Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 4:1-44

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Diabolo udi uteta Yezu (1-13)

  • Yezu udi utuadija kuyisha mu Galela (14, 15)

  • Badi babenga Yezu mu Nazaleta (16-30)

  • Mu nsunagoga ku Kapênuma (31-37)

  • Mamuende muenu wa Simona ne bakuabu badi bondopibua (38-41)

  • Misumba ya bantu idi ipeta Yezu pa muaba wa nkayende (42-44)

4  Pashishe, Yezu muwule tente ne nyuma muimpe,* wakumbuka ku musulu wa Yadene, ne nyuma wakamulombola uya nende eku ne eku mu tshipela+  matuku 40, Diabolo wenda umuteta.+ Kakadia tshintu mu matuku au, nunku pakajikawu, wakumvua nzala.  Bua bualu ebu, Diabolo wakamuambila ne: “Biwikala muana wa Nzambi, ambila dibue edi diandamuke diampa.”  Kadi Yezu wakamuandamuna ne: “Mbafunde ne: ‘Muntu kena ne bua kuikala ne muoyo anu bua diampa nkayadi.’”+  Nunku yeye wakamubandisha kuulu, kumulejaye makalenge onso a pa buloba budi bantu basombele musangu umue.+  Pashishe Diabolo wakamuambila ne: “Nenkupeshe bukokeshi buonso ebu ne butumbi buawu, bualu bakadi babumpeshe,+ ne ndi mbupesha muntu yonso undi musue.  Nunku, wewe muenze tshienzedi tshia dikukuila kumpala kuanyi, bionso nebikale biebe.”  Yezu wakamuandamuna ne: “Mbafunde ne: ‘Yehowa* Nzambi webe ke uudi ne bua kutendelela, ne yeye nkayende ke uudi ne bua kuenzela mudimu wa tshijila.’”+  Pashishe, wakamulombola too ne mu Yelushalema, wakamuimanyika pa tshibumba tshia pa mutu* pa ntempelo, kumuambilaye ne: “Biwikala muana wa Nzambi, diela panshi kumbukila muaba eu,+ 10  bualu mbafunde ne: ‘Yeye neatumine banjelu bende dîyi bua bualu buebe bua bakulame,’ 11  kabidi ne: ‘Nebakuambule mu bianza biabu bua wewe kututshi dikasa diebe ku dibue.’”+ 12  Yezu wakamuandamuna ne: “Mbambe ne: ‘Kuena ne bua kuteta Yehowa* Nzambi webe.’”+ 13  Nunku, Diabolo mumane kujikija diteta dionso, wakamushiya wakaya too ne ku tshikondo tshikuabu tshikumbane.+ 14  Mpindieu, Yezu wakapingana mu Galela ku bukole bua nyuma.+ Malu mimpe avuabu bamba bua bualu buende akatangalaka luseke luonso alu. 15  Kabidi, wakatuadija kulongesha mu nsunagoga yabu, ne bantu bonso bavua bamutumbisha. 16  Pashishe wakaya ku Nazaleta,+ muaba uvuaye mukolele, ne wakabuela mu nsunagoga+ dituku dia Nsabatu bu muvua tshilele tshiende, wakimana bua kubala. 17  Nunku, bakamupesha muvungu wa muprofete Yeshaya, wakakangula muvungu au, kupetaye muaba uvuabu bafunde ne: 18  “Nyuma wa Yehowa* udi pambidi panyi, bualu uvua mungele manyi bua kuambila bapele lumu luimpe. Uvua muntume bua kumanyisha dilekedibua kudi badibu bakuate, ne dipetulula dia lumonu kudi bampofu ne bua kupingaja badibu basunsule ne budikadidi,+ 19  bua kuyisha tshidimu tshidi Yehowa* muanyishe.”+ 20  Pashishe, wakavunga muvungu, kuwupingajilaye mulami, kusombaye; mêsu a bantu bonso bavua mu nsunagoga akashala mamutangile. 21  Nunku wakatuadija kubambila ne: “Lelu mufundu unudi nufuma ku diumvua eu mmukumbane.”+ 22  Bantu bonso bakatuadija kuakula bimpe bua bualu buende ne kukema bua mêyi malenga avua apatuka mukana muende,+ ne bavua bamba ne: “Eu si mmuana wa Jozefe, ki mmuomu?”