Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Dutelonome 1:1-46

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Diumbuka ku mukuna wa Holeba (1-8)

  • Diteka bamfumu ne balumbuluishi (9-18)

  • Dibenga kutumikila ku Kadeshe-bânea (19-46)

    • Isalele ubenga kubuela mu buloba (26-33)

    • Dipanga kukuata Kanâna (41-46)

1  Aa mmêyi avua Mose muambile Isalele mujima mu tshitupa tshia buloba tshia Yadene mu tshipela, mu mpata ya bipela idi mitangilangane ne Sufa pankatshi pa Palana, Tofele, Labana, Haselota ne Dizahaba.  Bidi biangata matuku 11 bua kumbuka ku Holeba kuya ku Kadeshe-bânea+ lua njila wa mukuna wa Seî.  Mu tshidimu tshia 40,+ mu ngondo wa 11, mu dituku dia kumpala dia ngondo au, Mose wakakula ne bena Isalele* bilondeshile malu onso avua Yehowa mumuambile bua kubambila.  Uvua muakule nabu panyima pa yeye mumane kutshimuna Sihona+ mukalenge wa bena Amole uvua usombela mu Heshebona, ne Oga+ mukalenge wa Bashana uvua usombela mu Ashetalota, mu Edelei.+  Mose wakatuadija kumvuija Mikenji eyi+ mu tshitupa tshia buloba tshia Yadene mu buloba bua Moaba, wamba ne:  “Yehowa Nzambi wetu wakatuambila ku Holeba ne: ‘Nudi bashale ntanta mule mu buloba ebu bua mikuna.+  Kudimukayi, nuase luendu batangile ku buloba bua mikuna bua bena Amole+ ne luseke lua bena mutumba babu bonso mu Alabâ,+ mu buloba bua mikuna, mu Shefela, mu Negebe, ne mu buloba bua kumpenga kua mbuu,+ mu buloba bua bena Kanâna ne ku Lebanona,*+ too ne ku musulu munene, musulu wa Pelata.+  Monayi, ndi muteke buloba kumpala kuenu. Buelayi, nukuate buloba buvua Yehowa muditshipe kudi batatuenu, kudi Abalahama, Izaka,+ ne Yakoba,+ bua kubapeshabu bobu ne bana* babu balonda panyima pabu.’+  “Nunku mvua munuambile dîba adi ne: ‘Tshiena mukumbane bua kuambula bujitu buenu nkayanyi to.+ 10  Yehowa Nzambi wenu mmunuvudije, ne monayi lelu nukadi bungi bu mitoto ya mu diulu.+ 11  Yehowa Nzambi wa bankambua benu anuvudije+ misangu tshinunu kupita munudi mpindieu, ne anubeneshe anu muvuaye munulaye.+ 12  Mmunyi mundi mua kuambula bujitu buenu, malu enu ne matandu enu meme nkayanyi?+ 13  Nusungule bantu balume badi ne meji, badimuke ne bakadi bamonemone malu ba mu bisa bienu, ne nembateke bu bamfumu ku mutu kuenu.’+ 14  Nuvua bangandamune ne: ‘Bualu buudi mutuambile bua kuenza mbuimpe.’ 15  Nunku meme kuangata bamfumu ba mu bisa bienu, bantu balume ba meji badi bamonemone malu, meme kubateka bu bamfumu ku mutu kuenu, bamfumu ba bantu tshinunu tshinunu, bamfumu ba bantu lukama lukama, bamfumu ba bantu makumi atanu makumi atanu, bamfumu ba bantu dikumi dikumi ne batangidi ba bisa bienu.+ 16  “Dîba adi ngakambila balumbuluishi benu ne: ‘Panudi nuteleja tshilumbu tshidi pankatshi pa bana benu, nudi ne bua kulumbuluisha ne buakane+ pankatshi pa muntu ne muanabu anyi ne muntu udi musombe buenyi.+ 17  Kanuena ne bua kuikala ne kansungansunga mu dilumbuluisha to.+ Nudi ne bua kuteleja muntu mupuekele anu bu munudi nuteleja muntu munene.+ Kanuena ne bua kutshina bantu to,+ bualu dilumbuluisha ndia Nzambi;+ ne bikala tshilumbu tshinukolele menemene, nudi ne bua kulua natshi kundi, ne nentshiteleje.’+ 18  Dîba adi ngakanuambila malu onso anuvua ne bua kuenza. 19  “Pashishe tuetu kumbuka ku Holeba, kupitshila mu tshipela tshinene tshionso atshi+ tshidi tshienza buôwa tshinuvua bamone mu njila wa ku buloba bua mikuna bua bena Amole+ anu muvua Yehowa Nzambi wetu mututumine dîyi, ne ndekelu wa bionso tuetu kufika ku Kadeshe-bânea.+ 20  Ke meme kunuambila ne: ‘Nudi bafike mu buloba bua mikuna bua bena Amole budi Yehowa Nzambi wetu utupesha. 21  Monayi, Yehowa Nzambi wenu mmunupeshe buloba ebu. Bandayi, nubukuate anu muvua Yehowa Nzambi wa bankambua benu munuambile.+ Kanutshinyi anyi kanuikadi ne buôwa.’ 