Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Genese 41:1-57

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Jozefe udi umvuija bilota bia Palô (1-36)

  • Palô udi ubandisha Jozefe (37-46a)

  • Jozefe ulombola malu a biakudia (46b-57)

41  Pavua bidimu bibidi bijima bikumbane, Palô wakalota+ yeye muimane ku Musulu wa Nile.  Kuvua ngombe muanda mutekete mimpe kumona ya mafuta ipatuka mu musulu amu, idia bisonsa bia ku musulu wa Nile.+  Kuvua ngombe mikuabu muanda mutekete ivua imueneka ne mubidi mubi ne minyane ipatuka mu musulu wa Nile panyima payi, ne yakimana ku luseke lua ngombe ya mafuta ivua ku muelelu kua musulu wa Nile.  Pashishe ngombe ya mubidi mubi ivua minyane ayi yakabanga kudia ngombe muanda mutekete ivua mimpe kumona ne ya mafuta. Ke Palô kutabuluka ku tulu.  Pashishe wakalala kabidi, kulotaye tshilota tshibidi. Kuvua miepu muanda mutekete ya ntete ipatuka ku tshikolakola tshimue, mipatakane, mimpe menemene.+  Pashishe miepu muanda mutekete ya ntete minyane, mifubisha kudi lupepele lua ku est yakatoloka panyima payi.  Nunku miepu minyane ayi yakatuadija kumina miepu muanda mutekete mipatakane ivua mimpe menemene. Ke Palô kutabuluka ku tulu, kujingululaye ne: tshivua tshilota.  Kadi mu dinda, meji ende akatuadija kulubakana. Ke yeye kubikidisha bakuidi bena majimbu ne bena meji bonso ba mu Ejipitu. Palô wakabalondela bilota biende, kadi kakuvua muntu uvua mua kubiumvuija Palô to.  Ke mfumu wa bafidi ba maluvu kuambilaye Palô ne: “Lelu ndi ntonda mpekatu yanyi. 10  Palô uvua mukuatshile bena mudimu bende tshiji. Nunku wakatuela, meme ne mfumu wa benji ba mampa,+ mu buloko bua nzubu wa mfumu wa balami. 11  Panyima pa bualu ebu, yonso wa kutudi wakalota tshilota butuku bumue. Meme ne yeye tuakalota, muntu ne muntu tshiende tshilota tshikale ne diumvuija diatshi.+ 12  Tuvuamu ne nsongalume mukuabu muena Ebelu, muena mudimu wa mfumu wa balami.+ Patuakamulondelabi,+ wakatumvuija muntu ne muntu tshilota tshiende. 13  Biakenzeka anu muvuaye mutumvuije amu. Bakampingaja meme ku mudimu wanyi, kadi muntu mukuabu au yeye bakamuowa.”+ 14  Nunku Palô wakabikidisha Jozefe,+ kumupatulabu mu buloko*+ lukasa lukasa. Yeye kudikungula, kushintulula bilamba biende, pashishe kubuelaye kudi Palô. 15  Ke Palô kuambilaye Jozefe ne: “Mvua mulote tshilota, kadi kakuena muntu udi mua kutshingumvuija to. Ndi mumvue bamba bua bualu buebe ne: udi mua kumvua tshilota ne kutshiumvuija.”+ 16  Ke Jozefe kuandamuna Palô ne: “Meme tshiena ne mushinga to! Nzambi neakule bua diakalenga dia Palô.”+ 17  Palô wakambila kabidi Jozefe ne: “Mu tshilota tshianyi, mvua muimane ku muelelu kua Musulu wa Nile. 18  Meme kumona ngombe muanda mutekete mimpe kumona ya mafuta ipatuka mu musulu wa Nile, yoyi kutuadija kudia bisonsa bia ku musulu wa Nile.+ 19  Meme kumona kabidi ngombe mikuabu muanda mutekete ipatuka panyima payi, minyanguke, mibi menemene ne minyane. Tshitu muanji kumona ngombe mibi ya mushindu eu mu buloba buonso bua Ejipitu to. 20  Ngombe minyane ya mibi ayi yakatuadija kudia ngombe muanda mutekete ya mafuta ya kumpala ayi. 21  Kadi pakayidiayi, kakuvua muntu uvua mua kumanya ne: ivua mienze nanku to, bualu tshimuenekelu tshiayi tshivua tshibi anu bu kumpala. Dîba adi meme kutabuluka ku tulu. 22  “Pashishe ngakamona mu tshilota tshianyi miepu muanda mutekete ya ntete ipatuka ku tshikolakola tshimue, mipatakane, mimpe menemene.