Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Ekesode 10:1-29

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Tshipupu tshia 8: mpasu (1-20)

  • Tshipupu tshia 9: mifitu (21-29)

10  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Ndaku kudi Palô, bualu ndi mulekele muoyo wende ne mioyo ya bena mudimu bende bua ipape,+ bua ngenze bimanyinu bianyi ebi kumpala kuende,+  ne bua umanyishe bana bebe ne bikulu bebe mumvua mukengeshe Ejipitu bikole ne bimanyinu bimvua muenze munkatshi muabu;+ nenumanye bushuwa ne: meme ndi Yehowa.”  Nunku Mose ne Alona bakaya kudi Palô, kumuambilabu ne: “Yehowa Nzambi wa bena Ebelu udi wamba nunku: ‘Neutungunuke ne kubenga kunkokela too ne dîba kayi?+ Lekela bantu banyi baye bua kuntendelela.  Bualu wewe mutungunuke ne kubenga kulekela bantu banyi, mona, ndi ntuma mpasu mu buloba buebe malaba.  Neyikale pa mutu pa buloba buonso, ne kakuakuikala mushindu wa kumona panshi to. Neyidie bintu bivua bipanduke ku mvula wa mabue, bivuabu banushile, ne neyidie mitshi yenu yonso idi ikola mu mpata.+  Neyuwule mu nzubu yebe, mu nzubu ya bena mudimu bebe bonso, ne mu nzubu ya mu Ejipitu mujima mu mushindu udi batatuebe ne bakakuebe kabayi banji kumona katshia bikala mu buloba ebu too ne lelu.’”+ Pakambaye nanku, wakakudimuka, kumbukaye kudi Palô.  Pashishe, bena mudimu ba Palô bakamuambila ne: “Muntu eu neatungunuke ne kututatshisha* too ne dîba kayi? Lekela bantu aba baye bua kutendelela Yehowa Nzambi wabu. Kuena muanji kumona ne: Ejipitu mmubutuke anyi?”  Nunku bakapingaja kabidi Mose ne Alona kumpala kua Palô, yeye kubambila ne: “Ndayi nutendelele Yehowa Nzambi wenu. Kadi badi baya bine mbanganyi?”  Ke Mose kuamba ne: “Netuye ne bansonga betu, ne bakulumpe betu, ne bana betu ba balume, ne bana betu ba bakaji, ne mikoko yetu, ne ngombe yetu,+ bualu netuenzele Yehowa tshibilu.”+ 10  Yeye kubambila ne: “Meme anu munulekele nuenu ne bana benu, nanku Yehowa udi nenu!+ Bidi bimueneka ne: nudi nukeba kuenza bualu bubi. 11  Tòo! Anu bantu balume ba munkatshi muenu ke badi mua kuya bua kutendelela Yehowa, bualu ke tshinuvua balombe.” Nunku bakabipata kumpala kua Palô. 12  Ke Yehowa kuambila Mose ne: “Olola tshianza tshiebe pa buloba bua Ejipitu bua mpasu ilue mu buloba bua Ejipitu ne idie bikunyibua bionso bidi mu buloba, bintu bionso bivua mvula wa mabue mushiye.” 13  Diakamue Mose wakolola dikombo diende pa buloba bua Ejipitu, ne Yehowa wakenza bua lupepele lua ku est lutute pa buloba dituku adi dijima ne butuku bujima. Mu dinda, lupepele lua ku est luakalua ne mpasu. 14  Mpasu yakalua mu buloba buonso bua Ejipitu, kuikilayi mu buloba buonso bua Ejipitu.+ Buvua bualu bukole be!+ Kakuvua kuanji kuikala mpasu bungi nanku kumpala kuayi, ne kayakuikalaku kabidi bungi nanku to. 15  Yakabuikila buloba bujima, ne buloba buakafiika bua bualu buayi; yakadia bikunyibua bionso bia mu buloba ne bimuma bionso bia ku mitshi bivua mvula wa mabue mushiye; dibeji dibishi nansha dimue kadiakashala ku mitshi anyi ku bikunyibua bia mu mpata mu buloba buonso bua Ejipitu. 16  Nunku Palô wakabikila Mose ne Alona lukasa, kuambaye ne: “Ndi muenzele Yehowa Nzambi wenu mpekatu ne nuenu kabidi. 17  Mpindieu mbuikidilayi koku mpekatu wanyi bua musangu eu, ne nulombe Yehowa Nzambi wenu bua angumbushile anu tshipupu tshia lufu etshi.” 18  Nunku yeye* wakumbuka kudi Palô, kulombaye Yehowa.+ 19  Pashishe Yehowa wakenza bua lupepele lukudimuke, luolu kulua lupepele lukole lua ku ouest, kuyalu ne mpasu, luolu kuyela mu Mbuu Mukunze. Mpasu nansha umue kakashala mu buloba buonso bua Ejipitu to. 20  Kadi Yehowa wakalekela muoyo wa Palô upapa,+ ne yeye kakalekela bena Isalele to. 21  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Olola tshianza tshiebe muulu bua mifitu ilue mu buloba bua Ejipitu, mifitu mikole ya muntu mufuane kuyilenga.” 22  Mose wakolola diakamue tshianza tshiende muulu, ne mifitu mikole yakalua mu buloba buonso bua Ejipitu bua matuku asatu.+ 23  Bantu kabavua bamonangana, ne muntu nansha umue kakumbuka muaba uvuaye matuku asatu au to; kadi bena Isalele bonso bavua ne butoke miaba ivuabu basombele.+ 24  Pashishe Palô wakabikila Mose, kuambaye ne: “Ndayi nuenzele Yehowa mudimu.+ Nenushiye anu mikoko yenu ne ngombe yenu. Nansha bana benu badi mua kuya nenu.” 25  Kadi Mose wakamba ne: “Wewe nkayebe neutupeshe* milambu ne milambu ya kuosha, ne netubilambule Yehowa Nzambi wetu.+ 26  Bimuna bietu nebiye kabidi netu. Kakuena nyama* nansha umue washala, bualu netuangate imue ya kudiyi bua kutendelela Yehowa Nzambi wetu, ne katuena banji kumanya bitualambula Yehowa bua kumutendelela too ne patuafika kuntu aku.” 27  Nunku Yehowa wakalekela muoyo wa Palô upapa, ne yeye kakitaba bua kubalekela nansha.+ 28  Palô wakamuambila ne: “Umbuka kumpala kuanyi! Kukebi kabidi bua kumona mpala wanyi to, bualu dituku diwamona mpala wanyi neufue.” 29  Ke Mose kuamba ne: “Anu muudi muambe amu, tshiakukeba bua kumona mpala webe kabidi to.”

Note

Ku mua.: “kuikala buteyi kutudi.”
Badi mua kuikala bakula bua Mose.
Anyi “neutuitabile bua kuikala ne.”
Ku mua.: “tshikono.”