Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Danyele 11:1-45

MALU ADI MU MUKANDA EU

 • Bakalenge ba Pelasa ne Grese (1-4)

 • Bakalenge ba ku sud ne ba ku nord (5-45)

  • Musangishi wa bitadi udi ne bua kujuka (20)

  • Badi batshibula Mulombodi wa tshipungidi (22)

  • Badi batumbisha nzambi wa miaba mikolesha (38)

  • Mukalenge wa ku sud ne mukalenge wa ku nord badi basakilangana (40)

  • Ngumu idi ipampakaja ifumina ku est ne ku nord (44)

11  “Kadi meme, mu tshidimu tshia kumpala tshia Dayawesha+ muena Madayi, ngakimana bua kumukolesha ne kumukankamija.*  Tshingakuambila mpindieu mbulelela: “Mona! Bakalenge bakuabu basatu nebimane* mu Pelasa, ne muinayi neasangishe bubanji bua bungi kupita bakuabu bonso. Padiye ulua ne bukole ku diambuluisha dia bubanji buende, yeye neajule bintu bionso bua kuluisha bukalenge bua Grese.+  “Mukalenge wa bukole neimane ne neakokeshe ne bukokeshi bualabale+ ne neenze malu mudiye musue.  Kadi pikalaye mujuke kuulu, nebatshibule bukalenge buende, nebabuabanye ku mpepele inayi ya mu diulu,+ kadi kabakubuabanyina ndelanganyi yende* to, ne kabuakuikala bu bukokeshi buvuaye mukokeshe nabu to; bualu nebajomone bukalenge buende, ne nebuye kudi bakuabu pa kumbusha aba.  “Mukalenge wa ku sud nealue ne bukole, mmumue ne: umue wa ku bakokeshi bende; kadi yeye neamutshimune ne neakokeshe ne bukokeshi bualabale, bupite bukokeshi bua yeye au.  “Panyima pa ndambu wa bidimu, nebadie tshipungidi, ne muana wa bakaji wa mukalenge wa ku sud nealue kudi mukalenge wa ku nord bua kusuika dîyi* mu mushindu muakane. Kadi yeye kakukanda bukole bua diboko diende; ne yeye kakuimana anyi kuimanyika diboko diende to; nebamufile yeye ne badi balua nende, ne muntu uvua mumulele ne muntu udi umupesha bukole bikondo abi mu tshianza tshia bakuabu.  Muntu udi upatukila ku lutonga lua miji yende neimane pa muaba wende, ne nealue kudi tshiluilu, nealue bua kuluisha muaba mukolesha wa mukalenge wa ku nord ne neabaluishe ne neabatshimune.  Kabidi, nealue mu Ejipitu ne nzambi yabu, ne mpingu yabu ya tshiamu,* ne bintu biabu bilengele* bia arjan ne bia or, kabidi ne bakuatshibue. Munkatshi mua ndambu wa bidimu, yeye neimane kule ne mukalenge wa ku nord  walua bua kuluisha bukalenge bua mukalenge wa ku sud, kadi neapingane mu buloba buende. 10  “Kadi bua bana bende, nebadilongolole bua mvita ne nebasangishe tshiluilu tshinene tshialabale. Bushuwa, yeye neaye kumpala ne neakombe bu mâyi a bungi mapasalale. Kadi yeye neapingane, ne nealuishangane too ne ku muaba wende mukolesha. 11  “Mukalenge wa ku sud neumvue bululu bumubanda ne neapatuke ne nealuangane nende, mmumue ne: ne mukalenge wa ku nord; ne yeye neasangishe tshisumbu tshinene, kadi tshisumbu atshi nebatshifile mu tshianza tshia yeye au. 12  Yeye neaye ne tshisumbu atshi. Muoyo wende neudibandishe, ne yeye neashindishe makumi a binunu; kadi kakuenza mudimu ne muanzu wende wa bukole to. 13  “Mukalenge wa ku nord neapingane ne neasangishe tshisumbu tshinene tshipite tshia kumpala; ne ku ndekelu kua bikondo, panyima pa ndambu wa bidimu, bushuwa yeye nealue ne tshiluilu tshinene, kabidi ne bintu bia bungi. 14  Mu bikondo abi, bantu ba bungi nebimane bua kuluisha mukalenge wa ku sud. “Bena tshikisu* ba munkatshi mua tshisamba tshienu nebakokibue bua kuteta kuvuija tshikena kumona tshilelela; kadi nebalenduke. 15  “Mukalenge wa ku nord nealue ne neele tshibumba tshikole tshia kutshintshimika natshi ne neakuate tshimenga tshikolesha. Maboko a* sud kaakuimana, nansha bantu bende badiye musungule; ne kabakuikala ne bukole bua kuimana to. 16  Muntu udi ulua bua kumuluisha neenze malu mudiye musue, ne muntu nansha umue kakuimana kumpala kuende. Yeye neimane mu buloba bua Tshilenga,*+ ne bukokeshi bua kubutula nebuikale mu tshianza tshiende. 17  Yeye neatangije mpala wende* bua kulua ne bukole buonso bua bukalenge buende, ne nekuikale diumvuangana diakane* nende; ne yeye neakumbaje malu ende bimpe. Kadi bua muana wa bakaji wa bantu bakaji, nebamupeshe bukokeshi bua kumubutula. Yeye kakuimana, ne kakutungunuka ne kuikala wende yeye to. 18  Yeye neatangije mpala wende panyima ku maloba a ku muelelu kua mbuu ne neakuate a bungi. Munene mukuabu wa basalayi neakoseshe tshipendu tshiende buende yeye, nunku tshipendu tshiende katshiakuikalaku to. Yeye neatshialujile yeye au. 19  Pashishe yeye neatangije mpala wende panyima ku miaba mikolesha ya buloba buende, neatetuke ne neadishinde, ne kabakumupeta kabidi to. 20  “Muntu udi upitshisha musangishi wa bitadi* mu bukalenge bulengele neimane pa muaba wende, kadi mu matuku makese nebamutshibule, kabiyi mu tshiji anyi mu mvita to. 21  “Muntu mupetula* neimane muaba wende, ne kabakumupesha bunême bua bukalenge to; yeye neabuele tshikondo tshia bupole* ne neangate bukalenge ku lubombo.