Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Genese 44:1-34

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dikopo dia arjan dia Jozefe mu mufuku wa Benyamina (1-17)

  • Yuda udi ulombela Benyamina (18-34)

44  Pashishe Jozefe wakatumina muntu uvua ku mutu kua nzubu wende dîyi ne: “Uwuja mifuku ya bantu aba ne biakudia bungi buonso budibu mua kuambula, ne uteke makuta a yonso wa kudibu lua ku mushiku kua mufuku wende.+  Kadi uteke dikopo dianyi, dikopo dia arjan adi, lua ku mushiku kua mufuku wa muana wa mukala pamue ne makuta a biakudia biende.” Nunku wakenza anu muvua Jozefe mumuambile.  Mu dinda pakavua panshi patoke, bakapingaja bantu abu ne mpunda yabu.  Bobu kabayi banji kuya kule ne tshimenga, Jozefe wakambila muntu uvua ku mutu kua nzubu wende ne: “Juka! Londa bantu abu! Paudi ubapeta, ubambile ne: ‘Bua tshinyi nudi bapingaje bubi ku buimpe?  Dikopo edi ki nditu mfumuanyi unuinamu ne ubukilamu malu anu mushindu udiwu anyi? Nudi benze bualu bubi be!’”  Nunku wakabapeta, kubambilaye mêyi au.  Kadi bakamuambila ne: “Bua tshinyi mukalenge wanyi udi wamba bualu bua mushindu eu? Bena mudimu bebe kabena mua kuenza bualu bua nunku nansha!  Mona, makuta atuvua basangane lua ku mishiku kua mifuku yetu tuvua bapingane nawu kuudi bafume nawu mu buloba bua Kanâna.+ Kadi mmunyi mutudi mua kuiba arjan anyi or mu nzubu mua mfumuebe?  Bobu badisangane kudi umue wa ku bapika bebe, yeye afue, ne tuetu bakuabu netulue bapika ba mfumuanyi.” 10  Ke yeye kuamba ne: “Bienzeke anu munudi bambe amu: muntu wasanganabu nadi nealue mupika wanyi, kadi nuenu bakuabu kanuakuikala ne bualu to.” 11  Nunku yonso wa kudibu wakatulula mufuku wende panshi lukasa, kuwusululaye. 12  Wakakeba bimpe bimpe, kubanga ne mukulumpe, kujikija ne muana wa mukala. Ndekelu wa bionso, wakasangana dikopo mu mufuku wa Benyamina.+ 13  Nunku bakadipanda bilamba, yonso wa kudibu wakapingaja bujitu buende pa mpunda wende, kupinganabu mu tshimenga. 14  Pavua Yuda+ ne bana babu babuele mu nzubu mua Jozefe, yeye utshivuamu; ne bakadiela panshi kumpala kuende.+ 15  Jozefe wakabebeja ne: “Ebu bualu bunudi benze budi bishi? Kanuvua bamanye ne: muntu bu meme udi mua kubuka malu anu mushindu udiwu anyi?”+ 16  Ke Yuda kuandamuna ne: “Ntshinyi tshitudi mua kuambila mfumuanyi? Netuambe tshinyi? Mmunyi mutudi mua kuleja mutudi bantu bakane? Nzambi mulelela mmutandule tshilema tshia bapika bebe.+ Tudi mpindieu bapika ba mfumuanyi, tuetu ne muntu udibu basangane ne dikopo!” 17  Kadi wakamba ne: “Tshiena mua kuenza nanku to! Muntu udibu basangane ne dikopo ke walua mupika wanyi.+ Kadi nuenu bakuabu, bandayi kudi tatuenu mu ditalala.” 18  Yuda wakasemena kudiye, yeye kuamba ne: “Ndi nkusengelela mfumuanyi, anyisha koku bua mupika webe ambe bualu mu matshi a mfumuanyi, kukuatshidi mupika webe tshiji, bualu wewe udi anu bu Palô menemene.+ 19  Mfumuanyi uvua muebeje bapika bende ne: ‘Nudiku ne tatu peshi muanenu wa balume mukuabu anyi?’ 20  Ke tuetu kuambila mfumuanyi ne: ‘Tudi ne tatu ukadi mukulakaje, ne muana wa ku bukulakaja buende, wa mukala.+ Kadi muanabu ukadi mufue,+ nunku yeye ke muana umuepele wa munda mua mamuende udi mushale,+ ne tatuende mmumunange.’ 21  Pashishe wewe kuambila bapika bebe ne: ‘Nulue nende kundi bua mmumone.’+ 22  Kadi tuetu kuambila mfumuanyi ne: ‘Muana kena mua kushiya tatuende to. Yeye mumushiye, tatuende neafue bushuwa.’+ 23  Ke wewe kuambila bapika bebe ne: ‘Nuenu kanuyi balue ne muanenu wa mukala au, kanuakumona mpala wanyi kabidi to.’+ 24  “Nunku tuakabanda kudi tatu wetu mupika webe, tuetu kumuambila mêyi a mfumuanyi. 25  Pakapita matuku, tatu wetu wakamba ne: ‘Pinganayi, nutusumbile ndambu wa biakudia.’+ 26  Kadi tuakamba ne: ‘Katuena mua kupueka to. Muanetu wa mukala yeye muikale netu, netupueke, bualu katuena mua kumona mpala wa muntu au katuyi ne muanetu wa mukala to.’+ 27  Ke tatu wanyi mupika webe kutuambila ne: ‘Nudi bamanye bimpe ne: mukajanyi uvua mundelele anu bana ba balume babidi.+ 28  Kadi umue wa kudibu wakanshiya, meme kuamba ne: “Badi mua kuikala bamusunsulule!”+ Tshiena muanji kumumona too ne mpindieu. 29  Nuenu bumbushe kabidi mukuabu eu ku mêsu kuanyi, njiwu ya lufu yoyi mimukuate, bushuwa nenupuekeshe nsuki yanyi mitoke mu Lukita*+ ne kanyinganyinga kakole.’+ 30  “Mpindieu meme mupingane kudi tatu wanyi mupika webe muana eu kayi netu, bu mudi muoyo* wende musuikakane ne muoyo* wa muana eu, 31  diakamue padiye umona ne: muana kenaku, neafue, ne bapika bebe nebapuekeshe nsuki mitoke ya tatu wetu mupika webe mu Lukita* ne kanyinganyinga. 32  Mupika webe uvua mujadikile tatuanyi bua muana eu, wamba ne: ‘Meme tshiyi mupingane nende kuudi, dîba adi nengikale muenzele tatu wanyi bibi bua kashidi.’+ 33  Nunku mpindieu ndi nkusengelela ne: mupika webe ashale mupika wa mfumuanyi pa muaba wa muana eu, bua muana apingane ne bana babu. 34  Mmunyi mundi mua kupingana kudi tatu wanyi tshiyi ne muana eu? Tshiakukokesha bua kutangila padi dikenga dikole edi dikuata tatu wanyi to!”

Note

Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.