+ 23  Miepu muanda mutekete ya ntete miuminyine, minyane, mifubisha kudi lupepele lua ku est, yakatoloka panyima payi. 24  Pashishe miepu ya ntete minyane yakatuadija kumina miepu muanda mutekete ivua mimpe menemene. Nunku meme kulondela bakuidi bena majimbu,+ kadi kakuvua muntu uvua mua kungumvuija to.”+ 25  Ke Jozefe kuambila Palô ne: “Bilota bia Palô bidi muomumue ne bidi biamba tshintu tshimue. Nzambi mulelela mmuambile Palô bualu buenzaye.+ 26  Ngombe mimpe muanda mutekete idi bidimu muanda mutekete. Bia muomumue, miepu muanda mutekete ya ntete mimpe idi bidimu muanda mutekete. Bilota ebi bidi muomumue ne bidi biamba tshintu tshimue. 27  Ngombe muanda mutekete minyane ya mibi ivua mipatuke panyima payi idi bidimu muanda mutekete, ne miepu muanda mutekete ya ntete ivua kayiyi ne tshintu, mifubisha kudi lupepele lua ku est, neyikale bidimu muanda mutekete bia tshiyole tshia nzala. 28  Bidi anu bu mundi muambile Palô: Nzambi mulelela mmuenze bua Palô amone bualu buenzaye. 29  “Nekuikale bidimu muanda mutekete bia biakudia bia bungi menemene mu buloba buonso bua Ejipitu. 30  Kadi nekulue bushuwa bidimu muanda mutekete bia tshiyole tshia nzala panyima pabi, bushuwa bantu nebapue bungi bua biakudia bivuabu nabi mu buloba bua Ejipitu muoyo, ne tshiyole tshia nzala netshibutule buloba.+ 31  Kabakuvuluka bungi bua biakudia bivuabu nabi mu buloba bua bualu bua tshiyole tshia nzala tshialonda, bualu netshikale tshikole menemene. 32  Bavua baleje Palô tshilota misangu ibidi bualu Nzambi mulelela ukadi mujadike bualu ebu bikole, ne Nzambi mulelela neabukumbaje mu katupa kîpi emu. 33  “Nunku mpindieu Palô akebe muntu udi mudimuke, muikale ne meji, amuteke ku mutu kua buloba bua Ejipitu. 34  Palô angate malu mu bianza, ateke batangidi mu buloba, ne asangishe tshia bitanu tshia bia pa madimi bia mu Ejipitu mu bidimu muanda mutekete bia biakudia bia bungi.+ 35  Basangishe biakudia bionso mu bidimu bimpe bidi bilua ebi, bunguije ntete mu mayeba ku bukokeshi bua Palô bua yikale biakudia bidibu babutshila mu bimenga ne babilaminamu.+ 36  Biakudia ebi nebiambuluishe buloba mu bidimu muanda mutekete bia tshiyole tshia nzala bialua mu buloba bua Ejipitu, bua buloba kabubutudibu ku tshiyole tshia nzala to.”+ 37  Lungenyi elu luakamueneka luimpe ku mêsu kua Palô ne kua bena mudimu bende bonso. 38  Nunku Palô wakambila bena mudimu bende ne: “Tudiku mua kupeta muntu mukuabu bu eu udi ne nyuma wa Nzambi anyi?” 39  Pashishe Palô wakambila Jozefe ne: “Bu mudi Nzambi mukumanyishe malu onso aa, kakuena muntu mukuabu udi mudimuke, muikale ne meji bu wewe to. 40  Wewe ke wikala ku mutu kua nzubu wanyi, ne bantu banyi bonso nebakutumikile mu malu onso.+ Anu meme bu mundi mukalenge,* nengikale munene kukupita.” 41  Palô wakambila kabidi Jozefe ne: “Mona, ndi nkuteka ku mutu kua buloba buonso bua Ejipitu.”+ 42  Ke Palô kupatulaye mpeta wa kutua nende tshitampi uvua ku tshianza tshiende, kumuela Jozefe ku tshianza, kumuvuadikaye bilamba bia line muimpe, kumuelaye shene wa or mu nshingu. 