Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Luta 1:1-22

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dîku dia Elimeleke didi diya ku Moaba (1, 2)

  • Naomi, Ôpa, ne Luta bashala bakamba (3-6)

  • Luta udi ulamata Naomi ne Nzambi wende (7-17)

  • Naomi upingana ku Beteleheme ne Luta (18-22)

1  Mpindieu mu matuku avua balumbuluishi+ balumbuluisha, tshiyole tshia nzala tshiakabuela mu buloba; muntu kampanda wakumbuka mu Beteleheme+ mu Yuda bua kuya kusombela mu mpata* ya Moaba+ bu muntu wa ku babende, wakaya pamue ne mukajende ne bana bende ba balume babidi.  Dîna dia muntu au divua Elimeleke,* dîna dia mukajende divua Naomi,* ne mêna a bana bende babidi avua Malona* ne Kiliona.* Bavua bena Efelata ba mu Beteleheme mu Yuda. Bakafika mu mpata ya Moaba, bobu kusombelamu.  Panyima pa matuku, Elimeleke bayende wa Naomi wakafua, kumushiyaye ne bana bende ba balume babidi.  Pashishe bana ba balume abu bakasela bakaji bena Moaba; umue diende uvua Ôpa, ne mukuabu Luta.+ Bakashala kuntu aku bidimu bitue ku dikumi.  Pashishe bana ba balume abu, Malona ne Kiliona, bakafua pabu, ne mamu au kushala kayi bana bende babidi, kayi mulume.  Nunku wakumbuka mu mpata ya Moaba, kumataye mu njila ne bakaji ba bana bende bua kupingana, bualu uvua mumvue lumu mu Moaba ne: Yehowa uvua muvuluke tshisamba tshiende, mubapeshe biakudia.*  Wakumbuka muaba uvuaye usombela ne bakaji ba bana bende bonso babidi. Pavuabu mu njila bapingana mu buloba bua Yuda,  Naomi wakambila bakaji ba bana bende bonso babidi ne: “Ndayi, pinganayi muntu yonso ku nzubu kua mamuende. Yehowa anuleje koku dinanga dia lulamatu,+ anu bu munuvua badileje balume badi bafue ne meme kabidi.  Yehowa enze* koku bua yonso wa kunudi asombe mu ditalala* mu nzubu mua bayende.”+ Pashishe wakabatua mishiku, bobu kudila ne dîyi dikole. 10  Bakatungunuka ne kumuambila ne: “Tòo, tuetu netuye nebe mu tshisamba tshienu.” 11  Kadi Naomi wakamba ne: “Pinganayi, bana banyi ba bakaji. Bua tshinyi nudi ne bua kuya nanyi? Ndi mua kulela kabidi bana ba balume badi mua kulua babayenu anyi?+ 12  Pinganayi, bana banyi ba bakaji. Ndayi, bualu nkadi mukulakaje bikole bua kunselabu. Nansha bu meme mua kutekemena bua kupeta mulume butuku ebu ne kulela kabidi bana ba balume, 13  nenutungunuke ne kubindila too ne pakolabu anyi? Nenubenge kusedibua kabidi bua bualu buabu anyi? Tòo, bana banyi ba bakaji, ndi ngumvua bibi menemene bua bualu buenu, bualu tshianza tshia Yehowa ntshinkudimukile.”+ 14  Bakadila kabidi ne dîyi dikole, pashishe Ôpa wakatua mamuende muenu mishiku, yeye kuya. Kadi Luta yeye wakamulamata. 15  Nunku Naomi wakamba ne: “Tangila! Mukenebe udi mufuishe pende bayende mmupingane mu tshisamba tshiabu ne kudi nzambi yende. Pingana ne mukenebe.” 16  Kadi Luta wakamba ne: “Kungenzeji bua meme kukulekela, bua mpingane nkushiya to; bualu nenye muaba uwaya, ne nendale muaba uwalala. Tshisamba tshienu netshikale tshisamba tshietu, ne Nzambi webe neikale Nzambi wanyi.+ 17  Nemfuile muaba uwafuila, ne muaba au ke wanjiikilabu. Yehowa angenzele nunku ne apitshishe apu bikala tshintu tshikuabu pa kumbusha lufu ne bua kuntapulula nebe.” 18  Pakamona Naomi ne: Luta uvua musuminyine bua kuya nende, wakalekela kuteta bua kumuitabijija. 19  Nunku bubidi buabu bakatungunuka ne njila too ne pakafikabu ku Beteleheme.+ Diakamue pakafikabu ku Beteleheme, tshimenga tshijima tshiakajukila kuulu bua bualu buabu, ne bantu bakaji bavua bamba ne: “Eu n’Naomi anyi?” 20  Uvua wambila bantu bakaji abu ne: “Kanumbikidi ne: Naomi* to. Mbikilayi ne: Mala,* bualu Wa Bukole Buonso mmumvuijile nsombelu bululu menemene.+ 21  Mvua muwule tente pamvua muye, kadi Yehowa mmumpingaje bianza bitupu. Bua tshinyi nudi ne bua kumbikila Naomi, padi Yehowa munduishe, ne Wa Bukole Buonso munkebele dikenga?”+ 22  Eu ke mushindu uvua Naomi mupingane, ufumina mu mpata ya Moaba,+ pamue ne Luta muena Moaba mukaji wa muanende. Bakafika ku Beteleheme ku ntuadijilu kua dinowa dia orje.+

Note

Anyi “tshitupa tshia buloba.”
Diumvuija: “Nzambi wanyi udi Mukalenge.”
Diumvuija: “Disanka dianyi.”
Pamuapa dîna edi didi diumbukila ku muaku wa tshiena Ebelu udi umvuija ne: “kuteketa; kusama.”
Diumvuija: “Muntu udi ukuluka; Muntu ukadi mutangile ku ndekelu.”
Ku mua.: “mampa.”
Anyi “anupe dipa.”
Ku mua.: “muaba wa kuikishila.”
Diumvuija: “Disanka dianyi.”
Diumvuija: “Bululu.”