Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Ekesode 34:1-35

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dilongolola mabue abidi a tshianana (1-4)

  • Mose udi umona butumbi bua Yehowa (5-9)

  • Diambulula malu a mu tshipungidi (10-28)

  • Mpala wa Mose udi utua nsese (29-35)

34  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Disongela mabue abidi a buena a kumpala au,+ ne nemfunde pa mabue au mêyi avua pa mabue a kumpala+ auvua mutayishe au.+  Dilongolola bua mu dinda, bualu mu dinda neubande ku mukuna wa Sinai ne newimane kumpala kuanyi kuntu aku pa lusongo lua mukuna.+  Kadi muntu nansha umue kabandi nebe, ne muntu nansha umue kamueneki muaba nansha umue ku mukuna aku. Nansha ngombe anyi mikoko kayena mua kudia kumpala kua mukuna au to.”+  Nunku Mose wakasonga mabue abidi a buena a kumpala ne wakajuka pa dinda menemene, kubandaye ku mukuna wa Sinai anu muvua Yehowa mumutumine dîyi bua kuenza; wakaya ne mabue abidi au mu tshianza tshiende.  Pashishe Yehowa wakapueka+ mu ditutu, kuimanaye nende muaba au, kumanyishaye dîna dia Yehowa.+  Yehowa uvua upita kumpala kuende umanyisha ne: “Yehowa, Yehowa, Nzambi wa luse+ udi uditeka pa muaba wa bakuabu,*+ kena ukuata tshiji lukasa,+ mmuwule tente ne dinanga dia lulamatu*+ ne bulelela,*+  udi uleja dinanga dia lulamatu kudi bantu binunu ne binunu;+ udi ubuikila bilema, dishipa dia mikenji ne mpekatu,+ kadi mu mushindu nansha umue kena mua kupanga kunyoka muntu udi mupile;+ udi ufila dinyoka bua tshilema tshia batatu kudi bana ne kudi bikulu, kudi bantu ba tshipungu tshisatu ne kudi bantu ba tshipungu tshinayi.”+  Mose wakinama ne lukasa luonso, kutuaye mpala panshi.  Pashishe wakamba ne: “Mpindieu Yehowa, meme muanyishibue ku mêsu kuebe, nunku Yehowa, ndaku koku netu munkatshi muetu+ nansha mutudi bantu ba mutu mukole,*+ ne utubuikidile koku bilema bietu ne mpekatu wetu,+ ne utuangate bu tshisamba tshiebe.” 10  Yeye kuamba ne: “Mona, ndi ndia nenu tshipungidi ne: Nengenze kumpala kua tshisamba tshienu tshionso malu a kukema atu kaayi manji kuenzeka* pa buloba bujima anyi munkatshi mua bisamba bionso,+ ne bisamba bionso binudi basombe munkatshi muabi nebimone mudimu wa Yehowa, bualu ndi ngenza nenu bualu budi bukemesha.+ 11  “Teleja tshindi nkutumina dîyi lelu bua kuenza.+ Mona, ndi ngipata bena Amole, bena Kanâna, bena Hiti, bena Pelizi, bena Hiwi ne bena Yebuse kumpala kuebe.+ 12  Udimuke bua kudi tshipungidi ne bantu ba mu buloba buudi uya,+ tshianana bidi mua kulua buteyi kuudi.+ 13  Kadi nudi ne bua kupula bioshelu biabu, nudi ne bua kubumbula makunji abu a tshijila, ne nudi ne bua kukosa mitshi yabu ya tshijila.*+ 14  Kuena ne bua kuinamina nzambi mukuabu to,+ bualu Yehowa mmumanyike bua mudiye ulomba* bua bamulamate anu yeye.* Bushuwa, yeye udi Nzambi udi ulomba bua bamulamate anu yeye.+ 15  Udimuke bua kudi tshipungidi ne bantu ba mu buloba abu, bualu dîba didibu benda bundumba ne nzambi yabu ne balambula nzambi yabu milambu,+ muntu mukuabu udi mua kukubikila ne udi mua kudia bintu bidiye mulambule.+ 16  Dîba adi kuakupanga kuangatshila bana bebe ba balume bana babu ba bakaji,+ ne bana babu ba bakaji nebende masandi ne nzambi yabu ne nebafikishe bana bebe ba balume ku dienda masandi ne nzambi yabu.+ 17  “Kuena ne bua kuenza nzambi ya tshiamu tshiengulula.+ 18  “Udi ne bua kuenza Tshibilu tshia Mampa kaayi mela Luevene.