Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Genese 31:1-55

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yakoba umbuka mu musokoko uya ku Kanâna (1-18)

  • Labana udi upeta Yakoba (19-35)

  • Tshipungidi tshia Yakoba ne Labana (36-55)

31  Pakapita matuku, Yakoba wakumvua malu avua bana ba balume ba Labana bakula bamba ne: “Yakoba mmuangate bintu bionso bia tatuetu; mmupetele bubanji buonso ebu ku bintu bia tatuetu.”+  Pavua Yakoba utangila mpala wa Labana, uvua umona ne: katshivua nende bu muvuaye nende kumpala to.+  Ndekelu wa bionso, Yehowa wakambila Yakoba ne: “Pingana mu buloba bua batatuebe, kudi balela bebe,+ ne meme nentungunuke ne kuikala nebe.”  Nunku Yakoba wakatumina Lakele ne Lea mukenji bua kuyabu mu mpata muvua bimuna biende,  yeye kubambila ne: “Ndi mumone ne: tatuenu katshiena nanyi kabidi bimpe to,+ kadi Nzambi wa tatuanyi udi nanyi.+  Nuenu nkayenu nudi bamanye bimpe ne: ndi muenzele tatuenu mudimu ne bukole buanyi buonso.+  Tatuenu mmutete kungiba ne mmushintulule difutu dianyi misangu dikumi; kadi Nzambi ki mmumuanyishile bua angenzele bibi to.  Pavuaye wamba ne: ‘Nyama ya matoba matoba neyikale difutu diebe,’ dîba adi nyama yonso ivua ilela nyama ya matoba matoba; kadi pavuaye wamba ne: ‘Nyama ya mishonyi mishonyi neyikale difutu diebe,’ dîba adi nyama yonso ivua ilela nyama ya mishonyi mishonyi.+  Nunku Nzambi uvua anu unyenga bimuna bia tatuenu, ubimpesha. 10  Dituku dikuabu pavua nyama mifike tshikondo tshia dikuatangana, ngakabandisha mêsu anyi, meme kumona mu tshilota ne: mbuji ya mpumbu ivua ikuata mashina ivua ya mishonyi mishonyi, ya matoba matoba, ne ya makeji makeji.+ 11  Pashishe muanjelu wa Nzambi mulelela wakambikila mu tshilota ne: ‘Yakoba!’ Meme kuandamuna ne: ‘Mmeme eu.’ 12  Yeye kutungunuka wamba ne: ‘Bandisha koku mêsu ebe umone ne: mbuji yonso ya mpumbu idi ikuata mashina nya mishonyi mishonyi, ya matoba matoba ne ya makeji makeji, bualu ndi mumone bionso bidi Labana ukuenzela.+ 13  Meme ndi Nzambi mulelela wa ku Betele,+ muaba uuvua muele dikunji manyi ne uuvua muditshipile kundi.+ Mpindieu juka, umbuka mu buloba ebu, upingane mu buloba buvuabu bakulelele.’”+ 14  Ke Lakele ne Lea kumuambilabu ne: “Kudiku bintu bidibu batushile bua kupiana mu nzubu mua tatuetu anyi? 15  Yeye kena utuangata bu bantu ba ku babende, bualu mmutupane ne udi udia makuta avuabu batufidile anyi?+ 16  Bubanji buonso budi Nzambi munyenge tatuetu mbuetu ne bana betu.+ Nanku wewe, enza tshionso tshidi Nzambi mukuambile bua kuenza.”+ 17  Nunku Yakoba wakajuka, kubandishaye bana bende ne bakaji bende pa tumelu,+ 18  ne wakatuadija kusaka nyama yende yonso ne bintu bionso bivuaye mupete,+ bimuna bionso bivuaye nabi bivuaye mupete mu Padana-alama, bua kuya kudi tatuende Izaka mu buloba bua Kanâna.+ 19  Mpindieu Labana uvua muye kukosa mikoko yende miosa, ne Lakele wakiba mpingu ya telafima*+ ya tatuende.+ 20  Kabidi, Yakoba wakadimukila Labana muena Alama, bualu kavua mumuambile ne: uvua unyema to. 21  Wakanyema, kusabukaye Musulu,*+ yeye ne bionso bivuaye nabi. Pashishe wakaya mutangile ku buloba bua mikuna bua Gilada.