Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 24:1-53

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu udi ubishibua (1-12)

  • Mu njila wa ku Emause (13-35)

  • Yezu udi umuenekela bayidi (36-49)

  • Yezu udi ubanda mu diulu (50-53)

24  Kadi dituku dia kumpala dia lumingu, bakalua ku lukita* mu dinda menemene, bambule bintu bia dipembu dimpe bivuabu balongolole.+  Kadi bakasangana dibue dibunguluja diumbusha ku lukita,*+  ne pakabuelabu, kabakasangana tshitalu tshia Mukalenge Yezu to.+  Patshivuabu bapampakana bua bualu ebu, monayi! bantu balume babidi bavuale bilamba bitua nsese bakimana pabuipi nabu.  Bakaji abu bakumvua buôwa, kushalabu batangije mpala yabu panshi, ke bantu abu kubambila ne: “Bua tshinyi nudi nukeba muntu udi ne muoyo munkatshi mua bafue?+  Kena muaba eu to, kadi ukadi mujudibue. Vulukayi muvuaye munuambile patshivuaye mu Galela,  wamba ne: Muana wa muntu udi ne bua kufidibua mu bianza bia bena mpekatu, kushipibua ku mutshi ne kujuka dituku disatu.”+  Nunku bakavuluka mêyi ende au,+  ne bakapingana bafumina ku lukita,* kulondelabu bapostolo 11 ne bakuabu bonso malu aa onso.+ 10  Bakaji abu bavua: Mariya wa ku Magadala, Yoana ne Mariya mamuende wa Yakobo. Kabidi, bakaji bakuabu bavuabu nabu bavua bambila bapostolo malu aa. 11  Kadi, mêyi aa akamueneka kudibu bu mêyi a tshianana, kabakitabuja bakaji abu to. 12  Kadi Petelo wakajuka, kuya lubilu ku lukita,* kuinangilaye, kumonaye anu bilamba bia line. Nunku wakaya, wenda ukema bua tshivua tshienzeke. 13  Kadi monayi! dituku dine adi, babidi ba kudibu bavua benza luendu batangile ku musoko uvuabu babikila ne: Emause, ntanta wa kilometre mitue ku 11* ne Yelushalema, 14  ne bavua benda bayukila bua malu onso avua menzeke aa. 15  Mpindieu, pavuabu benda bayukila ne bataata malu aa, Yezu muine wakasemena kudibu, kutuadijaye kuya nabu, 16  kadi bavua bapangishe mêsu abu bua kumumanya.+ 17  Wakabakonka ne: “Mmalu kayi anudi nuenda nuya nuenda nuyukila au?” Nunku bakimana, babungame. 18  Eu uvuabu babikila ne: Keleopa wakamukonka ne: “Wewe udi muenyi udi musombe pa nkayebe mu Yelushalema, kuyi mumanye* malu adi menzekamu mu matuku aa anyi?” 19  Wakabakonka ne: “Mmalu kayi?” Bakamuambila ne: “Malu adi atangila Yezu muena Nazaleta,+ uvua muprofete wa bukole mu bienzedi ne mu mêyi kumpala kua Nzambi ne kua bantu bonso;+ 20  ne muvua bamfumu betu ba bakuidi ne bakokeshi betu bamufile bua kumufundilabu tshibawu tshia lufu,+ ne bakamupopela ku mutshi. 21  Kadi tuvua batekemene ne: muntu au ke uvua ne bua kupikula Isalele.+ Kabidi, pa kumbusha malu onso aa, edi ndituku disatu katshia malu aa enzeka. 22  Bualu bukuabu, bamue bakaji ba munkatshi muetu bavua batukemeshe kabidi, bualu bavua baye patshiatshia ku lukita*+ 23  ne pavuabu kabayi basangane tshitalu tshiende, bakalua bamba ne: bavua pabu bamone tshikena kumona tshia dikema tshia banjelu, bavua bambe ne: udi ne muoyo. 24  Pashishe, bamue ba ku bavua netu bakaya ku lukita,*+ kusanganabu malu anu muvua bakaji abu bambe, kadi kabavua bamumone to.” 25  Ke yeye kubambila ne: “Nuenu bantu badi kabayi ne lungenyi, badi ne lujoko mu muoyo bua kuitaba malu onso adi baprofete bambe! 