Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Matayi 21:1-46

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dibuela dia Yezu dia butumbi (1-11)

  • Yezu udi ukezula ntempelo (12-17)

  • Mutshi wa mfigi muela mulawu (18-22)

  • Badi babenga bukokeshi bua Yezu (23-27)

  • Tshilejilu tshia bana babidi (28-32)

  • Tshilejilu tshia babidime bashipianganyi (33-46)

    • Badi babenga dibue dinene dia mu ditumba (42)

21  Pakavuabu basemene pabuipi ne Yelushalema, bakafika ku Betefaje ku Mukuna wa Olive, nunku Yezu wakatuma bayidi bende babidi,+  ubambila ne: “Ndayi mu musoko udi umueneka wawa, nenusangane diakamue mpunda musuika ne muana wa mpunda pamue nende. Nuyisulule, nulue nayi kundi.  Muntu yeye munuase bualu, nudi ne bua kuamba ne: ‘Mukalenge udi nayi dijinga.’ Nanku yeye neayitume diakamue.”  Bualu ebu buakenzeka bushuwa bua kukumbaja tshivuabu bambe ku butuangaji bua muprofete, wakamba ne:  “Ambilayi muana wa bakaji wa Siona ne: ‘Mona! Mukalenge webe udi ulua kuudi,+ mmupole malu+ ne mmubande pa mpunda, eyowa, pa muana wa mpunda, muana wa nyama utu wambula majitu.’”+  Nunku, bayidi bakaya, kuenzabu anu muvua Yezu mubambile.+  Bakalua ne mpunda ne muanende, kutekabu bilamba biabu bia pa mutu pa nyima payi, wakasomba pa mutu pabi.+  Bantu ba bungi ba mu musumba wa bantu bakadija bilamba biabu bia pa mutu mu njila,+ pavua eku bakuabu bakosa bisalasala bia mitshi, babiadija mu njila.  Kabidi, misumba ya bantu ivua iya kumpala kuende ne ivua imulonda ivua itungunuka ne kuela mbila ne: “Tudi tulomba, pandisha* Muana wa Davidi!+ Eu udi ulua mu dîna dia Yehowa* mmubeneshibue!+ Tudi tulomba, mupandisha muulu mutumbuke amu!”+ 10  Pakabuelaye mu Yelushalema, bantu bonso ba mu tshimenga bavua mu dilubakana, bamba ne: “Nnganyi eu?” 11  Misumba ya bantu yakatungunuka ne kuamba ne: “Eu mmuprofete Yezu,+ wa ku Nazaleta wa Galela!” 12  Yezu wakabuela mu ntempelo, kuelaye bantu bonso bavua basumbisha ne basumba bintu mu ntempelo pambelu, wakatonkola mêsa a bashintudi ba makuta ne bibasa bia bavua basumbisha nyunyi ya nkutshi.+ 13  Wakabambila ne: “Mbafunde ne: ‘Nebabikile nzubu wanyi ne: nzubu wa disambila,’+ kadi nuenu nudi bamuvuije tshisokomenu tshia banyengianganyi ba bintu.”+ 14  Kabidi, bampofu ne balema bakalua kudiye mu ntempelo, yeye wakabondopa. 15  Pakamona bamfumu ba bakuidi ne bafundi malu a kukema avuaye muenze ne bana bavua bela mbila mu ntempelo ne: “Tudi tulomba, pandisha Muana wa Davidi!”+ bakafiika munda,+ 16  bakamuambila ne: “Udi mumvue bidi bana aba bamba anyi?” Yezu wakabambila ne: “Eyowa. Kanuvua banji kubala bualu ebu: ‘Wewe udi mupatule butumbi mukana mua bana ne mua bana batshidi bamua mabele’ anyi?”+ 17  Wakabashiya, kupatukaye tshimenga kuyaye ku Betania, wakalalaku.+ 18  Pavuaye upingana mu tshimenga mu dinda menemene, wakumvua nzala.+ 19  Wakamona mutshi wa mfigi kumpenga kua njila, yeye kuyaku, kadi kakasanganaku tshintu anu mabeji,+ yeye kuwambila ne: “Wewe kukuami kabidi tumuma nansha.”+ Diakamue mutshi wa mfigi wakafubidila. 20  Pakamona bayidi bualu ebu, bakakema, bakamba ne: “Mmunyi mudi mutshi wa mfigi eu mufike ku difubidila diakamue?”+ 21  Yezu wakabandamuna ne: “Bulelela ndi nnuambila ne: nuenu bikale ne ditabuja, kanuyi ne dielakana, kanuakuenza anu tshimvua muenzele mutshi wa mfigi eu to, kadi nansha nuenu bambile mukuna eu ne: ‘Juka, diela mu mbuu,’ bualu ebu nebuenzeke.+ 22  Nunku, bintu bionso binudi nulomba mu disambila ne ditabuja, nenubipete.”