Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Genese 42:1-38

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bana babu ne Jozefe badi baya mu Ejipitu (1-4)

  • Jozefe udi utuilangana ne bana babu ne ubateta (5-25)

  • Bana babu ne Jozefe badi bapingana kuabu kudi Yakoba (26-38)

42  Pakumvua Yakoba ne: kuvua biakudia* mu Ejipitu,+ wakambila bana bende ne: “Bua tshinyi nudi basombe batangilangane tshianana?”  Kuambaye kabidi ne: “Ndi mumvue ne: kudi biakudia mu Ejipitu. Puekayi kuntu aku, nutusumbile biakudia bua tushale ne muoyo, katufu to.”+  Nunku bana babu ne Jozefe dikumi+ bakapueka mu Ejipitu bua kusumba biakudia.  Kadi Yakoba kakatuma Benyamina,+ muanabu ne Jozefe, ne bana babu bakuabu abu to, bualu wakamba ne: “Imue misangu njiwu ya lufu idi mua kumukuata.”+  Nunku bana ba Isalele bakalua pamue ne bantu bakuabu bavua balua bua kusumba biakudia, bualu tshiyole tshia nzala tshivua tshifike too ne mu buloba bua Kanâna.+  Jozefe ke uvua ne bukokeshi ku mutu kua buloba+ bua Ejipitu, ne yeye ke uvua upanyisha biakudia kudi bantu bonso ba pa buloba.+ Nunku bana babu ne Jozefe bakalua, kumuinaminabu, mpala yabu mitue panshi.+  Pakamona Jozefe bana babu, wakabamanya diakamue, kadi yeye kakadimanyisha kudibu to.+ Nunku kakakula nabu ne dîyi dimpe to; wakabebeja ne: “Nudi nufumina penyi?” Bobu kuamba ne: “Mu buloba bua Kanâna, bua kusumba biakudia.”+  Nunku Jozefe wakamanya bana babu, kadi bobu kabakamumanya to.  Jozefe wakavuluka diakamue bilota bivuaye mulote bua bualu buabu,+ yeye kubambila ne: “Nudi batentekedi! Nudi balue kutangila miaba ya kubuelela* mu buloba!” 10  Ke bobu kumuambila ne: “Tòo mukalenge wanyi, kadi bena mudimu bebe mbalue bua kusumba biakudia. 11  Tuetu bonso tudi bana ba muntu anu umue. Tudi bantu bena malu malulame. Bena mudimu bebe ki mbatentekedi to.” 12  Kadi wakabambila ne: “Ki mmuomu to! Nudi balue kutangila miaba ya nuenu kubuelela mu ditunga bipepele!” 13  Ke bobu kuamba ne: “Bena mudimu bebe mbana 12 ba muntu umue.+ Tudi bana ba muntu anu umue+ mu buloba bua Kanâna, ne patudi tuakulangana apa muana wa mukala udi kudi tatu,+ kadi mukuabu katshienaku to.”+ 14  Kadi Jozefe wakabambila ne: “Bidi anu mundi munuambile amu: ‘Nudi batentekedi!’ 15  Ndi nnuteta ne bualu ebu: Bulelela anu bu mudi Palô ne muoyo, kanuakumbuka muaba eu padi muanenu wa mukala kayi mulue apa to.+ 16  Tumayi umue wa kunudi bua alue ne muanenu au, nuenu nushale basuikibue. Dîba adi, netumone bikala mêyi enu malelela. Tshianana, anu bu mudi Palô ne muoyo, nudi batentekedi.” 17  Nanku wakabela bonso mu buloko matuku asatu. 18  Dituku disatu, Jozefe wakabambila ne: “Enzayi nunku bua nushale ne muoyo, bualu ndi ntshina Nzambi. 19  Binuikala bantu bena malu malulame, muanenu umue ashale musuika mu nzubu wa buloko munudi, kadi nuenu bakuabu nudi mua kuya, nuangate biakudia bidi mua kutuyisha tshiyole tshia nzala tshidi mu nzubu yenu.+ 20  Pashishe ntuadilayi muanenu wa mukala, bua mêyi enu ikale a kueyemena, ne kanuakufua to.” Bobu kuenza nanku. 