Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Lumu luimpe lufunda kudi Matayi 25:1-46

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • TSHIMANYINU TSHIA DIKALAKU DIA KRISTO (1-46)

    • Tshilejilu tshia bansongakaji dikumi batshidi tumama (1-13)

    • Tshilejilu tshia ntalanta (14-30)

    • Mikoko ne mbuji (31-46)

25  “Nunku, Bukalenge bua mu diulu budi mua kufuanyikijibua ne nsongakaji dikumi itshivua tumama ivua miangate miendu yayi,+ mipatuke bua kuakidila musedianganyi.+  Itanu ya kudiyi ivua mitshimbakane, ne itanu mikuabu ivua midimuke.*+  Bualu mitshimbakane eyi yakangata miendu kadi kayivua miambule manyi to,  kadi midimuke ivua miambule manyi mu tulondo tuayi pamue ne miendu yayi.  Bu muvua musedianganyi unenga, yonso yakabanga kubungila, kulalayi tulu.  Mundankulu, bakela lubila ne: ‘Musedianganyi nyeye eu! Patukayi bua kumuakidila.’  Nunku nsongakaji yonso itshivua tumama ayi yakajuka, kulongololayi miendu yayi.+  Mitshimbakane yakambila ivua midimuke ne: ‘Tupeshayiku ndambu wa manyi enu, bualu miendu yetu ikadi pa kujima.’  Midimuke yakandamuna, yamba ne: ‘Pamuapa kaakukumbana buetu ne buenu to. Kadi ndayi kudi basumbishi ba manyi, nusumbe enu.’ 10  Patshivuabu baya bua kusumba manyi, musedianganyi wakalua. Nsongakaji itshivua tumama ivua midilongolole yakabuela nende mu tshibilu tshia dibaka,+ ne bakakanga tshiibi. 11  Pashishe, nsongakaji itshivua tumama mikuabu ayi yakalua payi, yamba ne: ‘Mukalenge, mukalenge, tunzuluila!’+ 12  Yeye wakabandamuna ne: ‘Ndi nnuambila bulelela ne: tshiena munumanye to.’ 13  “Nanku nushale batabale,+ bualu kanuena bamanye dituku ne dîba.+ 14  “Kabidi, Bukalenge ebu budi anu bu muntu uvua ukeba kuya ku luendu ku babende, wakabikila bapika bende, kubashilaye bintu biende.+ 15  Wakapesha umue ntalanta* itanu, mukuabu ntalanta ibidi, ne munga ntalanta umue, muntu ne muntu bilondeshile tshivuaye mua kukokesha, ne kuyaye ku babende. 16  Eu uvua mupete ntalanta itanu wakaya diakamue, wakenduluka nayi mushinga, kupetaye itanu mikuabu. 17  Bia muomumue, eu uvua mupete ibidi, wakapeta ibidi mikuabu. 18  Kadi mupika uvua mupete anu umue wakaya, kumbulaye tshina, kusokokaye makuta* a mfumuende. 19  “Matuku a bungi mamane kupita, mfumu wa bapika abu wakalua, kubadikaye nabu bintu.+ 20  Nunku eu uvua mupete ntalanta itanu wakasemena, kutualaye ntalanta mikuabu itanu, wamba ne: ‘Mfumu, uvua munshile ntalanta itanu; tangila, ndi mupete mikuabu itanu.’+ 21  Mfumuende wakamuambila ne: ‘Udi muenze bimpe, mupika muimpe wa lulamatu! Wewe uvua ne lulamatu ku mutu kua bintu bikese. Nenkuteke ku mutu kua bintu bia bungi.+ Buela mu disanka dia mfumuebe.’+ 22  Pashishe eu uvua mupete ntalanta ibidi wakasemena, kuambaye ne: ‘Mfumu, uvua munshile ntalanta ibidi; tangila, ndi mupete mikuabu ibidi.’+ 23  Mfumuende wakamuambila ne: ‘Udi muenze bimpe, mupika muimpe wa lulamatu! Wewe uvua ne lulamatu ku mutu kua bintu bikese. Nenkuteke ku mutu kua bintu bia bungi. Buela mu disanka dia mfumuebe.’ 24  “Ndekelu wa bionso, mupika uvua mupete ntalanta umue wakasemena, kuambaye ne: ‘Mfumu, mvua mumanye ne: wewe udi muntu utu wenzejangana malu ku bukole, upuola muaba uuvua kuyi mukune ne usangisha muaba uuvua kuyi mupepule.