26  Kabivuaku bikengela bua Kristo kukenga ne malu aa+ bua kubuelaye mu butumbi buende anyi?”+ 27  Wakabumvuija malu a mu Mifundu avua amutangila, kutuadijila ku Mose too ne ku Baprofete bonso.+ 28  Ndekelu wa bionso, bakafika pabuipi ne musoko uvuabu baya, yeye kuenza bu uvua utungunuka ne luendu. 29  Kadi bakamusengelela bikole bua kushala, bamba ne: “Shala netu, bualu tukadi anu mene dilolo ne dituku dikadi diamba kujika.” Ke yeye kubuela bua kushala nabu. 30  Nunku pavuaye udia* nabu, wakangata diampa, kudibeneshaye, kuditshibulaye, ne kutuadijaye kubapeshadi.+ 31  Bua bualu abu mêsu abu akakanguka bimpe, kumumanyabu; kadi wakajimina kumpala kuabu.+ 32  Nunku bakambilangana ne: “Mioyo yetu kayivua itema munda muetu pavuaye wakula netu mu njila, pavuaye utubuluila bimpe* Mifundu anyi?” 33  Bakajuka anu dîba adi, kupinganabu ku Yelushalema, kusanganabu bapostolo 11 ne bantu bavua badisangishe nabu 34  bakamba ne: “Mu bulelela, Mukalenge mmujudibue, uvua mumuenekele Simona!”+ 35  Pashishe bakalonda malu avua menzeke mu njila ne muvuaye mufike ku dimanyibua kudibu pavuaye mutshibule diampa.+ 36  Patshivuabu bakula malu aa, yeye muine wakimana munkatshi muabu, kubambilaye ne: “Ditalala dikale nenu.”+ 37  Kadi bu muvuabu batshina ne bumvue buôwa, bakela meji ne: bavua bamona nyuma kampanda. 38  Nunku wakabambila ne: “Bua tshinyi nudi nupampakana? Bua tshinyi dielakana ndijuke mu mioyo yenu? 39  Tangilayi bianza bianyi ne makasa anyi, ne: mmeme; ndengayi, numone, bualu nyuma katu ne munyinyi ne mifuba bu binudi nummona nabi to.” 40  Nunku pakambaye nanku, wakabaleja bianza biende ne makasa ende. 41  Kadi pavuabu kabayi banji kuitaba anu bua disanka divuabu nadi ne muvuabu bakema, wakabambila ne: “Nudi ne tshintu tshia kudia muaba au anyi?” 42  Nunku bakamupesha tshitupa tshia mushipa muosha, 43  wakatshiangata, kutshidiaye mu mêsu abu. 44  Pashishe wakabambila ne: “Aa mmêyi amvua nnuambila pantshivua nenu,+ ne: malu onso avuabu bafunde bua bualu buanyi mu Mikenji ya Mose, mu mifundu ya Baprofete ne mu Misambu adi ne bua kukumbana.”+ 45  Pashishe wakakangula lungenyi luabu bimpe bua kujingulula diumvuija dia Mifundu,+ 46  ne wakabambila ne: “Bakafunda nunku: Kristo uvua ne bua kukenga, ne kujuka ku lufu dituku disatu,+ 47  ne bavua ne bua kuyisha mu bisamba bionso+ dinyingalala bua mpekatu+ bua difuidibua luse bua mpekatu mu dîna diende, kubangila mu Yelushalema.+ 48  Nudi ne bua kuikala bantemu ba malu aa.+ 49  Monayi! ndi nnutumina tshivua Tatu wanyi mulaye. Nunku, nushale mu tshimenga etshi too ne padibu banuvuadika bukole bua muulu.”+ 50  Pashishe wakapatuka kuya nabu too ne ku Betania, kuelaye bianza muulu, kubabeneshaye. 51  Pavuaye ubabenesha, wakumbushibua kudibu, kubandishibuaye mu diulu.+ 52  Nanku bakamunemekela,* kupinganabu mu Yelushalema ne disanka divule.+ 53  Dîba dionso bavua anu mu ntempelo, batumbisha Nzambi.+

Note

Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Ku mua.: “stade 60.” Stade uvua ne metre 185. Tang. Tshis. B14.
Anyi pamuapa: “Anu wewe nkayebe ke muenyi mu Yelushalema udi kayi mumanye?”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “mudiadije ku mêsa.”
Anyi “utumvuija bimpe.”
Anyi “bakamuinamina.”