22  “Kadi nuenu bonso nuakalua kundi, nuenu kuamba ne: ‘Tutume bantu kumpala kuetu bua kututangidila buloba ne kulua kutuambila njila utudi mua kulonda ne mushindu udi bimenga bituasangana.’+ 23  Lungenyi alu luakamueneka luimpe kundi, nunku meme kusungula bantu 12 ba kunudi, muntu umue bua tshisa tshionso.+ 24  Bakaya, kubandabu mu buloba bua mikuna,+ kufikabu mu Tshibandabanda* tshia Eshekola, bobu kubutentekela. 25  Bakangata ndambu wa bimuma bia mu buloba abu, kuluabu nabi kutudi, kutuambilabu ne: ‘Buloba budi Yehowa Nzambi wetu utupesha mbuimpe.’+ 26  Kadi nuakabenga bua kubanda, nuenu kubenga dîyi dia Yehowa Nzambi wenu.+ 27  Nuenu kutungunuka ne kunungana mu ntenta yenu, nuamba ne: ‘Yehowa uvua mutukine ke bualu kayi uvua mutupatule mu buloba bua Ejipitu bua kutufila mu bianza bia bena Amole bua kutubutula. 28  Mmuaba wa mushindu kayi utudi tuya? Bana betu bavua batutekeshe ku muoyo*+ pavuabu bambe ne: “Bantu abu mbanene bale batupite, ne bimenga biabu mbinene ne mbikolesha too ne mu diulu,*+ ne tuvua bamonamu bana ba bena Anaka.”’+ 29  “Nunku meme kunuambila ne: ‘Kanuikadi ne buôwa anyi kanubatshinyi to.+ 30  Yehowa Nzambi wenu neaye kumpala kuenu ne neanuluile mvita,+ anu muvuaye muenze mu Ejipitu mu mêsu enu mene.+ 31  Nuvua bamone kabidi mu tshipela muvua Yehowa Nzambi wenu munuambule miaba yonso inuvua nuya too ne panuvua bafike muaba eu, anu bu mutu muntu wambula muanende.’ 32  Kadi nansha nanku, kanuvua baleje ditabuja kudi Yehowa Nzambi wenu+ 33  uvua wenda mu njila kumpala kuenu bua kutentekela muaba wa nuenu kutudila. Yeye uvua umueneka mu kapia butuku ne mu ditutu mu munya bua kunuleja njila unuvua ne bua kuendela.+ 34  “Dîba dionso adi Yehowa uvua umvua binuvua nuamba, yeye kumvua tshiji, kuditshipaye ne muoyo mujima ne:+ 35  ‘Muntu nansha umue wa ku bantu aba ba mu tshipungu tshibi etshi kakumona buloba buimpe bumvua muditshipe bua kupesha batatuenu,+ 36  pa kumbusha Kaleba muana wa Yefune. Yeye neabumone, ne nemmupeshe yeye ne bana bende buloba buvuaye mudiate bualu mmulonde Yehowa ne muoyo mujima.*+ 37  (Yehowa wakankuatshila too ne meme tshiji bua bualu buenu, yeye kuamba ne: “Nansha wewe kuakubuelamu to.+ 38  Yoshua muana wa Nuna, udi wimana kumpala kuebe,+ yeye ke wabuela mu buloba abu.+ Umukoleshe,*+ bualu yeye neenze bua Isalele abupiane.”) 39  Pashishe bana benu banuvua bambe ne: nebabakuate mu mvita,+ bana benu badi kabayi bamanye bualu buimpe anyi bualu bubi lelu, bobu aba nebabuele, ne nembapeshabu bua buikale buabu.+ 40  Kadi nuenu, kudimukayi, nuye mu tshipela, nuyile njila wa Mbuu Mukunze.’+ 41  “Ke nuenu kungambila ne: ‘Tudi benzele Yehowa mpekatu. Mpindieu netubande bua kuluangana anu muvua Yehowa Nzambi wetu mututumine dîyi!’ Nunku yonso wa kunudi kuvualaye bintu biende bia mvita, nuenu kuela meji ne: bivua mua kuikala bualu bupepele bua kubanda ku mukuna au.+ 42  Kadi Yehowa wakangambila ne: ‘Ubambile ne: “Kanubandi bua kuluangana mvita, bualu tshiakuikala nenu to.+ Nuenu babande, bena lukuna benu nebanutshimune.”’ 43  Nunku meme kuakula nenu, kadi kanuakateleja to. Kadi nuakabenga dîyi dia Yehowa, nuenu kukeba bua kubanda ku mukuna au mu dikamakama. 44  Nunku bena Amole bavua basomba mu mukuna au bakapatuka bua kusambakena nenu, bobu kunuipata anu bu mutu mbulubulu yenza, bobu kunutangalaja mu Seî too ne ku Hôma. 45  Nunku nuenu kupingana, kubanga kudila kumpala kua Yehowa, kadi Yehowa kakanuteleja anyi kakatuma ntema kunudi to. 46  Ke bualu kayi nuakashala basombe mu Kadeshe matuku onso anudi benzamu.

Note

Ku mua.: “bana ba balume ba Isalele.”
Bidi bimueneka ne: mmulongolongo wa mikuna ya mu Lebanona.
Ku mua.: “dimiinu.”
Anyi “Kasulu ka tshilonda nkoka.”
Ku mua.: “bafikishe mioyo yetu ku dienguluka.”
Mmumue ne: bidi ne bimanu bile menemene.
Ku mua.: “menemene; mumulondelamu.”
Anyi pamuapa: “Nzambi mmumukoleshe.”