+ 23  Yeye mumane kubuela mu ntempelo, bamfumu ba bakuidi ne bakulu ba bantu bakalua kudiye pavuaye ulongesha, bakakonka ne: “Mbukokeshi kayi buudi wenza nabu malu aa? Nnganyi udi mukupeshe bukokeshi ebu?”+ 24  Yezu wakabandamuna ne: “Meme panyi nennuebeje bualu bumue. Nuenu bangambile, nunku nennuambile panyi bukokeshi bundi ngenza nabu malu aa: 25  Dibatiza dia Yone divua difumine kuepi? Mu diulu anyi kudi bantu?”* Kadi bakatuadija kuelangana meji munkatshi muabu, bamba ne: “Tuetu bambe ne: ‘Mmu diulu,’ neatuambile ne: ‘Kadi bua tshinyi kanuvua bamuitabuje?’+ 26  Kadi tuetu bambe ne: ‘Kudi bantu,’ tudi ne bua kutshina musumba wa bantu, bualu bonso badi bangata Yone bu mmuprofete.” 27  Nunku bakandamuna Yezu ne: “Katuena bamanye to.” Yeye pende kubambila ne: “Meme panyi tshiena nnuambila bukokeshi bundi ngenza nabu malu aa to. 28  “Nudi nuela meji kayi? Muntu mukuabu uvua ne bana babidi. Wakaya kudi wa kumpala, kumuambilaye ne: ‘Muananyi, ndaku wenze mudimu lelu mu budimi bua tumuma tua mvinyo.’ 29  Muana wakamuandamuna ne: ‘Tshiakuya to,’ kadi pashishe, wakumvua kanyinganyinga, kuyaye. 30  Wakaya kudi muibidi, kumuambila bia muomumue. Yeye wakamuandamuna ne: ‘Nenye, tatu,’ kadi kakaya to. 31  Nnganyi wa ku babidi aba uvua muenze disua dia tatuende?” Bakamuandamuna ne: “Wa kumpala.” Yezu wakabambila ne: “Bulelela ndi nnuambila ne: balambuishi ba bitadi ne bakaji ba ndumba badi banudianjidila mu Bukalenge bua Nzambi. 32  Bualu Yone wakalua kunudi mu njila wa buakane, kadi kanuvua bamuitabuje to. Kadi balambuishi ba bitadi ne bakaji ba ndumba bakamuitabuja,+ nansha panuvua bamone bualu ebu, kanuvua balue kunyingalala bua kumona mua kumuitabuja to. 33  “Telejayi tshilejilu tshikuabu: Kuvua muntu mukuabu, uvua ne tshitupa tshiende tshia buloba, uvua mudime budimi bua tumuma tua mvinyo,+ kubunyungululaye ne lupangu, kumbulamu tshina tshia kukamina mvinyo, kuibaka tshibumba;+ pashishe kubushilaye babidime, kuyaye ku luendu ku babende.+ 34  Pakafika tshikondo tshia tumuma, wakatuma bapika bende kudi babidime bua kuangata tumuma tuende. 35  Kadi babidime bakakuata bapika bende abu, kututabu umue, kushipabu mukuabu ne kuasabu munga mabue.+ 36  Wakatuma kabidi bapika bakuabu, ba bungi kupita ba kumpala, kadi bakabenzela bia muomumue.+ 37  Ndekelu wa bionso, wakabatumina muanende wa balume, wamba ne: ‘Nebanemeke muananyi.’ 38  Pakamona babidime muana, bakambilangana ne: ‘Mupianyi wa bintu nyeye eu.+ Luayi, tumushipe ne tuangate bumpianyi buende!’ 39  Nunku, bakamukuata, kumuimanshabu pambelu pa budimi bua tumuma tua mvinyo ne kumushipabu.+ 40  Nunku padi muena budimi bua tumuma tua mvinyo ulua, neenzele babidime abu tshinyi?” 41  Bakamuandamuna ne: “Bu mudibu bantu babi, neabashipe bibi bitambe, neashile babidime bakuabu budimi bua tumuma tua mvinyo abu, bikala mua kumupesha tumuma padi tshikondo tshiatu tshikumbana.” 42  Yezu wakabambila ne: “Kanuvua banji kubala mu Mifundu ne: ‘Dibue diakabenga bibaki, diodi edi ndilue dibue dinene dia mu ditumba.*+ Bualu ebu mbufumine kudi Yehowa,* ne budi bukemesha ku mêsu kuetu’ anyi?+ 43  Ke bualu kayi ndi nnuambila ne: nebanunyenge Bukalenge bua Nzambi, nebabupeshe tshisamba tshidi tshikuama mamuma abu. 44  Bualu bukuabu, muntu udi ukuluka pa dibue edi, neatayike.+ Kadi muntu yonso udidi dikulukila, nedimuvingutule.”+ 45  Pakumvua bamfumu ba bakuidi ne Bafalese bilejilu biende ebi, bakamanya ne: uvua wakula bua bualu buabu.+ 46  Nansha muvuabu basue kumukuata, bakatshina misumba ya bantu bualu bobu bavua bamuangata ne: mmuprofete.+

Note

Ku mua.: “Hosana,” biumvuija ne: “Tudi tulomba, pandisha.”
Anyi “difume kudi bantu?”
Ku mua.: “mutu wa ditumba.”