Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 19:1-48

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yezu udi uya kua Zakayi (1-10)

  • Tshilejilu tshia mina dikumi (11-27)

  • Dibuela dia Yezu dia butumbi (28-40)

  • Yezu udi udila bua Yelushalema (41-44)

  • Yezu udi ukezula ntempelo (45-48)

19  Pashishe wakabuela mu Yeliko wenda upitshilamu.  Mpindieu, muvua muntu mukuabu, diende Zakayi; uvua mfumu wa balambuishi ba bitadi, ne uvua mubanji.  Kadi uvua ukeba bua kumona ne: Yezu au uvua nganyi, kadi bua musumba wa bantu, kavua mua kumona to, bualu uvua muntu wa tshitupa.  Ke kuyaye lubilu kumpala, kubandaye ku mutshi wa tshikuyi* bua kumumona, bualu Yezu ukavua pa kupitshila mu njila amu.  Kadi pakafika Yezu muaba au, wakatangila kuulu, kumuambilaye ne: “Zakayi, tuluka lukasa, bualu lelu ndi ne bua kutudila mu nzubu muebe.”  Ke yeye kutuluka lukasa, kumuakidilaye kuende ne disanka dionso bu muenyi.  Pakamona bantu bualu ebu, bakanungana bonso ne: “Mmuye kuenda buenyi kumbelu kua muenji wa mpekatu.”+  Kadi Zakayi wakimana, kuambilaye Mukalenge ne: “Tangila! Mukalenge, ndi mpesha bapele tshia bibidi tshia bintu bianyi, ne tshintu tshionso tshimvua munyenge* muntu, ndi ntshipingaja misangu inayi.”+  Bua bualu ebu, Yezu wakamuambila ne: “Lelu eu lupandu ndulue mu nzubu emu, bualu yeye pende mmuana wa Abalahama. 10  Bualu Muana wa muntu uvua mulue kukeba tshivua tshijimine ne kutshipandisha.”+ 11  Pavuabu bateleja malu aa, wakafila tshilejilu tshikuabu, bualu uvua pabuipi ne Yelushalema ne bavua bela meji ne: Bukalenge bua Nzambi buvua ne bua kumueneka dîba adi.+ 12  Nunku wakamba ne: “Muntu mukuabu wa mu dîku dia bantu banene wakenza luendu kuya mu ditunga dia kule+ bua kuangata bukokeshi bua bukalenge, pashishe kupingana. 13  Wakabikila bapika dikumi ba ku bapika bende, kubapeshaye makuta a mina* dikumi, kubambilaye ne: ‘Nuenduluke nawu mushinga too ne pandi mpingana.’+ 14  Kadi bena mu ditunga diabu bavua bamukine, kutumabu kasumbu ka baleji mpala panyima pende bua kuamba ne: ‘Katuena basue bua muntu eu alue mukalenge wetu to.’ 15  “Ndekelu wa bionso, pakapinganaye yeye mumane kuangata bukokeshi bua bukalenge,* wakabikidisha bapika bavuaye mupeshe makuta,* bua kumanya bivuabu bapete ku mushinga wabu.+ 16  Nunku wa kumpala wakasemena, kuambaye ne: ‘Mukalenge, mina webe mmupatule mina dikumi.’+ 17  Wakamuambila ne: ‘Udi muenze bimpe, mupika muimpe! Bualu udi mudileje muena lulamatu mu bintu bikese menemene, ikala ne bukokeshi pa bimenga dikumi.’+ 18  Mpindieu muibidi wakalua, wamba ne: ‘Mukalenge, mina webe mmupatule mina itanu.’+ 19  Wakambila kabidi yeye au ne: ‘Wewe pebe ikala utangila bimenga bitanu.’ 20  Kadi mukuabu wakalua, wamba ne: ‘Mukalenge, mina webe umvua musokoke mu tshilamba nyeye eu. 21  Udi mumone, mvua nkutshina, bualu utu muntu wa malu makole; utu wangata tshiuvua kuyi muteke, ne utu unowa tshiuvua kuyi mukune.’+ 22  Wakamuambila ne: ‘Ndi nkupisha ne mêyi ebe wewe, mupika mubi. Wewe uvua mumanye ne: ntu muena malu makole, ntu ngangata tshimvua tshiyi muteke ne nnowa tshimvua tshiyi mukune, ki mmuomu?+ 23  Nunku bua tshinyi kuvua mutekeshe makuta anyi* mu nzubu wa dilamina makuta? Nanku pamvua ndua, mvua mua kuangata ne makasa.’ 