Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Lumu luimpe lufunda kudi Matayi 18:1-35

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mutambe bunene mu Bukalenge (1-6)

  • Bilenduishi (7-11)

  • Tshilejilu tshia mukoko mujimine (12-14)

  • Mua kupeta muanetu (15-20)

  • Tshilejilu tshia mupika uvua kayi ubuikidilangana (21-35)

18  Pa dîba adi, bayidi bakalua pabuipi ne Yezu, bakamuebeja ne: “Nnganyi menemene udi mutambe bunene mu Bukalenge bua mu diulu?”+  Nunku, wakabikila muana mukese, kumuimanyikaye munkatshi muabu,  kuambaye ne: “Bulelela ndi nnuambila ne: nuenu kanuyi bakudimuke,* balue bu bana bakese,+ kanuakubuela mu Bukalenge bua mu diulu nansha kakese.+  Nunku, muntu yonso wadipuekesha bu muana mukese eu, yeye ke udi mutambe bunene mu Bukalenge bua mu diulu;+  muntu yonso udi wakidila muana mukese bu eu bua dîna dianyi, udi ungakidila meme kabidi.  Kadi muntu yonso udi ulenduisha umue wa ku bana bakese badi bangitabuje aba, bidi mua kuikala bitambe buimpe buende yeye bua bamuele dibue dia mpelu mu nshingu ditu mpunda unyunguluja ne bamuine mu mbuu mualabale.+  “Diakabi dia buloba bua malu adi alenduishangana! Bushuwa, malu adi alenduishangana adi anu ne bua kulua, kadi diakabi didi kudi muntu udi bualu budi bulenduishangana buluila kudiye!  Nunku, bikala tshianza tshiebe anyi dikasa diebe dikulenduisha, udikose, udimanshe kule nebe.+ Mbitambe buimpe bua wewe kubuela mu muoyo ne bulema anyi utebuka pamutu pa kuedibua mu kapia ka tshiendelele ne bianza bibidi anyi makasa abidi.+  Kabidi, bikala dîsu diebe dikulenduisha, uditule, udimanshe kule nebe. Mbitambe buimpe bua wewe kubuela mu muoyo ne dîsu dimue pamutu pa kuedibua mu Ngena*+ wa kapia ne mêsu abidi. 10  Nudimuke bua kanupetudi umue wa ku bana bakese aba, bualu ndi nnuambila ne: banjelu babu badi mu diulu badi bamona misangu yonso mpala wa Tatu wanyi udi mu diulu.+ 11  * —— 12  “Nudi nuela meji kayi? Muntu yeye muikale ne mikoko lukama ne umue udi ujimina,+ kakushiya mikoko 99 pa mikuna ne kuya kukeba udi mujimine anyi?+ 13  Yeye muwupete, bulelela ndi nnuambila ne: udi usanka bikole bua uvua mujimine au kupita bua 99 idi kayiyi mijimine. 14  Bia muomumue, Tatu wanyi* udi mu diulu ki mmusue bua umue wa ku bana bakese aba ajimine to.+ 15  “Bualu bukuabu, muanenu yeye mukuenzele mpekatu, ndaku, umuleje tshilema tshiende* wewe ne yeye nkayenu.+ Yeye mukuteleje, udi mupete muanenu.+ 16  Kadi yeye kayi muteleje, ndaku ne muntu umue anyi babidi, bua ku bujadiki* bua bantemu babidi anyi basatu bualu buonso bujadikibue.+ 17  Yeye kayi mubateleje, ambila tshisumbu bualu ebu. Yeye kayi muteleje tshisumbu, ikale kuudi bu muntu wa bisamba+ ne bu mulambuishi wa bitadi.+ 18  “Bulelela, ndi nnuambila ne: malu onso anudi mua kusuika pa buloba neikale malu mamana kusuika mu diulu, malu onso anudi mua kusulula pa buloba neikale malu mamana kusulula mu diulu. 19  Bulelela ndi nnuambila kabidi ne: bikala bantu babidi ba kunudi basuike dîyi bua bualu kayi buonso bua mushinga budibu ne bua kulomba pa buloba, nebubenzekele bua bualu bua Tatu wanyi udi mu diulu.+ 20  Bualu muaba udi bantu babidi anyi basatu badisangishe mu dîna dianyi,+ ndi muaba au munkatshi muabu.” 21  Pashishe, Petelo wakalua, kumuambilaye ne: “Mukalenge, mmisangu bungi kayi idi muanetu mua kungenzela mpekatu meme kumufuila luse? Too ne ku misangu muanda mutekete anyi?” 22  Yezu wakamuambila ne: “Ndi nkuambila ne: ki nganu too ne ku misangu muanda mutekete to, kadi too ne ku misangu 77.+ 23  “Ke bualu kayi Bukalenge bua mu diulu budi mua kuikala bu mukalenge kampanda uvua musue kubadika bintu bivua nabi bapika bende. 24  Pakatuadijaye kubikonkonona, bakabuela ne muntu mukuabu uvua ne dibanza diende dia ntalanta binunu 10.* 25  Kadi bu muvuaye kayi ne mushindu wa kudifuta, mfumuende wakatuma dîyi bua bamupane yeye, mukajende, bana bende ne bintu bionso bivuaye nabi bua kufuta dibanza.+ 26  Ke mupika au kudiela panshi, kumunemekela,* wamba ne: ‘Ikalaku nanyi lutulu, nenkufute bintu biebe bionso.’ 27  Bua bualu ebu mfumu wa mupika au wakumvua luse, kumulekelaye bua aye ne kumulekeela dibanza diende.+ 28  Kadi mupika au wakapatuka, kumonaye mupika nende mukuabu uvua ne dibanza diende dia ndenaliyo* lukama, wakamukuata, kutuadijaye kumufiekela mu nshingu, wamba ne: ‘Futa dibanza dianyi dionso.’ 29  Nunku, mupika nende wakadiela panshi, kutuadijaye kumusengelela, wamba ne: ‘Ikalaku nanyi lutulu, nenkufute.’ 30  Kadi au kakitaba to, nunku wakaya, kumueleshaye mu buloko too ne pavuaye mua kufuta dibanza diende. 31  Pakamona bapika nende tshivua tshienzeke, bakanyingalala bikole, kuyabu kulondela mfumuabu malu onso avua menzeke. 32  Nunku mfumuende kumubikidisha, kumuambilaye ne: ‘Mupika mubi, mvua mukulekeele dibanza diebe dionso pauvua mundombe. 33  Kuvuaku pebe mua kumvuila mupika nebe luse bu mumvua mukumvuile pebe luse anyi?’+ 34  Bua bualu abu, mfumuende wakafiika munda bikole, kumufilaye kudi balami ba buloko too ne pavuaye mufute dibanza diende dionso. 35  Tatu wanyi wa mu diulu neanuenzele penu malu mushindu wa muomumue+ bikala yonso wa kunudi kayi ufuila muanabu luse ne muoyo mujima.”+

Note

Anyi “bashintuluke.”
Tang. Diumv.
Anyi pamuapa: “wenu.”
Ku mua.: “umubele.”
Ku mua.: “mukana.”
Ntalanta binunu 10 ya arjan ivua ndenaliyo miliyo 60. Tang. Tshis. B14.
Anyi “kumuinamina.”