Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Ekesode 23:1-33

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mapangadika bua Isalele (1-19)

    • Bua bululame ne bikadilu bimpe (1-9)

    • Bua nsabatu ne bibilu (10-19)

  • Muanjelu udi ulombola Isalele (20-26)

  • Dipeta buloba ne mikalu (27-33)

23  “Kuena ne bua kumuangalaja* lumu ludi kaluyi lulelela to.+ Kuambuluishi muntu mubi pa kulua ntemu udi ujinga bua kuenzelangana bibi.+  Kuena ne bua kulonda tshisumbu tshia bantu bua kuenza bualu bubi, ne kuena ne bua kukonyangaja buakane pa kufila bujadiki kampanda bua kuya mudi tshisumbu tshia bantu tshiya.*  Kuena ne bua kuikala ne kansungansunga mu tshilumbu tshia muntu mupele.+  “Wewe musambakene ne ngombe anyi ne mpunda wa muena lukuna webe mupambuke, udi ne bua kumupingaja kudiye.+  Wewe mumone ne: mpunda wa muntu udi mukukine mmudishinde ne bujitu, kumupitshi wewe kuya to. Udi ne bua kumuambuluisha bua kumbusha nyama bujitu.+  “Kuena ne bua kukonyangaja dilumbuluisha dia mupele udi munkatshi muenu padiye ne tshilumbu to.+  “Kubuelakanyi mu difundangana ne bualu* bua dishima, ne kushipi muntu udi kayi ne bualu ne muntu muakane, bualu tshiakuamba muntu mubi ne: mmuakane to.*+  “Kuena ne bua kuitaba dikosa mishiku, bualu dikosa mishiku didi difofomija bantu ba meji ne didi mua kukonyangaja mêyi a bantu bakane.+  “Kuena ne bua kukengesha muntu udi musombe buenyi to. Nudi bamanye mutu muntu wa ku babende udiumvua,* bualu nuvua basombe buenyi mu buloba bua Ejipitu.+ 10  “Mu bidimu bisambombo neukune mamiinu mu buloba buebe ne neupuole bia pa madimi.+ 11  Kadi mu tshidimu tshia muanda mutekete udi ne bua kubulekela kabuyi budima ne neubushiye tshilala,* ne bapele ba mu tshisamba tshienu nebadie bintu bia muomu, ne bidibu bobu bashiya, nyama ya tshisuku neyibidie. Ke tshiudi ne bua kuenza ne budimi buebe bua tumuma tua mvinyo ne budimi buebe bua mitshi ya olive. 12  “Newenze mudimu webe matuku asambombo; kadi dituku dia muanda mutekete newimanyike mudimu webe mukole, bua ngombe webe ne mpunda webe bikishe ne bua muana wa mupika webe mukaji ne muntu udi musombe buenyi bapetulule bukole.+ 13  “Nudi ne bua kudimuka bua kuenza malu onso andi munuambile;+ ne kanuena ne bua kutela mêna a nzambi mikuabu; kabaumvu ku mishiku* yebe to.+ 14  “Neungenzele tshibilu misangu isatu ku tshidimu.+ 15  Newenze Tshibilu tshia Mampa kaayi mela Luevene.+ Neudie mampa kaayi mela luevene matuku muanda mutekete pakumbana tshikondo mu ngondo wa Abiba,*+ anu mundi mukutumine dîyi bua kuenza, bualu tshikondo atshi ke tshiuvua mupatuke mu Ejipitu. Muntu nansha umue kena ne bua kumueneka kumpala kuanyi bianza bitupu to.+ 16  Newenze kabidi Tshibilu tshia Dinowa* dia bintu bidi bikola bia kumpala bia ku midimu yebe mikole, bia ku bintu biuvua mukune mu budimi;+ ne Tshibilu tshia Disangisha bia pa madimi* ku ndekelu kua tshidimu, pawasangisha bia pa madimi bia ku midimu yebe mikole.