Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 1:1-80

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mukanda mutumina Teofilo (1-4)

  • Gabaliele udi umanyisha diledibua dia Yone Mubatiji (5-25)

  • Gabaliele udi umanyisha diledibua dia Yezu (26-38)

  • Mariya udi uya kutangila Elizabeta (39-45)

  • Mariya udi utumbisha Yehowa (46-56)

  • Diledibua ne dinyika dia Yone dîna (57-66)

  • Mulayi wa buprofete wa Zekâya (67-80)

1  Pakutangila mudi bantu ba bungi badienzeje bua kusangisha ne kufunda muyuki wa malu adibu bitabuja* bikole munkatshi muetu,+  anu muvuabu batulondelawu kudi bavua katshia ku tshibangidilu bamonyi+ ne bena mudimu ba mukenji,+  wa kunemekibua bikole Teofilo,+ meme panyi mvua mudisuike bua kukufundilawu malondangane, bualu ndi mulondolole malu onso kubangila ku ntuadijilu ne bujalame buonso,  bua umanye bimpe bulelela bua malu adibu bakulongeshe ne mêyi a mukana.+  Mu matuku a Helode,*+ mukalenge wa Yudaya, kuvua muakuidi mukuabu diende Zekâya wa mu tshisumbu tshia Abiya.+ Mukajende uvua wa mu bana ba bakaji ba Alona, diende uvua Elizabeta.  Bubidi buabu bavua bantu bakane kumpala kua Nzambi, benda kabayi kalema bilondeshile mêyi onso ne malu onso adi mikenji ya Yehowa* ilomba.  Kadi kabavua ne muana to, bualu Elizabeta uvua nkumba ne bubidi buabu bakavua ne bidimu bia bungi menemene.  Kadi pavuaye wenza mudimu wa buakuidi uvuabu bapeshe tshisumbu tshiabu+ kumpala kua Nzambi,  bilondeshile tshilele* tshimana kujadika tshia buakuidi, dîba diende dia kulambula musenga wa manananshi diakakumbana,+ pakabuelaye mu muaba munsantu wa Yehowa.*+ 10  Nunku, tshisumbu tshionso tshia bantu tshivua tshisambila pambelu dîba dia kulambula musenga wa manananshi. 11  Muanjelu wa Yehowa* wakamumuenekela, muimane ku luseke lua dia balume dia tshioshelu tshia musenga wa manananshi. 12  Kadi Zekâya wakapampakana pakamumonaye, buôwa buakamukuata. 13  Kadi muanjelu wakamuambila ne: “Zekâya, kutshinyi to, bualu mbumvue kusengelela kuebe bimpe, mukajebe Elizabeta neakulelele muana wa balume, neumuinyike dîna ne: Yone.+ 14  Newikale ne disanka ne musangelu wa bungi, ne bantu ba bungi nebasanke bua diledibua diende,+ 15  bualu yeye neikale munene ku mêsu kua Yehowa.*+ Kadi kena ne bua kunua mvinyo anyi maluvu makole nansha kakese,+ neuwujibue tente ne nyuma muimpe* anu kumpala kua diledibua* diende mene,+ 16  neapingaje ba bungi ba ku bana ba Isalele kudi Yehowa* Nzambi wabu.+ 17  Kabidi, neaye kumpala kuende ne nyuma ne bukole bia Eliya,+ bua kupingaja mioyo ya batatu kudi bana,+ ne kupingaja badi kabayi batumikila ku meji adi ambuluisha a bantu bakane, bua kulongoluela Yehowa* bantu bamana kulongolola.”+ 18  Zekâya wakambila muanjelu ne: “Mmunyi mungajadika bualu ebu? Bualu nkadi mukulakaje ne mukajanyi ukadi ne bidimu bia bungi menemene.” 19  Muanjelu wakamuandamuna ne: “Meme ndi Gabaliele,+ utu wimana pabuipi kumpala kua Nzambi,+ bavua bantume bua kuyukila nebe ne bua kukumanyisha lumu luimpe elu. 20  Kadi tangila! neupuwe, kuyi mua kuakula, too ne dituku dienzeka malu aa, bualu kuena muitabuje mêyi anyi ikala mua kukumbana mu tshikondo tshiawu tshisungula to.” 21  Dîba adi, bantu bavua batungunuka ne kuindila Zekâya, ne bakakema bua muvuaye munenge bikole mu muaba munsantu. 22  Pakapatukaye, kavua mua kuakula nabu to, bakajingulula ne: uvua ufuma ku dimona tshikena kumona mu muaba munsantu. Wakatungunuka ne kubakuisha ne bianza, kadi wakashala kamama. 