* 22  Nebakombe maboko a* mâyi a bungi mapasalale bua bualu buende, ne nebaatshibule; anu muatshibulabu Mulombodi+ wa tshipungidi.+ 23  Bua tshipungidi tshiabu nende, yeye neashime, neajuke ne nealue ne bukole ku diambuluisha dia tshisamba tshikese. 24  Tshikondo tshia bupole,* yeye nealue mu bitupa bitambe buimpe* bia mu provense,* ne neenze malu avua batatuende ne batatuabu kabayi benze. Bintu bipawula, bintu binyenga ne bintu bikuabu neabiabanye munkatshi muabu; neelele miaba mikolesha bifufu, kadi anu bua tshikondo kampanda. 25  “Neajule bukole buende ne muoyo wende bua kuluisha mukalenge wa ku sud ne tshiluilu tshinene, ne mukalenge wa ku sud neadilongolole bua mvita ne tshiluilu tshinene menemene ne tshia bukole. Kadi yeye kakuimana, bualu nebamuelele bifufu. 26  Bantu badi badia biakudia biende bitambe buimpe nebamukulule. “Kadi bua tshiluilu tshiende, nebatshikombe,* ne ba bungi nebakuluke bashipa. 27  “Bua bakalenge babidi aba, muoyo wabu newikale mutuma ku dienza malu mabi, nebasombe ku mêsa amue bua kuambilangana malu a dishima. Kadi bualu nansha bumue kabuakuya kumpala, bualu nshikidilu utshidi bua tshikondo tshisungula.+ 28  “Yeye neapingane mu buloba buende ne bintu bia bungi menemene, ne muoyo wende newukudimukile tshipungidi tshia tshijila. Yeye neakumbaje malu ende bimpe ne neapingane mu buloba buende. 29  “Mu tshikondo tshisungula, yeye neapingane ne nealue bua kuluisha sud. Kadi musangu eu kabiakuikala bu muvuabi kumpala to, 30  bualu mazuwa a ku Kitima+ nealue kumuluisha, ne yeye neapuekeshibue. “Yeye neapingane ne neitshikijile tshipungidi tshia tshijila+ biji biende* ne neakumbaje malu ende bimpe; yeye neapingane ne neatume ntema yende kudi badi balekela tshipungidi tshia tshijila. 31  Maboko neimane,* afumina kudiye; ne nebanyange muaba munsantu,+ muaba mukolesha, ne nebumbushe mulambu wa kufila ku musangu ne ku musangu.*+ “Nebateke tshintu tshia muendi tshidi tshikebesha kabutu.+ 32  “Badi benzela tshipungidi malu mabi, yeye neababueje mu butontolodi ku mêyi a lubombo.* Kadi, bantu badi bamanye Nzambi wabu nebatshimune ne nebakumbaje malu abu bimpe. 33  Badi ne lungenyi lutue+ munkatshi mua bantu nebapeshe bantu ba bungi lungenyi. Nebabalenduishe ku muele wa mvita ne ku ludimi lua kapia, ku dikuatshibua ne ku dipawudibua, bua ndambu wa matuku. 34  Kadi padibu babalenduisha, nebabapeshe diambuluisha dikese; ne bantu ba bungi nebadisange kudibu ku mêyi a lubombo.* 35  Nebalenduishe bamue ba ku badi ne lungenyi lutue bua kuenza mudimu wa dilengeja bua bualu buabu, ne bua kuenza dikezula ne ditokesha+ too ne ku tshikondo tshia ku nshikidilu; bualu tshitshidi bua tshikondo tshisungula. 36  “Mukalenge eu neenze malu mudiye musue, ne yeye neadibandishe ne neaditumbishe ku mutu kua nzambi kayi yonso;+ neambe Nzambi wa banzambi malu adi akemesha. Yeye nealubuluke too ne padi tshiji tshitua ku ndekelu; bualu tshikadi tshipangadija tshidi ne bua kuenzeka. 37  Yeye kakuleja Nzambi wa batatuende kanemu nansha; kakuleja nansha kanemu bua dijinga dia bakaji peshi bua nzambi kayi mukuabu yonso, kadi yeye neaditumbishe ku mutu kua muntu yonso. 38  Kadi* yeye neatumbishe nzambi wa miaba mikolesha; nzambi uvua batatuende kabayi bamanye, yeye neamutumbishe ne or ne arjan ne mabue a mushinga mukole ne bintu bilengele.* 39  Yeye neakumbaje malu adiye wenza bua kuluisha miaba ya kusokomena mikolesha bikole menemene, pamue ne* nzambi wa ku babende. Yeye neapeshe bantu badi bamuitaba* butumbi bunene, ne yeye neenze bua bakokeshe munkatshi mua bantu ba bungi; ne yeye neakosolole* buloba ku mushinga kampanda mutue. 40  “Mu tshikondo tshia ku nshikidilu, mukalenge wa ku sud neasakilangane nende,* ne mukalenge wa ku nord neadiele kudiye ne matempu a mvita ne bendeshi ba tubalu ne mazuwa a bungi; ne yeye neabuele mu maloba ne neakombamu bu mâyi a bungi mapasalale. 41  Yeye neabuele kabidi mu buloba bua Tshilenga,*+ ne nealenduishe maloba a bungi. Kadi aa mmaloba apanduka ku tshianza tshiende: Edome ne Moaba ne tshitupa tshinene tshia bena Amona. 42  Yeye neatungunuke ne kuolola tshianza tshiende bua kuluisha maloba; kadi bua buloba bua Ejipitu, buobu kabuakupanduka to. 43  Yeye neakokeshe pa biuma bisokoka bia or ne bia arjan ne pa bintu bilengele* bionso bia Ejipitu. Bena Libi ne bena Etshiopi nebikale ku makasa ende.* 44  “Kadi ngumu idi ifumina ku est* ne idi ifumina ku nord neyimupampakaje, ne yeye neapatuke ne luonji lukole bua kushipa ne kubutula bantu ba bungi. 45  Nunku yeye nease ntenta yende ya bukalenge* pankatshi pa mbuu munene ne mukuna wa tshijila wa Tshilenga;*+ ne yeye neafike too ne ku nshikidilu wende, ne kakuakuikala muntu wa kumuambuluisha to.

