Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Danyele 4:1-37

MALU ADI MU MUKANDA EU

 • Mukalenge Nebukadenesâ udi witaba bumfumu bua Nzambi (1-3)

 • Tshilota tshia mukalenge tshia bualu bua mutshi (4-18)

  • Bikondo 7 bidi ne bua kupita bua mutshi udi mukuluke (16)

  • Nzambi udi Mfumu ku mutu kua bukua bantu (17)

 • Danyele udi umvuija tshilota (19-27)

 • Dikumbana dia kumpala pa mukalenge (28-36)

  • Mukalenge udi upala bua bikondo 7 (32, 33)

 • Mukalenge udi utumbisha Nzambi wa mu diulu (37)

4  “Dîyi dia Mukalenge Nebukadenesâ kudi bantu bonso, bisamba bionso, ne bisumbu bionso bia miakulu bidi bisombele mu buloba buonso didi ne: Ditalala dienu divule!  Ndi ne disanka dia kumanyisha bimanyinu ne malu a kukema bidi Nzambi Mutambe Bunene mungenzele.  Bimanyinu biende mbinene bia dikema, ne malu ende a kukema nga bukole bua bungi! Bukalenge buende mbukalenge bua tshiendelele, ne bukokeshi buende budiku ku tshipungu ne tshipungu tshia bantu.+  “Meme, Nebukadenesâ mene, mvua musombe talalaa mu nzubu muanyi ne malu anyi avua enda bimpe mu dibalasa dianyi.  Ngakalota tshilota tshivua tshingenze buôwa. Pamvua mulale pa bulalu buanyi, bimfuanyi ne bikena kumona bia mu mutu muanyi biakantshinyisha.+  Ke meme kutuma dîyi bua balue ne bena meji bonso ba mu Babilona kumpala kuanyi bua bamone mua kungambila diumvuija dia tshilota atshi.+  “Dîba adi, bakuidi bena majimbu, bena manga, bena Kasada,* ne bena lubuku lua mitoto+ bakabuela. Pangakabalondela muvua tshilota tshianyi, kabavua mua kungambila diumvuija diatshi to.+  Ku ndekelu, Danyele udi ne dîna dia Beleteshasâ+ bilondeshile dîna dia nzambi wanyi+ ne udi ne nyuma wa nzambi ya tshijila munda muende,+ wakabuela kumpala kuanyi, meme kumulondela tshilota atshi, kumuambila ne:  “‘Wewe Beleteshasâ, mfumu wa bakuidi bena majimbu,+ ndi mumanye bimpe ne: nyuma wa nzambi ya tshijila udi munda muebe+ ne kakuena bualu busokoka budi bukukolele menemene to.+ Nunku, ngumvuija bikena kumona bimvua mumone mu tshilota tshianyi ne diumvuija diatshi. 10  “‘Mu bikena kumona bia mu mutu wanyi pamvua pa bulalu buanyi, ngakamona mutshi+ munkatshinkatshi mua buloba, ne butumbuke buawu buvua buye muulu menemene.+ 11  Mutshi au wakakola, kuluawu ne bukole, ne lusongo luawu luakatua mu diulu, ne uvua umueneka ku ntengu ya buloba buonso. 12  Mabeji awu avua malengele, ne bimuma biawu bivua bia bungi, ne uvua ne biakudia bua bintu bionso. Nyama ya mu mpata ivua ikeba dileji muinshi muawu, nyunyi ya muulu ivua isombela pa matamba awu, ne bifukibua bionso bivua bidia* biakudia bia ku mutshi au. 13  “‘Pamvua mmona bikena kumona bia mu mutu wanyi pa bulalu buanyi, ngakamona nsentedi, muntu wa tshijila, upueka ufumina mu diulu.