Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 9:1-62

MALU ADI MU MUKANDA EU

 • Badi bambila bapostolo 12 malu a kuenza bua kuyisha (1-6)

 • Helode udi upampakana bua Yezu (7-9)

 • Yezu udi udiisha bantu 5 000 (10-17)

 • Petelo udi ujadika Kristo (18-20)

 • Didianjila kumanyisha lufu lua Yezu (21, 22)

 • Buyidi bulelela (23-27)

 • Diandamuka mpala dia Yezu (28-36)

 • Diondopa muana wa balume uvua mukuata kudi demon (37-43a)

 • Didianjila kumanyisha kabidi lufu lua Yezu (43b-45)

 • Bayidi badi bakokangana bua udi munene (46-48)

 • Muntu udi kayi utuluisha udi ku tshietu (49, 50)

 • Bena mu musoko wa mu Samalea badi babenga Yezu (51-56)

 • Mua kulonda Yezu (57-62)

9  Pashishe wakabikila bapostolo 12, kubapeshaye bukole ne bukokeshi pa bademon bonso+ ne bua kuondopa masama.+  Nunku wakabatuma bua kuyisha Bukalenge bua Nzambi ne bua kuondopa,  kubambilaye ne: “Kanuambudi tshintu nansha tshimue bua luendu, nansha dikombo, anyi tshibombi tshia biakudia, nansha mampa anyi makuta* to; kanuangatshi nansha bilamba bibidi* to.+  Kadi muaba wonso unudi nubuela mu nzubu, nushalamu ne numbukile muaba au.+  Muaba wonso udi bantu kabayi banuakidila, panudi numbuka mu tshimenga atshi, nututule lupuishi ku makasa enu bu bujadiki kudibu.”+  Nunku bakasa luendu, kupitshilabu mu tshitupa atshi, ku musoko ne ku musoko benda bamba lumu luimpe ne bondopa bantu miaba yonso.+  Kadi Helode* mfumu wa distrike* wakumvua lumu lua malu onso avua enzeka au, wakapampakana bikole, bualu bamue bantu bavua bamba ne: Yone uvua mujudibue ku lufu,+  kadi bakuabu bavua bamba ne: Eliya uvua mumueneke, ne banga pabu ne: umue wa ku baprofete ba kale uvua mujuke.+  Helode wakamba ne: “Mvua mukose Yone mutu.+ Kadi, muena malu andi ngumvua aa nnganyi?” Nunku uvua ukeba kumumona.+ 10  Pakapingana bapostolo, bakalondela Yezu malu onso avuabu benze.+ Ke yeye kubangata, kuya nabu pa nkayabu mu tshimenga tshivuabu babikila ne: Betesaida.+ 11  Kadi pakamanya misumba ya bantu, yakamulonda. Yeye wakabakidila bimpe, kutuadijaye kubambila bualu bua Bukalenge bua Nzambi, ne wakondopa bavua dijinga ne luondapu.+ 12  Nunku, dituku dikavua diya ku ndekelu. Mpindieu, bapostolo 12 bakalua, kumuambilabu ne: “Pingaja musumba wa bantu eu, bua baye mu misoko ne ku ntshiama bidi pabuipi bua kupeta muaba wa kulala ne biakudia, bualu apa tudi muaba udi kule ne bantu.”+ 13  Kadi wakabambila ne: “Nuenu bapeshayi tshia kudia.”+ Bakamba ne: “Katuena ne tshintu tshikuabu anu mampa atanu ne mishipa ibidi, anu tuetu baye pamuapa kusumba biakudia bua bantu bonso aba.” 14  Mu bulelela, kuvua bantu balume batue ku 5 000. Kadi wakambila bayidi bende ne: “Basombeshayi mu bisumbu bia bantu batue ku 50 ku tshisumbu tshionso.” 15  Bakenza nanku, kubasombeshabu bonso. 16  Nunku wakangata mampa atanu au ne mishipa ibidi ayi, kutangilaye mu diulu, kubibeneshaye. Pashishe wakabitshibula, kutuadijaye kubipesha bayidi bua babiteke kumpala kua musumba wa bantu. 17  Nunku bantu bonso bakadia, bakukuta, ne bakangula bipese bivua bishale, bisaka 12.+ 18  Pashishe, pavuaye nkayende usambila, bayidi bakalua kudiye, yeye kubakonka, wamba ne: “Misumba ya bantu idi yamba ne: ndi nganyi?”