bavua bumbuke ne Yezu mu Galela bua kumukuatshila mudimu;+ 56  munkatshi muabu muvua Mariya wa ku Magadala, Mariya mamuende wa Yakobo ne Yose, ne mamuende wa bana ba Zebedayi.+ 57  Nunku, bu mukavua dîba diye bikole dilolo, muntu mubanji mukuabu wa ku Alimataya wakalua, dîna diende Jozefe, yeye pende wakalua muyidi wa Yezu.+ 58  Muntu eu wakaya kudi Pilato, kulombaye tshitalu tshia Yezu.+ Nunku, Pilato wakatuma dîyi bua bamupeshatshi.+ 59  Jozefe wakangata tshitalu, kutshijingilaye mu tshilamba tshikezuke tshia line muimpe menemene,+ 60  yeye kutshiladika mu lukita* luende lupialupia+ luvuaye mumbule mu dibue dinene. Yeye mumane kubunguluja dibue dinene too ne ku mushiku wa lukita,* wakaya. 61  Kadi Mariya wa ku Magadala ne Mariya mukuabu au bakashala muaba au, basombe kumpala kua lukita.+ 62  Dituku diakalonda, divua dia panyima pa Dilongolola,+ bamfumu ba bakuidi ne Bafalese bakadisangisha kumpala kua Pilato, 63  bamba ne: “Mukalenge, tudi tuvuluka tshivua muena dishima au muambe patshivuaye ne muoyo ne: ‘Nenjudibue panyima pa matuku asatu.’+ 64  Nunku, tuma dîyi bua balame ku lukita too ne dituku disatu, bua bayidi bende kabalu kumuiba+ ne kuambila bantu ne: ‘Ukadi mujudibue ku lufu!’ Nunku dishima dia ndekelu edi nedikale dibi ditambe kupita dia kumpala.” 65  Pilato wakabambila ne: “Nudi mua kuangata balami. Ndayi nulame ku lukita bu munudi bamone.” 66  Nunku bakaya, bakateka tshimanyinu ku dibue ne kushiyabu balami bua kulama lukita bimpe.

Note

Anyi “Abu mbualu buebe!”
Anyi “Mushipela ku mutshi!”
Tang. Diumv.
Mâyi a bululu.
Tang. Diumv.
Tang. Diumv.
Mmumue ne: bu pa dîba 12 wa mu munya.
Mmumue ne: bu pa dîba 3 wa dilolo.
Anyi “ne kufilaye nyuma wende.”
Anyi “Nkita ya tshivulukilu.”
Anyi “biakajudibua.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”