Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Ekesode 8:1-32

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Tshipupu 2: ndimba (1-15)

  • Tshipupu 3: tumue (16-19)

  • Tshipupu 4: mabubu (20-32)

    • Goshene kayi mulengibue (22, 23)

8  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Ndaku kudi Palô, umuambile ne: ‘Yehowa udi wamba ne: “Lekela bantu banyi baye bua kuntendelela.+  Wewe mutungunuke ne kubenga bua kubalekela, nentume ndimba+ mu buloba buebe buonso.  Musulu wa Nile newuwule tente ne ndimba, neyibande ne neyibuele mu nzubu muebe, mu nzubu webe wa bulalu, pa bulalu buebe, mu nzubu ya bena mudimu bebe, pa bantu bebe, mu mfulu yebe, ne mu bintu biebe bia kusopela bukula.*+  Ndimba neyibande kuudi, kudi bantu bebe, ne kudi bena mudimu bebe bonso.”’”  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Ambila Alona ne: ‘Olola tshianza tshiebe ne dikombo diebe pa misulu, pa minkoloji ya musulu wa Nile, ne pa bisense, ne wenze bua ndimba ibande mu buloba bua Ejipitu.’”  Nunku Alona wakolola tshianza tshiende pa mâyi a mu Ejipitu, ndimba kutuadijayi kubanda, kuwulayi buloba bua Ejipitu bujima.  Kadi bakuidi bena majimbu bakenza bualu bua muomumue ne majimbu abu, ne bobu pabu bakenza bua ndimba ibande mu buloba bua Ejipitu.+  Pashishe Palô wakabikila Mose ne Alona, kubambilaye ne: “Lombayi Yehowa bua umbushe ndimba kundi ne kudi bantu banyi,+ bualu ndi musue kulekela tshisamba tshienu bua tshiye kulambula Yehowa milambu.”  Ke Mose kuambila Palô ne: “Ngambilaku wewe dîba dindi ne bua kulomba bua ndimba yumbuke kuudi, kudi bena mudimu bebe, kudi bantu bebe, ne mu nzubu yebe. Neyishadile anu mu Musulu wa Nile.” 10  Ke yeye kuamba ne: “Malaba.” Nunku Mose wakamba ne: “Nebienzeke bilondeshile dîyi diebe, bua umanye ne: kakuena mukuabu udi bu Yehowa Nzambi wetu to.+ 11  Ndimba neyumbuke kuudi, mu nzubu yebe, kudi bena mudimu bebe ne kudi bantu bebe. Neyishadile anu mu musulu wa Nile.”+ 12  Nunku Mose ne Alona bakumbuka kudi Palô, Mose wakalomba Yehowa bua ndimba ivuaye mutume kudi Palô.+ 13  Ke Yehowa kuenza anu muvua Mose mulombe, ndimba kutuadijayi kufua mu nzubu, mu mbanza ne mu mpata. 14  Bavua bayikunguija mishiki bungi kabuyi kubala, ne buloba kutuadijabu kununka. 15  Pakamona Palô ne: kuvua kumueneke disulakana, wakapapisha muoyo wende,+ kubengaye bua kubateleja, anu muvua Yehowa muambe. 16  Ke Yehowa kuambila Mose ne: “Ambila Alona ne: ‘Olola dikombo diebe, ukume lupuishi lua pa buloba, ne lupuishi nelulue tumue mu buloba buonso bua Ejipitu.’” 17  Bakenza nanku. Alona wakolola tshianza tshiende ne dikombo diende, kukumaye lupuishi lua pa buloba, ne tumue tuakabanga kuikila bantu ne nyama. Lupuishi luonso lua pa buloba luakalua tumue mu buloba buonso bua Ejipitu.+ 18  Bakuidi bena majimbu bakateta bua kuenza bia muomumue bua kupatulabu tumue ne majimbu abu,+ kadi bakapangila. Tumue tuakikila bantu ne nyama. 19  Ke bakuidi bena majimbu kuambilabu Palô ne: “Eu mmunu wa Nzambi!”+ Kadi Palô wakatungunuka ne kupapisha muoyo wende, kakabateleja to, anu muvua Yehowa muambe. 20  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Ujuke mu dindadinda, wimane kumpala kua Palô. Tangila! Neapatuke bua kuya ku mâyi. Umuambile ne: ‘Yehowa udi wamba ne: “Lekela bantu banyi baye bua kuntendelela. 21  Kadi wewe kuyi mulekele bantu banyi, nentume mabubu* kuudi wewe, kudi bena mudimu bebe, kudi bantu bebe ne mu nzubu yebe; nzubu ya mu Ejipitu neyuwule tente ne mabubu, ne neikale too ne panshi ponso padibu* bimanyina. 22  Dituku adi meme nengenze bua kuikale dishilangana mu buloba bua Goshene mudi bantu banyi basombele. Muomu kamuakuikala dibubu nansha dimue;+ mu bualu ebu neumanye ne: meme Yehowa ndi mu buloba ebu.+ 23  Nengenze bua kuikale dishilangana pankatshi pa bantu banyi ne bantu bebe. Malaba tshimanyinu etshi netshienzeke.”’” 24  Yehowa wakenza nanku, ne bisumbu binene bia mabubu biakatuadija kubuela mu nzubu mua Palô, mu nzubu ya bena mudimu bende ne mu buloba buonso bua Ejipitu.+ Buloba buakanyanguka bua mabubu.+ 25  Ndekelu wa bionso, Palô wakabikila Mose ne Alona, kuambaye ne: “Ndayi, nulambule Nzambi wenu milambu mu buloba ebu.” 26  Kadi Mose wakamba ne: “Kabiena bikumbana bua kuenza nanku to, bualu tshitualambula Yehowa Nzambi wetu netshikale tshintu tshibi kudi bena Ejipitu.+ Tuetu balambule tshintu tshidi tshibi kudi bena Ejipitu mu mêsu abu, kabakutuasa mabue anyi? 27  Netuenze luendu lua matuku asatu mu tshipela, ne muomu amu ke mutualambuila Yehowa Nzambi wetu milambu anu mudiye mutuambile.”+ 28  Ke Palô kuamba ne: “Nennulekele nuye kulambula Yehowa Nzambi wenu milambu mu tshipela. Kadi kanuyi kule to. Nundombele kudi Nzambi.”+ 29  Nunku Mose wakamba ne: “Mpindieu ndi ngumbuka kumpala kuebe, nendombe Yehowa, ne malaba mabubu neumbuke kudi Palô, kudi bena mudimu bende, ne kudi bantu bende. Kadi Palô alekele kutukutakaja* pa kubenga kulekela bantu bua baye kulambula Yehowa milambu.”+ 30  Nunku Mose wakapatuka kudi Palô, kulombaye Yehowa.+ 31  Nunku Yehowa wakenza bilondeshile dîyi dia Mose, ne mabubu akumbuka kudi Palô, kudi bena mudimu bende, ne kudi bantu bende. Nansha dimue kadiakashala to. 32  Kadi Palô wakapapisha kabidi muoyo wende, kubengaye bua kulekela bena Isalele.

Note

Anyi “bibakudi.”
Bishi bikuabu bienze bu njiji bitu bisumangana.
Mmumue ne: bena Ejipitu.
Anyi “kunaya netu.”