+ 19  Bakandamuna ne: “Yone Mubatiji, kadi bakuabu badi bamba ne: Eliya, ne banga pabu badi bamba ne: umue wa ku baprofete ba kale mmujuke.”+ 20  Nunku wakabakonka ne: “Kadi nuenu, nudi nuamba ne: meme ndi nganyi?” Petelo wakandamuna ne: “Kristo wa Nzambi.”+ 21  Nanku, wakakula nabu ne dîsu dikole ubambila bua kabambidi muntu nansha umue bualu ebu,+ 22  kadi kuambaye ne: “Muana wa muntu udi ne bua kukenga makenga a bungi ne kubengibua kudi bakulu ne bamfumu ba bakuidi ne bafundi, kushipibua,+ ne kujudibua dituku disatu.”+ 23  Pashishe wakabambila kabidi bonso ne: “Biasua muntu kundonda, adibenge,+ ambule mutshi wende wa makenga* ku dituku ne ku dituku ne atungunuke ne kundonda.+ 24  Bualu muntu yonso udi musue kupandisha muoyo* wende neawujimije, kadi muntu yonso udi ujimija muoyo* wende bua bualu buanyi, yeye neawupandishe.+ 25  Bushuwa, muntu yeye mupete buloba bujima, kadi udijimija yeye nkayende anyi upeta kabutu, mbualu buimpe kayi buapetaye?+ 26  Bualu muntu yonso udi umvua bundu bua bualu buanyi ne bua mêyi anyi, Muana wa muntu neumvue bundu bua bualu bua muntu au padiye ulua mu butumbi buende ne bua Tatu ne bua banjelu ba tshijila.+ 27  Kadi ndi nnuambila mu bulelela ne: kudi bamue ba ku badi bimane muaba eu bikala kabayi mua kulabula lufu nansha, too ne padibu banji kumona Bukalenge bua Nzambi.”+ 28  Bushuwa, matuku matue ku muanda mukulu yeye mumane kuamba mêyi aa, wakangata Petelo, Yone ne Yakobo, kubandaye nabu ku mukuna bua kusambila.+ 29  Nunku pavuaye usambila, tshimuenekelu tshia mpala wende tshiakandamuka ne bilamba biende biakalua bitoke bibalakana. 30  Monayi! Bantu babidi bavua bayukila nende; bavua Mose ne Eliya. 31  Bantu aba bakamueneka ne butumbi, kutuadijabu kuyukila bua diya diende, dikavuaye pa kukumbaja mu Yelushalema.+ 32  Kadi mêsu a Petelo ne bavuaye nabu avua manême ne tulu, kadi pakatabalabu bimpe, bakamona butumbi buende+ ne bantu babidi bimane nende. 33  Pavua bantu aba bumbuka kudiye, Petelo wakambila Yezu ne: “Mulongeshi, mbitambe buimpe mutudi muaba eu. Nanku tuase ntenta isatu: umue webe, umue wa Mose, ne umue wa Eliya.” Kavua mujingulule tshivuaye wamba to. 34  Kadi pavuaye wamba malu aa, ditutu diakenzeka, kutuadijadi kubabuikila. Pakavuabu babuela mu ditutu adi, buôwa buakabakuata. 35  Pashishe, dîyi+ diakapatuka mu ditutu, diamba ne: “Eu udi Muananyi, eu udi musungudibue.+ Mutelejayi.”+ 36  Pavua dîyi adi diakula, bakamona Yezu nkayende. Kadi bakashala bapuwe, ne kabakalondela muntu nansha umue mu matuku au bualu nansha bumue bua ku malu avuabu bamone to.+ 37  Dituku diakalonda, pakatulukabu ku mukuna, musumba munene wa bantu wakalua kusambakena nende.+ 38  Nunku monayi! muntu mukuabu mu tshisumbu atshi wakela dîyi dikole, wamba ne: “Mulongeshi, ndi nkulomba bua utangilaku muananyi wa balume, bualu yeye ke wanyi umuepele.+ 39  Monayi! nyuma mukuabu utu umukuata, muana wasa muadi diakamue, nyuma au umupaluisha, ntutu ipatuka ku mishiku, ne utu umulekela anu ne lutatu yeye mumane kumuwuja mubidi. 