Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Buakabuluibua buleja Yone 3:1-22

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mukenji ku Sâdi (1-6), ku Filadelefia (7-13), ku Laodikiya (14-22)

3  “Fundila muanjelu wa tshisumbu tshia ku Sâdi ne: Yeye udi ne nyuma muanda mutekete ya Nzambi+ ne mitoto muanda mutekete+ udi wamba malu aa ne: ‘Ndi mumanye bienzedi biebe, ndi mumanye ne: udi ne dîna* ne: udi ne muoyo, kadi udi mufue.+  Ikala mutabale,+ kolesha bintu bidi bishale bikavua pa kufua, bualu tshiena musangane midimu yebe mikumbaja* yonso kumpala kua Nzambi wanyi to.  Nunku, tungunuka ne kuvuluka* tshiudi mupete ne mumvue, ne tungunuka ne kutshilama, unyingalale bua mpekatu yebe.+ Bushuwa wewe kuyi mutabale, nendue bu muivi,+ kuakumanya dîba dingalua kuudi nansha kakese.+  “‘Nansha nanku, udi ne ndambu wa bantu* mu Sâdi bavua kabayi banyange bilamba biabu,+ ne nebende nanyi pamue mu bilamba bitoke,+ bualu mbakumbane kuenza nanku.  Nunku muntu udi utshimuna+ nebamuvuadike bilamba bitoke,+ ne tshiakukupula* dîna diende mu mukanda wa muoyo nansha kakese,+ kadi nenjadike mundi mumanye dîna diende kumpala kua Tatu wanyi ne kumpala kua banjelu bende.+  Muntu udi ne matshi umvue tshidi nyuma wambila bisumbu.’  “Fundila muanjelu wa tshisumbu tshia ku Filadelefia ne: Yeye udi wa tshijila,+ udi mulelela,+ udi ne nsapi wa Davidi,+ udi ukangula bua muntu mukuabu kakangi, ne udi ukanga bua muntu mukuabu kakangudi, udi wamba malu aa ne:  ‘Ndi mumanye bienzedi biebe (tangila! ndi muteke kumpala kuebe tshiibi tshiunzulula+ tshidi muntu nansha umue kayi mua kukanga. Ndi mumanye ne: udi ne bukole bukese, uvua mulame dîyi dianyi ne kuvua muvile dîna dianyi to.  Tangila! nengenze bua bantu ba mu nsunagoga wa Satana badi bamba mudibu bena Yuda pabu kabayi bena Yuda,+ kadi bashima) tangila! nengenze bua balue, biname* kumpala kua makasa ebe ne nengenze bua bamanye ne: ndi mukunange. 10  Bu muuvua mulame dîyi bua kunanukila kuanyi,*+ meme panyi nenkulame dîba dia diteta,+ didi ne bua kulua pa buloba bujima budi bantu basombele, bua kuteta bantu badi basombele pa buloba. 11  Ndi ndua lukasa.+ Tungunuka ne kukuata tshiudi natshi bikole, bua muntu nansha umue kangatshi tshifulu tshiebe tshia butumbi.+ 12  “‘Muntu udi utshimuna, nemmuvuije dikunji mu ntempelo wa Nzambi wanyi, ne kakupatukamu kabidi nansha kakese, nemfunde pambidi pende dîna dia Nzambi wanyi,+ ne dîna dia tshimenga tshia Nzambi wanyi, Yelushalema Mupiamupia+ udi upueka ufumina mu diulu kudi Nzambi wanyi, ne dîna dianyi meme dipiadipia.+ 13  Muntu udi ne matshi umvue tshidi nyuma wambila bisumbu.’ 14  “Fundila muanjelu wa tshisumbu tshia ku Laodikiya+ ne: Amen,+ ntemu+ wa lulamatu ne mulelela,+ tshibangidilu tshia bufuki bua Nzambi, udi wamba malu aa ne:+ 15  ‘Ndi mumanye bienzedi biebe, ndi mumanye ne: kuena ni nku mashika ni nku luya. Mvua musue wikale ku mashika anyi ku luya. 16  Nunku, bu muudi tshiuyuya, kuyi ni nku luya+ ni nku mashika,+ nenkutuile mukana muanyi. 17  Bu muudi wamba ne: “Ndi mubanji,+ ndi mupete bubanji ne tshiena dijinga ne tshintu nansha tshimue,” kadi kuyi mumanye ne: udi muena dikenga, wenza luse, mupele, mpofu ne butaka, 18  ndi nkubela bua usumbe kundi or mulengeja mu kapia bua ulue mubanji, ne bilamba bitoke bua wikale muvuale bilamba, bua bundu bua butaka buebe kabumueneki patoke,+ ne buanga bua kulaba mu mêsu ebe+ bua umone.+ 19  “‘Bantu bonso bandi munange bikole, ndi mbabela ne mbanyoka.+ Nunku, ikala ne tshisumi ne nyingalala bua mpekatu yebe.+ 20  Tangila! ndi muimane ku tshiibi, nkokola. Muntu yeye mumvue dîyi dianyi ne munzulule tshiibi, nembuele mu nzubu muende, nendie nende biakudia bia dilolo ne yeye neadie nanyi. 21  Muntu udi utshimuna+ nemmuanyishile bua kusomba nanyi mu nkuasa wanyi wa bukalenge,+ anu bu mumvua mutshimune ne musombe+ ne Tatu wanyi mu nkuasa wende wa bukalenge. 22  Muntu udi ne matshi umvue tshidi nyuma wambila bisumbu.’”

Note

Anyi “lumu.”
Anyi “mikumbane.”
Anyi “kuelangana meji.”
Ku mua.: “ndambu wa mêna.”
Anyi “tshiakujimija.”
Anyi “banemekele.”
Anyi pamuapa: “mulonde tshilejilu tshia kunanukila kuanyi.”