Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Ekesode 12:1-51

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dijadika Pasaka (1-28)

    • Kusompuela mashi ku mabaya a ku biibi (7)

  • Tshipupu tshia 10: badi bashipa banabute (29-32)

  • Tshimuangi tshidi tshituadija (33-42)

    • Ndekelu wa bidimu 430 (40, 41)

  • Malu a kulonda bua kudia Pasaka (43-51)

12  Yehowa wakambila Mose ne Alona mu buloba bua Ejipitu ne:  “Ngondo eu neikale ngondo wa ntuadijilu buenu nuenu. Neikale ngondo wa kumpala wa tshidimu buenu nuenu.+  Ambila tshisumbu tshijima tshia bena Isalele ne: ‘Mu dituku dia dikumi dia ngondo eu, yonso wa kudibu angate mukoko+ bua nzubu wa tatuabu, mukoko ku nzubu, mukoko ku nzubu.  Kadi bikala bena mu nzubu bakese menemene bua kujikija mukoko, bobu ne muena mutumba nabu* wa pabuipi menemene badi ne bua kuwudia pamue mu nzubu muabu bilondeshile bungi bua bantu.* Paudi wenza makumi, umanye bungi bua munyinyi udi muntu yonso mua kudia.  Mukoko webe udi ne bua kuikala tshimpanga tshimpe+ tshia tshidimu tshimue. Udi mua kusungula munkatshi mua bimpanga bia mikoko bitshidi biana anyi munkatshi mua mbuji.  Udi ne bua kuwulama too ne mu dituku dia 14 dia ngondo eu,+ ne dîku dionso dia mu tshisumbu tshia Isalele nediwushipe pakadi dîba dibuele, kumpala kua butuku kuila.*+  Badi ne bua kuangata ndambu wa mashi, kuasompuela ku mabaya abidi a mu nseke ya mushiku wa mbelu ne ku dibaya dia ku mutu kua mushiku wa mbelu wa nzubu mudibu bawudiila.+  “‘Badi ne bua kudia munyinyi au butuku abu.+ Nebawoshe pa kapia ne nebawudie pamue ne mampa adi kaayi mela luevene+ ne bisekiseki bia bululu.+  Kanuwudi mubishi anyi mutumpa, mulamba ne mâyi to, kadi nuwoshe pa kapia, mutu wawu pamue ne tulum’a mukolo ne bia munda biawu. 10  Kanuena ne bua kuwulama nansha mukese too ne mu dinda, kadi washala too ne mu dinda nenuwoshe mu kapia.+ 11  Nudi ne bua kuwudia mushindu eu: ne mukaba wenu musuika,* sandala yenu ku makasa, ne dikombo dienu mu tshianza; ne nudi ne bua kuwudia lubilu lubilu. Eu udi Pasaka wa Yehowa.* 12  Bualu nempitshile mu buloba bua Ejipitu butuku abu, nenshipe muanabute yonso wa mu buloba bua Ejipitu, kubangila ku muntu too ne ku nyama;+ ne nennyoke nzambi yonso ya mu Ejipitu.+ Meme ndi Yehowa. 13  Mashi au neikale tshimanyinu tshienu pa nzubu inudi; nemmone mashi au ne nempite pa mutu penu, tshipupu katshiakulua kunudi bua kunubutula pangakuma buloba bua Ejipitu to.+ 14  “‘Dituku edi nedikale tshivulukilu kunudi, ne nenudivuluke bu tshibilu tshia Yehowa mu bipungu bienu bionso. Nudi ne bua kudivuluka bu mukenji mufunda wa tshiendelele. 15  Nenudie mampa adi kaayi mela luevene matuku muanda mutekete.+ Mu dituku dia kumpala, nudi ne bua kumbusha luevene* mu nzubu yenu, bualu muntu yonso udi udia tshintu tshiela luevene kumbukila ku dituku dia kumpala too ne ku dia muanda mutekete, badi ne bua kumbusha* muntu* au mu Isalele. 16  Mu dituku dia kumpala nenuenze masangisha a tshijila, ne mu dituku dia muanda mutekete, masangisha makuabu a tshijila. Mudimu nansha umue kawena ne bua kuenzeka matuku au to.+ Anu tshintu tshidi muntu* natshi dijinga bua kudia, tshiotshi ke tshinualamba. 