+ 14  Wakela dîyi dikole ne: “Upulayi mutshi au,+ kosayi matamba awu, popolayi mabeji awu ne tangalajayi bimuma biawu! Nyama yumbuke muinshi muawu lubilu, ne nyunyi yumbuke pa matamba awu. 15  Kadi nulekele tshikuku ne miji yatshi* mu buloba, tshikale ne mukaba wa tshiamu tshifiike ne wa tshiamu tshia mitaku, munkatshi mua bisonsa bia mu mpata. Tshibole ne lumuma lua mu diulu, tshisombe ne nyama munkatshi mua bisuku bia pa buloba.+ 16  Bakudimune muoyo watshi wa buntu, batshipeshe muoyo wa nyama, ne tshipitshishe+ bikondo muanda mutekete.+ 17  Bualu ebu budi nunku ku dîyi dia bansentedi,+ ne dilomba didi ku dîyi dia ba tshijila, bua bantu badi ne muoyo bafike ku dimanya ne: Mutambe Bunene udi Mfumu mu bukalenge bua bukua bantu,+ kabidi ne: udi ubupesha muntu yonso udiye musue ne udi uteka ku mutu kuabu muntu mutambe kupuekela menemene ku bantu bonso.” 18  “‘Atshi ke tshilota tshimvua meme, mukalenge Nebukadenesâ, mulote; mpindieu, Beleteshasâ wetu, ambaku diumvuija diatshi, bualu bena meji bakuabu bonso ba mu bukalenge buanyi ki mbakumbane bua kumpesha diumvuija diatshi to.+ Kadi wewe udi mukumbane bua kuenza nanku, bualu nyuma wa nzambi ya tshijila udi munda muebe.’ 19  “Dîba adi, Danyele udi ne dîna dia Beleteshasâ,+ wakanji kumvua buôwa katupa, ne meji ende akabanga kumupampakaja. “Mukalenge wakamba ne: ‘Beleteshasâ wetu, tshilota ne diumvuija diatshi kabikutshinyishi to.’ “Beleteshasâ wakandamuna ne: ‘Mukalenge wanyi, tshilota atshi tshikumbanyine bantu badi bakukine, ne diumvuija diatshi dikumbanyine bena lukuna bebe. 20  “‘Mutshi uuvua mumone uvua mukole ne mulue ne bukole, uvua lusongo luawu lutue mu diulu, uvua umueneka pa buloba buonso,+ 21  uvua ne mabeji malengele, bimuma bia bungi, ne biakudia bua bintu bionso, uvua nyama ya mu mpata isombela muinshi muawu ne nyunyi ya muulu isombela pa matamba awu au,+ 22  nguewe, mukalenge wanyi, bualu udi mukole ne mulue ne bukole, ne bunene buebe mbubande, bufike too ne mu diulu,+ ne bukokeshi buebe mbufike ku ntengu ya buloba.+ 23  “‘Mukalenge uvua mumone nsentedi, muntu wa tshijila,+ uvua upueka ufumina mu diulu wamba ne: “Upulayi mutshi au ne ubutulayi, kadi nulekele tshikuku ne miji yatshi* mu buloba, tshikale ne mukaba wa tshiamu tshifiike ne wa tshiamu tshia mitaku, munkatshi mua bisonsa bia mu mpata. Lumuma lua mu diulu lutshiboleshe, tshisombe ne nyama ya mu mpata too ne paditshi tshipitshisha+ bikondo muanda mutekete.” 24  Edi ke diumvuija diatshi, mukalenge wanyi; ndîyi dia kudi Mutambe Bunene didi ne bua kukuata mfumu mukalenge wanyi. 25  Nebakuipate munkatshi mua bantu, tshisombelu tshiebe netshikale ne nyama ya mu mpata, ne nebakupeshe bisonsa bua kudia anu bu ngombe; ne wewe neuboleshibue ne lumuma lua mu diulu,+ ne neupitshishe+ bikondo muanda mutekete+ too ne paudi umanya ne: Mutambe Bunene udi Mfumu mu bukalenge bua bukua bantu, kabidi ne: yeye udi ubupesha muntu yonso udiye musue.