Note

Anyi “bu muaba mukolesha kudiye.”
Anyi “nebajuke.”
Anyi “tunkanunuine tuende.”
Anyi “kumvuangana.”
Anyi “mpingu ya tshiamu tshiengulula.”
Anyi “bia mushinga.”
Anyi “Bana ba banyengianganyi ba bintu.”
Anyi “Basalayi ba.”
Anyi “Bulengele.”
Anyi “neapangadije.”
Anyi “yeye neasuike dîyi.”
Anyi “mufidi wa midimu mikole.”
Anyi “mubi menemene.”
Anyi pamuapa: “tshidiku kakuyi lubila lua mvita.”
Anyi “ku budimu.”
Anyi “basalayi ba.”
Anyi pamuapa: “tshidiku kakuyi lubila lua mvita.”
Ku mua.: “bia manyi.”
Anyi “distrike.”
Anyi “nebatshibuikile kudi mâyi a bungi.”
Anyi “ne neatumine tshipungidi tshia tshijila tshiji tshiende tshikole.”
Anyi “Basalayi nebimane.”
Anyi “mulambu wa pa tshibidilu.”
Anyi “ku dilabidilangana; ku dishima.”
Anyi “ku dilabidilangana; ku dishima.”
Anyi “Pa muaba wende.”
Anyi “bia mushinga mukole.”
Anyi “muambuluisha kudi.”
Anyi pamuapa: “muntu yonso udiye umanya.”
Anyi “yeye neabanye.”
Anyi “neapindakajangane nende nsengu.”
Anyi “Bulengele.”
Anyi “bia mushinga mukole.”
Anyi “nebamulonde.”
Anyi “kudi dîba dipatukila.”
Anyi “dibalasa.”
Anyi “Bulengele.”