17  “‘Nudi ne bua kuikala nuenza Tshibilu tshia Mampa kaayi mela Luevene,+ bualu mu dituku edi menemene nempatule misumba* yenu mu buloba bua Ejipitu. Nudi ne bua kuvuluka dituku edi mu bipungu bienu bionso bu mukenji mufunda wa tshiendelele. 18  Mu ngondo wa kumpala, dituku dia 14 dia ngondo, nenudie mampa adi kaayi mela luevene ku dilolo too ne mu dituku dia 21 dia ngondo ku dilolo.+ 19  Kanuikadi ne luevene* mu nzubu yenu munkatshi mua matuku muanda mutekete, bualu muntu yeye mudie tshintu tshiela luevene, nansha yeye muikale muntu wa ku babende anyi muledibue mu ditunga,+ badi ne bua kumbusha* muntu* au mu tshisumbu tshia Isalele.+ 20  Kanuena ne bua kudia tshintu tshionso tshidi tshiela luevene to. Nudi ne bua kudia mampa adi kaayi mela luevene mu nzubu yenu yonso.’” 21  Diakamue Mose wakabikila bakulu ba bena Isalele bonso,+ kubambilaye ne: “Ndayi nusungule nyama itshidi miana* bua mêku enu onso, ne nushipe mulambu wa Pasaka.* 22  Pashishe nutue tshisumbu tshia tumitshi tua izope mu mashi adi mu dilongo dinene, nukume mashi au ku dibaya dia ku mutu kua mushiku wa mbelu ne ku mabaya abidi a mu nseke yawu; muntu nansha umue wa kunudi kapatuki ku tshiibi tshia nzubu wende too ne mu dinda. 23  Nunku padi Yehowa upita bua kutumina bena Ejipitu tshipupu ne padiye umona mashi ku dibaya dia ku mutu kua mushiku wa mbelu ne ku mabaya abidi a mu nseke yawu, Yehowa neapite bushuwa pa mutu pa tshiibi atshi, kakuanyisha bua tshipupu tshia lufu* tshibuele mu nzubu yenu to.+ 24  “Nudi ne bua kuenza bualu ebu bu mukenji wa kashidi buebe wewe ne bana bebe.+ 25  Panudi nubuela mu buloba buanupesha Yehowa, anu mukadiye muambe, nudi ne bua kutungunuka ne kuenza tshibilu etshi.+ 26  Padi bana benu banuebeja ne: ‘Tshibilu tshinudi nuenza etshi tshidi tshiumvuija tshinyi kunudi?’+ 27  nubambile ne: ‘Mmulambu wa Pasaka* bua Yehowa uvua mupite pa mutu pa nzubu ya bena Isalele mu Ejipitu pavuaye mutumine bena Ejipitu tshipupu, kadi musungile nzubu yetu.’” Pashishe bantu bakinama, kutuabu mpala panshi. 28  Nunku bena Isalele bakaya, kuenzabu anu muvua Yehowa mutumine Mose ne Alona dîyi bua kuenza.+ Bakenza anu nanku. 29  Nanku mundankulu, Yehowa wakashipa muanabute yonso mu buloba bua Ejipitu,+ kubangila ku muanabute wa Palô uvua musombe mu nkuasa wende wa bukalenge too ne ku muanabute wa muntu uvuabu bakuate mu buloko,* ne muanabute wa nyama yonso.+ 30  Palô wakajuka butuku abu, yeye ne bena mudimu bende bonso ne bena Ejipitu bakuabu bonso, ne kuvua miadi mikole munkatshi mua bena Ejipitu, bualu kakuvua nzubu uvua ne muntu kayi mufuamu to.+ 31  Ke yeye kubikila Mose ne Alona+ diakamue butuku abu, kuambaye ne: “Jukayi, umbukayi munkatshi mua bantu banyi, nuenu ne bena Isalele bakuabu. Ndayi nutendelele Yehowa, anu bu munudi bambe.+ 32  Angatayi kabidi mikoko yenu ne ngombe yenu, nuye, anu bu munudi bambe.+ Kadi nudi kabidi ne bua kumbenesha.” 33  Nunku bena Ejipitu bakabanga kuenzeja bena Isalele bua bumbuke lukasa+ mu buloba buabu “bualu,” anu muvuabu bambe, “tuetu bonso tudi anu bu tukadi bafue!”