+ 22  Dituku disatu, bakambila Labana ne: Yakoba mmunyeme. 23  Ke yeye kuangata bana babu ba balume,* yeye kutuadija kumulonda ntanta wa luendu lua matuku muanda mutekete, kumupetaye mu buloba bua mikuna bua Gilada. 24  Pashishe Nzambi wakamuenekela Labana muena Alama+ mu tshilota butuku,+ kumuambilaye ne: “Udimuke bua tshiudi musue kuambila Yakoba, nansha tshiotshi tshimpe anyi tshibi.”*+ 25  Nunku Labana wakaya kudi Yakoba pakavua Yakoba muase ntenta wende ku mukuna ne Labana mutudile pende ne bana babu mu buloba bua mikuna bua Gilada. 26  Ke Labana kuambila Yakoba ne: “Tshiudi muenze ntshinyi? Bua tshinyi udi mundimukile, mumbuke ne bana banyi ba bakaji bu bantu bakuata ku muele wa mvita? 27  Bua tshinyi uvua munyeme mu musokoko, mundimukile, kuyi mungambile? Bu wewe mungambile, mvua mua kuikala mukulaye ne disanka ne misambu, ne ngoma ne lunzenze. 28  Kadi kuena munshile mpunga wa kutua bikulu* banyi ne bana banyi ba bakaji mishiku to. Udi muenze bualu bua bupote. 29  Ndi ne bukokeshi bua kunuenzela bibi, kadi Nzambi wa tatuenu mmungambile butuku bua kutshia lelu ne: ‘Udimuke bua tshiudi musue kuambila Yakoba, nansha tshiotshi tshimpe anyi tshibi.’+ 30  Mpindieu udi muye bualu uvua ujinga ne muoyo umue bua kupingana ku nzubu kua tatuebe, kadi bua tshinyi udi muibe nzambi yanyi?”+ 31  Yakoba wakandamuna Labana ne: “Mvua munyeme bualu mvua ne buôwa, mvua ndiambila ne: ‘Uvua mua kunnyenga bana bebe ba bakaji ku bukole.’ 32  Muntu yonso uwasangana ne nzambi yebe kakuikala ne muoyo. Kumpala kua bana betu, kebulula mu bintu bianyi, angata tshidi bu tshiebe.” Kadi Yakoba kavua mumanye ne: Lakele uvua muyibe to. 33  Nunku Labana wakabuela mu ntenta wa Yakoba ne mu ntenta wa Lea ne mu ntenta ya bapika bakaji babidi,+ kadi kakayipeta to. Pashishe wakapatuka mu ntenta wa Lea, kubuelaye mu ntenta wa Lakele. 34  Pine apu, Lakele ukavua muangate mpingu ya telafima muyele mu tshibondo tshia ku tshiseba tshitu bantu bakaji basombela panyima pa kamelu, ne uvua musombelapu. Nunku Labana wakakeba mu ntenta muonso, kadi kakayipeta to. 35  Ke Lakele kuambila tatuende ne: “Mukalenge wanyi, kukuatshi tshiji to, bualu tshiena ne mushindu wa kujuka kumpala kuebe nansha, bualu ndi ne bualu butu buenzekela bantu bakaji.”+ Nunku wakakeba ne muoyo mujima, kadi kakapeta mpingu ya telafima+ to. 36  Yakoba wakumvua tshiji, kutuadijaye kuamba Labana malu. Ke Yakoba kuambila Labana ne: “Ntshilema kayi tshindi muenze, udi undondakaja ne luonji luonso bua bubi kayi? 37  Mpindieu paudi mukebulule mu bintu bianyi bionso, ntshinyi tshiudi mupete tshia mu nzubu muebe? Tshiteka muaba eu kumpala kua bana betu ne bana benu, bakose tshilumbu pankatshi petu tuetu babidi. 38  Mu bidimu 20 ebi bindi musombe nebe, mikoko yebe ne mbuji yebe kayitu mianji kutula mafu,+ ne tshitu muanji kudia bimpanga bia mu tshisumbu tshia mikoko yebe to. 39  Tshivua nkutuadila nyama yonso uvuabu bapandulula kudi nyama ya luonji to.+ Mvua mfuta dijimina diende meme nkayanyi. Nansha pavuabu biba nyama mu munya anyi bamuiba butuku, uvua undomba bua meme kumufuta. 