+ 25  Ke bualu kayi mvua mumvue buôwa, meme kuya, kusokoka ntalanta webe mu buloba. Tangila, angata tshidi bu tshiebe.’ 26  Mfumuende wakamuandamuna ne: ‘Mupika mubi muena lulengu, wewe uvua mumanye ne: ntu mpuola muaba umvua tshiyi mukune ne nsangisha muaba umvua tshiyi mupepule, ki mmuomu anyi? 27  Nunku uvua mua kuikala mutekeshe makuta* anyi kudi bena nzubu ya dilamina makuta, ne pamvua ndua, mvua mua kupeta makuta anyi ne makasa. 28  “‘Nanku, munyengayi ntalanta udiye nende, numupeshe eu udi ne ntalanta dikumi.+ 29  Bualu muntu yonso udi ne tshintu, nebamupeshe bikuabu ne neikale nabi bivule. Kadi muntu udi kayi ne tshintu, nebamunyenge too ne tshidiye natshi.+ 30  Nunku, imanshayi mupika wa tshianana eu pambelu mu mîdima. Muomu amu ke muikala muadi wende ne disumakaja diende dia mênu.’ 31  “Padi Muana wa muntu+ ulua mu butumbi buende, ne banjelu bonso bikale nende,+ nunku yeye neasombe mu nkuasa wende wa bukalenge wa butumbi. 32  Bisamba bionso nebisangishibue kumpala kuende, yeye neatapulule bantu anu bu mudi mulami wa mikoko utapulula mikoko ne mbuji. 33  Nunku neateke mikoko+ ku tshianza tshiende tshia balume, kadi mbuji ku tshia bakaji.+ 34  “Pashishe, Mukalenge neambile badi ku dia balume diende ne: ‘Luayi, nuenu badi Tatu wanyi mubeneshe, nupiane Bukalenge buvuabu banulongoluele katshia ku mbangilu wa ba pa buloba. 35  Bualu ngakumvua nzala, nuakampesha tshintu tshia kudia; mvua ne nyota, nuakampesha tshia kunua. Mvua muenyi, nuakangakidila bimpe;+ 36  mvua butaka,* nuakamvuadika.+ Mvua musame, nuakambeja. Mvua mu buloko, nuakalua kuntangila.’+ 37  Nunku bantu bakane nebamuandamune mêyi aa ne: ‘Mukalenge, ndîba kayi dituvua bakumone ne nzala, tuetu kukudisha, anyi ne nyota, tuetu kukupesha tshia kunua?+ 38  Ndîba kayi dituvua bakumone muenyi, tuetu kukuakidila bimpe, peshi butaka, tuetu kukuvuadika? 39  Ndîba kayi dituvua bakumone usama anyi mu buloko, tuetu kulua kukutangila?’ 40  Mukalenge neabandamune ne: ‘Bulelela ndi nnuambila ne: mu mushindu unuvua babienzele umue wa ku badi batambe bukese ba ku bana betu aba, nuvua babingenzele meme.’+ 41  “Pashishe neambile badi ku dia bakaji diende ne: ‘Umbukayi kundi,+ nuenu badi bedibue mulawu, ndayi mu kapia ka tshiendelele+ kadibu balongoluele Diabolo ne banjelu bende.+ 42  Bualu ngakumvua nzala, kadi kanuakampesha tshiakudia; mvua ne nyota, kadi kanuakampesha tshia kunua. 43  Mvua muenyi, kadi kanuakangakidila bimpe; mvua butaka, kadi kanuakamvuadika; mvua musame ne mubuele mu buloko, kadi kanuakantangila.’ 44  Nunku, bobu pabu nebandamune mêyi aa ne: ‘Mukalenge, ndîba kayi dituvua bakumone ne nzala anyi ne nyota peshi muenyi anyi butaka peshi usama anyi mu buloko, katuyi bakukuatshishe?’ 45  Nanku yeye neabandamune ne: ‘Bulelela ndi nnuambila ne: mu mushindu unuvua kanuyi babienzele umue wa ku badi batambe bukese aba, kanuvua babingenzele meme to.’+ 46  Bantu aba nebaye mu kabutu* ka tshiendelele,+ kadi bantu bakane nebaye mu muoyo wa tshiendelele.”+

Note

Anyi “ne meji.”
Ntalanta wa bena Greke uvua ne kilo 20,4. Tang. Tshis. B14.
Ku mua.: “arjan.”
Ku mua.: “arjan.”
Anyi “tshivua muvuale bimpe.”
Ku mua.: “ditapibua; disonjibua.”