+ Neudie mampa kaayi mela luevene anu mundi mukutumine dîyi bua kuenza; wenze nanku matuku muanda mutekete pakumbana tshikondo mu ngondo wa Abiba,*+ bualu uvua mupatuke mu Ejipitu mu ngondo wa Abiba. 19  “Muanabute yonso wa balume* nguanyi,+ pamue ne banabute bonso ba bimuna biebe, nansha ba ngombe nansha ba mikoko.+ 20  Udi ne bua kupikula muanabute wa mpunda ku mukoko. Kadi wewe kuyi mumupikule, dîba adi udi ne bua kumutshibula nshingu. Udi ne bua kupikula muanabute yonso wa ku bana bebe ba balume.+ Muntu nansha umue kamueneki kumpala kuanyi bianza bitupu to. 21  “Newenze mudimu matuku asambombo, kadi dituku dia muanda mutekete newikishe.*+ Newikishe nansha mu tshikondo tshia kudima nansha mu tshia kupuola. 22  “Newenze Tshibilu tshia Mbingu ne bintu bidi bikola bia kumpala bia ku dinowa dia blé, ne Tshibilu tshia Disangisha bia pa madimi* ku ndekelu kua tshidimu.+ 23  “Bantu balume bebe bonso nebamueneke kumpala kua Mukalenge mulelela, Yehowa, Nzambi wa Isalele misangu isatu ku tshidimu.+ 24  Bualu nengipate bisamba kumpala kuebe,+ ne nengalabaje buloba buebe; muntu nansha umue kakualakana buloba buebe paudi uya bua kumona mpala wa Yehowa Nzambi webe misangu isatu ku tshidimu. 25  “Kuena ne bua kulambula mashi a mulambu wanyi pamue ne tshintu tshiela luevene to.+ Mulambu wa tshibilu tshia Pasaka* kawena ne bua kushala butuku bujima too ne mu dinda to.+ 26  “Neulue ne bintu bitambe buimpe bia ku bintu bidi bikola bia kumpala bia mu buloba buebe ku nzubu wa Yehowa Nzambi webe.+ “Kuena ne bua kulambila kana ka mbuji mu mabele a mamuaku to.”+ 27  Yehowa wakambila kabidi Mose ne: “Udi ne bua kufunda mêyi aa,+ bualu ndi ndia nebe tshipungidi, wewe ne bena Isalele, mu diumvuangana ne mêyi aa.”+ 28  Wakashala ne Yehowa muaba au matuku 40, munya ne butuku. Kakadia ni mbiakudia,+ kakanua ni mmâyi. Nunku Nzambi wakafunda pa mabue au mêyi a tshipungidi, Mêyi Dikumi.*+ 29  Pashishe Mose wakatuluka ku mukuna wa Sinai muikale ne mabue abidi a Bujadiki mu tshianza tshiende.+ Pavua Mose mutuluke ku mukuna, kavua mumanye ne: dikoba dia mpala wende divua ditua nsese bualu uvua muakule ne Nzambi to. 30  Pavua Alona ne bena Isalele bonso bamone Mose, bakamona ne: dikoba dia mpala wende divua ditua nsese, kutshinabu bua kusemena pabuipi nende.+ 31  Kadi Mose wakababikila, nunku Alona ne bamfumu bonso ba tshisumbu bakalua kudiye, Mose kuakulaye nabu. 32  Pashishe bena Isalele bonso bakasemena pabuipi nende, yeye kubapesha mikenji yonso ivua Yehowa mumupeshe ku mukuna wa Sinai.+ 33  Pavua Mose ujikija kuakula nabu, uvua ubuikila mpala wende tshilamba.+ 34  Kadi pavua Mose ubuela kumpala kua Yehowa bua kuakula nende, uvua umbusha tshilamba atshi too ne pavuaye upatuka.+ Pashishe uvua upatuka, umanyisha bena Isalele mikenji ivuaye mupete.+ 35  Bena Isalele bavua bamona ne: dikoba dia mpala wa Mose divua ditua nsese; nunku Mose uvua udibuikila kabidi tshilamba ku mêsu too ne pavuaye ubuela bua kuakula ne Nzambi.*+

Note

Anyi “udi ne muoyo muimpe.”
Anyi “luse lujalame.”
Anyi “lulamatu.”
Ku mua.: “badi ne nshingu miumisha.”
Anyi “kufukibua.”
Tang. Diumv.
Ku mua.: “Yehowa, dîna diende didi dilomba.”
Anyi “Yehowa mmumanyike bua mudiye kayi witaba bua bamutendelele pamue ne nzambi mikuabu; dîna dia Yehowa didi Mukawu.”
Ku mua.: “Tshintu tshionso tshidi tshikangula difu.”
Anyi “kulama nsabatu.”
Bavua kabidi batshibikila ne: Tshibilu tshia Bitanda (ntenta).
Anyi “Kupita kua Yehowa.”
Anyi “Mikenji Dikumi.”
Ku mua.: “nende.”