40  Mvua mulombe bayidi bebe bua kumuipata, kadi kabavua bakokeshe to.” 41  Yezu wakandamuna ne: “Nuenu tshipungu tshia bantu badi kabayi ne ditabuja ne bakonyangale,+ ndi ne bua kutungunuka ne kuikala nenu ne kunuleja lutulu too ne dîba kayi? Luaku ne muanebe apa.”+ 42  Kadi nansha pavuaye wenda usemena, demon au wakamukuma panshi, kumupaluishaye ne tshikisu tshionso. Kadi, Yezu wakakanyina nyuma wa bukoya au, kuondopaye muana au ne kumupingajaye kudi tatuende. 43  Nunku bantu bonso bakakema bikole bua bunene bua bukole bua Nzambi. Pavua bantu bonso bakema bikole bua malu onso avuaye wenza, wakambila bayidi bende ne: 44  “Telejayi bimpe ne nuvuluke mêyi aa, bualu nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bantu.”+ 45  Kadi kabavua bumvue tshivuaye wamba to. Mu bulelela, bavua babasokokatshi bua kabatshijinguludi to, ne bavua batshina bua kumukonka bua dîyi edi. 46  Pashishe makokianganyi akajuka munkatshi muabu bua kumanya nganyi wa kudibu uvua mutambe bunene.+ 47  Bu muvua Yezu mumanye meji avuabu belangana mu mioyo yabu, wakangata muana mukese, kumuimanyikaye ku luseke luende, 48  kubambilaye ne: “Muntu yonso udi wakidila muana mukese eu bua dîna dianyi, udi ungakidila meme kabidi; muntu yonso udi ungakidila, udi wakidila kabidi Yeye uvua muntume.+ Bualu muntu udi wenza malu bu mukese munkatshi muenu bonso, yeye ke udi munene.”+ 49  Yone wakamba ne: “Mulongeshi, tuvua bamone muntu mukuabu wipata bademon mu dîna diebe, tuetu kuteta bua kumukandika, bualu kena ukulonda pamue netu to.”+ 50  Kadi Yezu wakamuambila ne: “Kanutetshi bua kumukandika to, bualu muntu udi kayi unuluisha udi ku tshienu.” 51  Bu mukavua matuku enda asemena* bua yeye kuambuibua,+ wakatangija mpala wende ku Yelushalema, mudisuike bua kuyaku. 52  Nunku wakatuma batuadi ba mukenji kumpala kuende. Bakaya, kubuelabu mu musoko mukuabu wa bena Samalea bua kumulongoluela malu. 53  Kadi kabakamuakidila to,+ bualu uvua mupangadije* bua kuya ku Yelushalema. 54  Pakamona Yakobo ne Yone+ bualu ebu, bakamba ne: “Mukalenge, udi musue tubikile kapia kafume mu diulu, kababutule anyi?”+ 55  Kadi yeye wakakudimuka, kubatandishaye. 56  Nunku, bakaya mu musoko mukuabu. 57  Mpindieu pavuabu mu njila benda baya, muntu mukuabu wakamuambila ne: “Nenkulonde kuonso kuudi uya.” 58  Kadi Yezu wakamuambila ne: “Mikenge idi ne mena ayi, nyunyi ya muulu idi ne masua, kadi Muana wa muntu kena ne muaba wa kuteka mutu wende.”+ 59  Pashishe wakambila mukuabu ne: “Ndonda.” Muntu au wakamba ne: “Mukalenge, nganyishilaku nganji kuya kujiika tatuanyi.”+ 60  Kadi yeye wakamuambila ne: “Lekela bafue+ bajiike bafue babu, kadi wewe ndaku, umanyishe Bukalenge bua Nzambi miaba mikuabu.”+ 61  Munga pende wakamba ne: “Mukalenge, nenkulonde, kadi anji nganyishilaku ndaye ba mu nzubu muanyi.” 62  Yezu wakamuambila ne: “Muntu ukadi mukuate tshianza tshiende ku lukasu ne utangila bintu bidi panyima,+ ki mmukumbanyine Bukalenge bua Nzambi to.”+

Note

Ku mua.: “arjan.”
Anyi “tshilamba tshikuabu.”
Mmumue ne: Helode Antipa. Tang. Diumv.
Ku mua.: “tetelâka,” mmumue ne: mukokeshi wa tshia binayi tshimue tshia tshitupa tshia buloba kampanda.
Tang. Diumv.
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Ku mua.: “enda akumbana.”
Ku mua.: “mpala wende uvua mutangija.”