+ 34  Nunku bantu bakambula bukula buabu busopa kabuyi buanji kuela luevene, ne bintu biabu bia kusopela bukula* bivungila mu bilamba pa makaya abu. 35  Bena Isalele bakenza tshivua Mose mubambile, bobu kulomba bena Ejipitu bintu bia arjan ne bia or, ne bilamba kabidi.+ 36  Yehowa wakenza bua tshisamba etshi tshilengelele bena Ejipitu, nunku bakabapesha bivuabu balombe, ne bakapawula bena Ejipitu.+ 37  Nunku bena Isalele bakumbuka ku Lamesese+ batangile ku Sukota,+ bantu balume batue ku binunu 600 benda lua makasa, pa kumbusha bana.+ 38  Tshisumbu tshinene tshia bantu basambakane*+ tshiakaya nabu, pamue ne mikoko ne ngombe, bimuna bia bungi menemene. 39  Bakatuadija kuosha mampa a bijengu kaayi mela luevene ne bukula busopa buvuabu bumbuke nabu mu Ejipitu. Kabuvua buela luevene to, bualu bavua babipate mu Ejipitu mu tshimpitshimpi kabayi banji kudilongoluela biakudia nansha bikese.+ 40  Disomba dia bena Isalele, bavua basombele mu Ejipitu,+ divua dia bidimu 430.+ 41  Ku ndekelu kua bidimu 430 abi, mu dituku adi menemene, misumba* yonso ya Yehowa yakapatuka mu buloba bua Ejipitu. 42  Ebu mbutuku buikalabu ne bua kuvuluka mushindu uvua Yehowa mubapatule mu buloba bua Ejipitu. Ebu mbutuku buikala tshisamba tshionso tshia Isalele ne bua kulama bua Yehowa mu bipungu biabu bionso.+ 43  Nunku Yehowa wakambila Mose ne Alona ne: “Eu mmukenji mufunda wa Pasaka:* Muntu wa ku babende nansha umue kena mua kumudia to.+ 44  Kadi muntu yeye muikale ne mupika mulume musumba ku makuta, udi ne bua kumutengula.+ Dîba adi udi mua kumudia pende. 45  Muenyi ne muntu udibu bangate ku mudimu kabena mua kumudia to. 46  Nebamudiile mu nzubu umue. Kuena ne bua kupatuka ne munyinyi nansha mukese pambelu, ne kanuena ne bua kutshibula mufuba wende nansha umue to.+ 47  Tshisumbu tshionso tshia bena Isalele tshidi ne bua kuenza Pasaka.* 48  Bikala muntu wa ku babende udi musombe nenu musue kuenza Pasaka bua Yehowa, muntu mulume yonso wa kuende udi ne bua kutengudibua. Dîba adi, udi mua kusemena bua kumuenza, ne nealue bu muntu udi muledibue mu ditunga. Kadi muntu udi kayi mutengula kena mua kumudia to.+ 49  Nekuikale mukenji wa muomumue bua muntu udi muledibue mu ditunga ne bua muntu wa ku babende udi musombe munkatshi muenu.”+ 50  Nunku bena Isalele bonso bakenza anu muvua Yehowa mutumine Mose ne Alona dîyi bua kuenza. Bakenza anu nanku. 51  Mu dituku dine adi, Yehowa wakapatula bena Isalele pamue ne misumba* yabu mu buloba bua Ejipitu.

Note

Ku mua.: “yeye ne muena mutumba nende.”
Anyi “anyima.”
Ku mua.: “pankatshi pa madilolo abidi.”
Ku mua.: “ne bimono bienu bisuika mikaba.”
Anyi “Kupita kua Yehowa.”
“Luevene.” Ndambu mukese wa bukula busopa buela luevene buvuabu bela mu bukula bukuabu bu luevene.
Anyi “kushipa.”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Anyi “bisumbu.”
Anyi “kushipa.”
Anyi “anyima.”
Mmumue ne: bana ba mikoko anyi ba mbuji.
Anyi “Kupita kua Yehowa.”
Ku mua.: “dibutuka.”
Anyi “Kupita kua Yehowa.”
Ku mua.: “nzubu wa tshina tshia kulamina mâyi.”
Anyi “bibakudi.”
Mmumue ne: tshisumbu tshia bantu basambakane bavua kabayi bena Isalele, kusangisha ne bena Ejipitu.
Anyi “bisumbu.”
Anyi “Kupita kua Yehowa.”
Anyi “Kupita kua Yehowa.”
Anyi “bisumbu.”