43  Wakamubandisha kabidi mu ditempu dibidi dia butumbi divuaye nadi, ne bavua benda bela mbila kumpala kuende ne: “Avaleke!”* Nunku wakamuteka ku mutu kua buloba buonso bua Ejipitu. 44  Palô wakambila kabidi Jozefe ne: “Meme ndi Palô, kadi muntu kena mua kuenza bualu nansha bumue* mu buloba buonso bua Ejipitu kakuyi dianyisha diebe to.”+ 45  Pashishe, Palô wakapesha Jozefe dîna dia Sefenata-panea, kumupeshaye Asenata+ muana wa bakaji wa Potifela muakuidi wa mu Ono* bua ikale mukajende. Jozefe wakatuadija kutangila* buloba bua Ejipitu.+ 46  Jozefe uvua ne bidimu 30+ pakimanaye kumpala kua* Palô mukalenge wa Ejipitu. Pashishe Jozefe wakumbuka kumpala kua Palô, ne kuendakanaye mu buloba buonso bua Ejipitu. 47  Mu bidimu muanda mutekete bia biakudia bia bungi, buloba buakapatula biakudia bia bungi menemene.* 48  Wakatungunuka ne kusangisha biakudia bionso bia bidimu muanda mutekete bia mu buloba bua Ejipitu, ne uvua ukunguija biakudia mu mayeba a mu bimenga. Mu tshimenga tshionso, uvua ulaminamu biakudia bia mu madimi avua matshinyunguluke. 49  Jozefe wakatungunuka ne kukunguija ntete ya bungi menemene mu mayeba anu bu lusenga lua ku mbuu, ne ndekelu wa bionso bakalekela kupima bungi buayi bualu kakuvua kabidi mushindu wa kuyipima to. 50  Kumpala kua bidimu bia tshiyole tshia nzala kutuadijabi, bakalelela Jozefe bana ba balume babidi+ bavuabu bamulelele kudi Asenata muana wa bakaji wa Potifela muakuidi wa mu Ono.* 51  Jozefe wakinyika muanabute ne: Manashe,*+ bualu wakamba ne: “Nzambi mmuenze bua mpue makenga anyi onso ne nzubu wa tatu wanyi yonso muoyo.” 52  Wakinyika muana muibidi ne: Efelayima,*+ bualu wakamba ne: “Nzambi mmumvudije mu buloba bua dikenga dianyi.”+ 53  Nunku bidimu muanda mutekete bia biakudia bia bungi mu buloba bua Ejipitu biakajika,+ 54  ne bidimu muanda mutekete bia tshiyole tshia nzala biakatuadija anu muvua Jozefe muambe.+ Tshiyole tshia nzala tshiakatampakana mu maloba onso, kadi mu buloba buonso bua Ejipitu muvua biakudia.*+ 55  Ndekelu wa bionso, tshiyole tshia nzala tshiakakuata buloba buonso bua Ejipitu, bantu kutuadijabu kudidila Palô bua biakudia.+ Nunku Palô wakambila bena Ejipitu bonso ne: “Ndayi kudi Jozefe, nuenze tshionso tshidiye unuambila.”+ 56  Tshiyole tshia nzala atshi tshiakatungunuka ne kuikala pa buloba bujima.+ Nunku Jozefe wakatuadija kukangula mayeba onso avua munkatshi muabu bua kupanyisha bena Ejipitu biakudia,+ bualu tshiyole tshia nzala atshi tshivua tshipite bukole mu buloba bua Ejipitu. 57  Kabidi, bantu ba pa buloba bujima bakalua mu Ejipitu bua kusumba biakudia kudi Jozefe, bualu tshiyole tshia nzala tshivua tshipite bukole pa buloba bujima.+

Note

Ku mua.: “tshina tshia kulamina mâyi; tshina.”
Anyi “Anu bua nkuasa wa bukalenge.”
Bimueneka ne: muaku eu uvua ulomba bantu bua kuleja butumbi ne bunême.
Ku mua.: “kujula tshianza tshiende anyi dikasa diende.”
Mmumue ne: Heliopolise.
Anyi “kuenda mu.”
Anyi “pakatuadijaye mudimu kua.”
Ku mua.: “ku manza a bungi.”
Mmumue ne: Heliopolise.
Diumvuija: “Muntu udi upuisha malu muoyo; Muntu udi wenza bua bapue muoyo.”
Diumvuija: “Kuvudija misangu ibidi.”
Ku mua.: “mampa.”