23  Pakajika matuku a mudimu wende wa tshijila,* wakaya kuende. 24  Panyima pa matuku, mukajende Elizabeta wakimita difu, kushalaye musombe pa nkayende ngondo itanu, wamba ne: 25  “Eu ke mushindu udi Yehowa* mungenzele malu matuku aa. Mmutume ntema yende kundi bua kumbusha bundu buanyi munkatshi mua bantu.”+ 26  Mu ngondo wende muisambombo, muanjelu Gabaliele+ wakatumibua kudi Nzambi mu tshimenga tshia mu Galela tshivuabu babikila ne: Nazaleta, 27  kudi nsongakaji kampanda utshivua kamama+ uvuabu babangile* kudi mulume mukuabu, diende Jozefe, wa mu nzubu mua Davidi, ne dîna dia nsongakaji utshivua kamama au divua Mariya.+ 28  Pakabuela muanjelu, wakamuambila ne: “Muoyo au, wewe udi muanyishibue bikole, Yehowa* udi nebe.” 29  Kadi yeye wakapampakana bikole bua mêyi ende ne kutetaye bua kujingulula tshivua muoyo eu umvuija. 30  Ke muanjelu kumuambila ne: “Mariya, kutshinyi to, bualu udi muanyishibue kudi Nzambi. 31  Tangila! newimite difu,* neulele muana wa balume,+ udi ne bua kumuinyika ne: Yezu.+ 32  Yeye eu neikale munene,+ nebamubikile ne: Muana wa Mutambe Bunene,+ ne Yehowa* Nzambi neamupeshe nkuasa wa bukalenge wa tatuende Davidi,+ 33  ne neakokeshe bu Mukalenge ku mutu kua nzubu wa Yakoba bua kashidi, Bukalenge buende kabuakuikala ne ndekelu to.”+ 34  Kadi Mariya wakakonka muanjelu ne: “Bualu ebu nebuenzeke mushindu kayi bualu meme tshiena muanji kusangila ne mulume?”+ 35  Muanjelu wakamuandamuna ne: “Nyuma muimpe* nealue kuudi,+ bukole bua Mutambe Bunene nebukubuikile. Bua bualu abu, eu waledibua nebamubikile ne: wa tshijila,+ Muana wa Nzambi.+ 36  Tangila! Mulela webe Elizabeta mmuimite pende muana wa balume mu bukulakaja buende, ne ngondo eu nguende muisambombo, mukaji uvuabu bamba ne: nkumba; 37  bualu kakuena dîyi dikala* Nzambi kayi mua kukumbaja to.”+ 38  Pashishe Mariya wakamba ne: “Mona! meme nsongakaji mupika wa Yehowa!* Bingenzekele anu muudi muambe.” Nunku muanjelu wakamushiya. 39  Ke Mariya kuasa luendu mu matuku au, kuyaye ne lukasa mu buloba bua mikuna, mu tshimenga kampanda tshia Yuda, 40  kubuelaye mu nzubu mua Zekâya, kuelaye Elizabeta muoyo. 41  Nunku, pakumvua Elizabeta muoyo wa Mariya, muana uvua munda muende wakatumpika, Elizabeta wakuwujibua tente ne nyuma muimpe,* 42  kuelaye dîyi dikole ne: “Wewe udi mubeneshibue munkatshi mua bakaji, ne dimuma dia munda muebe ndibeneshibue! 43  Nunku, mmunyi mundi mupete diakalenga edi: dia mamuende wa Mukalenge wanyi kulua kundi? 44  Bualu mona! pavua dîyi dia muoyo uuvua mungele difike ku matshi anyi, muana udi munda muanyi uvua mutumpike bua disanka. 45  Kabidi mukaji udi muitabuje ngua diakalenga, bualu malu avuabu bamuambile a kudi Yehowa* neakumbane onso.” 46  Nunku Mariya wakamba ne: “Anyima wanyi* udi utumbisha Yehowa,*+ 47  ne lungenyi luanyi kaluena mua kudikanda bua kuikala ne disanka dipite bungi bua Nzambi Musungidi wanyi,+ 48  bualu mmutangile muaba mushadile wa mupika wende mukaji.+ Bualu tangilayi! kutuadija ku mpindieu bipungu bionso bia bantu nebiambe mundi wa diakalenga,+ 49  bualu Wa bukole mmungenzele malu manene, ne dîna diende ndia tshijila,+ 50  ne bualu ku tshipungu ne ku tshipungu tshia bantu luse luende ludi kudi badi bamutshina.+ 51  Mmuenze malu ne bukole ne diboko diende; mmutangalaje badi badibandisha mu meji a mu mioyo yabu.