Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Genese 19:1-38

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Banjelu kua Lota (1-11)

  • Badi benzeja Lota ne dîku diende malu lukasa bua kumbuka (12-22)

  • Badi babutula Sodoma ne Amola (23-29)

    • Mukaji wa Lota udi wandamuka dibue dia mukele (26)

  • Lota ne bana bende ba bakaji (30-38)

    • Ntuadijilu wa Moaba ne Amona (37, 38)

19  Banjelu babidi abu bakafika mu Sodoma ku dilolo, kadi Lota uvua musombe ku tshiibi tshia Sodoma. Pakabamona Lota, wakajuka bua kusambakena nabu, yeye kuinama kutua mpala wende panshi.+  Yeye kuamba ne: “Suayi bakalenge banyi, nuapukaku ku nzubu kua muena mudimu wenu, nulale butuku ebu, banoweshe mâyi ku makasa. Pashishe nudi mua kujuka patshiatshia, kutungunuka ne luendu luenu.” Bobu kuamba ne: “Tòo, netulale muaba wa tshinsangansanga eu butuku bujima.”  Kadi wakabasengelela bikole, bobu kuya nende ku nzubu kuende. Yeye kubalambishila biakudia bia bungi, kuboshila mampa kaayi mela luevene, bobu kudia.  Kumpala kua bobu kulala, bantu ba mu tshimenga, bantu balume ba mu Sodoma, kubangila anu ku nsongalume too ne ku mukulakaje, mmumue ne: buonso buabu, tshisumbu tshijima, bakajingila nzubu.  Bavua anu bela Lota mbila bamuambila ne: “Bantu bavua babuele kuebe butuku ebu badi penyi? Tupatuilabu bua tulale nabu.”+  Nunku Lota wakapatuka ku mushiku wa mbelu kuvuabu, yeye kukanga tshiibi panyima pende.  Kubambilaye ne: “Bana betu, ndi nnulomba bua kanuenji bualu bubi to.  Ngumvuilayiku, muaba eu ndi ne bana ba bakaji babidi badi kabayi banji kulala ne balume. Anyishayi nnupatuilabu bua nubenzele tshionso tshidi tshimueneka tshimpe ku mêsu kuenu. Kadi kanuenzedi bantu aba bualu nansha bumue, bualu mbalue kueyema* mu nzubu muanyi.”+  Abu kuambabu ne: “Shiya njila!” Kuambabu kabidi ne: “Muntu wa ku babende eu, muntu nkaya, mmulue kusomba apa ukadi pende ne dikamakama dia kutulumbuluisha! Mpindieu, tudi tukuenzela bibi kupita mutuvua mua kubenzela bobu.” Bakafinakaja* Lota, kusemenabu pabuipi bua kutula tshiibi. 10  Nunku bantu abu bakolola bianza biabu, kukokelabu Lota mu nzubu muvuabu, kukangabu tshiibi. 11  Kadi bakafofomija mêsu a bantu bavua ku mushiku wa mbelu, kubangila ku udi mutambe bukese too ne ku udi mutambe bunene, bobu kutshioka ne dikeba dia mushiku wa mbelu. 12  Pashishe bantu abu bakambila Lota ne: “Udi ne muntu mukuabu muaba eu anyi? Baku bebe, bana bebe ba balume, bana bebe ba bakaji, ne bantu bebe bonso badi mu tshimenga etshi, patuka nabu muaba eu! 13  Bualu netubutule muaba eu, bualu muadi udibu badila bua bualu buabu mmupite bukole* kumpala kua Yehowa,+ nunku Yehowa mmututume bua kubutula tshimenga etshi.” 14  Nanku Lota wakapatuka, kutuadijaye kuambila baku bende bavua ne bua kusela bana bende ba bakaji, wamba wambulula ne: “Jukayi! Nupatuke muaba eu, bualu Yehowa neabutule tshimenga etshi!” Kadi wakamueneka kudi baku bende anu bu muntu uvua wela bilele.+ 15  Pakavuabu butshia, banjelu bakatuadija kuenzeja Lota malu lukasa lukasa bamba ne: “Juka! Angata mukajebe ne bana bebe ba bakaji babidi badi nebe muaba eu, bua kulu kujimijibua bua tshilema tshia tshimenga etshi!”+ 16  Bua luse luvua nalu Yehowa bua bualu buende,+ pavuaye ujingakana, bantu abu bakakuata ku tshianza tshiende, ku tshianza tshia mukajende, ne ku bianza bia bana bende ba bakaji babidi, kumupatulabu, kumuimanyikabu pambelu pa tshimenga.