+ 23  Bua bualu abu wakabambila ne: “Kakuyi mpata nenungelele lusumuinu elu: ‘Munganga diondopa. Enza kabidi mu buloba buenu emu malu atudi bumvue menzeke ku Kapênuma.’”+ 24  Ke kubambilaye ne: “Bulelela ndi nnuambila ne: kakutu muprofete utubu bitaba mu buloba buabu to.+ 25  Tshilejilu, ndi nnuambila bulelela ne: Kuvua bakaji bakamba ba bungi mu Isalele mu matuku a Eliya pavuabu bakange diulu bua bidimu bisatu ne ngondo isambombo, ne tshiyole tshikole tshia nzala tshikuate ditunga dijima.+ 26  Kadi kabakatuma Eliya kudi mukaji nansha umue wa ku bakaji abu to, kadi anu kudi mukaji mukamba wa ku Salefata mu buloba bua Sidona.+ 27  Kabidi, kuvua bena nsudi ba bungi mu Isalele mu matuku a muprofete Elisha; kadi kabakalengeja* nansha umue wa kudibu, anu Nâmana muena Sulia.”+ 28  Nunku, bonso bavua bumvua malu aa mu nsunagoga bakuwula tente ne tshiji,+ 29  kujukabu, kumusakilabu pambelu pa tshimenga, kuyabu nende ku lusongo lua mukuna uvuabu bibakile tshimenga tshiabu bua kumukupa muinshi, mutu mutangile panshi. 30  Kadi wakapitshila anu munkatshi muabu, kutungunukaye ne njila wende.+ 31  Pashishe, wakapueka ku Kapênuma, tshimenga tshia mu Galela. Uvua ubalongesha dituku dia Nsabatu,+ 32  bakakema bua mushindu uvuaye ulongesha,+ bualu uvua wakula ne bukokeshi. 33  Kadi, kuvua muntu mukuabu mu nsunagoga amu uvua ne nyuma kampanda, demon wa bukoya, ne wakela lubila ne dîyi dikole ne:+ 34  “Akaa! Tudi nebe tshilumbu kayi wewe Yezu muena Nazaleta?+ Udi mulue bua kutubutula anyi? Ndi mukumanye bimpe, udi Wa Tshijila wa Nzambi.”+ 35  Kadi Yezu wakamutandisha, wamba ne: “Puwa, patuka munda muende.” Nunku demon au mumane kukulula muntu au panshi munkatshi muabu, wakapatuka munda muende kayi mumuenzele bibi. 36  Bua bualu ebu, bantu bonso bakakema, kutuadijabu kuambilangana ne: “Ndiakula dia mushindu kayi edi? Bualu udi utumina nyuma ya bukoya dîyi ne bukokeshi ne bukole, ne idi ipatuka!” 37  Nunku lumu lua bualu buende luakatungunuka ne kutangalaka ku ntengu yonso ya luseke alu. 38  Yeye mumane kumbuka mu nsunagoga, wakabuela mu nzubu mua Simona. Kadi mamuende muenu wa Simona uvua usama mubidi kapia mukole, bakalomba Yezu bua amuambuluishe.+ 39  Nunku, wakinama mumuinangile, kutandishaye mubidi kapia, wowu kumushila muaba. Wakajuka diakamue, kutuadijaye kubakuatshila mudimu. 40  Kadi pakavua dîba dibuela, bonso bavua ne bantu basama masama mashilashilangane bakalua nabu kudiye. Wakatentekela yonso wa kudibu bianza, yeye kubondopa.+ 41  Bademon bavua kabidi bapatuka munda mua ba bungi, bela mbila, bamba ne: “Wewe udi Muana wa Nzambi.”+ Kadi uvua ubatandisha, kavua ubanyishila bua kuakula to,+ bualu bavua bamanye ne: udi Kristo.+ 42  Kadi patshiatshia, wakumbuka, kuyaye muaba uvua kawuyi bantu.+ Kadi misumba ya bantu yakatuadija kumukeba,* kuluabu muaba uvuaye, bavua basue kumupangisha mua kumbuka kudibu. 43  Kadi yeye wakabambila ne: “Ndi kabidi ne bua kumanyisha lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi kudi bimenga bikuabu, bualu mvua mutumibue bua bualu ebu.”+ 44  Nunku wakaya wenda uyisha mu nsunagoga ya mu Yudaya.

Note

Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “musonga.”
Anyi “kabakuondopa.”
Anyi “kumuipatshila.”