+ 17  Bantu balume bebe bonso nebamueneke kumpala kua Mukalenge mulelela Yehowa misangu isatu ku tshidimu.+ 18  “Kuena ne bua kufila mashi a mulambu wanyi pamue ne tshintu tshiela luevene to. Milambu ya mafuta a nyama iudi ufila mu bibilu bianyi kayena ne bua kushala butuku bujima too ne mu dinda. 19  “Udi ne bua kulua ne bintu bitambe buimpe bia ku bintu bidi bikola bia kumpala bia mu budimi buebe ku nzubu wa Yehowa Nzambi webe.+ “Kuena ne bua kulambila kana ka mbuji mu mabele a mamuaku to.+ 20  “Ndi ntuma muanjelu kumpala kuebe+ bua kukulama mu njila ne kuya nebe muaba undi mulongolole.+ 21  Udimuke bua bualu buende ne utumikile dîyi diende. Kumutombokedi to, bualu kakubuikidila dishipa dienu dia mikenji,+ bualu dîna dianyi didi munda muende. 22  Kadi wewe mutumikile dîyi diende ne muoyo mujima ne muenze bionso bindi ngamba, nengikale lukuna ne bena lukuna bebe, ne nenduishe badi bakuluisha. 23  Bualu muanjelu wanyi neaye kumpala kuebe ne neaye nebe kudi bena Amole, bena Hiti, bena Pelizi, bena Kanâna, bena Hiwi ne bena Yebuse, ne nembabutule.+ 24  Kuena ne bua kuinamina nzambi yabu, anyi kabakuitabijiji bua kuyitendelela to, ne kuena ne bua kuidikija bilele biabu to.+ Kadi udi ne bua kuyibutula ne kusunsula makunji abu a tshijila.+ 25  Nudi ne bua kutendelela Yehowa Nzambi wenu,+ ne yeye neabeneshe biakudia bienu ne mâyi enu.+ Nengumbushe masama munkatshi muenu.+ 26  Bakaji ba mu buloba buenu kabakuikala batula mafu anyi kabakuikala bankumba to,+ ne nengenze bua ulale uboboke.* 27  “Nentume ditshina dianyi kumpala kuebe,+ ne nembueje bisamba bionso biwasambakena nabi mu kayumbayumba, ne nengenze bua utshimune bena lukuna bebe bonso ne bua banyeme kumpala kuebe.*+ 28  Nentume ditekeshibua mu mikolo* kumpala kuebe,+ ne nedinyemeshe bena Hiwi, bena Kanâna ne bena Hiti kumpala kuebe.+ 29  Tshiakubipata kumpala kuebe mu tshidimu tshimue, bua buloba kabushadi munda mutupu ne nyama ya luonji kayivudianganyi bua kukuluisha.+ 30  Nembipate kumpala kuebe ku kakese ku kakese too ne pawavulangana ne pawakuata buloba buonso.+ 31  “Nenteke mikalu yebe kumbukila ku Mbuu Mukunze too ne ku mbuu wa bena Peleshete, ne kumbukila ku tshipela too ne ku Musulu;*+ bualu nemfile bena mu buloba mu bianza bienu ne neubipate kumpala kuebe.+ 32  Kuena ne bua kudia nabu tshipungidi anyi kutshidia ne nzambi yabu to.+ 33  Kabena ne bua kusomba mu buloba buenu, bua kabakufikishi ku dingenzela mpekatu. Wewe mutendelele nzambi yabu, bualu abu nebulue bushuwa buteyi kuudi.”+

Note

Ku mua.: “kutungunuja.”
Anyi “bujadiki budi bantu ba bungi banyisha.”
Ku mua.: “dîyi.”
Anyi “kubingisha muntu mubi to.”
Anyi “bamanye nsombelu (anyima) wa muntu wa ku babende.”
Anyi “lububa.”
Ku mua.: “mukana.”
Bavua batshibikila kabidi ne: Tshibilu tshia Mbingu, anyi Pentekoste.
Bavua batshibikila kabidi ne: Tshibilu tshia Bitanda (Ntenta).
Anyi “Nengenze bua matuku ebe uwule.”
Anyi “nengenze bua baluishi bebe bonso bakuele nyima.”
Anyi pamuapa: “dipampakana; ditshina dikole.”
Mmumue ne: musulu wa Pelata.