21  Bakambilangana ne: “Kakuyi mpata, badi batunyoka bua bualu bua muanetu,+ bualu tuvua bamone kanyinganyinga kende* pavuaye utulomba luse, kadi katuvua bamumvuile to. Ke bualu kayi dikenga edi nditukuate.” 22  Ke Lubena kubambilaye ne: “Tshivuaku munuambile ne: ‘Kanuenzedi muana au bibi,’ nuenu kubenga bua kunteleja anyi?+ Mpindieu mashi ende ke akadibu balomba aa.”+ 23  Kadi kabavua bamanye ne: Jozefe uvua umvua to, bualu kuvua muntu uvua ukudimuna pankatshi pabu. 24  Nanku wakumbuka muaba uvuabu, kutuadijaye kudila.+ Pakapinganaye ne kuakulaye nabu kabidi, wakumbusha Simeona+ kudibu, kumusuikaye mu mêsu abu.+ 25  Pashishe Jozefe wakatuma dîyi bua buwuje mifuku* yabu ne biakudia ne bua bapingaje makuta a muntu yonso mu mufuku wende ne bua babapeshe biakudia bia kudiabu mu njila. Bakabenzela nanku. 26  Nunku bakateka biakudia biabu pa mpunda yabu, kumbukabu muaba au. 27  Pavua umue wa kudibu musulule mufuku wende bua kupesha mpunda wende biakudia muaba wa tshilala benyi, wakamona makuta ende lua ku mushiku kua mufuku wende. 28  Ke yeye kuambila bana babu ne: “Mbapingaje makuta anyi, ngowu aa mu mufuku wanyi!” Nunku mioyo yabu yakapandika, bakatangilangana bazakala, kuambabu ne: “Ebu bualu budi Nzambi mutuenzele budi bishi?” 29  Pakafikabu kudi tatuabu Yakoba mu buloba bua Kanâna, bakamuambila malu onso avua mabafikile, bamba ne: 30  “Muntu udi ne bukokeshi mu ditunga adi kavua muakule netu ne dîyi dimpe to,+ ne uvua muambe mutuvua baye kutentekela ditunga diabu. 31  Kadi tuvua bamuambile ne: ‘Tudi bantu bena malu malulame. Katuena batentekedi to.+ 32  Tudi bana 12 ba muntu umue,+ bana ba tatu umue. Umue katshienaku,+ ne patudi tuakulangana apa, muana wa mukala udi kudi tatu mu buloba bua Kanâna.’+ 33  Kadi muntu udi ne bukokeshi mu ditunga adi wakatuambila ne: ‘Ku bualu ebu nemmanye ne: nudi bantu badi benza malu mimpe: Muanenu umue ashale nanyi.+ Pashishe nuangate bintu bidi mua kutuyisha tshiyole tshia nzala mu nzubu yenu, nuye.+ 34  Pashishe nuntuadile muanenu wa mukala, bua mmanye ne: kanuena batentekedi to, kadi nudi bantu bena malu malulame. Dîba adi meme nennupingajile muanenu, ne nudi mua kuenda mushinga mu buloba ebu.’” 35  Pavuabu bapatula bintu bivua mu mifuku yabu, muntu yonso wakasangana dibuki diende dia makuta mu mufuku wende. Pakamonabu bobu ne tatuabu mabuki abu a makuta, bakumvua buôwa. 36  Tatuabu Yakoba wakabambila ne: “Meme ke unudi bajimijile bana!+ Jozefe katshienaku,+ ne Simeona katshienaku,+ mpindieu nudi nukeba kuangata Benyamina! Malu onso aa mmankuate meme!” 37  Kadi Lubena wakambila tatuende ne: “Udi mua kushipa bana banyi ba balume babidi meme tshiyi mupingane nende kuudi.+ Umufile mu bianza bianyi, ne nemmupingaje kuudi.”+ 38  Kadi wakamba ne: “Muananyi kakuya nenu to, bualu muanabu ukadi mufue, ne yeye mmushale nkayende.+ Njiwu ya lufu yoyi mimufikile mu luendu lunuenza, dîba adi nenupuekeshe bushuwa nsuki yanyi mitoke mu Lukita*+ ne kanyinganyinga.”+

Note

Pamuapa ntete ya blé anyi orje.
Anyi “idi ne butekete.”
Anyi “kanyinganyinga ka anyima wende.”
Anyi “bintu bia kuelela bintu.”
Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.