+ 26  “‘Kadi bu muvuabu bambe bua kushiya tshikuku tshia mutshi ne miji yatshi,*+ bukalenge buebe nebuikale buebe kabidi panyima pa wewe mumane kufika ku dimanya ne: diulu didi dikokesha. 27  Nunku, mukalenge wanyi, witabujaku lungenyi luanyi. Enza malu adi makane bua umbuke ku mpekatu yebe, leja bapele luse bua ulekele kansungansunga kebe. Pamuapa malu ebe neende bimpe.’”+ 28  Malu onso aa akafikila mukalenge Nebukadenesâ. 29  Panyima pa ngondo 12, yeye uvua wendakana pa tshisasa tshia dibalasa dia bukalenge dia mu Babilona. 30  Mukalenge uvua wamba ne: “Eu ki m’Babilona Munene undi meme muase bua nzubu wa bukalenge ku bukole ne makanda anyi, bua butumbi ne bunême buanyi anyi?” 31  Patshivua mêyi au mukana mua mukalenge, dîyi diakalua difuma mu diulu diamba ne: “Wewe mukalenge Nebukadenesâ, badi bakuambila ne: ‘Bukalenge mbumbuke kuudi,+ 32  ne badi bakuipata munkatshi mua bukua bantu. Tshisombelu tshiebe netshikale ne nyama ya mu mpata, nebakupeshe bisonsa bua kudia anu bu ngombe, ne neupitshishe bikondo muanda mutekete, too ne paudi umanya ne: Mutambe Bunene udi Mfumu mu bukalenge bua bukua bantu, kabidi ne: yeye udi ubupesha muntu yonso udiye musue.’”+ 33  Dîba adi, dîyi edi diakakumbanyina Nebukadenesâ. Bakamuipata munkatshi mua bukua bantu, ne wakabanga kudia bisonsa anu bu ngombe, ne mubidi wende wakabola ne lumuma lua mu diulu too ne pakalepa nsuki yende anu bu masala a nyunyi wa mukanku ne nzadi yende ivua bu nzadi ya nyunyi.+ 34  “Ku ndekelu kua tshikondo atshi,+ meme, Nebukadenesâ, ngakatangila mu diulu, ne lungenyi luanyi luakapingana kundi; meme kusamuna Mutambe Bunene, ne meme kusamuna Yeye udi ne muoyo bua kashidi ne kumutumbisha, bualu bukokeshi buende mbukokeshi bua tshiendelele ne bukalenge buende budiku ku tshipungu ne tshipungu tshia bantu.+ 35  Bantu bonso badi basombele pa buloba badi bamueneka tshianana ku mêsu kuende ne yeye udi wenza malu bu mudi disua diende munkatshi mua tshiluilu tshia mu diulu ne mua bantu badi basombele pa buloba. Kakuena muntu udi mua kumupangisha*+ anyi kumuambila ne: ‘Tshiudi muenze ntshinyi?’+ to. 36  “Dîba adi, lungenyi luanyi luakapingana kundi, ne butumbi bua bukalenge buanyi, bunene buanyi, ne bunême buanyi biakapingana kundi.+ Bakokeshi banyi banene ne bantu banene bakankeba ne muoyo mujima too ne pakampetabu, ne ngakapingajibua mu bukalenge buanyi, kabidi bakantentekela butumbi bukuabu. 37  “Mpindieu, meme, Nebukadenesâ, ndi nsamuna Mukalenge wa diulu,+ mmuzangika ne mmutumbisha, bualu midimu yende yonso mmilelela ne njila yende mmiakane,+ ne bualu udi ne bukokeshi bua kupuekesha badi benda mu lutambishi.”+

Note

Mmumue ne: tshisumbu tshia bantu bapiluke mu dibuka ne mu lubuku lua mitoto.
Ku mua.: “ne misunyi yonso ivua idia.”
Anyi “nulekele tshitaku.”
Anyi “nulekele tshitaku.”
Anyi “tshitaku tshia mutshi.”
Anyi “kukonkonona tshianza tshiende.”