24  “Ke yeye kuambila bantu bavua bimane muaba au ne: ‘Munyengayi mina au, numupeshe udi ne mina dikumi.’+ 25  Kadi bakamuambila ne: ‘Mukalenge, yeye ne mina dikumi!’ . . . 26  ‘Ndi nnuambila ne: muntu yonso udi ne tshintu, nebamupeshe bikuabu, kadi muntu udi kayi ne tshintu, nebamunyenge too ne tshidiye natshi.+ 27  Bualu bukuabu, luayi apa ne bena lukuna banyi bavua kabayi basue bua meme kulua mukalenge wabu, nubashipe kumpala kuanyi.’” 28  Yeye mumane kuamba malu aa, wakaya kumpala, ubanda mutangile ku Yelushalema. 29  Pakafikaye pabuipi ne Betefaje ne Betania ku mukuna uvuabu babikila ne: Mukuna wa Olive,+ wakatuma bayidi bende babidi,+ 30  wamba ne: “Ndayi mu musoko udi umueneka wawa, panudi nubuelamu, nenusangane muana wa mpunda musuika, udi muntu kayi muanji kubanda. Numusulule, nulue nende muaba eu. 31  Kadi muntu yeye munuebeje ne: ‘Bua tshinyi nudi numusulula?’ Nudi ne bua kuamba ne: ‘Mukalenge udi nende dijinga.’” 32  Nunku bantu bavuabu batume abu bakaya, kumupetabu anu muvuaye mubambile.+ 33  Kadi pavuabu basulula muana wa mpunda, benayi bakabakonka ne: “Bua tshinyi nudi nusulula muana wa mpunda?” 34  Bakandamuna ne: “Mukalenge udi nende dijinga.” 35  Nunku bakaya nende kudi Yezu, bakateka bilamba biabu bia pa mutu pa nyima pa muana wa mpunda, ne bakasombeshapu Yezu.+ 36  Pavuaye wenda uya, bavua badija bilamba biabu bia pa mutu mu njila.+ 37  Diakamue pakafikaye pabuipi ne njila udi upueka ku Mukuna wa Olive, tshisumbu tshijima tshia bayidi tshiakatuadija kusanka ne kutumbisha Nzambi ne dîyi dikole bua midimu ya bukole yonso ivuabu bamone, 38  bamba ne: “Eu udi ulua bu Mukalenge mu dîna dia Yehowa* mmubeneshibue! Ditalala dikale mu diulu ne butumbi muulu mutumbuke amu!”+ 39  Kadi, bamue ba ku Bafalese bavua mu musumba wa bantu bakamuambila ne: “Mulongeshi, tandisha bayidi bebe.”+ 40  Kadi yeye wakabandamuna ne: “Ndi nnuambila ne: Bobu bashale bapuwe, mabue neele mbila.” 41  Nunku pakafikaye pabuipi, wakamona tshimenga ne kudilaye bua bualu buatshi,+ 42  wamba ne: “Bu wewe nansha mujingulule mu dituku edi malu adi atangila ditalala, kadi mpindieu mbaasokoke ku mêsu kuebe.+ 43  Bualu matuku nealue kuudi akuelela bena lukuna bebe lupangu lukole lua mitshi misongoloke, nebakunyunguluke ne nebakutshintshimike* ku nseke yonso.+ 44  Nebakuzake panshi wewe ne bana bebe badi munda muebe,+ ne kabakushiya munda muebe dibue pa mutu pa dikuabu,+ bualu kuvua mujingulule tshikondo tshivuabu balue kukutangila to.” 45  Pashishe, wakabuela mu ntempelo, kutuadijaye kuela bantu bavua basumbisha bintu pambelu,+ 46  ubambila ne: “Mbafunde ne: ‘Nzubu wanyi neikale nzubu wa disambila,’+ kadi nuenu nudi bamuvuije tshisokomenu tshia banyengianganyi ba bintu.”+ 47  Uvua utungunuka ne kulongesha mu ntempelo dituku dionso. Kadi bamfumu ba bakuidi ne bafundi ne banene ba bantu bavua bakeba bua kumushipa;+ 48  kadi kabakapeta mushindu wa kuenza bualu ebu to, bualu bantu bonso bavua bakulama kudiye bua kumuteleja.+

Note

Anyi “mutshi wa mfigi wa tshisuku.”
Anyi “munyenge ku mabandu a dishima.”
Mina wa bena Greke uvua ne bujitu bua grame 340 ne bavua batshinka ne: uvua drakma 100. Tang. Tshis. B14.
Anyi “bukalenge.”
Ku mua.: “arjan.”
Ku mua.: “arjan wanyi.”
Anyi “nebakutatshishe.”