40  Mu munya mvua nkenga ne luya, butuku ne mashika, ne tulu tuvua tunnyema mu mêsu.+ 41  Ndi muenze bidimu 20 mu nzubu muebe. Ndi mukuenzele mudimu bidimu 14 bua bana bebe ba bakaji babidi, ne bidimu bisambombo bua bimuna biebe, kadi udi mushintulule difutu dianyi misangu dikumi+ mijima. 42  Bu Nzambi wa tatuanyi,+ Nzambi wa Abalahama ne Yeye udi Izaka utshina,*+ kayi ku luseke luanyi, dîba edi uvua mua kuikala mumpingaje bianza bitupu. Nzambi mmumone dikenga dianyi ne mudimu mukole wa bianza bianyi, ke bualu kayi uvua mukubele butuku bua kutshia lelu.”+ 43  Nunku Labana wakambila Yakoba ne: “Bana ba bakaji aba mbana banyi ne bana aba mbana banyi, ne bimuna ebi mbimuna bianyi, bintu bionso biudi umona ebi mbianyi meme ne bana banyi ba bakaji. Mbualu kayi bubi bundi mua kubenzela lelu, bobu aba anyi bana badibu balele? 44  Mpindieu luaku tudie nebe tshipungidi bua tshikale tshijadiki pankatshi petu.” 45  Nunku Yakoba wakangata dibue, kudimanyikaye bu dikunji.+ 46  Pashishe Yakoba wakambila bana babu ne: “Angulayi mabue!” Bakambula mabue, kuakunguijabu mushiki. Nunku bakadiila biakudia pa mushiki wa mabue au. 47  Labana wakatuadija kubikila mushiki wa mabue au ne: Yegâ-sahaduta,* kadi Yakoba wakawubikila yeye ne: Galede.* 48  Ke Labana kuamba ne: “Mushiki wa mabue eu wikale tshijadiki pankatshi panyi nebe lelu.” Ke bualu kayi bakawubikila ne: Galede,+ 49  ne Tshibumba tshia nsentedi,* bualu wakamba ne: “Yehowa atungunuke ne kutangila pankatshi panyi nebe patudi katuyi tumonangana. 50  Wewe mukengeshe bana banyi ba bakaji, ne wewe mutuadije kusakidila bakaji bakuabu ku bana banyi ba bakaji, nansha mudi muntu kayi netu, uvuluke ne: Nzambi neikale ntemu pankatshi panyi nebe.” 51  Labana wakambila kabidi Yakoba ne: “Tangila mushiki wa mabue eu ne dikunji dindi muimanyike pankatshi panyi nebe edi. 52  Mushiki wa mabue eu ntshijadiki, ne dikunji edi ntshintu tshidi tshijadika+ ne: tshiakusambuka mushiki wa mabue eu bua kukuenzela bibi ne wewe pebe kuakusambuka mushiki wa mabue eu ne dikunji edi bua kungenzela bibi. 53  Nzambi wa Abalahama+ ne Nzambi wa Nahô, Nzambi wa tatuabu, akose tshilumbu pankatshi petu.” Kadi Yakoba yeye wakaditshipa mu dîna dia Yeye udi tatuende Izaka utshina.*+ 54  Panyima pa malu aa, Yakoba wakalambula mulambu ku mukuna au, kubikilaye bana babu bua kudiabu diampa. Nunku bakadia, kulalabu butuku abu ku mukuna au. 55  Kadi Labana wakajuka patshiatshia, kutuaye bikulu* bende ne bana bende ba bakaji mishiku,+ kubabeneshaye.+ Pashishe Labana wakaya, kupinganaye kuende.+

Note

Anyi “nzambi ya mu dîku; mpingu.”
Mmumue ne: musulu wa Pelata.
Anyi “balela.”
Ku mua.: “Udimuke bua kuakudi ne Yakoba ku buimpe too ne ku bubi.”
Ku mua.: “bana ba balume.”
Ku mua.: “ditshina dia Izaka.”
Dîna dia mu tshiena Alama didi diumvuija ne: “Mushiki wa bujadiki.”
Dîna dia mu tshiena Ebelu didi diumvuija ne: “Mushiki wa bujadiki.”
Anyi “Misepa,” muaku udi ufumina ku muaku wa mu tshiena Ebelu hamMitspah.
Ku mua.: “mu ditshina dia tatuende Izaka.”
Ku mua.: “bana ba balume.”