+ 52  Mmutulule bantu badi ne bukokeshi mu nkuasa ya bukalenge,+ mmubandishe bapuekele;+ 53  mmukutshishe bikole badi ne nzala ne bintu bimpe,+ ne mmupingaje bavua ne bubanji bianza bitupu. 54  Mmuambuluishe Isalele muena mudimu wende, uvuluka luse luende+ 55  bua kashidi, anu bu muvuaye muambile bankambua betu, muambile Abalahama ne bana* bende.”+ 56  Mariya wakashala nende ngondo mitue ku isatu, pashishe wakapingana kuende. 57  Mpindieu, tshikondo tshiakakumbana bua Elizabeta kulela, wakalela muana wa balume. 58  Bena mutumba ne balela bende bakumvua ne: Yehowa* uvua mutumbishe luse luende kudiye, bakasanka nende.+ 59  Mu dituku dia muanda mukulu bakalua bua kutengula muana,+ ne bavua basue kumuinyika dîna dia tatuende, Zekâya. 60  Kadi mamuende wakandamuna ne: “Tòo, kadi nebamuinyike ne: Yone.” 61  Bua bualu ebu, bakamuambila ne: “Kakuena mulela webe nansha umue udibu binyike dîna edi to.” 62  Ke bobu kukonka tatuende ne bianza dîna divuaye musue bua bikale bamubikila. 63  Nunku, wakalomba kabaya, yeye kufunda ne: “Yone ke dîna diende.”+ Bua bualu abu bonso bakakema. 64  Diakamue, mukana muende muakabululuka, ludimi luende kusuluka ne kutuadijaye kuakula,+ utumbisha Nzambi. 65  Buôwa buakakuata bena mutumba babu bonso, ne bakatuadija kuakula bua malu aa onso mu buloba buonso bua mikuna bua Yudaya. 66  Nunku bonso bakumvua bualu ebu bakabulama mu mioyo yabu, badikonka ne: “Muana eu nealue nnganyi?” Bualu tshianza tshia Yehowa* tshivua nende bushuwa. 67  Pashishe, tatuende Zekâya wakuwula tente ne nyuma muimpe,* wakakula mêyi a buprofete, wamba ne: 68  “Yehowa,* Nzambi wa Isalele,+ atumbishibue, bualu mmutume ntema yende kudi bantu bende ne mmubatuadile lupandu.+ 69  Mmutujudile lusengu lua lupandu*+ mu nzubu mua Davidi muena mudimu wende,+ 70  anu bu mudiye muakuile mukana mua baprofete bende ba tshijila ba kale,+ 71  bua kutupandisha kudi bena lukuna betu ne ku tshianza tshia bantu bonso badi batukine;+ 72  bua kuleja luse bua bualu bua bankambua betu ne bua kuvuluka tshipungidi tshiende tshia tshijila,+ 73  mutshipu wakaditshipaye kudi Abalahama nkambua wetu,+ 74  bua, tuetu bamane kupikudibua mu bianza bia bena lukuna, kutupesha diakalenga dia kumuenzela mudimu wa tshijila kakuyi buôwa 75  ne lulamatu ne buakane kumpala kuende matuku etu onso. 76  Kadi wewe, muana mutekete, nebakubikile ne: muprofete wa Mutambe Bunene, bualu neudianjile kumpala kua Yehowa* bua kulongolola njila yende,+ 77  bua kupesha bantu bende dimanya dia lupandu ku dibuikidibua dia mpekatu yabu,+ 78  bua luse lunene lua Nzambi wetu. Ku luse elu, butoke bua patshiatshia nebulue kutudi bufumina muulu, 79  bua kutokesha badi basombe mu mîdima ne mu mundidimbi wa lufu+ ne bua kuludika makasa etu mu njila wa ditalala.” 80  Nunku muana eu wakakola, wakalua ne lungenyi lukole, wakashala mu tshipela too ne dituku diakadilejaye patoke kudi Isalele.

Note

Anyi “beyemena.”
Tang. Diumv.
Anyi “tshibidilu.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “kutuadijila anu mu difu dia mamuende.”
Anyi “mudimu wende uvuaye ukuatshila bantu.”
Anyi “balaye dibaka.”
Anyi “newimite mu lukutu luebe.”
Anyi “Spiritu munsantu; Nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “bualu buikala.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “Meme yonso mujima.” Tang. Diumv.
Ku mua.: “dimiinu.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “mupandishi wa bukole.” Tang. Diumv. “Lusengu.”