+ 17  Diakamue pakafikabu nabu ku mikalu ya tshimenga, wakamba ne: “Nyema bua kupandisha muoyo* webe! Kutangidi panyima pebe,+ kuimanyi muaba nansha umue mu tshitupa etshi+ to! Nyemena ku buloba bua mikuna bua kulu kujimijibua!” 18  Pashishe Lota wakabambila ne: “Yehowa, bua luse, aku to! 19  Muena mudimu webe mmuanyishibue ku mêsu kuebe, ne udi mundeje bulenga* bua bungi paudi mundame meme* ne muoyo,+ kadi tshiena mua kukokesha bua kunyemena ku buloba bua mikuna to, bualu ndi ntshina ne: njiwu idi mua kunkuata meme kulua kufua.+ 20  Mpindieu, ndi nkulomba ne: tshimenga tshiatshia tshidi pabuipi, ndi mua kunyemenamu; ntshimenga tshikese tshianana. Tshienaku mua kunyemenamu anyi? Ntshimenga tshikese tshianana. Nunku nempanduke.”* 21  Ke yeye kumuambila ne: “Mbimpe menemene, tshiakubutula tshimenga tshiudi wamba atshi to,+ bua kukuleja kabidi mundi nkutua mushinga.+ 22  Enza lukasa! Nyemenamu, bualu tshiena mua kuenza bualu nansha bumue too ne paudi ufikamu!”+ Ke bualu kayi wakinyika tshimenga atshi ne: Soâ.*+ 23  Dîba dikavua dibande pakafika Lota ku Soâ. 24  Pashishe Yehowa wakalokesha sufre ne kapia mu Sodoma ne mu Amola, bivua bifumina kudi Yehowa, biumbukila mu diulu.+ 25  Nunku wakabutula bimenga abi, bushuwa, tshitupa tshionso atshi, kusangisha ne bantu bonso ba mu bimenga abi ne mitshi ya mu buloba abu.+ 26  Kadi mukaji wa Lota uvua panyima pende wakatuadija kutangila panyima, yeye kuandamuka dibue dia mukele.+ 27  Nunku Abalahama wakajuka pa dinda menemene, kuyaye muaba uvuaye muimane kumpala kua Yehowa.+ 28  Pakatangilaye luseke lua Sodoma ne Amola ne buloba buonso bua tshitupa atshi, wakamona bualu bua dikema. Kuvua muishi mufiike fitutu ufumina mu buloba abu ubanda bu muishi mufiike fitutu wa mfulu.+ 29  Nunku pavua Nzambi mubutule bimenga bia mu tshitupa atshi, Nzambi uvua ne Abalahama mu lungenyi, kupatulaye Lota mu bimenga bivuaye mubutule, bimenga bia muaba uvua Lota musombele.+ 30  Pashishe Lota wakumbuka ku Soâ, yeye ne bana bende ba bakaji babidi, kubangaye kusombela mu buloba bua mikuna,+ bualu uvua utshina bua kusombela mu Soâ.+ Nunku wakabanga kusombela mu nyongolo ne bana bende ba bakaji babidi. 31  Pashishe muanabute wakambila muakunyi ne: “Tatuetu ukadi mukulakaje, ne kakuena muntu mulume mu buloba ebu udi mua kusangila netu bilondeshile tshilele tshia pa buloba bujima. 32  Luaku tupeshe tatu mvinyo bua kunua, tulale nende, tutungunuje ndelanganyi ya tatuetu.” 33  Nunku butuku abu bavua anu bapesha tatuabu mvinyo bua kunua; ke muanabute kubuela, kulalaye ne tatuende, kadi kakamanya dîba divua muanende mulale nende ne dîba divuaye mujuke to. 34  Nunku dituku diakalonda muanabute wakambila muakunyi ne: “Mvua mulale ne tatu butuku bua kutshia lelu. Tumupeshe kabidi mvinyo bua kunuaye butuku bua lelu. Nunku ubuele, ulale nende bua tutungunuje ndelanganyi ya tatuetu.” 35  Nunku butuku abu kabidi bakapesha tatuabu mvinyo misangu ya bungi bua kunuaye; pashishe muakunyi wakabuela, kulalaye nende, kadi kakamanya dîba divua muanende mulale nende ne dîba divuaye mujuke to. 36  Nunku bana bonso babidi ba Lota bakimita mafu a tatuabu. 37  Muanabute wakalela muana wa balume, kumuinyikaye ne: Moaba.+ Yeye ke tatu wa bena Moaba ba lelu.+ 38  Muakunyi wakalela pende muana wa balume, kumuinyikaye ne: Bene-ami. Yeye ke tatu wa bena Amona+ ba lelu.

Note

Anyi “mu bukubi.” Ku mua.: “mu mundidimbi.”
Anyi “Bakabambakaja bikole.”
Anyi “udi umvuika bikole.”
Anyi “anyima.”
Anyi “dinanga dia lulamatu.”
Anyi “anyima wanyi.”
Anyi “anyima wanyi neashale ne muoyo.”
Diumvuija: “Bukese.”